Menu

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 8

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 6. 2018 od 9:00 do 12:35 hodin

I. Zahájení

Přítomni:

zástupci spol. Letiště Ostrava, a. s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Omluveni:

Neomluveni:

8. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 2 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal všechny, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohli narušovat jednání.


II. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018 byli MUDr. Vojtěch Balcárek a pan Jiří Čejka. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přerušil zasedání zastupitelstva kraje na 10 minut z důvodu závady na hlasovacím systému.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přečetl návrh usnesení ve znění "Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 3. 2018" a dal hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/797 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/798 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/799 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 6. 2018,

Bc. Josef Bělica – předložil návrh na doplnění programu o nový bod programu č. 13/2 "Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje", který již předložil včetně návrhu usnesení prof. Vondrákovi,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že jestliže je ochoten akceptovat rozsah materiálu, který je předkládán na stůl – a připomněl, že na úterní poradě předsedů politických klubů bylo řečeno, že na stůl nepůjde žádný materiál – tak některé záležitosti, které jsou finančního charakteru, je možné projednat bez hlubší analýzy, ale materiál č. 8/5 "Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem" se nejeví jako vhodný, aby byl zařazen na 8. zasedání zastupitelstva kraje, když byla velice krátká doba na jeho prostudování a ověření některých údajů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

neschváleno – hlasovalo 28 pro, 18 proti, 14 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),

schváleno – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/800 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/801 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


III. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/802 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2017

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že faktickým zpracovatelem a předkladatelem tohoto materiálu je brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kterého rada kraje v souladu s jednacím řádem zastupitelstva kraje požádala o předložení této zprávy zastupitelstvu kraje,

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – sdělil, že se jako každoročně předkládá zpráva o stavu požární ochrany za rok 2017,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl doplňující bod usnesení č. 2 ve znění:

"Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje"

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že zastupitelstvo již několikrát hlasovalo o hlásičích CO, které jsou v jednotlivých bytech seniorů, a že podle slov brig. gen. Vlčka se ukazuje, že to má pozitivní vliv, a dodal, že je rád, že se tato akce podporuje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/803 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


IV. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětví krizového řízení, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje městu Český Těšín, návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/804 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění filmového festivalu Febiofest Ostrava 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/805 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Sněhurka na ledě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/806 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování majetku Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru MSK a vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/807 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/808 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 3. 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/809 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/810 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/811 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Mgr. Daniel Havlík – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/812 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/813 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/814 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Žádost o poskytnutí individuální dotace Jagello 2000, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 8 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/815 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Winter Classic Ostrava 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/816 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Jan Krkoška – sdělil, že ve dnech 24. a 25. 4. 2018 proběhlo v Moravskoslezském kraji setkání s Vládou České republiky, kdy předmětem tohoto jednání bylo i téma Průmyslové zóny Nad Barborou,

Ing. Miroslav Hajdušík – požádal, aby tento pravidelný materiál obsahoval pouze informace, které se posunuly, aby zde nebyly informace, které již byly zmíněny na předchozích zasedáních zastupitelstva kraje, protože se pak materiál stává nepřehledným,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tento požadavek bere do úvahy, aby došlo příště ke zlepšení.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/817 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


V. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na uzavření DODATKU č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/818 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/819 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/820 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/821 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


VI. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Opavy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/822 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Frýdku‑Místku

Ing. RSDr. Svatomír Recman – poděkoval předchozímu i současnému vedení kraje za realizaci a slavnostní poklep obchvatu Frýdku‑Místku a dodal, že je to velmi dobrý počin,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/823 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací v Krnově v souvislosti s realizací stavby "Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/824 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/825 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí investičních dotací obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na obnovu bezpečnostní a provozní techniky

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že předešlá Vláda České republiky rozhodla o výrazné investici do bezpečnostního zabezpečení regionálních letišť ve výši cca 600 mil. Kč a že nyní se provádějí úkony, které ve vládním programu nebudou, a dále se zpracovává srovnávací analýza mezi financemi, které nám Vláda ČR zaplatí, a tím, co bude letiště potřebovat,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/826–8/827 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na neposkytnutí dotace organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s. na projekt "Na kole jen s přilbou"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/828 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486–14,90"

