Menu

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 4

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 15. 6. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

4. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 57 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Bc. Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat živý vstup na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 16. 3. 2017, byli Ing. Jitka HanusováMgr. Josef Alexander Matera. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Diskuse:

Ing. Jiří Martinek – omluvil Tomáše Hanzela ze zasedání zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – udělil slovo Mgr. Přepiorovi,

Mgr. Radek Přepiora – vystoupil s příspěvkem na úpravu zápisu z březnového zasedání zastupitelstva kraje ze dne 16. 3. 2017, s odkazem na § 43 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, požádal o úpravu zápisu vzhledem k nepřesnému zachycení průběhu tohoto jednání zastupitelstva kraje, kde se jednalo o bod č. 15. "Diskuse",

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 1 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/219 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

Za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/220 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/221 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 15. 6. 2017,

tato změna je navržena v materiálu č. 4/7 a po schválení návrhu se tento bod implicitně zařadí do programu jednání v časovém rozmezí od 11:00 do 11:30 hodin, pod názvem "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

Spojených arabských Emirátů "Bolt Event", z důvodu neúčasti členů královské rodiny Emirátů,

Mgr. Lubomír Volný – navrhl minutu ticha za oběti terorismu v Londýně, Petrohradu, Stockholmu, Manchesteru a ještě jednou v Londýně,

Ing. Jakub Unucka, MBA – navrhl zařadit nový materiál č. 6/11 Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná,

JUDr. Josef Babka – navrhl nehlasovat o doplnění materiálu č. 6/11, protože se na něm domluvili všichni zástupci politických klubů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

hlasování (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/222 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyzval k minutě ticha.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Informace zástupce společnosti Moody’s Investors Service EMEA Limited o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

Ing. Igor Ovčáčik – uvedl, že je novým zástupcem společnosti Moody’s pro Českou republiku a části pro střední a východní Evropu a sdělil základní informace o tom, jak je hodnocen v současné době Moravskoslezský kraj,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval společnosti Moody´s i předcházejícímu vedení za udržení ratingu na úrovni A2.

K materiálu č. 3/2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2016

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – uvedl, že na základě § 27 zákona o požární ochraně předložil zprávu o stavu požární ochrany ve standardním formátu,

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – sdělil, že při včerejším požáru v Londýně si uvědomil, jak významné postavení má hasičský záchranný sbor i u nás v našem kraji,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – souhlasil s připomínkami a vyjádřil uznání hasičům, které mohl sledovat při náročném požáru v Kopřivnici, a dále sdělil, že měl stejný návrh na doplnění usnesení ohledně poděkování hasičům jako JUDr. Babka,

Ing. Zdeněk Husťák – vznesl dotaz ohledně kritické infrastruktury, která je obsažena ve zprávě a věnuje se 183 prvkům, zda se jedná o místa v kraji se zvýšeným nebezpečím z hlediska krizového řízení,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – vysvětlil, co znamená pojem kritická infrastruktura,

Ing. Jaroslav Kala – připojil se k poděkování hasičům za pomoc při sněhové kalamitě v dubnu, která postihla okres Bruntál, poděkování také vyjádřil jednotce z Hlučína za perfektní práci při vyprošťování kamionů z důvodu uvíznutí ve sněhu za nepříznivých podmínek,

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – vznesl dotaz ohledně výškového domu v Londýně, kde měli problém dostat se s technikou do vyšších pater, zda v rámci Moravskoslezského kraje existuje tak vysoký objekt, na který nemáme hasičskou techniku,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – odpověděl, že problematika se nedá zúžit jen na techniku, v Ostravě je více než 600 výškových budov a většina budov byla postavena na staré normy, to znamená, že tam není elektrická požární instalace ani samočinné hasicí zařízení,

Ing. Zdeněk Husťák – poděkoval za vyčerpávající odpověď a vyjádřil přesvědčení, že jsou v případě požáru dobře připravení i na tunel v Klimkovicích,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – sdělil, že tunel byl dán do provozu v roce 2007 a z hlediska požární prevence na něm pracovali 10 let, patří proto k jednomu z nejlépe vybavených tunelů v rámci Evropy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o návrhu na doplnění usnesení "Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje"

hlasování (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/223 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/3
Návrh personální změny v orgánu krajské obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

JUDr. Josef Babka – vznesl dotaz, zda je přítomen pan Šrámek,

Ing. Jiří Martinek – také požádal o krátké představení pana Šrámka,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že omlouvá pana Šrámka, že se nedostavil, byť byl pozván,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/224 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/4
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/225 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


Pro. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že se vrací k opomenutému bodu č. 2/5.

