Menu

konaného dne 16. 12. 2009 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení ve 12:55)

Přítomni:

Omluveni:

9. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 2 členové zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas uvedl, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 16. 12. 2009. Na stůl byl předložen v písemné formě ještě materiál pod číslem 58 a stanovisko výboru finančního k materiálům projednávaným na dnešním zasedání.

Hejtman kraje navrhl projednat za materiálem č. 17 materiál pod č. 59 z důvodu stejné problematiky. Vzhledem k tomu, že náměstek hejtmana kraje doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., bude na zasedání přítomen jen v úvodní části, doporučil, aby materiály, jejichž je předkladatelem, byly projednány ihned za materiálem č. 3. Dále sdělil, že s úvodním slovem předkladatele budou předloženy materiály pod čísly 1 a 47.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal Ing. Jaroslav Palas hlasovat o schválení tohoto návrhu programu – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/786 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana Novotná.


Ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 18. 11. 2009, byli Mgr. Petr CvikIng. Petr Konůpka. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a že k němu nemají žádné připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/787 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/788 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/789 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 18. 11. 2009 se konaly 3 schůze rady kraje.

Na schůzi dne 25. 11. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 30. 11. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 9. 12. 2009 rada kraje mj.:


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas dále sdělil, že přibližně po dvou hodinách jednání vyhlásí hodinovou přestávku, tzn. od 11 do 12 hodin. Další přestávka bude pak vyhlášena po dalších dvou hodinách jednání, tj. cca ve 14 hodin.


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

RSDr. Karel Kuboš – uvedl, že finanční výbor návrh rozpočtu kraje na rok 2010 projednal a doporučil schválit předložený návrh usnesení,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, jaký je odhad, kolik bude mít kraj finančních prostředků na účtu k 1. 1. 2010 a jaká je úroková míra u úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že co se týče úroku u Evropské investiční banky, předpokládá se v I. kvartálu úrok 2,5 %, v II. kvartálu 3 %,

Ing. Zbyněk Stanjura – upřesnil, že ho zajímá, jaká je ve smlouvě sjednaná úroková míra,

Ing. Jaroslav Palas – požádal o odpověď vedoucí odboru financí Ing. Annu Klimšovou,

Ing. Anna Klimšová – odpověděla, že v těchto dnech přišlo oznámení Evropské investiční banky o sazbě úroků z úvěru, protože tato sazba je "plovoucí" a nejaktuálnější je 1,91 %,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že se ptal, jaká je smluvní sazba – odhadoval by, že PRIBOR + přibližně tak 0,2 %,

Ing. Anna Klimšová – sdělila, že tato sazba je vyhlašována vždy k 13. nebo 15. dni na webových stránkách Evropské investiční banky, takže je to jejich referenční sazba a není to nyní schopna říci,

Ing. Petr Adamec – za klub KDU-ČSL přednesl pozměňující návrh k předloženému návrhu rozpočtu – v rámci podpory rodinné politiky a rodin s dětmi navrhuje klub zahájit projekt "rodinné pasy",

Ing. Josef Jalůvka – připomenul, že Rada města Kopřivnice vznesla připomínku k návrhu rozpočtu kraje v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, a to ke zlepšení dopravní dostupnosti průmyslového parku Kopřivnice I. etapa – požadavek se týká poskytnutí 15 mil. Kč na tuto akci regionálního významu,

Ing. Zbyněk Stanjura – upozornil, že v návrhu rozpočtu kraje na příští rok je vyčleněno celkem kolem 80 mil. Kč na úroky, což mu připadá jako zbytečně rozpočtované peníze; dle jeho názoru je to zbytečně pesimistický odhad – stejně tak se mu jeví i odhad u daňových příjmů, který by měl být stejný jako letos,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – dotázal se, proč v návrhu rozpočtu pro příští rok, který bude finančně velmi náročný, je v § 2143 Cestovní ruch, v pol. 5136 "Knihy, učební pomůcky a tisk", navrhováno navýšení o 326 % – tj. z 1.900 tis. na 6.200 tis. Kč,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že v návrhu rozpočtu je v oblasti financování navrženo "zapojení fondu pro financování závazků vůči Evropské investiční bance" ve výši 141 mil. Kč, a požadoval, aby zaznělo, že úroky jak v roce 2009, tak v roce 2010, byly pokryty z úspor, které vznikly za minulého vedení kraje, a dotázal se, kolik tam bylo peněz k 1. lednu 2009,

