Menu

konaného dne 18. 11. 2009 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení ve 14:35)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

8. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 3 členové zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas dále uvedl, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 18. 11. 2009. Na základě dnešní schůze rady kraje obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl materiál pod číslem 53 "Žádost zhotovitele stavby "ÚPS Hlučín, rekonstrukce a dostavba za účelem transformace ústavu" o prominutí smluvní pokuty za prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků" a dále ještě dodatek k materiálu číslo 17 a písemné stanovisko výboru finančního k materiálům projednávaným na dnešním zasedání.

Vzhledem k přítomnosti 1. náměstka hejtmana kraje Miroslava Nováka na dnešním zasedání jen v průběhu dopoledne doporučil hejtman kraje projednat materiály, jejichž je předkladatelem, ihned po projednání materiálu č. 5 tak, jak je to uvedeno v předloženém návrhu programu. Dále sdělil, že s úvodním slovem předkladatele budou předloženy materiály pod čísly 51, 52 a 53.

Po 1. přestávce doporučil projednat materiál pod číslem 44 "Personální změny v představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s." z důvodu přítomnosti kandidátky na členku představenstva této obchodní společnosti.

Připomínky k návrhu programu:

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal, aby u příležitosti včerejšího 20. výročí pádu komunismu byla minutou ticha uctěna památka všem obětem komunistického režimu,

Ing. Jaroslav Palas – vyzval všechny přítomné k uctění této památky,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že v souvislosti se včerejším výročím nechal rozdat všem členům zastupitelstva kraje materiál, který připravil klub ODS,

RSDr. Karel Kuboš – uvedl, že nesouhlasí s návrhem Ing. Zbyňka Stanjury,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana Novotná.


Ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 10. 2009, byli Mgr. Andrea WlochováBc. Karel Sibinský. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a že k němu nemají žádné připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/723 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/724 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/725 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 10. 2009 se konaly 4 schůze rady kraje.

Na schůzi dne 21. 10. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 4. 11. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 11. 11. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 18. 11. 2009 rada kraje:


Dále hejtman kraje sdělil, že přibližně po dvou hodinách jednání vyhlásí hodinovou přestávku, tzn. od 11 do 12 hodin. Další přestávka bude pak vyhlášena po dalších dvou hodinách jednání, tj. cca ve 14 hodin.


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/726 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/727 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Přijetí závazku na dofinancování případného chybějícího podílu národního spolufinancování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/728 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce Československou obchodní bankou, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, jak byla stanovena cena uvedené zakázky, na základě jaké konstrukce, zda to bylo předpokládané čerpání nebo průměrné roční čerpání – dle jeho názoru si banka sjednává neobvykle vysoký poplatek za projednání této žádosti vzhledem ke kraji,

RSDr. Karel Kuboš – sdělil, že z organizačních důvodů nebyl výbor finanční schopen přijmout na svém posledním jednání žádné usnesení, ale jeho členové se ve většině domnívají, že navrhované řešení poskytnutí úvěrového rámce umožní kraji přes finanční krizi v tom příštím roce čerpat a investovat i v rámci Regionálního operačního programu,

Ing. Jaroslav Palas – požádal vedoucí odboru financí Ing. Annu Klimšovou o zodpovězení vznesených dotazů,

Ing. Anna Klimšová – k dotazu Ing. Zbyňka Stanjury k bodu g) v článku IV. odst. 1 odpověděla, že je to tak uvedeno z toho důvodu, že banky přispívají do fondu pojištění a když konstruují cenu, tak přihlížejí k tomuto faktu – když by Česká národní banka zvýšila procento – dnes je to 0,1 % z obchodu, tak by požadovala zvýšení sazby o zvýšené procento,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že by takové podmínky město Opava neakceptovalo,

Ing. Anna Klimšová – uvedla, že je to běžné ustanovení, které banka používá v úvěrových smlouvách, tak tento návrh předložila a netýká se to změny vnitřních rozhodnutí kraje, vnitřních předpisů, takže dle jejího názoru to není na závadu,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, čeho se tento odstavec týká,

Ing. Anna Klimšová – uvedla, že na to nedokáže momentálně odpovědět – domnívá se, že tato kombinace nemůže nastat; je to spíše ustanovení, které se běžně ve smlouvách ČSOB objevuje,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, z čeho to letos uhradíme,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že samozřejmě z rozpočtu kraje,

Ing. Anna Klimšová – k dotazu, jak byla stanovena cena uvedené zakázky, uvedla, že to byla jako jediná konečná cena a každá banka k tomu přistoupila jinak – rozdíl mezi cenami byl obrovský a jako první se umístila ČSOB,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že ví, že to bude z rozpočtu, ale neví z jaké položky,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 5
Návrh na změnu využití části finančních prostředků v odvětví školství a návrh rozpočtového opatření

