Menu

Číslo zasedání: 6.

Místo konání: v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava

Datum a hodina konání: 16. 12. 2021 od 9:00 do 11:30 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

6. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné opět v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 57 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo kraje je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili tři členové zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, že s ohledem na konání zasedání za těchto mimořádných podmínek nebude zajištěn přímý přenos ze zasedání zastupitelstva kraje a bude pořízen zvukový záznam, který bude po jeho anonymizaci zveřejněn na webových stránkách kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 6. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová.


Upozornil na to, že stále platí omezení, která jsou dána rozhodnutím vlády, tzn. je nutno mít ochranné pomůcky dýchacích cest. Požádal přítomné, aby si je nesundávali ani při proslovech směrem na mikrofon. Dodal, že ví, že to je nepříjemné a požádal o strpení této povinnosti, kdy i mikrofon může být jednou z cest, jak se může přenášet nákaza. Opět jsou nachystána hlasovací zařízení s tím, že 1 je pro, 2 je proti, 3 je zdržel se, přihlášení do diskuse je číslem 4.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl provést zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování – hlasovalo 37 pro, 5 proti, 7 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl provést druhé zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování – hlasovalo 26 pro, 12 proti, 8 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. zahájil jednání slavnostním okamžikem, kdy předal řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, MUDr. Romanu Gřegořovi, čestné uznání a ocenění. Dodal, že naše záchranná služba byla oceněna na mezinárodním poli jako jedna z nejlepších. Panu řediteli oficiálně poděkoval za práci, která je v poslední době extrémně náročná, kdy počty výjezdů opět přesáhly standardy, i když v poslední době se to přece jen trochu zlepšilo.


Dále informoval, že svoji činnost oficiálně ukončuje i Úřad Regionální rady, kdy v pondělí tohoto týdne proběhlo poslední setkání. Dodal, že by všem, kteří pro Regionální radu pracovali, chtěl vyslovit velké díky. Ta práce byla skutečně vynikající, dokázali v podstatě "uřídit" 21 mld Kč., které šly do tohoto kraje a konstatoval, že díky tomu patříme mezi ty nejlepší z hlediska využití těchto finančních prostředků.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 16. 9. 2021, byli Mgr. Radek Kaňa a pan Robert Sivulka. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/470 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/471 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky, MBA.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/472 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl z organizačního důvodu upravit program jednání tak, aby se hned po organizačních materiálech projednal materiál úseku financí, a to materiál č. 10/3Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025

Jan Krkoška, MBA – požádal o stažení materiálu č. 9/21Návrh na neposkytnutí individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/473 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od poslední podané informace o činnosti rady kraje, tj. ode dne 29. 9. 2021, se konalo 7 schůzí rady kraje,

JUDr. Josef Babka – popřál nově zvoleným poslancům Poslanecké sněmovny, dodal, že je mimořádný úspěch tohoto kraje, že se do Poslanecké sněmovny dostali tři členové vedení, tři členové Rady Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že celé předcházející čtyři roky pracoval na tom, aby "neošidil" žádnou ze svých funkcí, povinností, které má, proto takto bude činit i nadále, nevidí v tom žádný zásadní problém, dokonce se domnívá, že do jisté míry jsou tyto věci výrazně propojitelné, že jako dlouholetý pedagog univerzity a člověk, který má velký zájem o to starat se vzdělanost v tomto kraji, má možnost nyní tyto věci dále posílit a věří, že se to podaří, protože dává dohromady pracovní skupinu pro oblast spolupráce praxe se vzděláváním, domnívá se, že z tohoto pohledu může říci, že zatím to vnímá tak, že to není nic, co by bylo neřešitelné, je připraven tyto věci řešit naprosto stejně ve shodě s tím, co se dělo minule,

