Menu

konaného dne 23. února 2006 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení ve 12:10)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

9. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 54 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 4 členové zastupitelstva kraje. Ing. Tošenovský omluvil zároveň nepřítomnou náměstkyni PhDr. Wenigerovou z důvodu nemoci.

Ing. Tošenovský sdělil, že rada kraje na svých schůzích konaných ve dnech 8., 13. a 20. února doporučila doplnit návrh programu dnešního zasedání ještě o materiály pod čísly 48 až 53, které byly zaslány členům zastupitelstva kraje odeslány v písemné formě. Na stůl byl předložen ještě dodatek k materiálu č. 50 včetně nového návrhu usnesení a materiál pod číslem 54, který doporučila rada kraje na své schůzi dne 22. 2. 2006 zařadit do návrhu programu tohoto zasedání. Dále byla členům zastupitelstva kraje na stůl předložena "Informace o připravované novele zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje", která přináší podstatné změny týkající se zejména postavení a působnosti Regionální rady, a přihláška na seminář v oblasti projektů Evropské unie.

Dále Ing. Tošenovský sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen na stůl. S úvodním slovem předkladatele se navrhuje materiál číslo 54. Dále Ing. Tošenovský doporučil materiál číslo 19 "Peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s." projednat před 1. přestávkou, tj. před 11. hodinou, tak, aby mohl být následně během této přestávky projednán na schůzi rady kraje, která v působnosti valné hromady za přítomnosti notáře učiní další potřebné kroky. Materiál pod číslem 47 týkající se volby přísedících krajského soudu doporučil projednat ihned po 1. přestávce, tj. cca v 11:15 hodin. U jeho projednávání bude přítomen místopředseda Krajského soudu v Ostravě JUDr. Čestmír Duda.

Připomínky k programu:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu programu 9. zasedání zastupitelstva kraje – schváleno (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/799/1 (text uveden v příloze č. 2 – "Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva kraje").


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu:

Ověřovateli zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2005 byli Ing. Ivan KrupníkJUDr. Jiří Mlčoch. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/800/1 (text uveden v příloze č. 2). Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu:

Za ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/800/2 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský dále sdělil, že dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Carbola.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/801/1 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Rada kraje se od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 12. 2005 sešla na 13 schůzích:

Na schůzi dne 22. 12. 2005, která se konala po zasedání zastupitelstva kraje, rada kraje:

Na schůzi dne 4. 1. 2006 mj.:

rozhodla o předložení "Žádosti o registraci projektu Průmyslová zóna Nošovice" do programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje průmyslových zón – etapa II

Na schůzi dne 9. 1. 2006 mj.:

vzala na vědomí informace z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 4. 1. 2006

Na schůzi dne 11. 1. 2006 mj.:

Na schůzi dne 19. 1. 2006 mj.:

Na schůzi dne 20. 1. 2006:

rozhodla o finančním vypořádání zániku věcného břemene s oprávněnými z věcného břemene v obci Nošovice

Na schůzi dne 24. 1. 2006:

projednala veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách

Na schůzi dne 27. 1. 2006:

rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon projektových a inženýrských činností pro akci "Průmyslová zóna Nošovice – přístupové komunikace" a o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na poskytování projektových a inženýrských činností pro akci "Průmyslová zóna Nošovice – přeložky inženýrských sítí, demolice budov, kácení dřevin, staveništní přípojky, staveništní příjezdové komunikace"

Na schůzi dne 1. 2. 2006:

Na schůzi dne 8. 2. 2006:

souhlasila s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu obce Nošovice

Na schůzi dne 13. 2. 2006:

vzala na vědomí rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 15. 12. 2005 ve sporu vedeném dědici Oskara Federera ve věci vydání obrazů z majetku Moravskoslezského kraje a Pardubického kraje

Na schůzi dne 20. 2. 2006 mj.:

rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na rok 2006 s dopravcem České dráhy, a.s., a dále rozhodla o uzavření "Dohody o skončení nájmu" se Zemědělským družstvem vlastníků Nošovice

Na schůzi dne 22. 2. 2006:

projednala veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a materiál, který byl pod číslem 54 předložen dnes na stůl.

Hejtman kraje Ing. Tošenovský informoval dále přítomné, že dne 24. 3. 2006 se bude konat ples Moravskoslezského kraje.