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová – vznesla dotaz ke zrušení výstavby tělocvičny ve Frýdlantě, která byla dlouhodobě připravována – jak kraj chce v tomto případě postupovat,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že projekt tělocvičny a sportovní haly na frýdlantském gymnáziu byl opravdu připravován a v letošním roce hotov a v rozpočtu bylo jeho zahájení – jeho celková částka se pohybuje přes 50 mil. Kč, takže de facto polovina rozpočtu, který je určen na všechny školy, a navíc je to částka i tématicky, která docela dobře koresponduje s vyhlášením záměru v ose 2.1 z Regionálního operačního programu, takže bychom byli rádi, kdybychom tuto stavbu mohli realizovat právě z ROPky,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – dotázala se, ve kterém časovém horizontu,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že tato výzva se připravuje na rok 2010,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – dodala, že další její dotaz byl, zda probíhají jednání s městem Orlová,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že s městem Orlová v poslední době neproběhla aktuální jednání, ale že se v tom samozřejmě bude pokračovat, a to i s celou řadou dalších měst,

Mgr. Pavel Drobil – dotázal se na záležitost výměny oken včetně zateplení objektu Obchodní akademie Orlová,

Mgr. Věra Palková – poznamenala, že zakázky ve školství spadají do rezortu investičního,

Mgr. Pavel Drobil – zopakoval, že problém je v penězích za organizování veřejných zakázek cizími firmami – tam jsou dle jeho názoru ty peníze,

Ing. Zbyněk Stanjura – poděkoval za odpověď na svůj dotaz vznesený na minulém zasedání zastupitelstva, který se týkal veřejných zakázek – jejich administrace nyní stála 12 mil. Kč a za úředníky se ušetřily 2 mil. Kč; tudíž ztráta je 10 mil. Kč,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, že když v roce 2001 byly krajem převzaty školy, byla potřeba investic po zmapování ve výši 4 mld. Kč,

Ing. Jaroslav Palas – k poznámce Ing. Zbyňka Stanjury k organizování veřejných zakázek sdělil, že systém jejich zadávání byl změněn z důvodu, že v minulosti docházelo k navyšování rozpočtu u některých velkých staveb – např. u "Českobratrské" a "nadúrovňového křížení Baliny" došlo rozhodnutím rady kraje k postupnému navýšení rozpočtu o 200 mil. Kč; u "ÚSP Hlučín" došlo u víceprací k 10 mil. Kč,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že smlouva o dílo s advokátní kanceláří MT Legal s. r. o. je o organizaci veřejných zakázek, a ne o projektových dokumentacích – to je přece věcí odboru investic,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že se vybírá opět nová firma, která by měla tyto zakázky administrovat, a za jiné ceny, a že je to z důvodu, aby nedocházelo k věcem, které tady již popsal,

Mgr. Pavel Drobil – poznamenal, že už samotný výběr firem, které mají provádět veřejné zakázky, musí splňovat určitou transparentnost,

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal, aby do hodnotících komisí pro otevírání obálek byly přizýváni i zástupci opozice,

Mgr. Dagmar Horváthová – uvedla, že ji velmi mrzí, že u nás nejsou takové zákony jako ve Švýcarsku, Nizozemí či Švédsku,

Bc. Karel Sibinský – jako starosta městského obvodu Ostrava-Jih sdělil, že u zakázek v řádech 100 mil. Kč si také najímá externí firmu,

Mgr. Pavel Drobil – ke sdělení Mgr. Dagmar Horváthové podotkl, že v Nizozemsku, Švýcarsku či Švédsku nebyli u moci 40 let komunisté,

Pavol Lukša – hovořil ke zmíněným dvěma zakázkám ("Baliny" a "Českobratrská") a sdělil, že se nedomnívá, že by tehdy rada kraje něco udělala špatně,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 11 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/730 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


Materiály, jejich předkladatelem je 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák:

K materiálu č. 6
Změna časové použitelnosti poskytnuté dotace a návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Bukovec

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/731 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009 obci Dětřichov nad Bystřicí v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2009"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/732 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh pozemkových úprav v katastrálním území Velké Albrechtice

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/733 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/734 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání stavby silnice II. třídy do vlastnictví kraje koupí

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/735 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Projekt LIFE08 INF/CZ/000443 "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko" – změna usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1743 ze dne 22. 11. 2007

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/736 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že zastupitelstvo kraje v dubnu letošního roku přijalo "Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009", které jsou však dle jeho názoru vůči velkým vlastníkům lesa diskriminační; mezi tyto vlastníky patří také město Opava, které obdrží letos na obnovu lesa o 4 mil. Kč méně, než na co by mělo nárok, kdyby tam nebylo omezení maximální výše,

Miroslav Novák – odpověděl, že skutečnost je taková, že i výše dotací na poskytování příspěvků na hospodaření v lesích samozřejmě odpovídá rozpočtovým možnostem kraje a že žádostí každým rokem přibývá a převis nabídky a poptávky je obrovský,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že neví, ale že by možná poprosil, ať je to bráno jako "podnět zastupitele na odbor životního prostředí, ať dá seznam těch, kteří jsou jakoby postiženi tou horní hranicí 1,5 mil." – dle jeho názoru jsou to jenom 3 města a nejsou to fyzické osoby,