Bc. Jiří Navrátil, MBA – sdělil, že v současné době bude zastávat obě dvě funkce a jako poslanec a člen Výboru pro sociální politiku vnímá, že z pozice náměstka hejtmana kraje pro oblast sociální může přímo přinést informace z terénu, dodal, že to posoudí podle toho, jak mu půjdou obě dvě funkce skloubit dohromady,

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – sdělila, že se připojí k oběma kolegům, kdy v současné době nevidí důvod, proč by nešly obě funkce skloubit, dodala, že je také členkou Výboru pro životní prostředí a domnívá se, že naopak to bude dobré propojení a že pro kraj budou z toho plynout jenom přínosy, dodala, že pokud by tomu tak nebylo, bude zvažovat dále,

JUDr. Josef Babka – všem třem popřál hodně zdaru.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/474 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že jak již bylo schváleno, nyní se bude projednávat materiál č. 10/3 - Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025.


K materiálu č. 10/3
Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že odprezentuje návrh rozpočtu na rok 2022, který je proinvestiční, jak bude zřejmé v prezentaci (dále viz prezentace),

JUDr. Josef Babka – sdělil, že po dlouhých letech se projednává rozpočet kraje ve stadiu, kdy hrozí rozpočtové provizorium státním rozpočtům, byť zejména kraj má úzkou návaznost na finanční prostředky ze státního rozpočtu, ať již ve školství nebo v řadě dalších oblasti, čili je to situace poměrně náročná, zejména pro zpracovatele to bylo určitě poměrně složité a chtěl by strukturu a vypovídací schopnost rozpočtu kraje u zpracovatelů pod vedením pana náměstka hejtmana kraje Ing. Kanii ocenit,

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – sdělila, že zde došlo k poklesu na základě toho, že tento rok se neplánovaly pobyty pro děti, které tam před tvorbou rozpočtu zahrnuty byly, jinak nedošlo k poklesu,

Jan Krkoška, MBA – informoval ohledně kotlíkových dotací, že v tuto chvíli běží a dobíhá 3. výzva a v tuto chvíli připravují 4. výzvu, kdy regionální rozvoj sbírá absorpci tak, aby mohli požádat Ministerstvo životního prostředí, je to nyní jiný systém dotace, která bude poskytovat finanční prostředky na kotlíky, dodal, že na tom s ministerstvem intenzivně pracují,

JUDr. Josef Babka – poděkoval za částečné odpovědi člence rady kraje, uvedl, že materiál zcela jednoznačně hovoří, že pokles v oblasti životního prostředí je na 55 % o dětech, ovšem není tam nic ve vztahu k ozdravným pobytům, ale je tam jednoznačně, že v odvětví životního prostředí dochází ke snížení výdajů z důvodu snížení výdajů akce kotlíkové dotace v MSK, třetí grantové schéma, ze 181 mil. Kč na 85 mil. Kč, ani ta čísla mu nevycházejí, protože když se podíváme na rok 2020, kde bylo 282 mil. Kč, po úpravě 909 mil. Kč a návrh je 155 mil. Kč na rok 2022, což je 55 % oproti roku 2020, toto chtěl vysvětlit a požádal znovu o odpověď,

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – uvedla, že v minulém období, jak dobíhaly kotlíkové dotace, tak to v rozpočtu bylo, vzhledem k tomu, že se to teprve připravuje, jak říkal náměstek hejtmana kraje Krkoška, MBA, v tuto chvíli to v rozpočtu není,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že čerpání kotlíkových dotací bude v tomto období principiálně jiné než bylo, dochází k rozdělení do Fondu životního prostředí, který k tomu bude určen, doplnil, že hejtmani chtěli, aby kotlíkové dotace zůstaly ve stejném režimu financování jako byly v minulém období, nicméně to již není přijatelné a ve shodě s legislativou Evropské komise, která v podstatě rozděluje to financování a vzniká ten problém, že se musí analyzovat absorpční schopnost, protože už ne všichni budou mít nárok na přijetí této dotace, ale pouze ti, kteří jsou sociálně slabší, tzn. kritéria absorpce jsou mnohem komplikovanější, kdy z pohledu kotlíkových dotací, které budou řešeny přes kraj, bude docházet ke snížení objemu těchto prostředků, nicméně budou tam prostředky z Fondu životního prostředí, kdy se tyto věci budou opět dělat, ale jiným způsobem, shrnul, proč je situace v oblasti kotlíkových dotací jiná, vychází to z toho, že byl přijat zákon, kdy je povinnost kotle měnit, v podstatě nemůžeme z dotačních prostředků jednoduše přijetí zákona financovat, situace je zásadně jiná, než byla v minulém období, v roce 2020,

