Menu

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 6

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 12. 2017 od 9:00 do 12:49 hodin

I. Zahájení

Přítomni:

Omluveni: nikdo

Neomluveni:

6. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 6. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat živý vstup na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje.


II. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 9. 2017 byli Ing. Dana Forišková, Ph.D.Ing. Ctibor Vajda. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/513 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/514 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/515 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 12. 2017,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/516 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje,


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/517 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že na 6. zasedání zastupitelstva kraje jsou přítomni pan Ing. Tomáš Kolárik statutární ředitel společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., (dále jen ARR), a pan Ing. Pavel Csank ředitel společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., (dále jen MSIC OSTRAVA),

Ing. Tomáš Kolárik – sdělil, že byl 27. září t. r. zvolen do funkce výkonného ředitele ARR,

Ing. Pavel Csank – sdělil, že se v květnu t. r. stal předsedou představenstva společnosti MSIC OSTRAVA,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za představení a dodal, že oba pánové mají před sebou nelehké úkoly, které mohou pozdvihnout Moravskoslezský kraj.


III. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a že bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/518 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se Zastupitelstvo města Třinec obrátilo na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje s žádostí o uplatnění zákonodárné iniciativy kraje, která spočívá v zařazení města Třinec mezi statutární města,

RNDr. Věra Palkovská – sdělila, že se obrací na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje s žádosti o souhlas a podporu, aby se město Třinec stalo statutárním městem,

Ing. Evžen Tošenovský – sdělil, že k obsahu věci nemá připomínku, ale udivilo a rozlítilo ho, že by se měla touto věcí zabývat Rada Asociace krajů České republiky, protože Asociace krajů České republiky (dále jen "AKČR") není legislativním místem a nemá se k této věci co vyjadřovat, a že je tak na úrovni včelařů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za připomínku a uvedl, že to není "ad hoc", ale vychází se z dlouhodobé dohody AKČR a hejtmanů, že všechny zákonodárné iniciativy, které vychází od krajů, by měly být projednány AKČR, a důvod zde není ten, že by AKČR chtěla tyto věci vetovat, ale naopak chce tyto věci v rámci AKČR podpořit,

Ing. Kateřina Chybidziurová – sdělila, že podporuje návrh paní starostky, která již důležité informace ve svém vystoupení sdělila,

Mgr. Josef Alexander Matera – uvedl, že legislativní komise se na posledním jednání zabývala návrhem tohoto zákona a důvodovou zprávou a doporučila zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o předložení tohoto zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/519 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dle schváleného programu bude projednán materiál č. 7/9, kterým byl: Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019-2021, a dodal, že materiál je s úvodním slovem a předal slovo náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi,

Ing Jaroslav Kania – sdělil, že předkládá návrh rozpočtu na rok 2018 a v souvislosti s platnou legislativou také střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2019-2021,

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že výbor finanční zastupitelstva kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018,

Miroslav Novák – poděkoval odboru finančnímu za velmi kvalitně a přehledně zpracovaný rozpočet kraje na rok 2018, který vychází ze základních parametrů rozpočtu Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je zde zásadní problém, a to nárůst tarifu mezd, které byly dány rozhodnutím vlády,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že v roce 2017 se investovalo 270 mil. Kč na cesty, že pan Ing. Böhm dostal pokyn, aby připravil projekty rozpočtované cca za 600 mil. Kč na rok 2018, a dodal, že po dohodě s Ing. Kaniou se finance do rozpočtu ještě nedaly, protože se čeká, co udělá SFDI,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že rozpočet Moravskoslezského kraje je velmi důležitý dokument,

Ing. Jaroslav Kala – uvedl poznámku, která již zazněla ze strany pana Miroslava Nováka, a to ohledně dopravní infrastruktury, zejména silnic II. a III. třídy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poznamenal, že AKČR má seznam priorit, které má v plánu s novou Vládou ČR projednávat,