K MATERIÁLU č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/802/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 2
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/803/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/804/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 4
Příjemce účelové dotace na podporu činnosti Centra individuálních sportů Ostrava

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/805/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 5
Žádost Základní školy Bruntál, Jesenická 10, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/806/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/807/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 7
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2006"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/808/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 8
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/809/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/810/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 10
Žádost o prominutí smluvní pokuty za neplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/811/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 11
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/812/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 12
Žádost paní Romany Plonkové, podaná jménem rodičů dětí navštěvujících denní dětské sanatorium v Orlové – Lutyni, o poskytnutí dotace na přístavbu výtahu či plošiny k přepravě imobilních dětí

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/813/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 13
Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz protialkoholní záchytné stanice pro rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – podal protinávrh k předloženému návrhu usnesení – doporučil, aby zastupitelstvo rozhodlo o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz protialkoholní záchytné stanice vzhledem k tomu, že toto zařízení neslouží jen občanům města Ostravy,

Ing. Slováček – sdělil, že výbor zdravotní nedoporučuje navýšit příspěvek,

Ing. Veverka – zdůvodnil, proč byl předložen návrh na nenavýšení uvedeného příspěvku,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o pozměňujícím návrhu na usnesení dle výše uvedeného návrhu JUDr. Babky – neschválen (19 pro, 31 proti, 6 se zdrž.) – usnesení nepřijato – pořadové hlasování č. 9/814/1,


K MATERIÁLU č. 14
Návrh na předložení žádostí o grantová schémata v rámci alokace 2006 do 6. kola výzvy Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jalůvka – vznesl námět k příloze č. 3 k předloženému materiálu – za účelem zabránění možným komplikacím doporučil pro další kola, aby příloha k materiálu nazvaná "Grafický manuál" nemusela být striktně dodržována a aby rada jen doporučila postupovat dle této přílohy,

Ing. Tošenovský – uvedl, že dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/815/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 15
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci aktivit, které bude na základě řádu "Služby veřejného ekonomického zájmu" vykonávat Agentura pro regionální rozvoj, a.s., pro potřeby Moravskoslezského kraje v roce 2006

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/816/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 16
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem veřejnosprávní kontroly příjemců finančních prostředků poskytnutých podle § 8 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ukončené v období od 21. 11. 2005 do 13. 1. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/817/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 17
Návrh "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – sdělil, že výbor životního prostředí doporučil předložený materiál schválit,

Ing. Tošenovský – uvedl, že při jednání na ministerstvu zemědělství bylo sděleno, že se neočekává, že by došlo ke všem navrhovaným legislativním úpravám; bude se pokračovat v této ne úplně šťastné variantě a asi se nepodaří najít shodu pro legislativní úpravu všech zákonných vazeb,


K MATERIÁLU č. 18
Návrh na poskytnutí dotace na zpracování vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS, s. r. o.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/819/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 19


K MATERIÁLU č. 20
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/820/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 21
Nakládání s nemovitým majetkem – návrhy přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/821/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 22
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na přijetí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/822/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 23
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje k záměru prodeje a k prodeji pozemku parc. č. 293/7 v k. ú. Mikolajice, obec Mikolajice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/823/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 24
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje prostřednictvím výběrových řízení

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/824/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 25
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/825/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 26
Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování 1 kusu speciálního hasičského kontejneru včetně vybavení určeného k týlovému zabezpečení členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému a 1 kusu měřicího zařízení pro detekci zdrojů tepelného vyzařování Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/826/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 27
Návrh na svěření do správy nemovitosti a návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/827/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 28
Návrh "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje" a návrh na úpravu "Zásad pro poskytování náhrad za výkon funkce člena zastupitelstva kraje"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/828/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 29
Návrhy na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/8291 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 30
Odstoupení z funkce členky výboru zdravotního

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že obdržel od předsedy klubu KDU-ČSL Ing. Carbola návrh na zvolení p. Libora Kovala, nar. 1971, bytem Frýdek‑Místek, členem výboru zdravotního za odstupující PhDr. Marii Zápecovou,


K MATERIÁLU č. 31
Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/831/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 32
Zadání změny č. 2 územního plánu velkého územního celku Beskydy

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jalůvka – sdělil, že výbor pro územní plán má k tomuto materiálu doporučující stanovisko,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/832/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 33
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K MATERIÁLU č. 34
Výroční zpráva pro SROP za region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko k 31. 12. 2005 a Výroční zpráva Národního programu Phare 2003, část II za NUTS II Moravskoslezsko k 14. 10. 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Krupka, předseda Výboru regionálního rozvoje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/835/1–9/836/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 35
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

p. Figura – poděkoval pracovníkům odboru školství, mládeže a tělovýchovy a náměstkyni hejtmana kraje PhDr. Wenigerové za přístup při zpracování tohoto materiálu,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/837/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 36
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno opět o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení,


K MATERIÁLU č. 37
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – uvedl, že opět bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou,


K MATERIÁLU č. 38
Žádost statutárního města Ostrava, prostřednictvím dopisu náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, o převod zřizovatelské funkce k Dětskému domovu pro děti do 3 let, příspěvková organizace, na Moravskoslezský kraj

