Menu

konaného dne 2. 2. 2011 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání ve 14:10, ukončení ve 14:40)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

17. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 46 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.

Ing. Jaroslav Palas v úvodu zasedání představil nového ředitele krajského úřadu PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., kterého do této funkce jmenoval s účinností od 17. ledna 2011 po předchozím souhlasu ministra vnitra. Zastupováním funkce vedoucího odboru kancelář hejtmana kraje byl pověřen Ing. Tomáš Zuber.

Dále hejtman kraje sdělil, že dnešní zasedání zastupitelstva kraje bylo svoláno vzhledem k aktuální situaci ve zdravotnictví v souvislosti s výzvou Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů "Děkujeme, odcházíme", přičemž dnes by mělo zastupitelstvo kraje projednat informaci o zabezpečení zdravotní péče v našem kraji a rovněž by mělo projednat záměr realizace změny organizačního uspořádání nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem. Vzhledem k tomu, že po diskusi s předsedy všech politických klubů zastupitelstva kraje převládá názor, že by tato problematika měla být projednána na nějakém neformálním jednání všech členů zastupitelstva kraje za účelem seznámení se s výsledky auditu, které včera obdrželo vedení kraje a se kterými nebyl seznámen zdravotní výbor zastupitelstva, navrhl, aby v předloženém návrhu usnesení k materiálu číslo 1 byl vypuštěn bod pod číslem 2.


Ing. Jaroslav Palas uvedl, že zápis ze 17. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana NovotnáRenáta Dračková.


Ověření zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 12. 2010, byli Ing. Jan StoklasaIng. Petr Podstavka. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu žádné připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1442 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1443 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že členové zastupitelstva kraje mohou své dotazy, připomínky a podněty vznášet ústně, nebo je předkládat písemně. Písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1444 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 12. 2011 se konalo 5 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 22. 12. 2010 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 5. 1. 2011 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 19. 1. 2011 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 24. 1. 2011 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 2. 2. 2011.

Dnes na stůl byl předložen ještě materiál pod číslem 3 a výpis z usnesení 20. jednání výboru zdravotního jako doplňující informace k materiálu číslo 1. S úvodním slovem předkladatele bude předložen materiál pod číslem 1. Jak již v úvodu zasedání hejtman kraje avizoval, požádal, aby v návrhu programu byla u materiálu číslo 1 vypuštěna v jeho názvu část týkající se záměru realizace změny organizačního uspořádání nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem s tím, že tato záležitost bude ještě před březnovým zasedáním zastupitelstva kraje nejprve projednána ve zdravotním výboru a na neformálním jednání členů zastupitelstva kraje tak, aby byla možnost dostatečně se seznámit se závěry auditu našich nemocnic.

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle – jako předseda politického klubu ODS uvedl, že takovýto návrh na neformální setkání členů zastupitelstva kraje s ním nebyl projednán, a dále se dotázal, kdy uvedený materiál členové zastupitelstva kraje obdrží, aby se s ním mohli seznámit, a zda se tedy bude konat plánované zasedání dne 23. 2. 2011,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že pokud bude zvolen navrhovaný postup řešení problematiky krajských nemocnic s tím, že se bude konat neformální jednání členů zastupitelstva kraje za účelem vyslechnutí prezentace, seznámení se se závěry a dosažení shody na společném postupu, pak by to zasedání dne 23. 2. 2011 bylo zbytečné,

Mgr. Ivan Týle – navrhl proto, aby se v tomto případě ta prezentace a to neformální setkání konalo dne 23. 2. 2011,

Ing. Jaroslav Palas – souhlasil s tímto návrhem a dal hlasovat o návrhu programu dnešního zasedání – schválen (42 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1445 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Informace o zabezpečení zdravotní péče v Moravskoslezském kraji v souvislosti s výzvou Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů "Děkujeme, odcházíme"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že ze všech dosud shromážděných podkladů vyplývá, že dopad výzvy "Děkujeme, odcházíme" výrazně omezí rozsah a kvalitu poskytování zdravotní péče občanům Moravskoslezského kraje,

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – přečetl tiskovou zprávu politického klubu ODS k tomuto materiálu:

"Zastupitelský klub ODS nepodporuje výzvu Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů "Děkujeme, odcházíme". ODS dlouhodobě upozorňovala, že výborní lékaři jsou u nás podhodnoceni a že mladí lékaři jsou neadekvátním ohodnocením demotivováni. Tato akce však očividně slouží především jejím organizátorům, kteří se snaží maximálně a nezodpovědně využít nespokojenosti českých lékařů. Rovněž nesouhlasíme s adresováním této výzvy pouze Ministerstvu zdravotnictví a vládě České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že drtivá většina výpovědí lékařů v Moravskoslezském kraji je z nemocnic zřizovaných krajem, je evidentní, že na vzniklé situaci má svůj výrazný podíl krajská koalice ČSSD – KSČM, která má zodpovědnost za krajské nemocnice. V soukromých nemocnicích v našem kraji je nižší průměrná mzda lékařů než v krajských nemocnicích a přesto zde k odchodům nedochází. Na druhé straně průměrná mzda v krajských nemocnicích je nižší než ve fakultní nemocnici spadající pod ministerstvo. Hejtman a vedení kraje měli dost času tento nepoměr řešit. Část prostředků mohla jít na zvýšení platů místo na nezákonné proplácení zdravotnických poplatků. I kvůli proplacené třicetikoruně nyní hrozí kolaps značné části veřejného zdravotnictví v kraji! V případě dohody mezi ministerstvem a lékařskými odboráři očekáváme, že vedení kraje nebude zpochybňovat právo každého ředitele nemocnice přijímat stažení výpovědí přísně individuálně pouze podle skutečných pracovních a odborných kvalit konkrétních lékařů. Očekáváme, že se vládnoucí krajská koalice postaví k současné situaci čelem, nebude jen čekat na kroky Ministerstva zdravotnictví a vlády a začne mzdové požadavky všech zaměstnanců nemocnic řešit koncepčně a dlouhodobě v rámci své nedělitelné zodpovědnosti za krajské zdravotnictví.",

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že z jeho strany je to bez komentáře, a vzhledem k tomu, že se do diskuse již nikdo nepřihlásil, dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení v bodě 1) – schválen (36 pro, 0 proti, 17 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1446 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh na schválení předložení žádostí o dotaci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1447 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh na zahájení přípravy projektu "Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1448 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Na 17. zasedání zastupitelstva kraje nebyl členy zastupitelstva kraje podán žádný písemný dotaz, připomínka nebo podnět.


Přehled přijatých usnesení:

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Ing. Iva Tichá sdělila, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata,


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas poděkoval členům zastupitelstva kraje za jejich účast na dnešním zasedání. Sdělil, že příští neformální jednání se bude konat dne 23. 2. 2011 ve 14:00 hodin, kde bude projednávána avizovaná problematika krajských nemocnic, a ukončil 17. zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:

  1. Schválený program 17. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 17/1442–17/1448
  3. Přehled hlasování
  4. Listiny přítomných

Zapsaly:
Hana Novotná

Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 4. 2. 2011

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Miroslav Boublík
Mgr. Petr Juras

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.