Menu

Číslo zasedání: 9.

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 15. 9. 2022 od 9:00 do 11:08 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, Marcel Sikora, Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

9. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že se omlouvá za ztížené podmínky přístupu do budovy krajského úřadu, ale po více než 20 letech užívání bylo nutné přistoupit k rekonstrukci vestibulu krajského úřadu, kdy cílem je významně zlepšit jeho funkční i bezpečnostní parametry. Dodal, že na zasedání v prosinci t. r. již budou přicházet standardně hlavním vchodem a nově zrekonstruovaným vestibulem.

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. sdělil, že v daný okamžik je přítomno 50 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo kraje je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili tři členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 9. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Bc. Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Uvedl také, že na webových stránkách kraje bude přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal přítomné, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 16. 6. 2022, byli Mgr. Martina DuškováIng. Vít Slováček. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/837 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/838 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky, MBA.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/839 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 15. 9. 2022.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/840 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 16. 6. 2022, se konalo 6 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/841 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že na chráněné webové stránce kraje byla, jak se už stalo pravidlem, zveřejněna informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a informace o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/842 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/843 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Jagello 2000, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/844 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na darování vybavení a techniky

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/845 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování techniky

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/846 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/847 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava

JUDr. Josef Babka – sdělil, že podporuje schválení tohoto bodu programu a dodal, že Český červený kříž a jeho oblastní spolek v Ostravě se mimořádně podílí na řešení krizových situací při pomoci jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému, přičemž i hejtman jako předseda Krizového štábu MSK jistě tuto myšlenku podpoří, poté navrhl doplnit toto usnesení o bod číslo 4 tohoto znění:

"Zastupitelstvo kraje

4. vyjadřuje

poděkování členům OS ČČK Ostrava za dosavadní činnost spojenou s prací složek IZS v krizových situacích".

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že s předloženým návrhem souhlasí, sdělil, že již několikrát oficiálně poděkovali a dodal, že o tomto návrhu usnesení budou poté hlasovat,

Ing. Marek Vysocký – připomněl, že vedle umělého "kovidismu, bílého greendealismu", americké proxi války proti Rusku je i umělý "ukrajinismus", dodal, že je to další past na ekonomiku Evropské unie a bylo by vhodné zvážit, kam směřovat svou podporu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že vzal jeho názor na vědomí, nicméně dále budou hlasovat o návrhu usnesení, který zde zazněl a s kterým se nemusí ztotožnit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Schváleno – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2). – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/848 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí dotace na projekt Setkání diplomatů v rámci coreper I vizit

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/849 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh vyjádření podpory k návrhu zákonodárné iniciativy Zlínského kraje

Ing. Marek Vysocký – uvedl, že v návrhu se navrhuje kompenzace újmy podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám a navzdory tomu, že zákon ukládá, aby všechny osoby, ať už fyzické nebo právnické, podnikající nebo nepodnikající poskytly své prostředky, svůj majetek (letadla, lodě, auta, budovy atd.), s kompenzací nepodnikajících fyzických osob se v tomto návrhu nepočítá, domnívá se, že je to špatně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, že je to zákonodárná iniciativa Zlínského kraje, a na nás, je, zda se k tomu přihlásíme nebo ne, my to změnit nemůžeme.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 2 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/850 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, Ph.D., MBA)

K materiálu č. 5/1
Poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/851 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na realizaci projektu "Fotovoltaický systém pro krajské budovy"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/852 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – sdělil, že těžba OKD, a. s., bude pokračovat nejméně do konce roku 2023, tím pádem mají zajištěné uhlí pro topnou sezónu 2022/2023 a 2023/2024, zda bude těžba pokračovat dál záleží na tom, jestli se podaří OKD, a. s., získat všechna povolení pro těžbu, zejména povolení z polské strany, protože se jedná o těžbu, která zasahuje do území, ke kterému se již vyjadřuje Polská republika,