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že na Magistrátu města Ostravy probíhá několik vyvlastňovacích řízení, které zpracovává jeden úřad, avšak tento zaujal k jednotlivým vyvlastňovacím řízením několik různých stanovisek, že se nyní čeká na vyjádření vyvlastňovacího úřadu vůči těmto vyvlastňovacím řízením, a dodal, že žádné z nich zatím není dokončené ani ukončené,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/829 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Slezský železniční spolek

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/830 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání stavby silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství "Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení" v k. ú. Karlovice ve Slezsku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/831 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/832 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko‑Místecko

Ing. RSDr. Svatomír Recman – vznesl dotaz, proč ve výčtu 27 měst a obcí, které budou zapojeny do tohoto projektu na Frýdecko‑Místecku, chybí např. Frýdlant nad Ostravicí nebo Čeladná,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že Frýdek‑Místek má nyní dopravu zdarma a z tohoto důvodu došlo k rozdělení frýdecké oblasti na dvě části, a to Frýdecko‑Místecko a Frýdlantsko, a dotázané obce spadají pod Frýdlantsko,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/833 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Zajištění dopravní obslužnosti na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji drážní dopravou s ohledem na dosavadní a následný procesní postup od prosince 2019

Ing. Jakub Unucka, MBA – informoval, že od roku 2019 do roku 2025 budou v Moravskoslezském kraji jezdit ČD, a. s., a to z důvodu, že na páteřní lince z Českého Těšína až do Suchdola mají exkluzivitu do roku 2025, a tento provozní celek nejde vysoutěžit,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/834 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Poskytnutí dotace na realizaci projektu Kampaň – Týden evropské mobility v Třinci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 2 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/835 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal Ing. Unucku, aby ukázal ocenění, které získal jako nejchytřejší zástupce nejchytřejšího regionu v České republice.

VII. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Informace o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – úvodem připomněl, že na chráněné webové stránce kraje byla k tomuto materiálu zveřejněna ratingová zpráva ze dne 6. 6. 2018 a dodal, že materiál je pouze informativní, nehlasuje se k němu a nebude přijato žádné usnesení,

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že bylo pravidlem, že tuto zprávu přednesl pracovník společnosti Moody´s, ale protože jsou všichni mimo republiku, přednesl tuto zprávu sám,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému udělil slovo,

xxxx (občan MSK) – požádal Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a Ing. Kaniu o odpověď, proč nebyly ještě 13. června 2018 zveřejněny na oficiálním krajském webu materiály k právě projednávanému programovému bodu č. 7/1,

Ing. Jaroslav Kania – omluvil se za toto nedopatření, které bylo zveřejněním napraveno.


K materiálu č. 7/2
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžních fondů kraje

Ing. Jaroslav Kania – konstatoval, že se jednalo o globální čísla za rok 2017, kdy údaje, které byly připravené, jednoznačně hovoří o tom, že čísla byla skutečně ještě lepší, než se očekávalo, a to jak v oblasti příjmu, kdy překročili upravený rozpočet roku 2019, a výdaje nebyly až takové, jak se předpokládalo v upraveném rozpočtu, což bylo dáno několika faktory,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – se vyjádřil za klub KSČM k závěrečnému účtu a hospodaření Moravskoslezského kraje,

Ing. Jaroslav Kania – se vyjádřil k reprodukci majetku: průběh výběrových řízení se komplikoval, tudíž zahájení staveb bylo trochu složitější, proto byly ty časové skluzy; co se týká druhého dotazu, zda má Moravskoslezský kraje dostatek projektů, tak projektů je dostatek, a to jak projektů financovaných z vlastních zdrojů, tak i z evropských zdrojů; z důvodu centralizací rozhodnutí do Prahy se déle čeká na souhlasné stanovisko, hledá se nějaké řešení, je připraveno velké množství projektů a požádal pana Krkošku o vyjádření se k projektům,