Mgr. Petr Juras – navrhl, aby ve prospěch programu "Podpora aktivit kultury" byl přesunut 1 mil. Kč z paragrafu 6113, pol. 5901,

Ing. Jaroslav Palas – k výše uvedenému požadavku Ing. Josefy Jalůvky uvedl, že právě 17 mil. Kč, které se převádí do oblasti v položce brownfields, je počítáno na akci v Kopřivnici a Dobré,

Ing. Anna Klimšová – k dotazu Ing. Zbyňka Stanjury sdělila, že k 1. 1. 2009 bylo na účtu fondu asi 251 mil. Kč, z toho bylo v letošním roce použito 110 mil. Kč na úhradu jistiny úvěru Evropské investiční banky, 110 mil. Kč rozhodla rada, že zapojí jako úhradu jistiny pro rok 2010 a zbývajících cca 31 mil. Kč je navrhováno k jinému použití formou zapojení do návrhu rozpočtu roku 2010,

Ing. Jaroslav Palas – k dotazu na účtování veřejných zakázek odpověděl, že náklady na "odsoutěžení" zakázek jsou opravdu započítány do jednotlivých akcí – v tuto dobu nevíme, kolik tato částka bude, ale že je přesvědčen, že tou soutěží to bude výrazně méně než v loňském roce,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že úroková míra od Evropské investiční banky je lepší než od ČSOB,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, zda tedy děláme ze služeb organizace veřejné zakázky kapitálový výdaj,

Ing. Jiří Vzientek – k dotazu Mgr. et Mgr. Lukáš Curyla na částku 26.513 tis. Kč v rozpočtu na příští rok odpověděl, že tento evropský projekt v celkové hodnotě 60 mil. Kč na využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu byl realizován etapově ve třech letech, a to od roku 2008 do roku 2010,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – reagoval na dotaz Ing. Zbyňka Stanjury týkajícího se nárůstu finančních zdrojů pro Těšínského divadlo – tento nárůst je v důsledku dvou navýšení platových tarifů, o kterých rozhodla vláda České republiky v letošním roce,

Ing. Petr Adamec – vrátil se ke svému návrhu na projekt rodinných pasů, který předkládá v této době, kdy je možno jej dobře připravit a v tomto volebním období i zavést,

Ing. Jiří Vzientek – dotázal se Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, na které stránce v rozpočtu se nachází položka, na kterou se ptal,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – upřesnil, že se jedná o § 2143, kdy v rozpočtu na tento rok byla schválena v položce 5136 částka 1.900 tis. Kč, která je pro příští rok navýšena na 6.200 tis. Kč – dotazoval se, proč k tomuto navýšení došlo,

Ing. Jiří Vzientek – odpověděl, že to souvisí právě s tím projektem, kde dochází k tomu, že bylo projektováno z Regionálního operačního programu, že v příštím roce budou vydány knihy, propagační materiály apod.

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že neobdržel odpověď na svou otázku, na které projekty z jiných operačních programů než z ROPu potřebujeme v příštím roce až 1,5 mld. Kč,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo náměstkovi hejtmana kraje doc. Ing. Marianu Lebiedzikovi, Ph.D.,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – uvedl, že v diskusi o předpokládané výši úvěru bylo vycházeno z dlouhodobější prognózy toho, jak by se měly vyvíjet jednotlivé aktivity kraje v oblasti čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že se ptal na něco jiného, zda se fyzicky vyčerpá 1,5 mld. Kč v roce 2010 na akce z jiných operačních programů než z ROPu; tato částka mu připadá nadnesená,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že částka 1,5 mld. Kč úvěru je určena na profinancování, nikoli na kofinancování; tento úvěr byl samozřejmě sjednáván v době, kdy ještě nebylo známo, že bude možno dohodnout s Evropskou komisí jiný způsob financování,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – dodal, že to, kolik finančních prostředků bude zapotřebí na profinancování těch projektů v příštím roce, závisí do značné míry nejen na množství podaných projektů, ale i na jejich úspěšnosti,

Bc. Dana Váhalová – dotázala se, proč členové ODS nebyli přítomni na semináři k návrhu rozpočtu, který byl svolán na jejich podnět,