Ing. Marek Vysocký – konstatoval, že se mu vůbec nelíbí zavážení Dolu Frenštát, dodal, že je třeba vzpomenout na to, jak Německo a Belgie podlehly ideologii "greendealismu" a zlikvidovaly své jaderné elektrárny, převedly je na plyn a dnes jsou tam, kde byl "Baťa s dřevákama", dle něj takto zřejmě brzy skončíme i my, když likvidujeme své jediné zdroje energií a místo toho dovážíme uhlí z Austrálie,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že toto téma už jako Tripartita otevřeli, jako první požádal současnou vládu o to, aby se pozdrželo uzavírání dolů, nicméně u Dolu Frenštát bylo rozhodnuto dávno před tím, kdy se tam už připravují další projekty, doplnil, že on sám vždy byl zastáncem toho, aby se tyto doly uzavřely spíš dočasným způsobem než trvalým, toto je však rozhodnutí, které jde mimo zastupitelstvo kraje, pravda je taková, že když se podíváme, jaké máme zdroje energie, v podstatě máme uranu na cca 200 let, plynu, ropy možná na pár stovek let, OZE při současném stavu vědeckého poznání není schopno nahradit tyto zdroje energie, jediný stabilní zdroj energie, který tady je, je jaderný, a ten má také své limity, uhlí je na světě na 2900 let,

Mgr. Zuzana Klusová – sdělila, že ona má zcela opačný názor a myslí si, že místo toho, aby se zase vraceli k fosilním palivům, by naopak měli udělali velký skok vpřed a ne krok zpátky, dle ní, co se týče obnovitelných zdrojů, jsme v podstatě ani nezačali, kdy nevidí na každé druhé střeše soláry, nevidí "bioplynky", neví, že by se zásadně hovořilo o komunitní energetice smart grids, dodala, že ano, na nějakou dobu bude uhlí ještě potřeba, ale zároveň se připravujme na budoucnost a nevracejme se zpět, uvedla, že to byla jen reakce na pana Ing. Vysockého,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že zdroje energie se nevytvářejí politickým rozhodnutím, ty jsou dány fyzikou, chemií a přírodními zákony, dnes si pomocí fotovoltaik nevyrobíme dostatek energie na to, abychom byli schopni zajistit energetické potřeby této společnosti, nesmíme zapomenout, že jsou zde obrovské společnosti, velké firmy, které vyrábí věci, které jsou energeticky náročné, například bez oceli se neobejdeme, doplnil, že kdyby byla skutečný ekolog, tak by měla vědět, že ocel je téměř 100 % recyklovatelná, na rozdíl od jiných věcí, proto se bez těchto materiálů, bez této výroby neobejdeme, byl by rád, kdyby se vnímala realita dána přírodními zákony, nikoliv politickými proklamacemi,

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – konstatoval, že zpráva o finanční analýze je v této situaci ve stavu důvěrné, proto informace nemohou poskytnout,