K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/226 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na ukončení členství Moravskoslezského kraje v ACCESS EU! – EEIG

JUDr. Josef Babka – upozornil na to, že daný materiál nemůže předkládat paní Mgr. Klára Janoušková, M.A., nýbrž předkladatelem je hejtman kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/227 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/228 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na uzavření dodatku memoranda o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov a návrh na poskytnutí investiční účelové dotace městu Jablunkov na výstavbu integrovaného výjezdového centra

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/229 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Krajskému vojenskému velitelství Ostrava

JUDr. Josef Babka – navrhl přizývat na jednání zastupitelstva zástupce složek IZS, kteří budou přebírat dary,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že souhlasí s připomínkou.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/230 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Souhlas s dalším nakládáním s dříve darovanými movitými věcmi Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/231 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem do 30. 5. 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/232 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že navrhl změnu jednacího řádu tak, aby byl jednoznačně vyřešen problém ohledně vystupování občanů v rámci "Diskuse", a dále uvedl, že se do "Diskuse" přihlásil občan kraje Mgr. Radek Přepiora

Mgr. Radek Přepiora – sdělil, že důvodová zpráva k projednávanému bodu správně vysvětluje, proč nyní dochází k novelizaci jednacího řádu, poděkoval všem zastupitelkám a zastupitelům, kteří k této novele přispěli, obzvláště po jednání v březnu 2017, kdy zastupitelstvo znemožnilo v rozporu se zákonem o krajích promluvit oprávněnému a řádně přihlášenému občanovi k diskusi,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dotázal se, zda má někdo návrhy na změnu předloženého návrhu změn jednacího řádu,

JUDr. Josef Babka – se vyjádřil k vystoupení pana Mgr. Přepiory,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se podnětem budou zabývat, a že na předchozím zasedání zastupitelstva vyzval členy zastupitelstva, aby předložili návrh na změnu jednacího řádu, avšak návrh, který byl připraven na jeho popud s odborem právním a organizačním, předložil sám,

Mgr. Lubomír Volný – podpořil vyjádření pana JUDr. Babky, že je vhodné určitý časový limit na vyřízení připomínek, a oponoval panu hejtmanovi, že nebylo stanoveno, že mají členové zastupitelstva podávat návrh, ale že bylo odsouhlaseno, že návrh měl vypracovat pan Unucka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že na posledním zasedání vyzvali kluby, aby předložily návrhy.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/233 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení v roce 2017

Květa Kubíčková – nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/234 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – podal informaci o pokračující přípravě zóny Nad Barborou,

Ing. Miroslav Hajdušík – požádal o písemné sdělení ohledně konkrétních požadavků, které byly ze strany Moravskoslezského kraje neakceptovatelné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že o těchto důvodech hovořili už minule a že dostane tento seznam písemně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/235 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/236 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017-2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/237 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/238 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

RSDr. Ing. Svatomír Recman – navrhl změnu v rozsahu promíjení, a to ze 100 % na 90 % ze stanoveného odvodu, a požádal ostatní kolegy o podporu tohoto návrhu, a dále uvedl, že 10 % je alikvotní podíl města za nedodržení termínu stanoveného v dotačním programu,

Ing. Petr Havránek – sdělil, že podporuje návrh pana Recmana, protože se jedná o podobný bod, kterému se věnovali na minulém zasedání zastupitelstva s názvem "Žádost o prominutí rozpočtové kázně města Studénky", kdy se Studence prominulo 75 %,

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková – uvedla, že musí nesouhlasit s podaným návrhem ze dvou důvodů, a to z věcného, kdy město Studénka uhradilo 6 dnů po termínu stanoveném smlouvou a jako důvod zpožděné platby uvedlo přehlédnutí termínu, zatím-co město Krnov uhradilo ihned následující den z objektivního důvodu rozsáhlých restaurátorských prací, které byly ukončeny 30. 11. v 16:00 hodin, proto uhradili následující den,