Jan Krkoška – doplnil, že před měsícem byly projekty za cca 7,5 mld. Kč a při posledním zjištění byly projekty za 8,2 mld. Kč, tzn., že každý měsíc přibývá projektů, které byly v různých fázích připravenosti,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že za poslední tři roky došlo třikrát k navýšení o 10 % pro veškerý zdravotnický personál, plus navíc speciální příspěvek pro směnné sestry, který bude ještě v příštím roce zvýšen o dalších 5 tis. Kč,

Róbert Masarovič, MSc. – konstatoval, že Výbor finanční doporučil zastupitelstvu kraje schválit usnesení dle předloženého materiálu 7/2,

JUDr. Josef Babka – požádal pana Masaroviče, aby vysvětlil, jaká jednotka je "bambilion",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je to částka symbolická,

Róbert Masarovič, MSc. – konstatoval, že je to jednotka odpovídající vzniklé ztrátě zdravotních zařízení v tomto období,

JUDr. Josef Babka – požádal vedoucí odboru financí o přesná čísla týkající se ztrát nemocnic na konci volebního období a skutečnosti k tomuto dni,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bude na tento dotaz odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/836 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na procedurální část schvalování účetní závěrky, uvedené ve vyhlášce a jednacím řádu zastupitelstva kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/837 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh přímého prodeje pozemků společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK, s. r. o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/838 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II", návrh koupit rodinný dům v Bruntále

Ing. Miroslav Hajdušík – vznesl dotaz, jak se tyto nemovitosti vybírají, jaká je praxe,

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že je to na základě spolupráce s danou organizací, která vytipovává možné objekty pro společnost, která poskytuje sociální služby, a tato společnost najde volný dům a přehodnotí možnosti, zda je vhodný pro danou sociální činnost, a kromě toho také znalecký posudek, který zde hraje také svou roli.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/839 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh přímého prodeje pozemku v Novém Jičíně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/840 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/841 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh darovat sanitní vozidlo společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/842 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitých věcí v k. ú. a obci Český Těšín

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/843 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/844 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na nákup budovy – kiosku v Orlové

Ing. Miroslav Hajdušík – sdělil, že se v materiálu dočetl, že je zde potencionální využití jako květinářství, nebo jiné služby,

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že po dohodě s ředitelem nemocnice zde bude skutečné využití, že jde především o to, že de facto budova je cizí a pozemky jsou Moravskoslezského kraje, v katastru nemovitosti je to zavkladováno, tím se předchází tomu, aby zde byl majitel, který by provozoval službu, která by se nehodila do areálu nemocnice,

Ing. Miroslav Hajdušík – sdělil, že ho zaujalo, že se jedná o unimobuňky, které se dají odstranit, a proto se zeptal, zda to nebude zbytečný nákup,

Ing. Jaroslav Kania – konstatoval, že to nebude zbytečný nákup a jejich využití se již plánuje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 1 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/845 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na úpravu hospodaření s budovou na ulici Olomoucká v Opavě a úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/846–8/848 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na změnu příloh k darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/849 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Návrh prodeje budovy a pozemků společnosti MSID, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/850 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitých věcí v Opavě a zrušení usnesení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/851 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh na schválení přípravy, financování, zajištění udržitelnosti a navýšení profinancování a kofinancování u projektů v oblasti sociální

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/852 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/17
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování a na ukončení přípravy projektů v oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/853 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/18
Průmyslová zóna Nošovice – návrh přímého prodeje pozemků do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že s akciovou společností dlouho vyjednávali kupní cenu, která má souvislost s rozvojem této akciové společnosti,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/854 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/19
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na nabytí nemovitých věcí v Kopřivnici

Ing. Jaroslav Kania – uvedl, že Moravskoslezský kraj plánuje výstavbu nového domu pro seniory a domu se zvláštním režimem v Kopřivnici pro 84 klientů,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/855 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