Mgr. Zuzana Klusová – doplnila, že to předpokládala, a proto ji minule udivilo, že byl náznak, že by snad mohla být zveřejněna, dále konstatovala, že z úst pana ministra Ing. Zbyňka Stanjury zaznělo, že se možná bude pokračovat až do roku 2026, v kontextu toho se zeptala, zda má kraj nějaké zprávy o tom, jak se to vyvíjí s Úhelnou komisí, protože minimálně vedení statutárního města Karviná i kraj by do tohoto měly být nějakým způsobem zahrnuty a alespoň vědět, koho se těžba bude týkat, a aby to bylo lidem v Karviné komunikováno,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – krátce doplnil, že tato informace již zazněla, v úterý v 16 h bude zasedat Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, jejíž jsme součástí, netýká se to pouze Moravskoslezského kraje, týká se to samozřejmě i Ústeckého kraje a Karlovarského kraje, kde jsou povrchové doly, všechny tyto věci vnímají, on sám o tom hovořil s panem ministrem Ing. Stanjurou, dodal, že se hovoří o tom, zda je těžba uhlí ekonomicky udržitelná či nikoliv, upozornil na to, že mohou stovkám tisíců lidem v našem kraji říct, že budou mít doma teplo, protože jsme zajistili zdroje uhlí, které budou moci využívat,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – uvedl, že Uhelná komise v roce 2020 řekla, že se černým uhlím zabývat nebude, protože je to tak marginální problém z pohledu České republiky, že skutečně se tam řeší pouze hnědé uhlí, doufá, že na jednání v úterý u pana ministra Ing. Síkely se černé uhlí objeví na stole a rozhodne se, co a jak,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že by se rád vyjádřil k tomu, co říkal pan náměstek Ing. Unucka je pravdou, v Praze dlouhodobě nikoho nezajímalo, že je tento kraj napojen z více než 70 % na černé uhlí, oproti jiným krajům, u kterých to byla parciální záležitost, byli to oni, kdo první upozorňovali a kritizovali pana hejtmana a pana Ing. Unucku, když vyslovili Babišově vládě souhlas s ukončením těžby na ostatních dolech na Karvinsku, upozorňovali, že situace je pro náš kraj velmi vážná, že takové názory, které tady paní Mgr. Klusová již 2 roky prezentuje, jsou tak trošičku "z říše snů", doplnil, že je jejich podpora na zachování těžby černého uhlí co nejdéle, a to z hlediska energetické bezpečnosti tohoto kraje, energetické bezpečnosti našeho průmyslu a našich občanů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že nikdy nesouhlasili s ukončením těžby, vzali to na vědomí, což bylo v podstatě to jediné, co v daný okamžik mohli udělat, lidé, kteří byli na jeho jednání s panem náměstkem Mgr. Ondřejem Landou na Ministerstvu financí se zástupci obchodní společnosti PRISKO a. s. a se zástupci DIAMO, s. p., kde velmi, až možná příliš agresivně upozorňoval na to, že ekonomika firmy je jedna věc, ale ekonomika celého regionu je věc druhá, což znamená, že útlum těžby povede k tomu, že sice pan Mgr. Landa bude moci dát materiály na téma OKD, a. s., do svého šanonu a napsat vyřízeno, ale on zapomíná na to, že na uhlí je zde závislá celá řada firem, a to nejen z pohledu výroby tepla, ale i výroby oceli, toto se zde neustále opakovalo a není pravda, že by se to odsouhlasilo, padlo rozhodnutí a oni ho vzali na vědomí, nic jiného se s tím nemohlo dělat,

Mgr. Zuzana Klusová – dotázala se, o které teplárně se konkrétně hovoří, protože teplárna Veolia v Karviné provoz na uhlí uzavírá, staví multipalivový kotel, kde se budou spalovat odpady ve formě TAP, plus tam mají plynové kotle, zeptala se, zda tam plánují spalovat černé uhlí znovu, dále dodala, že Krnov má teplárnu, která funguje na biomasu, obnovitelné zdroje nejsou jenom fotovoltaické panely, obnovitelné zdroje mohou být například i v té formě, že Důl Jeremenko čerpá důlní vodu o teplotě 27 °C, kterou by se mohlo vytápět až 5 tis. domácností, toto jsou technologie, které jdou použít, tepelná čerpadla, dle ní by se měli zaměřit na to, aby kraj zpracoval pořádnou energetickou koncepci a nevracel se již k tomu, co se zde již několikrát probíralo, závěrem ocitovala tiskovou zprávu: "Dopadová studie: Vytápět domácnosti bez uhlí půjde v Moravskoslezském kraji", zeptala se, co si o tom má myslet,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že jeho dobrý kolega pan prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. energetik, který byl součástí i Nečasovy komise pro tvorbu energetické koncepce celé České republiky, zpracoval materiál, který se jmenuje "Prvouka pro energetiku", požádal, aby se na tento dokument, který zašle, doplnil, že realita je úplně někde jinde,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – doplnil, že tisková zpráva říkala, že pokud řekneme teď, že nechceme uhlí, můžeme v roce 2027 přejít na plyn, pokud nebudeme mít uhlí, musí se do roku 2027 všechny teplárny předělat na plyn, o tom byla ta tisková zpráva, která vyšla v době, kdy se řešilo, zda má OKD, a. s., těžit, nebo nemá těžit, doplnil, že do roku 2027 to černé uhlí potřebujeme, jinak 300 tis. lidí v Ostravě, Karviné, Havířově a ostatních městech zmrzne,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že toto se prosazovalo už dávno předtím, a to i proti odporu paní ministryně, ta to nechtěla povolit,