Ing. Jiří Martinek – sdělil připomínku ohledně seznamu akcí reprodukce majetku z vlastních zdrojů v oblasti zdravotnictví a byl potěšen objemem přes 200 mil. Kč, které půjdou do zdravotnictví,

MUDr. Martin Gebauer – k projektu šaten v Havířovské nemocnici sdělil, že tyto jsou opravdu v havarijním stavu, a dodal, že osobně navštívil tyto šatny a shledal zde zcela nevyhovující střechu, u které by mohlo dojít k zatékání z důvodu většího objemu sněhu, nebo deště, a proto se v první řadě musí opravit střecha nad šatnami a až poté samotné zázemí šaten tak, aby bylo důstojné,

Květa Kubíčková – sdělila, že se připojuje k Ing. Kalovi, který se vyjádřil k dopravní infrastruktuře a cestám, protože situace je opravdu velmi vážná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že vedení kraje dělá, co může, a že je to nyní otázka jednání s Vládou ČR,

Ing. Jaroslav Kania – informoval o sekundárních škodách na silnicích při těžbě dřeva,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému udělil slovo,

xxxx – požádal zpracovatele rozpočtu Moravskoslezského kraje o to, aby bylo občanům v rámci tohoto bodu jasně a krátce odpovězeno na pár dotazů, které se týkají krajského rozpočtu, proto, aby byly informace v zápisu dohledatelné, a dodal, že již bylo mnoho informací zodpovězeno, ale i přesto požádal o doplnění informací a položil několik dotazů, konkrétně pak:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dotazy budou zodpovězeny.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/520 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).

"Pozn.: Vyjádření k dotazům občana je obsahem samostatného dokumentu zveřejněného pod zápisem z tohoto jednání."


IV. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/521 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

RSDr. Karel Kuboš – sdělil, že se zde nejedná jako v rozpočtu o miliardy, ale má dotaz, protože kromě dvou senior pointů ve Frýdku‑Místku a Ostravě byly zřízeny další tři, a to v Bruntále, Kopřivnici a Karviné,

Jiří Navrátil, MBA – sdělil, že v letošním roce nešlo hned uzavřít smlouvy na jiné senior pointy a že se muselo počkat, až doběhne jiná smlouva, proto Moravskoslezský kraj nebyl schopen vydávat tyto hlásiče samostatně,

RSDr. Karel Kuboš – vznesl dotaz, zda bude tato akce dále pokračovat,

Jiří Navrátil, MBA – odpověděl, že tato akce bude i nadále pokračovat i do dalších okresů Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je v zájmu vedení kraje, aby se dostalo na všechny občany, kteří splní podmínku.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/522 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/523 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětvích Krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/524 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostravě – Městskému obvodu Poruba

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/525 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FEDORIK s.r.o. uplatněné na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/526 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Souhlas s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté městu Šenov Moravskoslezským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/527 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/528 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh změn v odměňování a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/529 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a návrh odpovědi na podněty občana kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se k tomuto bodu přihlásil elektronickou přihláškou do diskuse občan kraje xxxx, kterému předal slovo,

xxxx – úvodem poblahopřál všem členům zastupitelstva zvoleným do poslanecké sněmovny, zároveň vyjádřil názor, že věří, že pokud je kdokoliv z občanů osloví s dotazem, podněty a prosbami, budou ochotni maximálně pomoci,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval panu xxxx a sdělil, že pojem "dokonalý" je relativní,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/530 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal náměstka hejtmana pana Krkošku, aby podal podrobnější informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou,

Jan Krkoška – sdělil, že co se týká informací k průmyslové zóně Nad Barborou, rozdělil by je do 3 částí,

Ing. Miroslav Hajdušík – poděkoval za pravidelný materiál, který je součástí programu zasedání zastupitelstva kraje, a požádal náměstka Krkošku o plán akcí na rok 2018 k průmyslové zóně Nad Barborou, a to do datové schránky, protože je zde stále mnoho nedořešených věcí,