VIII. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2019-2020 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/856 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/857–8/859 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Poskytnutí návratné finanční výpomoci a zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/860 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádosti organizací v oblasti zdravotnictví o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/861 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že tento materiál byl s pozdním předkladem předložen radě kraje dne 12. 6. 2018, proto byl zařazen později i na zasedání zastupitelstva kraje, a to z důvodu, že vyjádření všech pojišťoven k tomuto materiálu byly zaslány, respektive potvrzeny až dne 7. 6. 2018, proto byl tento materiál zkompletovaný později,

Ing. Jiří Martinek – vznesl dotaz týkající se převodu interny z Orlové do nemocnice Karviné-Ráj, a to zejména ve vztahu k personálu; stejně tak jak to bude zajištěno i v případě nemocnice v Bílovci, což je také krajské zařízení,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že tento materiál byl pouze doporučující,

JUDr. Josef Babka – vznesl dotaz na průběh projednávání tohoto materiálu,

MUDr. Martin Gebauer – konstatoval, že v roce 2017 se sbírala potřebná data, kdy byli osloveni ředitelé všech nemocnic, nejen krajských, zhruba od února do září 2017 trvalo vyjednávání o tom, zda se data poskytnou a v jaké míře,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že si byl vědom, že při počátku byli přizvání všichni zástupci nemocnic, ale šlo mu o to, zda byli přizvání i ke konci,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že Výbor zdravotní a preventivní péče projednal poprvé i podruhé materiály schvalované v prosinci a v březnu; jelikož tento materiál došel pozdě, Výbor zdravotní a preventivní péče byl pouze rámcově seznámen s tím, že tento materiál bude projednáván na zastupitelstvu kraje a že byl rozhořčen, že nebude moci materiál důkladně posoudit; Výbor zdravotní a preventivní péče byl svolán mimořádně, ale nebyl usnášeníschopný,


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přerušil projednávání bodu 8/5 z důvodu zařazení pevného bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje" do programu zasedání zastupitelstva, ve kterém mají prostor k vyjádření občané Moravskoslezského kraje,

xxxx (občan MSK) – poděkoval úředním osobám z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a politikům ze zdejšího zastupitelstva, kteří se snažili upřímně občanům pomoci při obhajobě zle pošlapávané svobody slova ve věci neférových cenzurních zásahů vůči oprávněným občanům ze strany Ing. Macury během jednání jím řízeného zastupitelstva města v březnu a dubnu 2018,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že chodník bude dobudován v roce 2019 a přejezd v roce 2025,


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že do tohoto bodu programu není nikdo další přihlášen, a proto se vrátil k projednávanému bodu programu 8/5.


JUDr. Josef Babka – sdělil, že dotazy byly způsobeny tím, že tento materiál šel na stůl a je škoda, že si nemohli materiál nastudovat,

MUDr. Martin Gebauer – konstatoval, že v tomto materiálu nejsou ostatní nemocnice; v předchozích dvou materiálech byly zpracovány data opravdu na Moravskoslezský kraj v součinnosti se všemi nemocničními zařízeními a se všemi zřizovateli,

Ing. Jiří Martinek – vznesl dotaz, který se týkal uzavírání rámcových smluv se zdravotními pojišťovnami, kdy posledním rokem uzavírání smluv byl rok 2013, kdy čeká krajské nemocnice další kolo uzavírání smluv po uplynutí pětileté lhůty,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že před třemi týdny došlo ke konsenzu veškerých sektorů ve zdravotnictví, kdy se snad poprvé v historii domluvili všichni kromě Lékárenské komory, kdy dojde k navyšování v ambulantním sektoru, v praktickém sektoru i v nemocnicích, tzn., co se týká úhradové vyhlášky, tak letos poprvé nebude, protože došlo ke shodě,

JUDr. Josef Babka – vznesl dotaz, zda byly nějaké představy o ekonomickém dopadu tohoto materiálu do hospodaření nemocnic,