JUDr. Josef Babka – souhlasil, že kdyby pan Mgr. Landa byl občanem Moravskoslezského kraje, navrhne, aby ho zbavili občanství, neboť se choval dlouhodobě nepřátelsky vůči tomuto kraji, vůči OKD, a. s., ale ve vztahu k tiskové konferenci uvedl, že to bylo podmíněno samozřejmě dopadovou studii, ale po jednání se to ještě mohlo zastavit, dalo se proti tomu ještě něco dělat, kdyby se nedostali do situace, ve které jsou nyní, tak by už tady byli bezesporu zavřeni, dodal, že ekonomika nemůže přehlušit bezpečnost, to by si měli opětovně i v Praze znovu uvědomit při kalkulaci v rámci OKD, a. s., že cena nemůže být základní kritérium pro tento kraj, pro tento kraj je energetická bezpečnost i za cenu toho, že by to stát nějakou dobu dotoval,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že přesně to předevčírem řekl panu ministrovi Ing. Stanjurovi, že to není o ceně a ekonomice této firmy, ale je to o bezpečnosti a energetické soběstačnosti tohoto kraje,

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že by rád připomněl a ochladil nadšení pro tepelná čerpadla, protože jak je známo, tepelná čerpadla jsou efektivní za dvou podmínek, za prvé za dobrého zdroje energie, a za druhé za levné elektrické energie, pokud nemáme levnou energetickou energii, tak čerpáme energii draze, a pak tepelná čerpadla ztrácejí smysl, stejně jako je nesmyslné do budoucna dotovat tepelná čerpadla do domácností a pro malé objekty, pokud máme drahou elektrickou energii,

Róbert Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M. – reagoval na paní Mgr. Klusovou, že za posledních 30 dnů se v České republice vyrobilo 0,79 % dostupné elektrické energie ze solárních panelů, za posledních 24 hodin 0,14 %, celková výroba je v tuto chvíli 9 % z obnovitelných zdrojů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že pošle příručku "Energetická prvouka", doplnil, že je to opravdu seriózní dokument, který se na to dívá z pohledu vědeckého, nikoliv z pohledu aktivistického.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/853 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/854 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Individuální dotace v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/855 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Profinancování a kofinancování projektu "Remeslá a priemysel v múzeu" pro Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/856 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci záměru dopravního napojení lokality nad Pískovnou v Karviné‑Ráji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/857 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Memorandum o spolupráci stavba okružní křižovatky v Klimkovicích

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/858 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Memorandum o spolupráci – Záměr zklidnění dopravy kruhovým objezdem Nová Horka – Bartošovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/859 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/860 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh dodatku č. 14 zřizovací listiny organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/861 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na uzavření Memoranda k záměru výstavby tramvajové trati Ostrava – Orlová – Karviná

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/862 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/863 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/864 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh na neposkytnutí dotace obci Kozmice na projekt "Oprava místní komunikace Kozmice – Jilešovice"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/865 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Žádost společnosti AJNA dental clinic s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví

Mgr. Zuzana Klusová – sdělila, že je to chvályhodná aktivita, kterou určitě podpoří, na druhou stranu by možná nebylo špatné zvážit, jestli by místo této formy jako individuální dotace jednomu subjektu nebylo lepší udělat například dotační titul, který by se mohl rozdělovat mezi více subjektů,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – uvedl, že tomu naprosto rozumí, ví, že je to málo peněz, které se jim dávají, protože např. jejich vládní koaliční partner, hejtman MUDr. Martin Kuba, dává jakémukoliv lékaři při otevření jakékoliv ordinace 1,5 mil. Kč, neví, kde na to jeho rozpočet chce vzít, je to nicméně jeho rozhodnutí, jeho rozpočet,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/866 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Úprava podmínek pověření společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. poskytující služby v rámci závazku veřejné služby

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/867 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změny projektů "Dodávka/realizace havarijních investic" a "Investiční akce a opravy majetku" včetně návrhů na uzavření dodatků k dotačním smlouvám

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/868 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byla přijata usnesení č. 9/869–9/870 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/871 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Podpora technických a řemeslných oborů v MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/872 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí a úpravu dotací v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/873 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu "Rozšíření a modernizace výukových prostor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava‑Poruba"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/874 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh změny usnesení a názvů projektů, jejich profinancování a kofinancování v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/875 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Zrušení přípravy projektů z oblasti krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/876 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektů z oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/877 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na profinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Chráněné bydlení Okrajová"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/878 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/879 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na zahájení přípravy projektu Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj

Ing. Marek Vysocký – připomněl, že budou na konci probírat bod, jak hodnotí Moravskoslezský kraj agentury (FIČ a další) z hlediska, jak si ekonomicky stojí, domnívá se, že digitalizace hradů a zámků v této době, kdy stojíme na kraji ekonomické krize, je trošku luxus.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/880 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování projektu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/881 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na zahájení přípravy projektu silniční infrastruktury v rámci programu Interreg Česko‑Polsko

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/882 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Vozidla a technika proti covidu – změna profinancování a kofinancování projektu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/883 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Zahájení přípravy, kofinancování a profinancování 2 projektů z oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/884 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že se podíval do rejstříku firem, kdo je vlastníkem pozemků, od kterého se budou odkupovat pozemky za 106 mil. Kč, dodal, že to je společnost Asental Land, s. r. o., jejíž 94% vlastníkem je pan Ing. Zdeněk Bakala a zbylých 6 % drží The Bakala Trust se sídlem v Jižní Karolíně, lze říci, že pan Bakala je běžný občan, ale určitě si vzpomeneme na kšefty s panem Bakalou, které nevycházely v minulosti pro občany Moravskoslezského kraje příznivě,

Jan Krkoška, MBA – upozornil, že se zde dávají dotační peníze statutárnímu městu Karviná na výkup pozemků, nikoli společnosti Asental,

Ing. Jan Wolf – uvedl, že Karviná má cca 57 km² a domnívá se, že 18 nebo 19 km² patří společnosti Asental, možná to není přesné číslo, ale kde se podíváte, jsou to všechno pozemky Asentalu, dodal, že v případě, že se Karviná může někde rozvíjet, bude nutno jednat i s touto společností, jiná cesta moc není,

JUDr. Josef Babka – dodal, že také nejásá, že podporují pana Bakalu, "uznaného gaunera" po vyjádření pana PhDr. Lubomíra Zaorálka, doplnil, že na zastupitelstvu města vykupovali Emu za 5 mil. Kč, kdy hlasoval pro, protože je lepší mít vliv na "demol", než ji nechat rozprodat spekulanty, a že na tom bohužel vydělává Bakala, je smutný jev tohoto politického systému a právního státu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/885 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Projekt Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací – profinancování a kofinancování projektu, zahájení realizace

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – uvedl, že si připravil prezentaci, jelikož se jedná možná o nejvýznamnější projekt v historii kraje co se týká investic, tímto materiálem schvalují v podstatě předprojektovou přípravu, kterou nám nějakým způsobem profinancuje z 90 % Fond životního prostředí, a předznamenává to kroky, které již učinili v minulých letech (dále viz prezentace),