Ing. Zbyněk Stanjura – odpověděl, že do této doby nevěděl, že to bylo povinné, a dodal, že pořád nedostal odpověď na svůj dotaz, proč by měla být čerpána částka ve výši 1,5 mld. Kč, která je dle jeho názoru nadhodnocená a jsou tudíž nadhodnoceny i úroky,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že pokud bude nejistota, tak se nestane nic, a proto doporučil, aby o jeho návrhu bylo hlasováno – v případě schválení tohoto podpůrného stanoviska je zapotřebí dofinancovat tuto akci ze zdrojů města a ze zdrojů firem a dále je zapotřebí okamžitě dokončit převod pozemků, vyhlásit výběr dodavatele, protože od května bude na tuto komunikaci převedena asi na půl roku z důvodu rekonstrukce veškerá doprava ze silnice č. I/58,

Ing. Jaroslav Palas – požádal vedoucí odboru financí Ing. Annu Klimšovou o precizaci usnesení dle návrhu vzneseného Ing. Josefem Jalůvkou,

Ing. Anna Klimšová – uvedla, že u akce Rozvoj investičních příležitostí, brownfields a průmyslových zón bude zvlášť z částky 34.400 tis. Kč vyčleněna částka 15 mil. Kč pro město Kopřivnici a 2 mil. Kč pro obec Dobrá,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/791 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Poskytnutí účelové dotace na rok 2010 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/792 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


Materiály, jejich předkladatelem je náměstek hejtmana kraje doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.:

K materiálu č. 12
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/793 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na zahájení přípravy projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum" v rámci Integrovaného operačního programu

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/794 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce úseku silnice Turzovka – Bílá – II. etapa"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/795 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh na uzavření dodatků se statutárním městem Opava

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – podal krátké vysvětlení k předloženému materiálu,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/796 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


Další materiály:

K materiálu č. 4
Žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zhotovení studie "Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/797 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí neinvestičních dotací podle "Programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2009"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/798 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Úleva z odvodu za porušení rozpočtové kázně a úleva z penále – obec Palkovice

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/799 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Projekt LIFE06 NAT/CZ/000121 "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o partnerství a smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/800 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Projekt LIFE08 INF/CZ/000443 "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko" – návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/801 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Informace o konečné výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 školského zákona v roce 2009

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/802 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 v oblasti sportu a rozvoje vzdělanosti

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/803 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Žádost příjemce veřejné finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje o povolení úlevy z odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/804 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálům č. 12 a 13


K materiálu č. 14
Žádost Sdružení dárců krve o poskytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/805 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na změnu nákladového rozpočtu poskytnuté dotace u projektu "SLUNCE" organizace Krystal Help o. s. z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/806 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Žádost příjemce neinvestiční dotace občanského sdružení Vzájemného soužití o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/807 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Poskytnutí neinvestiční dotace obcím na realizaci závazků vyplývajících z Evropské charty

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/808 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Poskytnutí neinvestičních dotací obcím na realizaci závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/809 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace pro Romské kulturní a společenské centrum v Karviné na rok 2009

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že chápe, že uvedená dotace je financována z rezervy hejtmana kraje, ale přesto je to oblast národnostních menšin – z tohoto důvodu se dotázal, proč tento materiál nebyl projednán ve výboru pro národnostní menšiny,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že tam vznikla naléhavá potřeba finančních prostředků, proběhlo jednání mezi hejtmanem kraje, primátorem města Karviné a zástupci této organizace a bylo dohodnuto, že v tomto roce se poskytne mimořádný prostředek z fondu hejtmana kraje a také z rozpočtu města Karviná, protože tomuto centru hrozil kolaps a je potřebné udržet jeho činnost,

Bc. Dana Váhalová – sdělila, že tento materiál byl konzultován a schválen na minulém zasedání sociálního výboru,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (46 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/810 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na darování materiálu a dokumentace v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a darování materiálu obcím Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/811 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh vzájemného darování nemovitostí mezi krajem a městem Krnov

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/812 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na nabytí darem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Nová Ves u Ostravy od statutárního města Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/813 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na předání nemovitého majetku – komunikací k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/814 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Karviná – Doly, obec Karviná, potřebných pro realizaci Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů a pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/815 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh na změnu rozvazovací podmínky v uzavřených darovacích smlouvách na pozemky v k. ú. Bílovec – město, obec Bílovec