MUDr. Martin Gebauer – odpověděl, že tato opatření by měla vést k tomu, aby v roce 2021 mohly všechny nemocnice hospodařit s nulou.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 33 pro, 0 proti, 14 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/862 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Úprava kofinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.", organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MUDr. Martin Gebauer – konstatoval, že se jedná o přerozdělení finančních prostředků, které byly původně v rozpočtu zdravotnictví připraveny pro kofinancování velkého projektu návazné péče, za které se měly pořídit přístroje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/863 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


IX. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Informace o stavu projektu "Laboratoře virtuální reality"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/864 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na zahájení přípravy, změny názvu a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/865 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Uzavření Smluv o poskytnutí dotace k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/866 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Poskytnutí věcného daru HZS MSK v rámci projektů "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie" a "Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR" a uzavření darovací smlouvy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/867 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Ukončení přípravy projektů "MIREU" a "Foster for excellence in the Moravian-Silesian Region"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/868 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na schválení zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/869 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na předčasné zahájení projektu a poskytnutí dotace finančním partnerům a uzavření partnerských smluv k projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK".

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/870 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na uzavření Smluv o partnerství, zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/871 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na uzavření memoranda o spolupráci členů ESÚS TRITIA v souvislosti s Platformou pro uhelné regiony

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/872 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí individuálních dotací obci Bohušov a obci Slezské Pavlovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/873 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s. a na uzavření dodatku s obcí Jindřichov

Ing. Ivan Strachoň – vznesl dotaz ohledně dotace Sportovnímu klubu Havířov,

Bc. Josef Bělica – informoval, že celý projekt vzniká v lokalitě za krytým bazénem, který je za vlakovým nádražím, kde je již tenisová hala; hala stolního tenisu, která se zřizuje jako reprezentační centrum pro mládež, bude na tuto halu navazovat; nyní se projednává podpora pro parkoviště, které bude veřejně přístupné,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/874 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" – 1. skupina

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/875 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Dolní Tošanovice

Ing. RSDr. Svatomír Recman – navrhl změnu usnesení a požádal zastupitelstvo kraje, aby podpořili usnesení ve znění "poskytnout individuální dotaci" a vzít tyto finance z nespecifikované rezervy hejtmana kraje, neboť vzhledem k výbornému hospodaření v roce 2017 se tam finanční prostředky určitě najdou,

Jan Krkoška – sdělil, že na vesnicích obchody všeobecně krachují, neboť nemají na svou činnost, a proto vzniká koncepce venkova, kde bude zahrnuta myšlenka nejen obchodů, pošt, ale celkově se bude jednat o obslužnost pro lidi, kteří žijí na venkově,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tyto individuální žádosti budou nahrazeny systémovou dotací, která se bude věnovat obnově venkova,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že navrhoval, aby tato věc byla jakýsi "předpilotní" projekt, aby se již nyní obec Dolní Tošanovice podpořila; je to obec, která tuto žádost podala, ostatní obce nikoliv, opět požádal o podporu této žádosti,

Jan Krkoška – sdělil, by nejraději podpořil všechny obce, že ví o starostech obcí, a opět se vyjádřil, že se budou touto otázkou zabývat komplexně, ne po jednom,

Ing. Miroslav Hajdušík – vznesl dotaz, zda se již ví, kdy se budou tyto obce podporovat, zda je to nějaká obecná rovina, nebo jestli je nějaký harmonogram,

Jan Krkoška – sdělil, že se nejedná o obecnou rovinu, protože na koncepci obnovy venkova se pracuje intenzivně a bude to otázkou do 3 měsíců,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 38 pro, 12 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/876 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí individuálních dotací subjektům Charita Opava a Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu,

JUDr. Josef Babka – požádal o oddělené hlasování o obou subjektech,

Ing. Petr Havránek – navrhl totéž,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 45 pro, 3 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/877 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/878 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/879 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/880 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/881 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem TATRA TRUCKS a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/882 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Otice

JUDr. Josef Babka – požádal pana náměstka Krkošku, aby zopakoval to, co zmínil před chvílí, zda bude do 3 měsíců na každý "candrbál" nějaký program, nebo zda se to bude řešit individuálně,