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že černá kostka, černá krychle je známy okultní symbol, u této symboliky je obvyklé, že se nejprve vystaví forma a teprve pak se uvažuje, vymýšlí, jaký bude obsah, doplnil, že i pan náměstek Mgr. et Mgr. Curylo rozlišoval formu a obsah, a zdůraznil, že Evropská unie je ochotna podpořit obsah, ale nepodpoří formu, protože znalí vědí, jaký symbol představuje černá kostka, proto tuto akci nepodpoří,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dotázal se, zda když Steve Jobs založil společnost Cube, má se taky považovat za okultistu?; domnívá se, že ne, proto by ubral z takovýchto podle jeho názoru ne úplně adekvátních připomínek, protože se tady jedná o významnou věc, kterou chtějí v tomto kraji udělat, doporučil, aby se zajel podívat do státní knihovny v Praze, aby měl představu, co zde chystají, že to není okultní kostka, že je skutečně potřeba vytvořit prostředí, kde se mohou setkávat firmy, studenti a vědečtí pracovníci, kteří zde, v této oblasti pracují,

JUDr. Ondřej Ručka – vznesl dotaz, který vyplývá z jeho zkušenosti s podobným typem objektů a ze studií jako je Černá kostka, a to, zdali se tam počítá s kavárnou nebo bufetem jakožto místem setkávání a místem, kde lze ušetřit spoustu času,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – uvedl, že je to předmětem příprav a není to tak jednoduchá věc, aby se navzájem nerušili, aby tam bylo zpřístupnění, aby nemuseli přes dvě patra pro kávu a přesně jak říká, počítá se s tím ve všech těch v prostorách, kde se počítá s tímto, ať již tichým, anebo vstupním prostorem, kde budou nápojové automaty a přístup k jídlu tak, aby nemuseli za tímto účelem vycházet z budovy, dodal, že i když je to maličkost, tak je velmi důležitá právě při setkávání v rámci kulturních, vědeckých center a univerzit; počítá se s tím.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/886 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh změny usnesení o profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů předkládaných do OPZ plus

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/887 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "POHO Park Gabriela"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/888 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti kultury a digitalizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/889 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Finanční nástroj JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/890 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START a v Moravskoslezském kraji

Mgr. Zdeněk Karásek – uvedl, že se vyjádří k jednomu z projektů, který byl představen podrobně náměstkem Mgr. et Mgr. Curylem, kdy by podal informaci o tom, jak se to vyvíjí s celkovým finančním rámcem, tzn. s Operačním programem Spravedlivá transformace, a další navazující informace,

JUDr. Josef Babka – požádal, aby obě prezentace, jak od Mgr. et Mgr. Curyla, tak i od Mgr. Karáska byly zpřístupněny pro členy zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že se to zajistí,

JUDr. Josef Babka – doplnil, že poslední slova byla k oběma fakultám nebo respektive k budovám, pokud si dobře vzpomíná, na posledním zasedání zastupitelstva a dnes je 15. září 2022, kdy podle sdělení paní kancléřky neměli sedět zde, ale pít šampaňské na zmíněných dvou budovách, kdy se dotázal, zda to tedy bude září, říjen, listopad nebo prosinec,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že je to věc, která je skutečně plně v kompetenci a odpovědnosti Ostravské univerzity, kdy v sále nevidí žádného zástupce, a dodal, že je možná šampaňské na stavbě, ale v daný okamžik k tomu nelze nic víc říct, věří, že se to dotáhne do konce a že vše bude stát tak, jak se to plánovalo.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/891 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/892 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/893 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Trojanovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/894 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/895 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na zmírnění podmínek smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/896 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na uzavření Dohody o narovnání ke smlouvě v programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/897 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na uzavření dodatku a dohod o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/898 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Návrh na poskytnutí dotací u projektů nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/899 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Návrh na uzavření Dohody o narovnání a Dodatků č. 1 ke smlouvě v programech "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/900 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Změna profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství