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/816 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2009

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Kala – uvedl, že investiční komise doporučila předložený materiál schválit,

Ing. Miroslav Boublík – sdělil, že výbor dopravy rovněž doporučil přijmout tento materiál,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/817 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/818 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/819 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/820 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Návrh "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/821 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Zpráva o činnosti výboru finančního za období prosinec 2008–listopad 2009

Předkladatel materiálu: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/822 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Zbyněk Stanjura, předseda výboru kontrolního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/823 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2008–srpen 2009 (školní rok 2008/2009)

Předkladatel materiálu: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/824 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny za rok 2009

Předkladatel materiálu: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, předseda výboru pro národnostní menšiny

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/825 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za rok 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro územní plánování

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/826 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období leden–listopad 2009

Předkladatel materiálu: Mgr. Alena Krušinová, předsedkyně výboru zdravotního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/827 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období leden–listopad 2009

Předkladatel materiálu: Dušan Doležel, předseda výboru pro životní prostředí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/828 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Zpráva o činnosti výboru zahraničního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden až prosinec 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, předseda výboru zahraničního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/829 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Miroslav Boublík, předseda výboru pro dopravu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/830 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Zpráva o činnosti výboru sociálního za období leden říjen 2009

Předkladatel materiálu: Bc. Dana Váhalová, předsedkyně výboru sociálního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/831 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2009

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/832 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za období leden listopad 2009

Předkladatel materiálu: Mgr. Iva Tichá, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/833 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
4. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/834 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Dodatky ke zřizovacím listinám v souvislosti s převodem části činnosti Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – dopravy raněných, nemocných a rodiček, na Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/835–9/836 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o obou dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 44
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/837–9/839 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 45
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 3. 11. 2009 do 2. 12. 2009, vč. vyřízení petic adresovaných orgánům kraje za období od 28. 10. 2009 do 2. 12. 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/840 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Informace o došlém dopisu adresovaném zastupitelstvu kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – navrhl zastupitelstvu nevzít na vědomí tento dopis a vyjádřit nesouhlas z důvodu, že v tomto dopisu, který poslal výbor pro sociální politiku z Poslanecké sněmovny, jsou podobné věci, jako že navrhuje o 1 mld. Kč krátit důchody, o 800 mil. Kč nemocenskou, což jsou věci, které se promítly částečně a někde ve větším rozsahu do rozpočtu České republiky, a je to zvýšení mandatorních výdajů, protože na podzim bude určitě chybět na důchody a na nemocenskou,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 47
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle – dotázal se, kdo konkrétně z řad samospráv se obrátil na 1. náměstka hejtmana kraje Miroslava Nováka se žádostí, aby tato legislativní iniciativa byla vytvořena – kolik těch obcí o to skutečně žádá,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že je povinen po dvou hodinách jednání vyhlásit přestávku, ale že do diskuse jsou ještě přihlášeni dva členové zastupitelstva kraje,

Ing. David Maňas – dotázal se, jaké jsou nástroje pro to, aby bylo poznat, čím kdo vlastně topí,

Miroslav Novák – odpověděl, že existují laboratorní zkoušky, na základě kterých lze poznat, jaké palivo bylo využíváno i jaká teplota,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se 1. náměstka hejtmana kraje p. Miroslava Nováka, která nová agenda nezatížila úřad,

Miroslav Novák – uvedl, že souhlasí s tím, že toto je povinností státu, ale pokud stát takto nekoná, využíváme všech nástrojů, které k tomu máme – jiné lepší nástroje nemáme,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že pokud se 4× zdraží plyn, budou lidé pořád topit kaly zase dál a budou se snažit topit co nejekonomičtěji,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (36 pro, 11 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/842 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


(přestávka do 12:15)

K materiálu č. 48
Návrh na poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na úhradu nákupu speciálních sněhových řetězů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (36 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/843 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Informace o odstranění havarijního stavu teplovodní soustavy organizace Střední škola, Ostrava – Kunčice, příspěvková organizace, Vratimovská 681

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/844 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Jeseník nad Odrou postižené povodněmi v rámci akce "Domy velké vody"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/845 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Návrh na darování nemovitého majetku kraje v souvislosti s přechodem činností ze Střední školy, Třinec – Kanada, příspěvková organizace, na Soukromou střední školu Třinec, školská právnická osoba