Jan Krkoška – nahlásil střet zájmů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 38 pro, 2 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/239 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na změny usnesení o poskytnutí dotací v oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/240 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/241-243 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/244 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě", "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století" a "Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/245 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na neposkytnutí dotace obci Dolní Lomná na pořízení malotraktoru pro komunální účely

RSDr. Ing. Svatomír Recman – navrhl změnu usnesení z neposkytnutí dotace na poskytnutí dotace na pořízení malotraktoru pro komunální účely a uvedl důvody, které jej vedly ke návrhu změny usnesení.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 38 pro, 3 proti, 14 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/246 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Mgr. Daniel Havlík – zeptal se, v jaké fázi je podpis smlouvy s novým zájemcem, resp. vybraným uchazečem, co to bude znamenat pro SSMSK a jak bude vypadat údržba silnic II. a III. tříd v rámci Moravskoslezského kraje,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že podle jeho informací stále nebyla podepsána smlouva, v této souvislosti se obrátil s dotazem na ředitele SSMSK Ing. Tomáše Böhma, který byl přítomen, zda je již smlouva podepsána,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/247 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s financováním závazku veřejné služby v letecké dopravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/248 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Trojanovice na opravu Knížecí cesty Ráztoka – Pustevny

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/249 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na uzavření Dohody o zrušení závazků, zániku předkupního práva a vypořádání nároků se společnostmi HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. a Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/250 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/251 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Informace o postupu přípravy výběrového řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/252 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/253 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/254 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/255 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že Prodloužená Rudná nestojí, protože úsek 414 metrů mezi koupalištěm nemá stavební povolení,

Mgr. Daniel Havlík – uvedl, že tato stavba pálí nejen občany Ostravy, ale občany celého Moravskoslezského kraje,

"Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

 1. vyjadřuje

  nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

 2. žádá
  1. Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, aby koordinovaně podnikly všechny relevantní kroky v souladu s právním řádem České republiky, které povedou k urychlené dostavbě stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"
  2. Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby vhodným způsobem omluvila občanům Moravskoslezského kraje zbytečné průtahy, které byly v procesu EIA způsobeny
 3. ukládá

  vedení kraje informovat o bodě 1 a 2 tohoto usnesení státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky

 4. žádá

  zařadit bod "Informace o stavu stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" jako pravidelný bod jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 5. pověřuje

  náměstka hejtmana Ing. Jakuba Unucku, MBA, aby se aktivně účastnil všech řízení a jednání ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" a podával aktuální informace zastupitelům i občanům Moravskoslezského kraje"

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že návrh tohoto usnesení projednají s návrhovou komisí, a dále dodal, že byl spuštěn web prodloužena-rudna.cz, kde jsou informace o této stavbě,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/256 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/257 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/258 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Domova pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/259 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2017

RSDr. Svatomír Recman – vznesl dotaz na úpravu rozpočtu kraje na letošní rok, nikoliv k 30. 4. 2017, ale k 1. 7. 2017, vzhledem ke změnám usnesení vlády, kdy Vláda České republiky rozhodla o zvýšení výdělku v řadě odvětví, především v sociálních službách, o 23 % od 1. července,

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že se již touto problematikou intenzivně zabývali a na všech odvětvích probíhá analýza konkrétních dopadů do rozpočtu roku 2017, prozatím je návrh rozpracován a částka, která bude již předmětem jednání rady kraje 27. 6. 2017 se odhaduje zhruba na 25 mil. Kč,

Jiří Navrátil – sdělil, že navýšení platů nastalo nařízením vlády, kdy došlo ke zrušení tabulek sociálních pracovníků a jejich přeřazení do zdravotnictví,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/260 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto materiálu mají možnost se vyjádřit občané kraje a že do dnešního dne jsme od občanů neobdrželi žádné připomínky a ani dnes na zasedání není přítomen občan, který by chtěl uplatnit svou připomínku,

RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že klub KSČM souhlasí s návrhem usnesení ve všech bodech, tzn., že souhlasí s celoročním hospodařením, schvalují závěrečný účet, souhlasí s přijatými opatřeními a také doporučují schválit zprávu hospodaření fondu sociálních služeb,

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že finanční výbor projednal závěrečný účet Moravskoslezského kraje a doporučil zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/5.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/261 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na zřízení Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že chtějí vyjádřit snahu dobře hospodařit a smysluplně využít rezervy a že z tohoto důvodu také navrhl vznik nového fondu, který se bude nazývat "Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje",

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že finanční výbor projednal i tento materiál a většinovým hlasováním doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/6.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/262 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2016

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na procedurální část schvalování účetní závěrky uvedené ve vyhlášce a jednacím řádu zastupitelstva kraje: "Každý z členů schvalujícího orgánu má právo na uvedení, jak hlasoval a každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit. Proto vyzývám zastupitele, chtějí‑li využít svého práva, nechť předají svá písemná vyjádření (do konce jednání zastupitelstva kraje). Toto písemné odůvodnění se stane nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky."