Ing. Marek Vysocký – uvedl, že u tohoto bodu ho zarazila částka 156 mil. Kč za tělocvičnu střední školy, kdy mu to přijde hodně,

Jan Krkoška, MBA – doplnil, že celková částka se skládá ze tří částek, tzn. město, agentura a kraj, dodal, že financování je složeno z více zdrojů,

Mgr. Stanislav Folwarczny – uvedl, že tato vysoká částka je způsobená tím, že na tuto investici obdrželi dotaci z Národní sportovní agentury (NSA) a aby vyhověli jejím podmínkám, není to tělocvična, ale sportovní hala, kde jsou místa pro diváky a další přesně stanovené podmínky, které musí mít sportovní hala, aby mohli obdržet dotaci, dodal, že se skutečně nejedná o tělocvičnu, ale o halu, a proto je zde i financování ze strany města Frenštát pod Radhoštěm, NSA a kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že by chtěl upozornit, že včera projednávali v Parlamentu ČR (ve Sněmovně), že budoucnost podpory sportu je právě v tom, že budou spojovat projekty školské a projekty sportovního charakteru tak, aby se přes den využívaly tyto věci ve prospěch školy a následně v odpoledních hodinách a volných časech ve prospěch sportovních aktivit, protože tak toto funguje v rozvinutém světě naprosto běžně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/901 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/32
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu komunikací po kůrovcové těžbě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/902 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/33
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/903 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti TVARSTAV – REAL, s. r. o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/904 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/905 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s reflektující změnu výhledu na negativní

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/906 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh směny Integrovaného výjezdového centra Třinec za majetek České republiky

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/907 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Výkupy pozemků pro logistický HUB AČR

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/908 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrhy darů mezi krajem a městem Krnov

Jan Krkoška, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/909 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/910 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/911 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/912 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/913 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/914 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a v dalších letech

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/915 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje a návrh na koupi části pozemku v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina

s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že předložili návrh odkupu těchto pozemků na minulém zasedání zastupitelstva kraje, které to dne 16. 6. 2022 schválilo, ale před podpisem kupní smlouvy vlastník tohoto pozemku přeprodal pozemky a kousek, cca 3 m², odprodal někomu jinému, z tohoto důvodu bylo nutné udělat nový geometrický plán a toto znovu předložit zastupitelstvu kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/916 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Žádosti o poskytnutí účelových dotací v odvětví sociálních věcí

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu a podal informaci od pana rektora prof. MUDr. Jana Laty, CSc. pro JUDr. Babku, že výstavba by měla být ukončena do konce listopadu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/917 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 8

Ing. Šárka Šimoňáková – nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/918 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byla přijata usnesení č. 9/919–9/920 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na zřízení příspěvkové organizace pro sociální oblast v Kopřivnici

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/921 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/922 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu Podpora služeb sociální prevence 2022+

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/923 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022

Ing. Šárka Šimoňáková – nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/924 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Závazek služby obecného hospodářského zájmu v rámci Národního plánu obnovy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/925 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/926 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/927 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci a finanční podpoře ve věci vybudování sportovní haly v Ostravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/928 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byla přijata usnesení č. 9/929–9/934 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Staré Heřminovy na podporu studie odtokových poměrů v obci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/935 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Plány dílčích povodí Horní Odry a Moravy a přítoků Váhu pro území Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/936 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Dotace subjektu Eufour PR na podporu třídění komunálního odpadu v kraji