Ing. Jaroslav Kania – doporučil, aby se členové zastupitelstva kraje případně podívali na str. 764 našeho rozpočtu, kde je srovnání všech těchto výdajů na životní prostření oproti schválenému rozpočtu 2021,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že to není nevůlí našeho kraje, je to v podstatě pravidly, která jsou z hlediska čerpání kotníkových dotací nyní nastavena, která jsou jiná než byla, je to jinak, ta situace, zopakoval, že hejtmani požadovali kotlíkové dotace stejným způsobem jako v minulém období, nicméně to narazilo na legislativní omezení, která tomu brání, proto se to řeší tímto pro nás velmi komplikovaným způsobem, protože se musí nejprve dělat absorpční kapacita, rozdělování bude mnohem komplikovanější a bude to mnohem více práce pro krajský úřad, ještě s mnohem méně finančních prostředků, než tomu bylo v minulém období,

Jan Krkoška, MBA – doplnil, že v minulosti jsme dostali jeden velký "balík" a na základě toho se čerpaly dotace, dnes, jak říkal pan hejtman, se nejprve sbírají informace od občanů-žadatelů, posléze nám ministerstvo dá návrh toho "balíku", nyní je to opačný postup,

JUDr. Josef Babka – poděkoval za odpovědi, kdy to sám vidí na těch číslech, je logické, že se ozývá ve vztahu k tomu, že jsme kraj, který je postižen na životním prostředí, a to výrazné snížení opticky vypadá vyloženě dramaticky, chápe, že je především ve vztahu ke kotlíkovému programu, ale i k tomuto kotlíkovému programu by měl kraj přistoupit s tím, že je jeho otcem i matkou, když hejtman kraje Novák s tehdejším vedoucím odboru životního prostředí Ing. Kotyzou v hospodě vymysleli kotlíkový program, tak do toho šel první kraj, poté se do toho podařilo zapojit Ministerstvo životního prostředí a následně i obce, dodal, že by byl nerad, aby dotační tituly z této vlády padaly méně než doposud, a že na kotlíkové dotace pro náš kraj bude výrazně méně finančních prostředků, doplnil, že bychom měli najít i vlastní zdroje, abychom si v tomto kraji sami udrželi tento program, chtěl tímto vystoupením poukázal na to, bychom se nad tímto hlubokým propadem, který má zcela reálné příčiny, měli zamyslet, aby to tak nebylo,

Róbert Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M. – informoval, že výbor finanční na svém posledním jednání doporučil zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/475 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/476 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 5. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 16. 9. 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/477 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/478 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/479 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/480 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu "Památník válečným veteránům" a uzavření dodatku ke smlouvě se statutárním městem Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/481 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje obci Tichá