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/263 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na schválení zahájení přípravy muzejních projektů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/264 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy prodeje dražbou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/265 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Informace o aktuálním stavu přípravy projektů energetických úspor, návrh na schválení přípravy, ukončení přípravy, vyčlenění projektů, kofinancování a profinancování, zahájení realizace samostatných projektů a návrh rozpočtového opatření pro zajištění financování přípravy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/266 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/267 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů a návrhy na zrušení předkupního práva

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/268 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na úpravu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/269 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí – návrh na nabytí pozemků v Odrách

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/270 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Nová Bělá v souvislosti se stavbou Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/271 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy nabýt darem a koupí nemovitý majetek

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/272 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, na blížící se jedenáctou hodinu, s tím, že občané v rámci mají programu možnost vyjádřit se a vystoupit v diskusi, a informoval, že se jako první hlásí pan Mgr. Radek Přepiora, který neuvedl téma příspěvku, hejtman kraje upozornil, že má pan Mgr. Přepiora 3 minuty času,

Mgr. Radek Přepiora – vyjádřil spokojenost nad schválenou změnou jednacího řádu pro občany, kteří přijedou na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a budou chtít přednést svůj diskusní příspěvek,

Martin Šimák – ředitel Mobilního Hospice Strom života, poděkoval členům zastupitelstva kraje za podporu hospicové péče v Moravskoslezském kraji,

Mgr. Martina Nováková, DiS. – sdělila, že členové sociálního výboru navštívili Mobilní Hospic Strom života a Hospic sv. Lukáše, a uvedla, že si velice váží této práce a doufá, že se podaří najít i dlouhodobé financování pro tyto služby,

JUDr. Josef Babka – vyjádřil podporu této záležitosti a navrhl usnesení ve znění "Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje vytvořit rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče" (slovo "mobilní" dodal s ohledem na vyjádření náměstka hejtmana pana Navrátila),

Jiří Navrátil – sdělil, že hospicová péče je v rámci kraje podporována,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Bylo přijato usnesení č. 4/273 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/17
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/274 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/18
Návrh změn usnesení orgánů kraje v souvislosti s přípravou projektu "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/275 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/19
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy na odkoupení pozemků pod již zrealizovanou stavbou Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/276 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/277-279 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/280 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/281 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/282 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/283 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na zvýšení závazku na financování lékařské pohotovostní služby v letech 2018-2019

JUDr. Josef Babka – požádal o představení nového vedoucího na odboru ZDR,

Ing. Pavel Rydrych – představil se.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/284 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/285 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Převod finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/286 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na neposkytnutí individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a na poskytnutí dotace obci Jindřichov, obci Lhotka a Ostravské univerzitě

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/287-288 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/289 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/290 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Odry

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/291 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Centrem rodiny BOBEŠ z.s

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/292 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/293 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Milíkov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/294 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/295 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" – 1. skupina

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/296 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/297 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na zahájení přípravy projektu "Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/298 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na neposkytnutí dotace společnosti První SKI-SPORT a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/299 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/300 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/301 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/302 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Změny v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bylo schváleno memorandum s městem Ostrava o společné podpoře, dochází k úpravě jmění na 45 % pro kraj, 45 % pro město a zbylých 10 % bude rozděleno mezi vysoké školy,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/303 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/304 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 4"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/305 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a uzavření Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"

Mgr. Lubomír Volný – se dotázal, kdo hradí náklady spojené s likvidací oběda, který není řádně odhlášen, zda je to dotčená škola,

Jan Krkoška – sdělil, že náklady ponese dotčená škola,

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že tato situace se nedá ideálně ošetřit a škola to musí řešit sama s rodiči,

Mgr. Lubomír Volný – uvedl, že tento projekt je pro rodiče, kteří finanční prostředky svým dětem vezmou a kteří jsou nezodpovědní, a může se stát, že školy budou nuceny platit stovky, ne‑li tisíce nevyzvednutých obědů,