Mgr. Zuzana Klusová – uvedla, že se již k tomuto vyjadřovala loni, ne že by měli něco proti PR aktivitám, které se týkají třídění, ale je to 900 tis. Kč, přičemž kraj dává 900 tis. Kč a 900 tis. Kč dává EKO‑KOM, a. s., a domnívají se, že by minimálně stejná pozornost, stejná částka měla být věnována předchozím stupňům odpadové pyramidy, tedy předcházení vzniku odpadů, Reduce, Reuse, Recycle, je otázka, zda to již není trošku překonané rozdávat upomínkové předměty dětem, proto se zdrží hlasování.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 2 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/937 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Žádost spolku ACTAEA o prodloužení doby realizace projektu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/938 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu pro rok 2022 na podporu chovatelů při ochraně ovcí a koz proti vlkům

Ing. Marek Vysocký – pro odlehčení dodal, zda by nebylo z pohledu dobrého hospodáře lepší než krmit vlky ovcemi, tak jim nasypat granule, to by vyšlo levněji.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/939 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/6
Dotace Ostravské univerzitě na pořádání algologické konference

JUDr. Josef Babka – se dotázal, zda nechce pan náměstek prodloužit termín, protože Ostravská univerzita běžně překračuje termíny, jsou určité finanční prostředky, které se jednotlivým subjektům dávají a je zde v určitém období plnění, tak aby si někteří rektoři, ředitelé, náčelníci a další nemysleli, že se poté budou schvalovat odpuštění penále za porušení rozpočtové kázně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že toto je podpora konání konference a domnívá se, že vše proběhne tak, jak má.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/940 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že je nyní 11:01 hod. a není žádná přihláška do diskuse, proto mohou pokračovat dál v zasedání.


K materiálu č. 13/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/941 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Návrh na vydání Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/942 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


16. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal členy návrhové komise, aby se odebrali do místnosti návrhové komise, a otevřel bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje".


Jan Krkoška, MBA – sdělil, že v průběhu zasedání neobdržel od členů zastupitelstva kraje žádné dotazy ani připomínky.


Ing. Petr Kajnar – sdělil, že není třeba odcházet do zákulisí, jelikož v rámci zasedání zastupitelstva kraje nebylo nic tak zvláštního, co by zasluhovalo dlouhé bádání návrhové komise, čili všechno proběhlo v souladu, dodal, že vše řekne později,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že si v průběhu zasedání zastupitelstva kraje dovolil otevřít Výroční zprávu za rok 2021, dodal, že je zděšen, když na úřadě kdysi pracoval jako 1. náměstek hejtmana kraje, viděl desítky a stovky žen, a z výroční zprávy se dozvěděl, že je na úřadě 511 mužů a jenom 182 žen, to jen lehkým náhledem do materiálu, a pana ředitele Ing. Kotyzy, MBA se zeptal, jak je možné, že je 7 ředitelů krajských úřadů k 31. 12. 2021, požádal, aby byl text ještě zkontrolován dříve, než se bude posílal dál,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že si to pan ředitel vezme za své a upraví se to.


17. Zpráva návrhové komise:

Ing. Petr Kajnar – informoval, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, jediné usnesení, které bylo navíc, bylo usnesení pana JUDr. Babky, a to poděkování pracovníkům Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, usnesení bylo také platně přijato, jiné návrhy nebyly komisi doručeny, nebyly navrženy ani žádné opravy přijatých usnesení, tímto uzavřel zprávu návrhové komise.


JUDr. Ondřej Ručka – sdělil, že sice chápe formalismus tohoto procesu, ale přesto by příště bylo vhodnější zachovat zdání toho, že proces proběhl v pořádku, než že všechno bylo domluveno dopředu a není potřeba ani žádné zákulisní konzultace, sám již byl členem návrhové komise, ale přesto by uvítal, kdyby to proběhlo podle procesních zvyklostí a náležitostí.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – ukončil jednání a poděkoval za spolupráci.


Oznámení člena zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Jan Krkoška, MBA k materiálu č. 10/6, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálům č. 11/1 a 11/6, Ing. Šárka Šimoňáková k materiálům č. 11/2 a 11/7 a RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., k materiálu č. 13/7.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 23. 9. 2022

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.