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – uvedl, že toto zařízení je typické zařízení, které mělo být zřízeno krajem a že město se již dlouhodobě snaží o jeho převod pod patronaci kraje,

p. Novák – doplnil informaci JUDr. Babky a uvedl, že během reformy veřejné správy a všech kroků, které probíhaly od počátku 90. let, došlo u statutárních měst k určitým anomáliím – pouze 3 tato města mají zřizovatelskou funkci k takovým dětským domovům,

podpořil proto návrh JUDr. Babky,

Ing. Tošenovský – sdělil, že se v tomto případě jedná o velmi specializované a profesionálně řízené zařízení s velkou specializací na děti s velmi složitými zdravotními problémy,

Ing. Stanjura – sdělil, že se domnívá, že návrh JUDr. Babky může rada zapracovat jen do návrhu rozpočtu – rozpočet schvaluje zastupitelstvo,

MUDr. Molendová – sdělila, že o tomto problému diskutovali ve výboru zdravotním a že dle ředitele fakultní nemocnice se může o tyto děti vyžadující intenzivní zdravotní péči postarat tato nemocnice na své dětské klinice,

JUDr. Babka – uvedl, že souhlasil se schválením návrhu usnesení v bodech 1) až 3) a že doporučil schválit ještě i nový bod 4) jako výraz solidarity a pomoci uvedenému zařízení,

MUDr. Šarišská – doplnila informaci MUDr. Molendové s tím, že ředitel fakultní nemocnice přislíbil pomoc, ale samozřejmě za dotaci,

Ing. Tošenovský – uvedl, že se zde samozřejmě jedná o to, jak najít finanční prostředky – je nutné hledat systémové řešení,


K MATERIÁLU č. 39
Změna v představenstvu obchodní společnosti Novojičínská nemocnice, a.s., se sídlem K nemocnici 775/76, 741 11 Nový Jičín, IČ 26867613

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/846/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 40
Návrh na sloučení příspěvkových organizací kraje Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, a Školní zahradnictví, Ostrava-Nová Ves, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/847/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 41
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu příspěvkovým organizacím kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že bude hlasováno najednou o obou organizacích s tím, že každá bude mít své vlastní číslo usnesení,


K MATERIÁLU č. 42
Hodnotící zpráva pro páté kolo výzvy Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/850/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 43
Vyhodnocení plnění věcného a časového harmonogramu tvorby celokrajského integrovaného dopravního systému za rok 2005 s návrhem obsahové náplně na rok 2006

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/851/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 44
Informace o aktuálním stavu přípravy Regionálního operačního programu pro programovací období Evropské unie 2007–2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/852/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 45
Návrh na krajské spolufinancování projektů předkládaných neziskovými subjekty v rámci 5. kola výzvy Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/853/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 46
Návrh na změny v přílohách č. 1 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/304/1 ze dne 23. 6. 2005 a č. 7/682/1 ze dne 24. 11. 2005 u grantových schémat Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmanakraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/854/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 19
Peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Auinger – uvedl, že tento materiál projednal výbor dopravy s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/855/1 (text uveden v příloze č. 2).


Ing. Tošenovský – vyhlásil přestávku a upozornil členy rady kraje, že se nyní bude konat v místnosti rady schůze rady.


K MATERIÁLU č. 47
Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – přivítal přítomného místopředsedu krajského soudu JUDr. Čestmíra Dudu,


K MATERIÁLU č. 48
Strategická průmyslová zóna Nošovice – návrh na uzavření
a) "Smlouvy o zajištění budoucích nároků na náhradu škody"
b) "Smlouvy o budoucí kupní smlouvě"
s obchodní společností Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ 45357366

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/857/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 49
Strategická průmyslová zóna Nošovice – návrh na uzavření "Smlouvy o zániku zástavního práva" se společností STRODEN MANAGMENT LIMITED

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/858/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 50 + dodatek vč. nového návrhu usnesení
Strategická průmyslová zóna Nošovice – další etapa

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Vzientek – doporučil doplnit navrhované usnesení ještě o text: "Zastupitelstvo kraje ukládá odboru regionálního a ekonomického rozvoje zajistit a koordinovat přípravu strategických rozvojových záměrů v souvislosti s dokončením dálnice D47 a příchodem strategického investora do průmyslového zóny Nošovice",

Ing. Tošenovský – sdělil, že se zde jedná o velmi široký problém, není to záležitostí jen odboru regionálního a ekonomického rozvoje – byla založena pracovní skupina, která by měla dát dohromady celý koncept a zastupitelstvo kraje s tím bude v nejkratší době seznámeno,