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/482 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/483 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na darování vybraného majetku České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/484 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 5/1
Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/485 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že tyto informace nezaznívají pouze na zasedáních zastupitelstva kraje, ale jsou předmětem standardních médií, dodal, že může potvrdit to, že podle veškerých dostupných informací těžba v OKD, a. s., skutečně skončí na přelomu let 2022-2023, protože nejsou rozfárané žádné další prostory, nejsou papíry na pokračování těžby, opravdu v tuto chvíli lze předpokládat, že poslední černouhelný důl, kde se nyní těží výhradně koksovatelné uhlí, kde se již netěží energetické uhlí, skončí za rok,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/486 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 00564/2021/EPCH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/487 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/488 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/489 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Poskytnutí individuálních dotací v odvětví kultury a změny u poskytnutých dotací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/490 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/491 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/492 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Návrh na neposkytnutí dotace obci Baška na projekt "Vybudování přechodu pro chodce a úprava navazujícího chodníku"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/493 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mikrosimulace) se Statutárním městem Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/494 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., na rok 2022 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/495 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6, tratě 323 na území MSK – 1. Provozní soubor NŘ 323, od 12/2023 do 12/2027 – změna závazku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/496 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Statutárním městem Opava (Mondelez)

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/497 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Záměr převedení činností útvaru Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava, a. s., pod Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/498 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Bílá kniha 2022 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/499 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/500 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/501 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/502 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na neposkytnutí dotace obci Ostravice na projekt "Rekonstrukce Bezručova mostu v Ostravici"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/503 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/504 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/505 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/506-6/508 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí dotace na pořízení systému ECMO přístroje Cardiohelp

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že se každý den schází krizový štáb a taková "covidová skupina", která vyhodnocuje situaci i z širšího hlediska, kolik máme ne pozitivních, protože to není zas až tak úplně důležitý faktor, ale kolik lidí je v akutním stavu v nemocnicích a kolik z nich potřebuje umělou plicní ventilaci, doplnil, že jsme se dostali do bodu, kdy jsme měli v kraji volné jen jedno volné ECMO, dovysvětlil, že je to zařízení, které v podstatě dýchá za člověka, protože plíce jsou natolik napadené, že to nejsou schopny udýchat ani s pomocí přístrojů, dohodli se s Fakultní nemocnicí Ostrava, která má omezené finanční prostředky, kdy v Moravskoslezském kraji je vlastně to "gró" péče na krajských nemocnicích, na fakultní nemocnici a samozřejmě na Městské nemocnici v Ostravě, kdy v případě, že by byl eventuálně k dispozici tento přístroj někde k sehnání, tak by velmi rádi uvolnili tyto prostředky, kdy dostali téměř okamžitě odpověď, že jsou k dispozici k dodání do několika dnů či týdnů dva přístroje, z toho jeden je přístroj mobilní, tzn., že v momentě, kdy se například v nemocnici v Odrách nebo v Novém Jičíně nebo kdekoliv jinde zhorší pacient natolik, že potřebuje okamžitě ECMO, oni tam vyrazí se svým týmem, napojí ho na mimotělní oxidaci a takto si ho přivezou do Fakultní nemocnice Ostrava, tzn. je to mobilní zařízení, zachraňuje životy, opravdu v dnešní době, kdy trochu stagnuje počet lidí v nemocnicích, ale o to víc je nárůst právě na akutních lůžkách na JIP a ARO a tento nárůst se očekává minimálně ještě 14 dnů, je toho názoru, že nákup tohoto přístroje bude zachraňovat životy v Moravskoslezském kraji a je nanejvýš potřebné, aby tento nákup proběhl, o to víc, když tento přístroj je k dispozici a může být pořízen v rámci dnů, požádal o schválení tohoto materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/509 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za schválení tohoto bodu, protože situace je právě v této věci v daný okamžik tím nejslabším místem a obává se, že to nebude ještě úplně jinak; předal slovo MUDr. Jiřímu Havrlantovi, řediteli Fakultní nemocnice Ostrava,