Miroslav Novák – zdůvodnil, proč došlo k omezení těch velkých vlastníků – čím je rozsáhlejší lesní porost, tím je samozřejmě ta ekonomika toho podniku zajímavější,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/737 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Miroslav Novák – uvedl mimo jiné, že k zodpovězení dotazů týkajících se materiálu č. 51 i č. 52 přizval náměstka generálního ředitele Českých drah, a.s., Ing. Antonína Blažka, a ředitele regionální správy Českých drah v Moravskoslezském kraji Ing. Miroslava Klicha,

Ing. Zbyněk Stanjura – k materiálu č. 52, který souvisí úzce s tímto materiálem, uvedl, že máme o 10letém závazku kraje,

Miroslav Novák – uvedl, že se vším, co řekl Ing. Zbyněk Stanjura, souhlasí, ale že nelze směšovat dopravní obslužnost s výstavbou dopravní infrastruktury,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že nezná město, které svému dopravnímu podniku chce dát v roce 2010 stejné peníze jako v roce 2009; ty podniky se s tím musí nějak vypořádat,

Pavol Lukša – uvedl, že by chtěl upřesnit 1. náměstka hejtmana kraje v tom, že sice máme rámcovou smlouvu s Českými dráhami, nicméně každoročně licitujeme dodatky o cenách, které vycházejí z těch prokazatelných ztrát,

Miroslav Novák – souhlasil s tím, co v závěru sdělil p. Pavol Lukša – když ty peníze nedáme, dojde prostě k omezení, tzn. zrušení tratí, popř. přenesení těch nákladů na města a obce, která jsou stejně "chudá" jako kraj v této chvíli,

Pavol Lukša – doplnil svoje sdělení ještě o informaci, že České dráhy platí vysoké částky Správě železniční dopravní cesty za použití kolejí,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že o návrhu usnesení předloženého Ing. Zbyňkem Stanjurou dá hlasovat v závěru zasedání,


K materiálu č. 52
Nabídka společnosti České dráhy, a.s., na zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou osobní železniční dopravou na roky 2010 až 2019 a návrh na uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby s Českými dráhami, a.s.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Miroslav Novák – předal slovo přítomnému náměstkovi generálního ředitele Českých drah, a.s., Ing. Antonínu Blažkovi, aby seznámil zastupitelstvo se závazky Českých drah, a. s., na příští desetiletí,

Ing. Antonín Blažek – sdělil, že ta 10letá smlouva, o které nyní tady hovoříme, znamená nejenom jakýsi paušální závazek kraje a samozřejmě státu k provozování regionální osobní železniční dopravy, ale zaujímá především i závazek Český drah k provozu ve stanoveném rozsahu a zejména k obnově kolejového parku,

Pavol Lukša – vznesl dotaz, zda 100 mil. Kč do kolejové dopravy představuje jeden vlak,

Ing. Antonín Blažek – upřesnil, že co se týče modernizace kolejových vozidel, znamená těch 100 mil. Kč 5 tzv. Regionov, pokud budeme mluvit o nízkopodlažní jednotce, tak to činí asi 100 mil. na jeden vlak,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/739 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


Další materiály:

K materiálu č. 8
Žádost příjemce veřejné finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje o povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/740 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Informace o změně podílu kofinancování projektů v oblasti silničního hospodářství v rámci 8. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/741 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Rozhodnutí o uzavření smlouvy "Zmluva o poskytnutí finančného príspevku" k projektu "Rekonstrukce úseku silnice Bílá – Klokočov – Turzovka"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/742 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů v roce 2009 v projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – toto hlasování pak ale prohlásil za zmatečné (pořadové hlasování č. 24), protože se do diskuse přihlásil ještě Mgr. Pavel Drobil,

Diskuse:

Mgr. Pavel Drobil – poznamenal, že důvodem pro vytvoření funkce nového náměstka hejtmana kraje bylo navyšování absorpce při získání nových finančních prostředků pro náš kraj z jiných operačních programů, ale dle jeho názoru se materiál od materiálu děje pravý opak,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že je usilováno skutečně o to, aby z operačních programů, kde se nečerpá, získaly kraje minimálně 14 mld. Kč, aby byla posílena především ta oblast obcí a měst, kde je vidět velký převis kvalitních dobrých projektů,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – uvedl, že ho překvapuje poznámka Mgr. Pavla Drobila právě u tohoto materiálu, protože každý, kdo si ho pozorně přečte, tak musí dojít k závěru, že jsou nějaké objektivní příčiny, které jakýmsi způsobem prodlužují čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie, které se mohou těžko ovlivnit,