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/846 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/847 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh na změnu časové použitelnosti poskytnutých dotací a návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Pustějov a městem Studénka

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/848 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 54
Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dětřichov nad Bystřicí a městu Město Albrechtice

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/849 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Návrh na prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně obci Bartošovice

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/850 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálům č. 56 a 57


K materiálu č. 58
Návrh ručení Moravskoslezského kraje za úvěr ve výši 68 mil. Kč na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – navrhl v bodě 2) předloženého návrhu usnesení jiné řešení, které umožní totéž a přitom ušetří minimálně 0,7 % procenta z úvěrové částky – kraj by mohl poskytnout nemocnici půjčku, splní to svůj účel a neohrozí financování,

Ing. Jaroslav Palas – dotázal se vedoucí odboru financí Ing. Anny Klimšové, zda jsme schopni takto postupovat v souvislosti s úvěrem z ČSOB,

Ing. Anna Klimšová – odpověděla, že z úvěrů, které budeme čerpat z ČSOB, nemůžeme na toto čerpat, je to pouze na akce kraje,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že tato půjčka by byla z vlastních prostředků kraje,

Ing. Anna Klimšová – domnívá se, že dle zákona č. 250 se počítá s jiným nástrojem pro příspěvkové organizace kraje, a to je přechodná finanční výpomoc,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že by se mohlo jednat o přechodnou finanční pomoc bez úroku,

Ing. Anna Klimšová – uvedla, že tuto přechodnou finanční výpomoc by současně ředitel nemocnice stačil v tom rozpočtovém roce splatit a na bilanci rozpočtu by to nemělo žádný vliv – v zásadě by to šlo provést,

Ing. Jaroslav Palas – požádal Ing. Zbyňka Stanjuru o písemnou formulaci svého návrhu usnesení,

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal Ing. Annu Klimšovou o pomoc při této formulaci usnesení,

Ing. Anna Klimšová – doporučila schválit tento text usnesení: "Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 68 mil. Kč organizaci Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o., za účelem předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně s návratností zdrojů na období do 31. 12. 2010",

Ing. Jaroslav Palas – dal o tomto protinávrhu hlasovat – schválen (49 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/851 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59


K materiálu č. 60
Návrh na změnu údajů v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 5/322 ze dne 17. 6. 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 9/852 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Na tomto zasedání byl předložen 1 dotaz od člena zastupitelstva kraje Ing. Zbyňka Stanjury, který se týká činnosti redakční rady měsíčníku Moravskoslezský kraj. Na tento dotaz bude odpovězeno písemně.


Organizační záležitosti:

Ing. Zbyněk Stanjura – vznesl připomínku k počtu členů ČSSD, který je uveden ve vydaném adresáři členů zastupitelstva kraje,

Petr Jedlička – sdělil, že při hlasování k materiálu č. 1 – rozpočtu se mu nepodařilo opravit své zmatečné původní rozhodnutí, že došlo skutečně k omylu a že jeho názor je jednotný s klubem ODS, tzn "proti",

Ing. Petr Adamec – poděkoval všem za spolupráci a do nového roku popřál všem vše nejlepší, pevné zdraví a prožití svátků vánočních v kruhu rodiny a dobrých přátel,

JUDr. Josef Babka – jménem klubu KSČM poděkoval všem členům zastupitelstva kraje, vedoucím odborů a jejich prostřednictvím i všem zaměstnancům krajského úřadu za dobrou spolupráci v roce 2009 a za vytváření podmínek,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – jménem klubu ODS popřála všem krásné vánoce a vyjádřila naději na dobrou spolupráci v roce 2010, poděkovala také všem úředníkům a popřála jim zejména zdraví v novém roce.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., sdělil, že návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata a že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas poděkoval jménem svým i jménem klubu ČSSD všem členům zastupitelstva kraje za spolupráci v tomto roce, popřál i všem pracovníkům úřadu všechno dobré a hodně zdraví v novém roce a ukončil 9. zasedání zastupitelstva kraje.

Pavol Lukša – jako nejmladší politická strana TOP 09 popřál všem příjemné svátky a vše nejlepší v novém roce.


Přílohy:

  1. Schválený program 9. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 9/786-9/852
  3. Přehled hlasování
  4. Listiny přítomných

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 23. 12. 2009

Zápis včetně příloh ověřili:
MVDr. Barbora Gacková Jelonková
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.