Jan Krkoška – sdělil, že odpověď bude zpracována.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/531 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


V. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/532 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na uzavření Memoranda o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, obcí Hukvaldy, IČO: 00297194, společností Janáčkův máj, o. p. s., IČO: 26807882, a společností JANÁČKOVY HUKVALDY z. s., IČO: 64627888

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/533 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/534 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dohody o narovnání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/535 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí dotace Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/536 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dodatku ke smlouvě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/537 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/538 – 6/539 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/540 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


VI. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/541 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti" pro oblast Opavsko, Hlučínsko, Krnovsko, Bruntálsko a Rýmařovsko a návrh na úpravu finančních závazků pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/542 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2018 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

Ing. Jiří Vzientek – zeptal se, v jaké fázi jsou výsledky komise, která byla založena radou kraje a která měla jednat o budoucnosti letiště,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že dozorčí rada letiště se bude konat v nadcházejícím týdnu, kde bude znán konečný závěr komise, a dodal, že pronájem letiště není v této chvíli možný z několika důvodů, které budou zaslány panem Ing. Unuckou panu Ing. Vzientkovi.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/543 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – "BESIP" v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/544 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další období

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.. – informoval, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému tímto udělil slovo,

xxxx – konstatoval, že právě projednávaný bod programu, má za cíl schválit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další roky,

Ing. Jakub Unucka, MBA – stručně informoval, že v krajských autobusech, které jsou v síti ODIS, půjde nejméně do roku 2028 platit metodou "cash", toto bude sice drahé, ale tato možnost tady bude, dále bude možnost platit metodou karty "odis", dále bude možnost platit metodou platební karty, půjde platit metodou "QR Codu" a půjde platit metodou "NFC" – přiblížením telefonu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/545 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací stavby Silnice I/57 Krnov – SV obchvat

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/546 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Bílá kniha 2018 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/547 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/548 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90"

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že prodloužená Rudná není, protože chybí stavební povolení, a aby bylo stavební povolení, je nutno splnit dvě podmínky, a to mít platnou "EIA" a pozemky bez věcných břemen,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/549 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Bc. Eva Tořová – uvedla, že by chtěla upozornit na závažnou problematiku silnice I/56, Ostravice-Staré Hamry-Bílá nad přehradní nádrží Šance, převážně v souvislosti se zimní údržbu, kdy dopravu na této silnici blokují kamiony, a nedá se dostat do práce, že minulý týden zde uvízl autobus plný dětí, zima je teprve na začátku a již byl problém z důvodu nedostatečného posypu této silnice,

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že krajská správa silnic ztratila zakázku na údržbu silnic I. třídy a že tyto silnice I. třídy v Moravskoslezském kraji v délce cca 700 km udržuje od 1. září konsorcium firem EUROVIA CS, a. s., EUROVIA některé zakázky předprodala jiným společnostem, a to si musí pohlídat ŘSD,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že je zde bod "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje", kde mohou členové zastupitelstva vznést své dotazy, a požádal, aby se dále projednávaly body, které jsou na programu,

Bc. Eva Tořová – poděkovala a doufá, že se situace zlepší z hlediska bezpečnosti.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/550 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o. v rámci dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/551 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek‑Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku pan xxxx

xxxx – informoval zastupitelstvo kraje, že čerpá věci převážně z novinových článků,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval panu xxxx a předal slovo panu náměstkovi Ing. Unuckovi,