Mgr. Pavel Drobil – sdělil, že nenapadá oddělení nebo odbor evropských projektů, které sám budoval, ale jedna věc jsou projektové záměry a druhá věc je vlastní realizace,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že nemáme ambici být na 1. místě v nějakém fiktivním žebříčku, které stanovují Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj podle čerpání – jasně jsme deklarovali, že chceme finanční prostředky čerpat samozřejmě v určitém tempu, ale také že chceme nevracet z těchto prostředků ani korunu,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – sdělil, že nemohl ovlivnit to, že v minulosti byly realizovány nějaké projekty, že bylo provedeno výběrové řízení i že byla vznesena námitka vůči Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a že v jednom případě dal ten úřad stěžovateli za pravdu a bylo třeba vypsat nové výběrové řízení,

Ing. Petr Kajnar – uvedl, že se domnívá, že stojí za pozornost věnovat se třeba období 2004–2006, kdy se čerpaly kohezní fondy a kdy Česká republika vyčerpala nejlépe fondy ze všech zemí v tomhle období,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (46 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/743 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


(přestávka)

K materiálu č. 44
Personální změny v představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že na dnešním zasedání je přítomna kandidátka na funkci členky představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., MUDr. Dagmar Palasová, která s ním není v příbuzenském vztahu, a dotázal se členů zastupitelstva kraje, zda k ní mají nějaký dotaz,


K materiálu č. 12
Návrh na zahájení přípravy projektu "Spaces for learning" v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/745 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Archeopark Chotěbuz – 2. část"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/746 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/747 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, II. etapa"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/748 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, že z komplexu 4 vzdělávacích zařízení je vyčleněna Střední škola Zd. Matějčka, a dotázala se, jak se bude pokračovat, jak se bude s tou školou pracovat,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – sdělil, že tato záležitost týkající se bazénu na této škole bude zvážena a také bude zváženo její předložení do nějaké další vhodné výzvy tak, aby ta sportoviště byla rekonstruována,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/749 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17 + dodatek vč. nového návrhu na usnesení
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Fakultní nemocnici Ostrava

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, jakou má tento materiál souvislost s agendou náměstka hejtmana kraje doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., a proč ho nepředkládá náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví, protože se jedná o naše zdroje a ne o zdroje evropské,

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – odpověděl, že to nelze interpretovat tak, že tento projekt zůstal pod čárou, protože naplňoval maximální množství bodů – pořadí projektů, které byly odsouhlaseny, vzniklo vlastně na základě konsensu celé komise pro vědu, výzkum a vysoké školy, a pokud jde o tento projekt u fakultní nemocnice, tak byly vyhodnoceny ty další dva a tento nebyl doporučen k financování v rámci této dotace z důvodu, že také vzala v úvahu další náměty,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – uvedl, že veškeré tři projekty, které fakultní nemocnice předložila, byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty maximálním počtem bodů; následně tedy na sezení komise pro vědu, výzkum a vysoké školy jeden z těchto projektů vyloučen z oblasti podpory, což bylo respektováno,

Ing. Josef Jalůvka – poznamenal, že ta částka je navržena z položky Podpora průmyslových zón, která není vyčerpána a v návrhu rozpočtu na příští rok už je menší, a dodal, že minimálně jedna žádost na přístup k průmyslové zóně – v Kopřivnici, tady existuje,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že zřizovatelem uvedené nemocnice je stát, který by se měl dle jeho názoru postarat jako první o tento dobrý projekt,

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. – vysvětlil podrobně, o jakou metodu se v uvedeném projektu jedná (separace krevních destiček a autologního trombinu), kdy se tak podpoří vlastní tvorba tkáně toho popáleného pacienta a neskončí to velkým zjizvením; prozatím se u nás tím zabývá pouze Praha,

Ing. Jaroslav Palas – reagoval na dotaz Ing. Josefa Jalůvky a uvedl, že se nepočítá s tím, že by finanční prostředky alokované pro průmyslové zóny byly rozpuštěny do jiných oblastí a že o problémech v Kopřivnici se ví a že se tím rada kraje určitě hodlá v příštím roce zabývat,


K materiálu č. 18
Návrh na poskytnutí finančního příspěvku obci Bílá a městům Šenov a Nový Jičín a neposkytnutí příspěvku obci Bolatice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/751 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na prodloužení termínu realizace a uzavření dodatku k dotační smlouvě uzavřené s obcí Nižní Lhoty

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – navrhl opačné usnesení – protože v důvodové zprávě není uveden žádný důvod, abychom vyhověli,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – sdělil, že se jedná o jednu z obcí, která je v lokalitě průmyslové zóny Nošovice, a že už v minulosti bylo o takovýchto záležitostech rozhodováno a bylo vždy vyhověno,

Ing. Zbyněk Stanjura – odpověděl, že je zbytečné, aby těch 710 tis. Kč leželo na jejich účtu rok, dva, tři,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 20
Návrh na prodloužení termínu realizace a uzavření dodatku k dotační smlouvě uzavřené se statutárním městem Havířov