MUDr. Jiří Havrlant – sdělil, že je rád, že se může zasedání zastupitelstva kraje zúčastnit již podruhé, v rámci toho, co říkali náměstek hejtmana kraje MUDr. Gebauer a pan hejtman, situace je stabilizovaná, ale je pravdou, že v této vlně je pacientů, kteří vyžadují využití tohoto přístroje, poměrně víc, než to bylo v minulých vlnách, a to z toho důvodu, že většina těchto pacientů jsou pacienti neočkovaní, jsou to mladí lidé, pokud jde o jejich přístroje, které jsou jediné možné pro to, aby tito lidé byli v nejtěžším stavu nějakým způsobem léčeni, jejich kapacita byla v pátek vyčerpána s tím, že v současné době je napojeno 7 těchto pacientů a rezerva je v podstatě pouze dva přístroje, kdy délka těchto hospitalizací nebo napojení na tento přístroj je v řádu týdnů a tímto přístrojem, který mají přislíbený za možnost poskytnutí dotace, je k mání do konce letošního kalendářního roku s tím, že bude využíván samozřejmě pro pacienty z celého kraje, protože zhruba polovina všech těch, kteří byli referování z ostatních míst, nemocnic v kraji, již musí být převezena právě pomocí tohoto přístroje, protože by tito pacienti klasický transport a napojení na standardní přístroj s kyslíkem nevydrželi, a určitě bude tento přístroj využit v této době, ale i pro pacienty v nejtěžším stavu v našem kraji, na závěr poděkoval.


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Informace o stavu realizace projektů z EU a dalších externích zdrojů

Jan Krkoška, MBA – uvedl, že končí jedno programové období a začíná druhé, poděkoval Mgr. Kateřině Dostálové, MPA, za odvedenou práci, protože do našeho kraje se pod jejím vedením dostalo víc než 11 mld. Kč na projekty, kdy se jednalo o více než 230 dobře odvedených projektů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/510 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Dohoda o ukončení partnerské smlouvy č. 03078/2021/EP.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/511 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu "Obnova techniky na Jesenické magistrále"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/512 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na ukončení přípravy a financování projektu "Energetické úspory SSMSK – středisko Frýdek‑Místek"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/513 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/514 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Zahájení přípravy projektů z oblasti školství pro Integrovaný regionální operační program 21+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/515 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy projektu Chráněné bydlení Okrajová

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/516 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování aktivit projektu spolufinancovaného z Interreg Central Europe"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/517 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na ukončení přípravy projektu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/518 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a dohod o partnerství s finančním příspěvkem v rámci integrovaného projektu LIFE "COALA"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/519 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji

Mgr. Zdeněk Karásek – sdělil, že nad rámec toho, co je uvedeno v písemném materiálu, by rád řekl, že v celém programu nyní probíhá mravenčí práce, na úrovni evropské se projednává zatím pracovní materiál programu Spravedlivé územní transformace a operačního programu, které jsou nezbytné pro schválení celého operačního programu, předpokládá se, že nová vláda dostane materiály, tzn. jak plán, tak operační program ke schvalování někdy v lednu 2022, první výzvy se očekávají zhruba na konci druhého kvartálu příštího roku, kromě toho probíhá příprava strategických projektů, které už tady byly několikrát představeny, v průběhu listopadu byla vyhlášena výzva Státního fondu životního prostředí, která podporuje každý z projektů částkou až 5 mil. Kč na rozpracování, s týmem, který se tímto na kraji zabývá, se organizuje jednání nositelů všech těch projektů, Státním fondem životního prostředí a ministerstvy, předpokládá se, že k termínu 17. ledna 2022 si většina těch projektů o zdroje požádá a urychlí to jejich přípravu na vyhlášení ostré výzvy,