Ing. Jakub Unucka, MBA – navrhnul panu xxxx osobní schůzku pro vysvětlení jeho dotazů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/552 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přerušil zasedání zastupitelstva kraje z důvodu pevného bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", kde mají prostor občané Moravskoslezského kraje,

xxxx – na úvod pochválil Krajský úřad Moravskoslezského kraje za implementaci změny jednacího řádu zastupitelstva kraje, které sám letos inicioval a díky podpoře členů zastupitelstva kraje prosadil, a uvedl, že občané mohou nyní slušně a bez obav sdělovat své názory právě v tomto bodu, také mohou využívat dodatkového času pro odpovědi na otázky, mají k dispozici elektronické přihlášky k diskusi, které již bez problému fungují a jsou zveřejněny na webu, další kladný posun shledal v tom, že nyní lze stáhnout celý videozáznam ze zasedání zastupitelstva kraje ve formátu MP4, a to přímo do počítače,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že pokud někdo z členů zastupitelstva návrh na změnu programu předloží, tak rád nechá o tomto návrhu hlasovat, a popřál také xxxx krásné Vánoce,

xxxx – vystoupil na téma silnice č. 2/465, protože tento spor se táhne již dlouho, podnět byl sepsán 22. 7. 2015 a od té doby se nit stále vleče, použil všech prostředků, byla zainteresována i policie a dopravní inspektorát města Ostravy, ale ke zlepšení a zajištění bezpečnosti zde nedošlo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že tento problém zaregistrovali a že odpověď bude zpracována v písemné podobě, a dodal, že již není nikdo další přihlášen do diskuse, proto se bude pokračovat v projednávání dalších bodů programu.


K materiálu č. 6/13
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje – Frýdecko‑Místecko

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že tato oblast byla poslední, protože se čekalo, jak se FM dohodne s dopravním podnikem, že výsledek již známe, a proto je to předkládáno až nyní, a že celý kraj je pokrytý závazky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že ze všech krajů tyto závazky se Moravskoslezskému kraji daří nejlépe vyřizovat a že to tak zaznělo i na AKČR a poděkoval za to Ing. Unuckovi.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/553 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


VII. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy na nabytí pozemků darem a koupí od Lesů ČR, s.p. a Povodí Odry, s.p.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/554 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na předfinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/555 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na zrušení akcí spolufinancovatelných z Operačního programu Životní prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/556 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na schválení financování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/557 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na nevyužití předkupního práva k budově v k. ú. a obci Otice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/558 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/559 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2018 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/560 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/561 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2021


K materiálu č. 7/10
Návrh na změnu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství, návrhy dodatků zřizovacích listin

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/562 – 6/564 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na nabytí nemovitého majetku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v souvislosti s přípravou stavby "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území pro další využití"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/565 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na koupi pozemků v areálu Zámku Nová Horka

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/566 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na schválení financování a zajištění udržitelnosti u projektů v oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/567 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/568 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrhy přijmout dary nemovitostí v areálu nemocnice v Krnově od města Krnov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/569 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh přímého prodeje pozemků pro multimodální cargo v Mošnově

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/570 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/17
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/571 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/18
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/572 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


VIII. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu a doby realizace – projekt "Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s." a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/573 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Žádost o rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/574 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/575 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Vstupní analýza lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem a návrh dalšího postupu

Ing. Jiří Martinek – sdělil doporučení, vzhledem k tomu se nyní mění Vláda ČR a z pozice kraje i AKČR, by doporučil o tlak na řešení problémů, které ve zdravotnictví jsou, a z analýzy vyplývá jedna věc, že pojišťovny platí rozdílné sazby za stejné výkony, pro příklad uvedl např. Německo kde je cca 200 pojišťoven a v rámci celého Německa se sazby liší ± 2 %,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bude počítat s tímto doporučením.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/576 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na navýšení poskytnutých dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu, uzavření dodatků ke smlouvám a úprava závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/577 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


IX. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/578 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu "Nákup bytů pro chráněné bydlení"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/579 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Smart akcelerátor RIS 3 startegie

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/580 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení realizace projektu "Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/581 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na prominutí pohledávky Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/582 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření Partnerské smlouvy a informace o stavu projektu "Cooperation in vocational training for European labour market"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/583 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy projektu v oblasti životního prostředí a přistoupení k projektu v oblasti rozvoje regionu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/584 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/585 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/586 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/587 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/588 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/589 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravu podmínek dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/590 – 6/593 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že je uvolněn z funkce profesora, tuto informaci sdělil z důvodu střetu zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/594 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" – 3. skupina

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/595 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/596 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Finanční nástroj JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/597 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na schválení aktualizace stanov společnosti ESÚS TRITIA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/598 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II" v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/599 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/600 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Aeroklub Krnov, z.s.