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/753 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na prodloužení termínů realizace a uzavření dodatků k dotačním smlouvám uzavřeným s občanským sdružením KLACR o.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že to je podobný případ jako předtím,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – ujistil, že s tím souhlasí, ale že veškeré další smlouvy na dotační tituly budou od příštího roku postaveny úplně jinak – tak, aby ty peníze nebyly vypláceny najednou,

Ing. Jaroslav Palas – dodal, že skutečně odbory dostaly pokyn k tomu, aby ve smlouvě bylo uvedeno, že finanční prostředky budou poskytnuty až po přinesení 1. faktury,


K materiálu č. 22
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou elektrotechniky a informatiky

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/755 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně obci Pustá Polom

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/756 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Žádost o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 na stavbu budovy "Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek‑Místek"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – dotázal se náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného, zda už je nějaká představa o tom, jak řešit spíše tu západní oblast kraje, jako je Bruntálsko, Novojičínsko či Vítkovsko, kde je potřeba hospicových lůžek početně daleko větší než ve Frýdku‑Místku,

Ing. RSDr. Karel Konečný – odpověděl, že pokud jde o tu západní část, tak tento problém bude v rámci zpracované optimalizace řešen i prostřednictvím bílovecké nemocnice; tento problém je vnímán velice aktuálně,

Ing. Jiří Veverka – uvedl, že dle jeho názoru by dostupnost měla být nějakých 20 či 30 km, a dotázal se, zda není nějaký návrh jiných subjektů než krajských, např. v okrese Bruntál,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že v minulosti zaznamenal jakýsi zájem privátních subjektů, kteří se hodlají ucházet o tzv. zbytný majetek, který kraj nabízí a nabízel v minulosti k prodeji, s tím, že je to skutečně věc podnikatelského záměru těchto subjektů,

Mgr. Alena Krušinová – sdělila, že ve Městě Albrechticích má zájem charita zřídit nějaká hospicová lůžka, ale je to na začátku,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/757 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti úpravy lyžařských běžeckých tras

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová – navázala na poslední zasedání zastupitelstva kraje, kdy nesouhlasila s tím, že bylo dáno 200 tis. Kč na rolbu společnosti, která nyní žádá o úpravu, a to jednak proto, že je to soukromá společnost, a jednak proto, že tam ani nebyla vyčíslena cena – bylo tam velké rozmezí,

Ing. David Maňas – sdělil, že se dočetl, že je stanovena podmínka, kdy jsou podporovány lyžařské běžecké trasy ležící pouze na území Moravskoslezského kraje,

Ing. Jiří Vzientek – odpověděl, že individuální dotace na úpravu běžeckých tras, které leží i mimo území našeho kraje, se poskytovaly i v minulosti mimo dotační program, a to např. právě na trasy, které leží mimo území kraje, ale nějakým způsobem navazují na naše trasy,

Ing. Jaroslav Kala – dodal, že hranice nejsou rovné a část této trasy jde do Olomouckého kraje – tento kraj zase na oplátku při úpravě svých tras neskončí na hranici tohoto kraje,

Mgr. Pavel Drobil – poznamenal, že toto skutečně není to žádná novinka – novinkou ale je to, že se někomu nejprve dá dotace na rolbu a pak se zastupitelstvu znovu předloží materiál s další dotací, tentokrát na údržbu,

Ing. David Maňas – uvedl, že jestli je stanovena podmínka o tom, že budou podporovány lyžařské běžecké trasy pouze na území Moravskoslezského kraje, pak ji musíme zrušit, pokud chceme schválit usnesení pod číslem 2,

Ing. Jiří Vzientek – odpověděl, že tato podmínka byla stanovena v dotačním programu, proto se poskytují ty dotace individuálně,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že to je tzv. kouzlo individuální dotace; když se něco "nevejde", tak se požádá o individuální dotaci – v zásadě tedy neplatí žádné podmínky,

Mgr. Ivan Týle – požádal Ing. Jiřího Vzientka o odpověď, zda tento postup byl záměrem,

Ing. Jiří Vzientek – sdělil, že Ing. Zbyněk Stanjura má pravdu, ale že bylo postupováno stejným způsobem jako postupovalo minulé vedení,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že nikdy na rolbu nikomu nebylo v minulosti nic dáno,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, že již minule říkala, že jí opravdu vadí, že se soukromé společnosti, když není vyčíslena cena, dávají tyto finanční prostředky, a to s vazbou na oblast školství,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:

Ing. Jaroslav Palas – dal znovu hlasovat o dalších 4 částech usnesení s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení – schváleno (39 pro, 4 proti, 13 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/759–8/762 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/763 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi krajem a obcí Stěbořice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že nemá nic proti tomuto záměru, ale domnívá se, že výnos z prodeje by obec měla odevzdat kraji,

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že dle informace starosty obce Stěbořice tam mají společně s místním podnikatelem zájem vytvořit zařízení, které obohatí síť sociálních služeb,