Jan Krkoška – sdělil, že tato akce bude sloužit pro starosty z mikroregionu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že obec Dolní Tošanovice byla jediná, které se neposkytla dotace,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že jej to mrzí také, že v krátké době bude připraveno řešení a šlo o to, aby se to řešilo systémově,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – souhlasil a sdělil, že se mohlo začít již na červnovém zasedání zastupitelstva kraje, ne až za ¾ roku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že porozuměl názoru a respektuje ho.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/883 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na úpravu podmínek individuální dotace obci Háj ve Slezku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/884 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/885 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám

Ing. Miroslav Hajdušík – požádal o informace (porovnání) kolik investičních a neinvestičních dotací se poskytlo VŠB‑TUO, Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě, a to v předešlém a v tomto volebním období do 14. 6. 2018

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal, aby takto bylo učiněno.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/886 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2018–2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/887 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/888 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem KČT, odbor Beskydy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/889 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství a na změnu názvu projektu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/890 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na úpravu podmínek individuální dotace u subjektu Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/891 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/892 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě u obce Žabeň v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/893 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Realizace projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka a ukončení přípravy dvou projektů z oblasti životního prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/894 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Změna stanov společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Jan Krkoška – sdělil, že základní kapitál společnosti má hodnotu 1 mil. Kč a je rozdělen na 100 ks akcií s nominální hodnotou 10 tis. Kč; nově by byl základní kapitál navýšen na 15 mil. Kč, rozdělen na 100 ks akcií s hodnotou 150 tis. Kč za akcii,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/895 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/32
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/896 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/33
Návrh na poskytnutí dotací v rámci krajského dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"

Jan Krkoška – sdělil, že se jedná o dotační titul, jehož cílem je propojit firmy se studenty,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/897 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/34
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací

Jan Krkoška – sdělil, že v rámci kotlíkových dotací spolupracuje Moravskoslezský kraj se 78 obcemi, které přispívají občanům na pořízení nového kotle, tímto materiálem byla upravena smlouva se 7 obcemi a změna byla v navýšení celkové částky, kterou obec poskytuje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/898 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


X. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace na konferenci ODPADY 21

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/899 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2018

Ing. Miroslav Hajdušík – vznesl dotaz, zda se neuvažuje o rozšíření sítě měření,

Jarmila Uvírová – sdělila, že proběhla jednání se zdravotním ústavem na toto téma a došli ke shodě, že bude navýšena stanice, ale zatím není určeno místo,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/900 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/901 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/902 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Úhrada nákladů statutárnímu městu Ostrava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/903 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Dotace subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava na zpracování projektu "Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů – pilotní projekt"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/904 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017-2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/905 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh na neposkytnutí dotace na pořízení malé zemědělské mechanizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/906 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Podpora environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/907 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/908 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


XI. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/909 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/910 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádost o změnu uznatelných nákladů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/911 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Memorandum o spolupráci s Českou unií sportu

JUDr. Josef Babka – sdělil, že na poradě předsedů politických klubů vyslovil vážnou obavu o osud financování mládežnických sportovních klubů; byla zde vyslovená myšlenka, že rada kraje, která se konala v Havířově, by mohla k této otázce zaujmout nějaké stanovisko, a to v tom směru, že program na rok 2018 nebyl vůbec otevřen, tzn., že z pozice Moravskoslezského kraje program, který financoval zejména tělovýchovu, respektive sport našich nejmladších, nebyl otevřen,

Mgr. Stanislav Folwarczny – konstatoval, že není pravdou, že byl tento program úplně zastaven, protože tento program měl podkapitoly, které zahrnují akce pořádané v Moravskoslezském kraji, patří zde i reprezentace Moravskoslezského kraje,

JUDr. Josef Babka – vysvětlil, že smyslem jeho vystoupení nebylo "torpédovat" tento materiál; přihlásil se obecně k záležitosti, která se projednávala na poradě předsedů politických klubů,

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že by odpověď nechal na Výbor pro tělovýchovu a sport, tam by se mohlo toto téma otevřít,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že na toto téma hovořil s předsedou Výboru pro tělovýchovu a sport, kdy byla přislíbena plná součinnost, aby se daly věci ještě napravit.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/912 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, že bylo 12:04 hodin, vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva kraje začalo později, bude vyhlášena přestávka až ve 12:20 hodin.