Jan Krkoška – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/601 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Ostravskou univerzitou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/602 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Smilovice

RSDr. Karel Kuboš – upozornil, že pokud někde spadne střecha, bylo by vhodné poskytnout finanční prostředky a projevit tak dobrou vůli vůči malé obci a dětem, které to potřebují,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zeptal se, jestli víme, proč byla dotace nedoporučena,

Jan Krkoška – konstatoval, že takové žádosti se na MSK hromadí, rozhodovalo se o tomto již před půl rokem, že čím víc budeme takovým žádostem vyhovovat, odrazí se to i na finanční stránce a dodal, že školky a základní školy jsou v samosprávách obcí a měst a města by se měla postarat o tak zásadní vybavenost,

Mgr. Stanislav Folwarczny – doplnil, že se jedná o navýšení kapacity mateřské školy a že na to jsou dotační programy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 36 pro, 7 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/603 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel

Bc. Eva Tořová – nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/604 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektu Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/605 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/606 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Mikroregion Hvozdnice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/607 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na poskytnutí "kotlíkových" dotací

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál byl projednán na radě kraje dne 12. 12. 2017, proto informaci k tomuto materiálu podá pan náměstek Jan Krkoška, kterému předal slovo,

Jan Krkoška – upřesnil, že se jedná o výzvu aktuálního dotačního programu kotlíkové dotace a v tomto případě jde 31 žadatelů, že tito žadatelé překročili žádost o dva až tři kotle, resp. nemovitosti, a že v tuto chvíli celková výše dotace přesahuje 200 tisíc korun, a proto musí rozhodnout zastupitelstvo kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/608 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


X. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" pro roky 2016/2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/609 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek‑Místek vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/610 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
13. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/611 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se Zoologickou zahradou Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/612 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu, změna Statutu Fondu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/613 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


XI. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Změna termínu splatnosti návratné finanční výpomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/614 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na 40. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB – TUO

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/615 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/616 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/617 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizace a majetku

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/618 – 6/623 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na uzavření DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI USPOŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU A O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ev. č. 03694/2017/ŠMS

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/624 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/625 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


XII. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že již při schvalování rozpočtu signalizoval, že většina členů zastupitelstva kraje nebyla ochotna podpořit školu, která je v našem kraji částkou 1 mil. Kč, která tyto peníze požadovala z důvodu havárie a potřeb pro děti, a konstatoval, že si nesmírně váží sociálních služeb, ať již je poskytuje charita, naše příspěvkové organizace či někdo jiný, jen by chtěl upozornit na účel, který je naznačován v tomto bloku č. 12, kolik se poskytuje finančních prostředků do církevních organizací ve vztahu k autům, benefičním koncertům atd.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 45 pro, 5 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/626 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/627 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/628 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/629 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2018 včetně návrhu na přidělení finančních prostředků do Fondu sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/630 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/631 – 6/632 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na úpravu výše účelových dotací a na změny vybraných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/633 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se dotázal, zda bude nyní přestávka, nebo se bude dále pokračovat v projednávání dalších bodů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:


K materiálu č. 12/8
Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/634 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03477/2017/SOC

Mgr. Martina Nováková, DiS. – nahlásila střet zájmu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/635 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).XIII. Materiály výborů zastupitelstva kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že dle metodického doporučení Ministerstva vnitra, sděluje, že člen komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje pan Vavřinec Pečinka, se s účinnosti od 25. 5. 2017 do 31. 12. 2018 vzdává peněžitých odměn za výkon této funkce, dodal, že tato informace musí zaznít na zasedání zastupitelstva kraje a být zaznamenána v zápise z tohoto zasedání zastupitelstva kraje.