Bc. Josef Bělica – sdělil, že jako člen Zastupitelstva města Havířova již řešil několik individuálních případů, kdy se lidé dostali do tíživých životních situací, např. matky samoživitelky, a distancoval se od vyjádření pana Mgr. Volného,

Ing. Miroslav Hajdušík – sdělil, že jsou obce, které mají sociální odbory a tyto mohou řešit nezodpovědné rodiče a k mrhání finančními prostředky tedy nebude docházet,

Petr Zábojník – sdělil, že z vlastní zkušenosti místostarosty městského obvodu, který zřizuje dvanáct základních škol, ví, že k těmto situacím ohledně odhlašování obědů dochází, i u běžných rodin z důvodu opomenutí odhlášení oběda, a dodal, že podporuje tento projekt,

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková – uvedla, že i když může dojít k situaci, kterou popsal Mgr. Volný, by se mělo především myslet na děti, kterým se může pomoci a které za své rodiče nemohou,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že budou lidé, kteří budou tento dotační program zneužívat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tento projekt není jednoduchý, avšak je primárně pro děti, které jsou v tíživé situaci, a považuje za etické těmto dětem pomáhat,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že také považuje za etické pomáhat dětem v nouzi, a sdělil, že tyto obědy budou hradit školy z vlastních zdrojů, a to považuje za zásadní problém tohoto programu, a proto jej nepodpoří,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že děti za své rodiče nemohou,

Jan Krkoška – sdělil, že do této situace bude zasahovat i Úřad práce jako kontrolní element a že nemohou dělit děti na chudé a bohaté, protože tento program je pro všechny děti bez rozdílu,

Mgr. Lubomír Volný – navrhl, aby tyto výdaje na likvidaci nevyzvednutých obědů hradil kraj,

RSDr. Ing. Svatomír Recman – podpořil návrh pana Mgr. Volného, byť vnímá, že situace je složitá,

Petr Zábojník – sdělil, že není pro, aby tyto náklady nesl kraj, protože obce mají nástroje, jak pracovat s těmi rodinami, kraj nikoliv,

Róbert Masarovič, MSc. – vznesl dotaz, o jakou částku se zhruba jedná,

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že náklady jsou minimální, neboť zbytky obědů jdou do drtiče, do kanalizace,

Mgr. Lubomír Volný – upřesnil, že byl vznesen dotaz ohledně částky za obědy, které rodiče platí v případě, kdy neodhlásí oběd dítěte včas, a opět navrhl, aby tyto náklady na sebe převzal kraj,

Róbert Masarovič, MSc. – uvedl, že se proplýtvalo 20 minut na volební kampaň pana Mgr. Volného,

Petr Zábojník – sdělil, že se řádově za celou dobu jednalo o stokoruny,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že je v kraji 493 základních škol a do programu se přihlásilo 101 škol, a dodal, že ředitelé znají podmínky tohoto programu, a vědí, co si mohou dovolit,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že se nemá plýtvat ve školství, že sociální programy mají být nastaveny tak, aby vedly lidi k zodpovědnému chování vůči státu, svým dětem a vlastnímu osudu a opět navrhl, aby náklady za nevyzvednuté obědy hradil kraj,

Bc. Josef Bělica – sdělil, že je to projekt na financování stravy dětem, které nemají zaplacené obědy ze strany rodičů a mají hlad, a dále uvedl, že rozhodnutí zapojit se do tohoto projektu bylo na ředitelích, kteří dobře znají problematiku ve svých školách,

Jiří Navrátil – uvedl, že se jedná především o děti a potřebné děti, že program vyhlásilo MPSV, které bude tyto obědy financovat, a že již dnes jsou ředitelé, kteří nařídili vydávat obědy potřebným dětem,

Mgr. Lubomír Volný – uvedl, že je krásné, že nakrmíme hladové děti, ale že by bylo stejně krásné, kdybychom přiměli i jejich rodiče k poctivému způsobu života, ale vydali jsme se tím směrem, že budeme tyto rodiče dotovat, a dále sdělil, že ředitelé škol budou jistě rádi, když kraj bude platit tyto nevyzvednuté obědy,