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že se tento materiál opírá o projekt Fit for 55, cílem je zredukovat emise CO₂ do roku 2030 o 55 %, tzn. vláda se k tomu zavázala, my jsme se zavázali k tomu, že za 9 let snížíme emise napříč celou Evropskou unií o 55 %, tzn., že nám bude do domácností proudit o 55 % méně energie, tzn. místo 21 °C v zimě budeme mít doma třeba jen 5 °C, TÚV – teplá užitková voda nebude mít 40 °C, ale bude mít třeba jen 15 °C, když se podíváme z okna, tak tam bude o 55 % méně vozidel, protože elektrovozidla mají svůj výfuk v elektrárně a víme, že žádný zázračný nový zdroj energie nemáme, žádná jaderná elektrárna se nezačíná stavět, omezí se tím pádem i potraviny, protože potraviny také ke své výrobě potřebují a generují CO₂ (s výjimkou cvrčků),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že toto nemá s Fondem spravedlivé transformace nic společného, Fit for 55 je zcela jiný, paralelní program, který prostě připravila Evropská komise, Fond spravedlivé transformace je o přechodu této ekonomiky, která byla postavena na uhlí, na úplně novou ekonomiku,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/520 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV" v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/521 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/522 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/523 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/524 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA a projednání žádosti o uzavření úvěrových smluv

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/525 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+" – 4. skupina

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/526 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/527 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací v programu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/528 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020" a na provedení úprav v rámci dotačního programu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/529 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že matriál č. 9/21Návrh na neposkytnutí individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje byl stažen z programu jednání.


K materiálu č. 9/22
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/530 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Změny podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/531 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/532 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/533 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na změny v projektu se součtem dotací nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/534 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., (dále jen "MSIC") je svým způsobem dítě nového vedení, které bylo zvoleno v roce 2016, nesmírně si váží toho, jak se změnila atmosféra a v podstatě ekosystém, který podporuje inovace v tomto kraji, index podnikání v tomto kraji má po Praze druhý nejrychlejší dynamický růst, což je dostatečný důkaz toho, že tyto věci fungují,

JUDr. Josef Babka – dodal, že to hejtman kraje prof. Vondrák krásně uvedl, že název MSIC bezesporu vznikl za období, kdy hejtman převzal Moravskoslezský kraj, ale bylo by možná dobré připomenout zejména těm, kteří tady sedí poprvé, anebo těm, kteří se neorientují v historii vzniku jednotlivých organizací, že toto centrum bylo předtím Vědeckotechnologický park, který vznikl v daleko delších časech než v roce 2016, toto chtěl jen upřesnit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že MSIC zachránilo Vědeckotechnologický park před krachem, ale toto již není podstatné.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/535 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/536 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2022 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/537 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje u IVC Třinec

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/538 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/539 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/540 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/541 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Stanovení postupu při pověření služeb obecného hospodářského zájmu v rámci výzvy č. 101 z Integrovaného regionálního operačního programu na oblast – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/542 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/543 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/544 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/545 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/546 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 5

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/547 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Rozpočet Fondu sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/548 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí dotací na provoz Senior Pointů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/549 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Dodatek č. 6 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/550 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/551 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/552-6/554 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/555 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času, podpory talentů a soutěží

Jakub Dedek – konstatoval, že by se rád vyjádřil k žádosti klubu přátel školy Havířov-Prostřední Suchá, která se týká tzv. soutěže krásy Miss Reneta, kdy proti podpoře této akce již vystoupili minulý rok, jsou toho názoru, že není vhodné, aby vůbec kterákoliv soutěž krásy byla financována z veřejných prostředků,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že zde zazněl návrh vyčlenit tento bodu k samostatnému hlasování,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Neschváleno – hlasovalo 13 pro, 14 proti, 23 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).

JUDr. Josef Babka – uvedl, že když člen zastupitelstva kraje nebo politický klub požádá o oddělené hlasování, že vždy na tomto zastupitelstvu od roku 2000 tomu bylo vyhověno, dle něj by to mělo zůstat touto tradicí, protože je zcela jednoznačné, že potom se hlasování může, když je tam více žádostí, komplikovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rozumí, nicméně by to již nechal takto, bylo již hlasováno, už by to neměnil, navrhl hlasovat o původním návrhu,