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/913 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/914 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/915 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků škol v Moravskoslezském kraji v oblasti etické výchovy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/916 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/917 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory talentů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/918 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací a majetku organizací

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/919–8/921 (pořadové hlasování č. 123 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/922 (pořadové hlasování č. 124 – text uveden v příloze č. 2).


XII. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/923 (pořadové hlasování č. 125 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/924–8/926 (pořadové hlasování č. 126 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MSK v odvětví soc. věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/927 (pořadové hlasování č. 127 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Stanovisko k zařazení navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem do krajské sítě sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/928 (pořadové hlasování č. 128 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/929 (pořadové hlasování č. 129 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Dodatek č. 3 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Jiří Navrátil, MBA – informoval, že se může stát, že budou do kapitoly 313 na poslední chvíli přidány peníze na provoz sociálních služeb a z tohoto důvodu přečte doplňující návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

2) rozhodlo

pověřit radu kraje umožnit dle aktuálního vývoje financování sociálních služeb v roce 2018 ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb podat žádost o dofinancování provozních nákladů v rámci podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace"

Jiří Navrátil, MBA – sdělil, že toto usnesení umožní program vyhlásit dříve než v září a poskytovatelům sociálních služeb vyplatit peníze dříve než v prosinci,

Ing. Miroslav Hajdušík – sdělil, že tomu trošku nerozumí; dotázal se, a zda to znamená, že rada kraje bude schvalovat tyto dotace, nebo vyhlásí program, do kterého se budou hlásit žadatelé,

Jiří Navrátil, MBA – sdělil, že by to radě kraje umožnilo vyhlášení a otevření dotačního programu tak, aby se mohli žadatelé přihlásit, protože bylo již poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno optimum, o které mohli žádat, a aby se nemusela tato kapitola otevírat znova,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/930 (pořadové hlasování č. 131 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Dodatek č. 8 ke Krajské síti sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/931 (pořadové hlasování č. 132 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské univerzitě

Jiří Navrátil, MBA – sdělil, že se jedná o částku 198.820 Kč na kurz komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit; jedná se o vzdělávací výcvikový kurz, který byl vytvořen v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje "Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji",

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 1 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/932 (pořadové hlasování č. 133 – text uveden v příloze č. 2).


XIII. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/933 (pořadové hlasování č. 134 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že tento bod byl nově zařazen do programu jednání na základě návrhu předsedy klubu hnutí ANO 2011 Bc. Bělici,

Bc. Josef Bělica – přečetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Aleše Juchelky z funkce člena Výboru pro kulturu a památky a rezignaci Lenky Brzyszkowské z funkce členky Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

2. volí

Martina Schwarze, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj".

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/934 (pořadové hlasování č. 135 – text uveden v příloze č. 2).


XIV. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné materiály.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se zeptal náměstkyně paní Uvírové, zda došly nějaké písemné dotazy,

Jarmila Uvírová – sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva nepřišly od členů zastupitelstva kraje žádné dotazy, připomínky ani podněty.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyhlásil 10 minutovou přestávku, z důvodu jednání návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že návrhová komise konstatuje, že zastupitelstvo kraje právoplatně přijalo všechna usnesení dle programu, který byl schválen na zastupitelstvu kraje.


Přílohy:
Schválený program 8. zasedání zastupitelstva kraje

Přehled hlasování
Soupis usnesení č. 8/797–8/934
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Vít Slováček k materiálu č. 4/1, Mgr. Daniel Havlík k materiálu č. 4/9, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, k materiálu č. 9/14.


Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 22. 6. 2018

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.