K materiálu č. 13/1
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2016 až listopad 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/636 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Zpráva o činnosti výboru sociálního Zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 až listopad 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/637 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/638 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/639 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/640 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/6
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 – listopad 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/641 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/7
Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/642 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/8
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 – říjen 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/643 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/9
Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2016 až listopad 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/644 (pořadové hlasování č. 123 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/10
Zpráva o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 – listopad 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/645 (pořadové hlasování č. 124 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/11
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2016 do listopadu 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/646 (pořadové hlasování č. 125 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/12
Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2016 – září 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/647 (pořadové hlasování č. 126 – text uveden v příloze č. 2).


XIV. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Rezignace člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál byl projednán na radě kraje dne 12. 12. 2017,

JUDr. Josef Babka – vznesl připomínku a zároveň dotaz, zda by se změny v dozorčích radách neměly dít prostřednictvím zastupitelstva kraje,

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. – sdělil, že je od letošního léta změna zákona o krajích, že v případě, kdy rada kraje vykonává působnost valné hromady, již nerozhoduje zastupitelstvo kraje, a že ve vztahu k zákonu o krajích proběhla novelizace k červenci,

JUDr. Josef Babka – poděkoval za upřesnění.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/648 (pořadové hlasování č. 127 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že následoval bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje"

Jiří Čejka – dotázal se, zda byla podána Dětským rančem Hlučín z.s. žádost o poskytnutí individuální dotace

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – ve vztahu k prvnímu dotazu předal slovo náměstku hejtmana Janu Krkoškovi.

Jan Krkoška – za regionální rozvoj a cestovní ruch sdělil, že neví o tom, že by taková žádost došla,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tuto skutečnost ještě ověří a že bude k tomu podáno stanovisko,

Jarmila Uvírová – ke druhému dotazu Jiřího Čejky sdělila, že dne 4. 12. 2017 bylo v Radvanicích veřejné projednávání, kde zazněly připomínky občanů, že tyto připomínky bude zpracovávat krajský úřad, a to včetně připomínek dotčených subjektů a vydá v této věci zákonné rozhodnutí 7. 1. 2018, současně přislíbila, že všechny připomínky budou vypořádány řádně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil osobní stanovisko, podle kterého není možné v oblastech s vysokým znečištěním připustit další zdroje znečištění a uvedl, že viděl v Jižní Koreji obrovské továrny, a to jak prvovýrobu, tak druhovýrobu, které mají nulový dopad na životní prostředí, a že tedy ten tlak na to, aby nedocházelo ke znečištění, je zde dán,

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA – sdělil, že bude hovořit za vedení hnutí ANO v Moravskoslezském kraji, kde je místopředsedou, že se danou situací v úterý na předsednictvu podrobně zabývali, že by měla vzniknout u nich pracovní skupina a že vedení odsouhlasilo usnesení, ve kterém vyjádřilo velkou podporu občanům Ostravy a v souladu s jejich plánem respektovat, resp. budovat kvalitní životní prostředí v Ostravě a v Moravskoslezském kraji, bedlivě zvážit další kroky,

Jiří Čejka - sdělil, že nezpochybňuje kotlíkové dotace, ale že se zde vytváří další riziko zhoršení ovzduší,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tyto připomínky nemohli dát, neboť se jedná o výkon státní správy, a proto o tom nemohou rozhodnout, že nejprve musí proběhnout EIA,

Jiří Čejka - sdělil, že pokud ví, tak vydává stanovisko krajský úřad, pokud tedy má správné informace,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že státní správa,

Miroslav Novák – sdělil, že se trochu ztratil v tom, zda kraj řídí krajská rada nebo krajská rada ANO,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že neztratil, že kraj řídí rada kraje,