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D. – uvedl, že chtějí podpořit menzu, středisko volného času, soutěže pro nadané děti, jako zastupitelský klub Pirátů i on sám jako ředitel školy si nedovede představit, že by hlasoval proti něčemu takovému, ale tady opravdu jde pouze o vyčlenění tohoto jednoho bodu, aby bylo naprosto transparentně vidět, co chtějí podpořit a co nikoliv,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že rozumí, nicméně se tady už většina shodla na tom, že to budeme hlasovat en bloc, chápe, že existují možná nějaké tradice, v daný okamžik se domnívá, že je to jediné korektní, co v podstatě platí, takto se na tom dohodli, už to nebude měnit,

JUDr. Josef Babka – dodal, že dává zcela korektní návrh, abychom hlasovali o revokaci návrhu usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je zde žádost o revokaci návrhu usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Neschváleno – hlasovalo 16 pro, 18 proti, 23 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o původním návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 5 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/556 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že se přiblížilo 11:00 hod, kdy se mohou vyjadřovat občané, a dodal, že je přihlášen XXXXX (občan MSK), který zaslal přihlášku e‑mailem, ale nedostavil se na zasedání zastupitelstva kraje, dalším občanem přihlášeným do diskuse byl XXXXX (občan MSK) a hovořil na téma politická kultura,

XXXXX (občan MSK) – sdělil, že když otevřel stránku Moravskoslezského kraje, vidí necelé 3 hvězdičky, u toho číslo 2,7, čili ani ne dobré, čili dostačující, v anketě "místo pro bydlení" Moravskoslezský kraj desáté místo, opět to vychází tak tři minus, pro kraj je to špatná vizitka, sousední Zlínský kraj, ten je na prvním místě, doplnil, že čtvrtý bod je průměrná mzda, kdy průměrná mzda v Moravskoslezském kraji je zhruba o 3,5 tis. Kč nižší než průměrná mzda celková, pro jednotlivce to dělá zhruba o 42 tis. Kč za rok méně, což je velká částka a životní úroveň se hodně ponižuje, a proto je to důvod, proč dochází k vysídlování kraje, dotázal se, zda a jak se zastupitelstvo kraje včetně hejtmana kraje zabývá touto záležitosti, vysídlování a celkově život v Moravskoslezském kraji,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že již byly vyčerpány 3 minuty diskuse, dodal, že kterýkoliv občan se může vyjádřit ke kterémukoliv bodu projednávanému zde na tomto plénu, to, že je zde půl hodiny na to, aby si občané otevřeli svoje téma, je v podstatě benefit, který tady nikdy nebyl, který zavedlo až toto vedení kraje, nic takového tady předtím nebylo, ale stále platí, že se může vyjádřit ke kterémukoliv bodu jednání zastupitelstva kraje a má k tomu 5 minut, tak, jak má každý člen zastupitelstva kraje, není tedy pravda, že by tady chtěli omezovat svobodu slova, vyčlenili půl hodiny na témata, která si mohou sami zvolit, a to tady nikdy předtím nebylo a není si sám úplně jistý, zda to mají všechny kraje ve svém jednacím řádu,


K materiálu č. 12/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/557 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – TJ/SK

Ing. Josef Bělica, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/558 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje působící v oblasti školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/559 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Morávka

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/560 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/561 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Dobrovolné dohody na úseku ochrany životního prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/562 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
17. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/563 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Návrh na pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/564 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 15/1
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2020 až listopad 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/565 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/2
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2020 až listopad 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/566 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/3
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/567 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/4
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/568 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/5
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/569 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/6
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/570 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/7
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/571 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/8
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/572 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/9
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/573 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/10
Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/574 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/11
Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období listopad 2020 – listopad 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/575 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/12
Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období 2020 – 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/576 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/13
Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2020 až listopad 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/577 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


16. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal členy návrhové komise, aby se odebrali do místnosti návrhové komise; poté se k bodu programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje" zeptal, zda přišly nějaké připomínky ze strany členů zastupitelstva kraje,