Ing. Vladimír Návrat – uvedl připomínku k textu v důvodové zprávě, že hlavním cílem by mělo být poskytnutí obědů těm, kteří jsou v hmotné nouzi, nikoliv to, že děti do školy vůbec přijdou, a dále sdělil, že školy zapojené do tohoto projektu vědí, co dělají a proč to dělají,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že jediná možnost je vypuštění textu "plnění sekundárního cíle k zvýšení docházky" a dotázal se na možnost vypuštění,

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA – sdělila, že věta vychází z toho, jakým způsobem je nastaven program z národní úrovně a tato věta je pouze součást důvodové zprávy, nezobrazuje se v návrhu usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 47 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/306 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na řešení smluvní pokuty vystavené vůči společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/307 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Systém pomoci na vyžádání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/308 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti krizového řízení připravovaných do Integrovaného regionálního operačního programu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/309 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dále povede jednání pan 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.


K materiálu č. 9/25
Návrh na zvýšení profinancování a kofinancování projektu Každá história si zaslúži svoj priestor

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/310 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci dotačního programu Podpora turistických oblastí v roce 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/311 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na profinancování a kofinancování, na zajištění udržitelnosti a na zahájení realizace projektů "Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" a "Jednotný evidenční sytém sbírek a publikační portál"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/312 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Aktualizace "Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020" a návrh na navýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/313-314 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení projektu "Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK" a ukončení přípravy projektu "Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/315 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Uzavření dotačních smluv s HZS MSK v rámci projektů "Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události" a "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/316 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Návrh na zahájení přípravy projektu Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci a návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti elektronizace veřejné správy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/317 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že materiál č. 9/32 byl stažen.

K materiálu č. 9/32
Setkání zástupců Moravskoslezského kraje s delegací ze Spojených arabských Emirátů "Bolt Event"


K materiálu č. 9/33
Návrh na zahájení realizace a změnu profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/318 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/34
Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací a na schválení dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 1. výzvy "kotlíkových" dotací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/319 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. na pořádání konference ODPADY 21

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/320 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného se statutárním městem Karviná k umístění "Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/321 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – vyhlásil ve 12:00 hodin 10min. přestávku.


K materiálu č. 10/3
12. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 39 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/322 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Profinancování a kofinancování projektu "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 43 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/323 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017

JUDr. Josef Babka – upozornil na to, že materiály jsou prohlasovávány pouze díky tomu, že pro ně hlasuje také opozice,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – poděkoval za pozitivní a konstruktivní přístup opozice,

JUDr. Josef Babka – upozornil na relativnost této podpory.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/324 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – vyzval všechny členy zastupitele v předsálí, aby se dostavili do zasedací místnosti a aktivně hlasovali o materiálech.

K materiálu č. 10/6
Podpora včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/325 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/326 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/327 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/328 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/329 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/330 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/331-339 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/340 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/341 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/342 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblastech volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/343 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/344 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Sloučení organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace a Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/345 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Žádost Českého olympijského výboru o podporu projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/346 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/347 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/348 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že přebírá opět vedení jednání zastupitelstva kraje.


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/349 (pořadové hlasování č. 123 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/350-371 (pořadové hlasování č. 124 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/372 (pořadové hlasování č. 125 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku PROFICIO, z. s., IČO 22734147

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/373 (pořadové hlasování č. 126 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 42 pro, 9 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/374 (pořadové hlasování č. 127 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/375 (pořadové hlasování č. 128 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/376 (pořadové hlasování č. 129 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/377 (pořadové hlasování č. 130 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyhlásil opakované hlasování (pořadové č. 131) – z důvodu technického problému na hlasovacím zařízení pana Petra Zábojníka.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/378 (pořadové hlasování č. 132 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Další postup při financování sociálních služeb

Jiří Navrátil – omluvil se, že v materiálu jsou předloženy všechny 3 varianty, a doporučil hlasovat o variantě A, jak je to v usnesení, kdy budou všechny finanční prostředky z MPSV přerozděleny pro všechny poskytovatele sociálních služeb krajské sítě,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/379 (pořadové hlasování č. 133 – text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/380 (pořadové hlasování č. 134 – text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Nebyly zařazeny žádné materiály