Miroslav Novák – poděkoval za informaci,

Mgr. Lubomír Volný – dotázal se k připomínce kolegy Jiřího Čejky, zda neměla krajská rada, prostřednictvím či pro krajský úřad vydat nějakou připomínku, pokud nesouhlasila s umístěním dané skládky, protože krajská rada nepředložila žádné stanovisko krajskému úřadu k tomu, jestli souhlasí s tím, aby tam ta skládka byla,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se k tomu vyjádří, ale že zatím EIA není, a že pokud bude mít projekt skládky nulový dopad na zvýšení znečištění, pak mohou tuto věc podpořit, ale v daný okamžik neznají všechna fakta, a proto se k tomu zpracovává EIA; proto tedy říká, že pokud tam bude nějaké navýšení, tak tuto skládku podporovat nebudou,

JUDr. Josef Babka – dotázal se ředitele krajského úřadu, zda Moravskoslezský kraj, čili jako kraj, je účastníkem řízení,

Ing. Tomáš Kotyza – sdělil, že je,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že pokud tedy je kraj účastníkem řízení, tak rada kraje může přijmout stanovisko,

Bc. Josef Bělica – popřál všem za klub ANO příjemné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že se ještě vrátí k dané skládce, neboť by se mělo jednat o 200 tis. tun uhlí, a dotázal se, zda na krajský úřad přišly informace o tom, kolik uhelných částic by se v průběhu roku z této skládky mohlo uvolnit do ovzduší v rámci Ostravy,

Ing. Jan Filgas – sdělil, že by se mělo jednat o cca 8 tis. tun, že by se řádově mělo jednat příkladem o sídlo typu střední vesnice a že v tuto chvíli probíhá proces EIA, který by měl být ukončen do 7. 1. 2018, a následně bude vydáno závazné stanovisko, které může být jak kladné, tak záporné a dodal, že se v tuto chvíli k tomuto procesu již nedá vyjádřit, když lhůta uplynula dne 7. 12. 2017,

Miroslav Novák – jménem ČSSD a klubu ČSSD popřál co nejklidněji prožité svátky vánoční, štěstí, zdraví, osobní pohodu a pracovní úspěchy v novém roce a zároveň poděkoval všem zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu za práci, kterou pro občany Moravskoslezského kraje v roce 2017 vykonávali,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že na základě sdělených informací Moravskoslezský kraj připomínky v termínu zřejmě, z hlediska samosprávy, neuplatnil, tedy Rada kraje k tomu žádné připomínky nevznesla a ani žádný případně další příslušný samosprávný orgán,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že s ohledem na množství prachu jej překvapuje, že rada kraje do řízení nevstoupila a neuplatnila připomínky,

Ing. Jan Filgas – sdělil, že varianta, o které hovořil pan Mgr. Volný, splňuje s ohledem na navržená opatření požadavky na nejlepší dostupné technologie, tedy nelze po oznamovateli záměru požadovat, aby plnil více, než co se dělá nějakým způsobem v Evropské unii,

Jarmila Uvírová – sdělila, že pan vedoucí sdělil vše, o čem chtěla hovořit, tedy že vše má zákonný rámec a není proto nyní možné rozhodovat tak, jak požaduje pan Mgr. Volný,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že nepožadoval žádné rozhodnutí, ale chtěl vědět, zda rada kraje připomínkovala daný záměr a že z medií ví, že jediný, kdo uplatnil připomínky, měly být statutární město Ostrava a Městský obvod Radvanice, tedy to, co říká pan ředitel, je pravda z úhlu krajského úřadu, ale ne z úhlu rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že nic takového neřekli a s ničím takovým nesouhlasí, že jen říká, že čekají na objektivní zhodnocení ze strany EIA, které řekne, jaký bude mít skládka dopad na životní prostředí, a když se to řekne tak, jak to bude a bude tam jeden gram navíc na m³ ovzduší, tak se to nepovolí,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že se ptá a že to má asi špatně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že není přihlášen do diskuse a že slovo má pan Bc. Bělica,