Mgr. Drobil – navrhl Ing. Vzientkovi, že je možné projednat celou tuto záležitost jak v rámci ustavené pracovní skupiny, tak v rámci řádu veřejné služby, řádu veřejného ekonomického zájmu, na Agentuře pro regionální rozvoj,

Ing. Tošenovský – zopakoval, že zastupitelstvo kraje bude přibližně v červnu seznámeno s celým tímto programem,

Ing. Vzientek – stáhl svůj návrh na doplnění usnesení,

JUDr. Babka – poznamenal, že by stejně bylo neobvyklé, kdyby zastupitelstvo ukládalo úkol přímo odboru,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém novém návrhu na usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/859/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 51
Zpráva o činnosti výboru zdravotního za 2. pololetí roku 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Vít Slováček, předseda výboru zdravotního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/860/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 52
Návrh na úpravu závazného ukazatele účelová investiční dotace do investičního fondu na rok 2006 příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/861/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 53
Zajištění bezpečnosti v oblasti bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/862/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 54
Hodnotící zpráva k 3. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (část 1. – drobné podniky)

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – sdělil, že klub KSČM podporuje schválit uvedený materiál, a dal na zvážení radě kraje, aby popřemýšlela nad složením pracovní skupiny pro grantové schéma, kde jsou zastoupeni členové zastupitelstva pouze ze dvou politických stran,

RNDr. Ženatý, Ph.D. – uvedl, že uvedená pracovní skupina se také pozastavovala nad skutečností, že CzechInvest projednal všechny žádosti s tím, že jsou v pořádku, a pak bylo zjištěno, že 9 z nich nesplňovalo všechny náležitosti,

Mgr. Drobil – sdělil, že bylo upozorňováno na tyto skutečnosti i v jiných souvislostech a že je to velký problém,

Ing. Tošenovský – předal slovo občanovi kraje p. Pavlu Matušovi, který se přihlásil do diskuse,

p. Matuš – vyjádřil nesouhlas s tím, že žádost jeho firmy o financování akce z prostředků SROP byla vyřazena ze schválených projektů z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti – překročení maximální výše grantů,

Mgr. Drobil – odpověděl, že celý program Evropské unie, grantová schémata nevyjímaje, je velmi byrokratický; my se musíme se řídit kritérii, která jsme nestanovili – kdyby došlo k auditu, byl by pak ale problém na straně kraje,

Ing. Chovanioková – uvedla, že co se týká kritéria přijatelnosti, jedná se o to, že požadovaná výše dotace musí být v daném rozmezí a rozhodující je den podání žádosti; po realizaci akce probíhá kontrola,

RNDr. Ženatý, Ph.D. – poznamenal, že by bylo žádoucí uvést, zda vyřazené projekty mohou znovu podat upravenou žádost v dalším kole výzvy,

Mgr. Drobil – odpověděl, že ano,

Ing. Jalůvka – poznamenal, že uvedený spor se nedá nikomu vytýkat, protože jsme asi první kraj, který se tímto detailem zabývá,

p. Matuš – zopakoval, že zadávací dokumentace nebyla dostatečně jasná,

Ing. Stanjura – poprosil p. Matuše, aby svoje riziko, které podstoupil při předkládání žádosti, nepřenášel na členy hodnotící komise, a podal si upravenou žádost znovu,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/863/1 (text uveden v příloze č. 2).


DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY:

Náměstek hejtmana kraje Ing. Carbol sdělil, že na tomto zasedání obdržel od členů zastupitelstva kraje celkem 3 dotazy a podněty, a to 2 od JUDr. Babky (k technickému provedení dopravních značek /reflexní provedení/ v souvislosti s účinností novely zákona č. 361 o pozemních komunikacích k 1. 7. 2006 a k finančnímu posílení Správy silnic Moravskoslezského kraje pro realizaci oprav silnic II. a III. tříd), a dále podnět od RSDr. Ing. Konečného (k zařazení nemocnice Bílovec do seznamu neziskových organizací). Na tyto dotazy a podněty bude odpovězeno písemně.


PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ:

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Adamová přednesla rekapitulaci usnesení přijatých na 9. zasedání zastupitelstva kraje s tím, že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Návrhová komise konstatovala, že přijatá usnesení jsou platná. Dále sdělila, že návrhová komise projednala návrh na tiskovou opravu u přílohy č. 1 k usnesení č. 8/750/1 ze dne 22. 12. 2005 a že tato tisková oprava bude uvedena v závěru usnesení z tohoto zasedání.


ZÁVĚR:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský ukončil 9. zasedání zastupitelstva kraje, poděkoval všem za jeho průběh a uvedl, že příště se zastupitelstvo sejde v dubnu.


Přílohy:
Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 9/799/1–9/863/1
Přehled hlasování
Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 3. 3. 2006

Zápis včetně příloh ověřili:

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.