Jan Krkoška, MBA – sdělil, že nejsou žádné připomínky, dotazy ani podněty,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že v závěru zasedání by chtěl poděkoval všem členům zastupitelstva kraje, ostatních klubů za spolupráci nejen v zastupitelstvu kraje, ale i v komisích a výborech, poděkoval za spolupráci aparátu krajského úřadu pod vedením pana ředitele, poděkoval zejména složkám integrovaného záchranného systému za jejich náročnou prací v roce 2021 k prospěchu našich občanů, popřál všem ostatním pěkné Vánoce, osobní, rodinnou i pracovní pohodu v roce 2022, a dodal, že se těší se na spolupráci v roce 2022,

Ing. Kateřina Chybidziurová – sdělila, že by ráda za klub ČSSD poděkovala za spolupráci v tomto roce všem zaměstnancům krajského úřadu v čele s panem ředitelem Ing. Tomášem Kotyzou, také poděkovala i členům rady kraje a zastupitelstva kraje a popřála všem krásné a klidné Vánoce,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – jménem klubu KDU-ČSL poděkoval za spolupráci, a to nejen členům zastupitelstva kraje, ale i pracovníkům krajského úřadu a všech našich organizací, včetně samozřejmě integrovaného záchranného systému, který sehrával a sehrává významnou roli v boji proti pandemii, popřál všem štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné a hodně lásky, neboť je jí málo, a k tomu hodně Božího požehnání a vše nejlepší do nového roku,

Ing. Jakub Unucka, MBA – poděkoval za spolupráci v tomto roce jménem klubu ODS a TOP 09, popřál hezké svátky, hezký nový rok a ať nezapomenou nějaké modré baňky na stromeček,

Bc. Jiří Navrátil – poděkoval všem členům zastupitelstva kraje a dodal, že po 21 letech se podařilo s panem náměstkem hejtmana kraje Ing. Kaniou předat staveniště pro výstavbu historicky prvního domova v Moravskoslezském kraji, který postaví kraj od svého fungování, poděkoval všem členům zastupitelstva kraje, že tuto akci umožnili realizovat, dodal, že mají na stolech v taškách malé poděkování z odboru sociálních věcí, aby věděli, že Dejme dětem rodinu je opravdu velmi důležité, a že na této kampani chce Moravskoslezský kraj získávat další pěstouny a náhradní rodiny, aby děti co nejméně vyrůstaly v ústavní péči,

Ing. Josef Bělica, MBA – popřál všem jménem celého zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 šťastné a veselé prožití vánočních svátků, šťastný nový rok, poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu, složkám integrovaného záchranného systému, všem pracovníkům příspěvkových organizacích kraje, popřál všem šťastné prožití vánočních svátků, požehnané Vánoce v rodinném kruhu,

Ing. Pavel Staněk – poděkoval jménem hnutí SPD všem zaměstnancům krajského úřadu, všem kolegům zastupitelům a zastupitelkám za spolupráci v tomto roce, a nejen všem přítomným, ale všem občanům Moravskoslezského kraje popřál pěkné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce,

Jakub Dedek – popřál jménem zastupitelského klubu Pirátů hezké svátky, Šťastný nový rok a klidnější rok 2022,

Irena Bláhová – poděkovala za spolupráci a jménem klubu BPP popřála krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal paní předsedkyni návrhové komise, aby přednesla svou zprávu.


Zpráva návrhové komise:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – informovala, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval všem za rok, který nebyl vůbec jednoduchý, za to, že dokázali udržet ducha spolupráce, což je v této době nesmírně důležité, protože doba je taková, jaká je, je nesnášenlivá, všichni to vidíme kolem sebe, dodal, že pevně věří, že ten duch spolupráce zde zůstane natrvalo, protože úkolů, které jsou před námi, není vůbec málo a věří v dobrou vůli; popřál krásné Vánoce, požádal, ať jsou opatrní a řekl, že věří, že se zde zase ve zdraví sejdou na začátku příštího roku.


Oznámení člena zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Josef Bělica, MBA k materiálu č. 12/4.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 23. 12. 2012

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.