Bc. Josef Bělica – konstatoval, že pan Mgr. Volný by si měl udělat jasno v tom, co je výkon státní správy a co samosprávy a požádal o přestávku na poradu politického klubu ANO v délce trvání 5 minut,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyhlásil přestávku 5 minut,


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že stanovisko zůstává tak, jak jej již sdělil, že stanovisko zůstává de facto redundantní, což neznamená, že s daným záměrem souhlasí,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že mu šlo jen o to, aby si ověřil informaci, že do procesu EIA z krajské rady prozatím nepřišla žádná připomínka, ani negativní, ani pozitivní, a dotázal se, zda je to tak či nikoliv,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje danou záležitost oficiálně neprojednala, protože jí nebyla daná věc oficiálně předložena a požádal vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Filgase, aby se k tomu vyjádřil,

Ing. Jan Filgas – sdělil, že záměry jsou standardně přijímány krajským úřadem, který je posuzuje z hlediska státní správy a předává záměry a oznámení paní náměstkyni, že těch záměrů je hodně a že daná věc nebyla předložena radě kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zopakoval, že se daná věc nedostala k rukám rady kraje a ta se k tomu tedy ani nemohla vyjádřit a že nikdo z členů rady kraje nepodporuje nic, co by dále ve znečištěných oblastech navyšovalo znečištění ovzduší,

Mgr. Lubomír Volný – jako opoziční zastupitel konstatoval, že krajské radě vyrůstá za zády skládka s 200 tis. tun uhlí, ze které se každý rok uvolní 8 tis. tun prachu, že pan vedoucí sdělil, že se jedná o množství, které uvolňuje vesnice, ve které neproběhla kotlíková dotace, a že si myslí, že je to krásná ukázka kompetentnosti rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že za zády rady kraje žádná skládka nevzniká a že pokud je tam skládka, která je černá, tak od toho je tady ČIŽP, která to má řešit,

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že jak poslouchá tu diskusi, tak neochotu pana Mgr. Volného pochopit argumenty považuje s jeho titulem "Mgr." za selhání vzdělávacího systému,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že je škoda, že se to nedá udělat ústy předsedajícího tak, jak je to v Poslanecké sněmovně,

Mgr. Lubomír Volný – poděkoval panu Masarovičovi za ocenění a uvedl, že si všiml, že odezva byla z jeho koutu poměrně vlažná, tedy nepobavil ani své straníky, nicméně si myslí, že pokud je zde někdo neochotný vnímat regulérní argumenty, tak je to on,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že pokud pan Mgr. Volný ví, že je tam černá skládka, tak má povinnost jako zastupitel tohoto kraje v tomto také jednat, což neučinil,

Mgr. Lubomír Volný – oznámil hejtmanovi kraje, že v areálu Mittal je černá skládka uhlí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že ohlašovací povinnost nemá u hejtmana, ale u České inspekce životního prostředí, a že se má podle toho zařídit,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že hejtman kraje už to ví taky a že je zvědav, kdo se na České inspekci životního prostředí objeví jako první,

Ing. Jakub Unucka, MBA – popřál všem za ODS hodně štěstí a méně prachu.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že všechny body 6. zasedání zastupitelstva kraje byly řádně odhlasovány s platnou legislativou.

Ing. Vít Slováček – popřál za klub KDU-ČSL krásné a radostné Vánoce v kruhu svých nejbližších a dále popřál, aby byl rok 2018 požehnaný.

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil zasedání zastupitelstva kraje a popřál klidné, krásné Vánoce.


Přílohy:
Schválený program 6. zasedání zastupitelstva kraje
Přehled hlasování

Soupis usnesení č. 5/513 – 5/648
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: pana Jana Krkošky k materiálu č. 9/21, Bc. Evy Tořové k materiálu č. 9/24 a Mgr. Martiny Novákové, DiS. k materiálu č. 12/9.

Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 28. 12. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.