Ing. Zbyněk Stanjura – zdůraznil, že obdržený dar neměl být dále prodáván,

Mgr. Ivan Týle – poznamenal, že v předloženém materiálu není nic uvedeno o záměru vytvoření sociálního zařízení,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že záměrem daru je to, aby ta budova byla využita jako bezbariérový dům pro seniory a pro trvalé bydlení i pro stacionární využití a umístění ordinací obvodní, dětské a zubní lékařky,

Mgr. Ivan Týle – vznesl návrh, aby tam byla dána vázací podmínka – "za podmínky, že bude naplněn tento záměr a tento projekt, tak dojde k realizaci tohoto záměru; v případě, že ne, tak obec Stěbořice se zavazuje, že Moravskoslezskému kraji finanční prostředky takto vzniklé vrátí",

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že v důvodové zprávě je napsáno jen to, že obec jedná se soukromým investorem, který má zájem tuto nemovitost koupit,

Ing. Jaroslav Palas – požádal Mgr. Ivana Týle o předložení textu protinávrhu,

Mgr. Ivan Týle – navrhl doplnit navrhovaný text o "za podmínky naplnění záměru, který je obsažen v žádosti obce, a uzavřít k tomu příslušné smluvní vztahy" – tzn., že pokud k tomuto záměru nedojde, tak obec příslušné finanční prostředky vrátí,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 28
Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. Řeka, obec Řeka

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/764 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Návrh na nabytí pozemku v k. ú. Karviná – Doly, obec Karviná, potřebného pro realizaci Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/765 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh koupě pozemků v průmyslové zóně Nošovice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/766 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva týkající se pozemku v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/767 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh prodeje pozemku včetně komunikace v k. ú. Bílčice, obec Bílčice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/768 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh bezúplatného nabytí nemovitostí v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/769 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na zrušení usnesení a návrh na poskytnutí daru majetku Domova Havířov

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/770 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy přímých prodejů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/771 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na majetkové vypořádání stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/772 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na poskytnutí daru nemovitého a movitého majetku městu Fulnek a návrh dodatku zřizovací listiny organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Jaroslav Štekbauer – vrátil se k nedávné kolaudaci rekonstrukce historického objektu Loreta ve Fulneku na dětský domov, který souvisí s tímto bodem programu, a poděkoval za město Fulnek bývalému zastupitelstvu a hlavně PhDr. Jaroslavě Wenigerové za nemalou zásluhu na realizaci tohoto úžasného díla,

Mgr. Věra Palková – poděkovala také a uvedla, že to je příklad dobré spolupráce mezi krajem a městem Fulnek,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/773 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálům č. 38, 39 a 40


K materiálu č. 41
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 24. 9. 2009 do 2. 11. 2009, vč. vyřízení petic za období od 17. 9. 2009 do 2. 11. 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Petr Adamec – dotázal se, jaké jsou současné kroky k výstavbě Moravskoslezské vědecké knihovny – jak se tato bude vyvíjet, protože to z odpovědi na jeho písemný dotaz vznesený na minulém zasedání nevyplynulo,

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že v každém případě je v úmyslu zahájit výstavbu této knihovny nejen tak, aby byla zahájena, ale aby byla i dokončena v průběhu tohoto volebního období,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že v této chvíli je knihovna v přípravné fázi, protože bylo zrušeno výběrové řízení, takže intenzivně se pracuje na tom, aby mohlo být změněno usnesení vlády č. 288 z r. 2008 týkající se zdrojů pro financování knihovny a harmonogramu,

Ing. Petr Adamec – shrnul slova Ing. RSDr. Svatomíra Recmana s tím, že tedy skutečná realizace knihovny se plánuje na léta 2012–2014 – nebude to tedy do konce tohoto volebního období, jak v úvodu slíbil hejtman kraje,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že platí to, co říká pan náměstek, který tvoří harmonogram,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že za půl roku se tedy nic nezměnilo, a dodal, že za 850 mil. Kč ani žádná studie není,

Ing. Jaroslav Palas – potvrdil, že skutečně to bude do výše 850 mil. Kč,


K materiálu č. 42
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. David Maňas – sdělil, že tento problém byl projednáván na výboru pro životní prostředí, kde bylo konstatováno, že do dneška nemáme žádné nástroje k tomu, abychom zjistili, čím kdo v těch lokálních topeništích topí,

Ing. Jaroslav Palas – požádal o stanovisko vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ing. Tomáše Kotyzu,

Ing. Tomáš Kotyza – odpověděl, že tento návrh novely zákona tu situaci neřeší – komplexně by tato situace měla být řešena kompletně novým zákonem o ochraně ovzduší, který připravuje Ministerstvo životního prostředí; tohleto je jakési technické řešení umožnění alespoň toho mála, které ti starostové mohou do ruky dostat – jiný nástroje neexistuje,