15. Diskuse

Ing. Jiří Martinek – poděkoval, za novou úpravu materiálů pro jednání zastupitelstva kraje, kdy jsou již umístěny v jedné složce, a také poděkoval panu řediteli a odboru informatiky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že jako druhý se hlásí do diskuse pan Mgr. Přepiora bez uvedení tématu, o kterém chce diskutovat, a dále uvedl, že se podle jednacího řádu musí o tomto bodu hlasovat, přičemž se přimluvil pro to, aby mohl pan Mgr. Přepiora vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

hlasování (pořadové hlasování č. 135 – text uveden v příloze č. 2),

Mgr. Radek Přepiora – opětovně upozornil na přetrvávající problematický výklad jednacího řádu a opětovně požádal o osvojení si návrhu na doplnění jednacího řádu zastupitelstva kraje ohledně bodu "Diskuse",

Róbert Masarovič, MSc. – vznesl dotaz na pana Mgr. Přepioru, kdy začne se členy zastupitelstva diskutovat, protože stále vede monolog,

RSDr. Ing. Svatomír Recman – zeptal se, zda bude jako každé volební období brožura se jmenovitým seznamem a fotkami všech členů zastupitelstva,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že by tato brožura měla být k dispozici v září ve vylepšené podobě a že její elektronická (nevylepšená) podoba je již na webových stránkách,

Róbert Masarovič, MSc. – vznesl dotaz, zda by v tom seznamu nemohl figurovat i pan Mgr. Přepiora,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že nemohl, protože není člen zastupitelstva kraje,

Bc. Josef Bělica – požádal pana Mgr. Přepioru, aby v příspěvcích uváděl téma, o kterém chce hovořit, protože by bylo vhodné, aby členové zastupitelstva znali toto téma a aby příspěvek nebyl anonymní.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že všechny body dnešního jednání byly řádně odhlasovány, kromě návrhu Mgr. Havlíka, kdy tento materiál byl předložen návrhové komisi, a po konzultaci s Mgr. HavlíkemJUDr. Pospíšilem došlo k mírné úpravě, poté Ing. Vít Slováček požádal členy zastupitelstva o přečtení návrhu usnesení (viz níže) a otevření diskuse:

"Zastupitelstvo kraje

 1. vyjadřuje

  nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

 2. žádá
  1. Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, aby koordinovaně podnikly všechny relevantní kroky v souladu s právním řádem České republiky, které povedou k urychlené dostavbě stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"
  2. Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby vhodným způsobem vysvětlila občanům Moravskoslezského kraje zbytečné průtahy, které byly v procesu EIA způsobeny
 3. ukládá

  radě kraje informovat o bodě 1 a 2 tohoto usnesení státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky

 4. žádá

  zařadit bod "Informace o stavu stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" jako pravidelný bod jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 5. pověřuje

  náměstka hejtmana Ing. Jakuba Unucku, MBA, aby se v souladu s právními předpisy aktivně účastnil jednání ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" a podával aktuální informace zastupitelům i občanům Moravskoslezského kraje"

Mgr. Daniel Havlík – uvedl, že prodiskutovali změny, s kterými nesouhlasí, ale akceptuje je,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – před hlasováním uvedl, že zdrojem všech problémů je jeden jediný vyděrač, který zneužil legislativu, která zde byla, a dodal, že toto usnesení léčí symptomy a nikoli samotný problém,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že nezpochybňuje příčinu, o které ví všichni, uvedl, že se jedná o ztracený rok z důvodu MD a MŽP, kteří stále sdělovali, že tuto situaci vyřeší, hovořil o tom i pan poslanec Ing. Stanjura před 14 dny, dále pan Mgr. Havlík souhlasil, že příčinou je opravdu ten jediný pán a jeho postoj,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dále sdělil, že jsme neztratili nic, protože katastrální úřad udělal to, co měl učinit již před několika lety, a teprve nyní mohlo být zahájeno řízení o vyvlastnění, a dále zdůraznil, že na kritické cestě není EIA, ale vyřešení věcných břemen,

Ing. Unucka Jakub, MBA – sdělil, že došlo ke změně přístupu ze strany ministerstva a ŘSD a informace jsou průběžně sdělovány, téměř každý den,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 48 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/381 (pořadové hlasování č. 136 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/1
Rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 41 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/273 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


16. Závěr

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil jednání, sdělil, že bude doufat, že na dalším zasedání zastupitelstva kraje bude mít lepší zprávy ohledně Prodloužené Rudné, poděkoval všem za účast, konstruktivní jednání a popřál krásné léto.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 26. 6. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.