Ing. David Maňas – navrhl tento materiál stáhnout z dnešního jednání z důvodu, že zde trochu hrozí zneužití čl. 12 z Listiny základních práv a svobod, což je nedotknutelnost obydlí,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, jaký je harmonogram projednávání této legislativní iniciativy kraje, pokud to dnes bude schváleno,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že o tom harmonogramu nerozhoduje krajské zastupitelstvo, ale vláda a parlament, kdy si zařadí tyto věci na program jednání,

Ing. Zbyněk Stanjura – podpořil návrh na stažení tohoto materiálu,

Ing. Jiří Veverka – připojil se také k tomu, co říkali jeho předřečníci,

Ing. Jaroslav Palas – požádal ještě o stanovisko vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Kotyzu,

Ing. Tomáš Kotyza – odpověděl, že se neočekává žádný finanční dopad, protože tento návrh novely nezavádí povinnost kontrolu provádět, ale v nutných případech umožňuje kontrolu provést,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že nikde nevyčetl žádnou žádost žádného starosty obce, aby kraj takovouto iniciativu vyvinul; něco tady pro obce připravujeme a ani si to obce nevyžádaly a ani neprojednaly a nevíme, jaký to bude mít dopad, protože toto nebude řešit kraj, ale starosta na území své obce,

Ing. Petr Kajnar – uvedl, že ústavní listina práv a svobod kromě nedotknutelnosti obydlí zaručuje i právo na zdravé životní prostředí a čistý vzduch,

Ing. David Maňas – sdělil, že má obavu, že i kdyby ten starosta do toho domu vešel, tak stejně nemá žádný nástroj, jak zjistit čím se zrovna topí a čím se topilo,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že dle jeho názoru je to typický úkol pro státní správu a ne samosprávu; pokud by to dělaly magistráty nebo pověřené obecní úřady, tak by to mělo být v přenesené působnosti – přenesený výkon státní správy a ne samospráva,

Mgr. Dagmar Horváthová – uvedla, že pro moderního starostu by to mohlo být třeba podnětem k tomu, že by pomáhal těm lidem solární energií aj. k modernějšímu způsobu vytápění – neviděla by to teda jen z toho negativního hlediska,

Mgr. Ivan Týle – požádal, aby se do této debaty zapojili i starostové,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo přítomnému poslanci Parlamentu České republiky RSDr. Miroslavu Opálkovi,

RSDr. Miroslav Opálka – sdělil, že velký zákon o ochraně ovzduší je v současné době v připomínkovém jednání vlády – reálné je vše, ale nejedná se jen o ochranu ovzduší, ale především o ochranu zdraví,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že společenská poptávka po tomto zákonu je, a to minimálně v městě Ostravě u starostů městských obvodů,

Bc. Karel Sibinský – podpořil Mgr. Ivana Týle s tím, že to jsou záležitosti spadající do výkonu státní správy,

Ing. Jaroslav Palas – ocitoval některé pasáže z uvedeného návrhu zákona,

Ing. David Maňas – sdělil, že ta novela spočívá jenom v tom, že rozšiřujeme vstup do těch obydlí k inspekci ještě o tyto obce a nemáme stejně nástroj na změření toho, co se v tom lokálním topeništi děje, takže není zajištěna vymahatelnost tohoto zákona,

Mgr. Ivan Týle – zopakoval, že doporučuje materiál stáhnout a postoupit ho starostům obcí s rozšířenou působností k připomínkování,

Ing. Josef Jalůvka – připojil se k tomu, aby si to prostudovali starostové,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:

Mgr. Ivan Týle – požadoval, aby se pokračovalo v projednávání tohoto materiálu a tento byl postoupen k diskusi starostům obcí,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že to bude zajištěno.


K materiálu č. 43
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/775–8/779 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení).


K materiálům č. 44, 45 a 46


K materiálu č. 47 + dodatek
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku obcím

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – sdělil podrobnější informace k předloženému materiálu, týkající se zejména poskytování finančních prostředků z dotačního programu na rozvoj venkova,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/780 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – návrh na poskytnutí dotací

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/781 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/782 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Životice u Nového Jičína postižené povodněmi v rámci akce "Domy velké vody"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/783 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálům č. 51 a 52


K materiálu č. 53
Žádost zhotovitele stavby "ÚPS Hlučín, rekonstrukce a dostavba za účelem transformace ústavu" o prominutí smluvní pokuty za prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – řekl, že od minule se nic nezměnilo a že nic nového se členové zastupitelstva nedozvěděli; svůj názor vyjádří členové klubu ODS hlasováním,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (37 pro, 12 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 8/784 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že na tomto zasedání obdržela pouze 1 dotaz, a to od členky zastupitelstva kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové, který se týká vysvětlení materiálu č. 16 – jak se bude dále pokračovat v přípravě opravy bazénu Střední školy prof. Zd. Matějčka. Uvedla, že na tento dotaz bude odpovězeno písemně.

Diskuse:

Mgr. Pavel Drobil – reagoval na svůj dotaz vznesený na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 10. 2009 a sdělil, že se ptal na něco úplně jiného, než na co mu odpověděl náměstek hejtmana kraje Ing. RSDr. Karel Konečný; neptal se na to, kolik peněz bylo uhrazeno na výplatu regulačních poplatků, což samozřejmě ví, ale dotazoval se na to, jak velká škoda byla výplatou těchto poplatků, která je evidentně protizákonná, způsobena Moravskoslezskému kraji,

Ing. RSDr. Karel Konečný – odpověděl, že na svém postupu neshledal nic nezákonného, a proto se nedomnívá, že by způsobil nějakou škodu tomuto zastupitelstvu, popř. krajskému úřadu,

Ing. Petr Podstavka – požádal rovněž o doplnění odpovědi na svůj dotaz vznesený na minulém i na předchozích zasedáních zastupitelstva, který se týkal informačního systému v nemocnici Havířov, a to z důvodu, že mu nebylo odpovězeno na dotaz "za jakou pořizovací cenu tam byl ten systém, který vlastně tento výherce, tento oslovený jeden následně převybudovává nebo vybudovává",

Ing. RSDr. Karel Konečný – odpověděl, že pokud byl tento dotaz postaven takhle, musí si tu částku ověřit a odpoví dodatečně,

Ing. Petr Podstavka – uvedl, že se na to už posledně ptal a že zároveň také sdělil, že není možné takhle provádět upgrade, protože "když je někde něco za půl milionu, následně to bez výběrového řízení dávat jednomu za sedm"; domnívá se, že to bylo z jeho dotazu jasné,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že náměstek Ing. RSDr. Karel Konečný odpoví písemně,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že na jeden z jeho dotazů vznesených na minulém zasedání nebylo rovněž odpovězeno dostatečně – tento dotaz se týkal vydávání měsíčníku "Moravskoslezský kraj",

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že to bude doplněno,

Mgr. Pavel Drobil – vrátil se ještě k odpovědi náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného a požádal ho, aby se nějakým způsobem postavil k výroku ministra vnitra, protože samozřejmě po té šedesátidenní lhůtě může nastat sistace usnesení, které přijalo zastupitelstvo a na základě kterého jsou tyto poplatky vypláceny,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že určitě bude odpovězeno,

Ing. Jiří Veverka – dotázal se, kdy bude členům zastupitelstva kraje předána zpráva nebo výsledek práce optimalizační komise ve zdravotnictví, kterou vede Ing. Karel Pustelník – bylo řečeno, že na dnešním zasedání,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, že byl připraven tuto zprávu, kterou dnes předal Ing. Jiřímu Veverkovi, zde přednést,

Ing. Jaroslav Palas – doplnil, že uvedený materiál by měl být určitou analýzou pro ty, kteří dělají zdravotnickou politiku, což je beze sporu i předsedkyně výboru zdravotního,

Ing. Jiří Veverka – sdělil, že věří, že uvedený materiál bude tedy předložen v lednu – pokud nějaké zastupitelstvo bude,

Mgr. Alena Krušinová – uvedla, že se dohodla s náměstkem hejtmana kraje Ing. RSDr. Karlem Konečným, aby uvedený materiál byl vzhledem k jejím připomínkám z minulého jednání výboru zdravotního stažen s tím, že bude dominantním materiálem na dalším jednání tohoto výboru,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že pokud to má být koncepční materiál, tak na něm má pracovat opozice od počátku,

Ing. RSDr. Karel Konečný – přiklonil se k tomu, že by bylo pozitivní, kdyby mohl být před zasedáním zastupitelstva uspořádán k tomuto materiálu seminář, kde by si členové zastupitelstva mohli řadu věcí vysvětlit a ujasnit,


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Jiří Vzientek sdělil, že návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata a že nebylo přijato usnesení k materiálům č. 27 a č. 47. V souvislosti s projednáváním bodů č. 51 a 52 bylo navrženo toto usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

  1. stanoví priority přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  2. požaduje po Ministerstvu financí a Ministerstvu dopravy zajištění rozpočtového krytí těchto staveb v rámci rozpočtu SFDI na rok 2010 dle finančních požadavků a původního harmonogramu výstavby Ředitelství silnic a dálnic, a to ze zdrojů získaných na základě zákona č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu, na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47
  3. požaduje, aby stát hradil náklady na slevy vycházející z právních předpisů, které města a obce vynakládají smluvním dopravcům v rámci jejich prokazatelné ztráty"

Závěr:

Ing. Jaroslav Palas poděkoval členům zastupitelstva kraje za aktivní přístup k jednání a ukončil 8. zasedání zastupitelstva kraje. Sdělil, že po dvacetiminutové přestávce se bude konat seminář k návrhu rozpočtu kraje na rok 2010.


Přílohy:

  1. Schválený program 8. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 8/722–8/785
  3. Přehled hlasování
  4. Listiny přítomných

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 27. 11. 2009

Zápis včetně příloh ověřili:
Mgr. Petr Cvik
Ing. Petr Konůpka

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.