Menu

Číslo zasedání: 7.

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 16. 3. 2022 od 9:00 do 11:30 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

7. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 54 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo kraje je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili čtyři členové zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. vyzval přítomné k minutě ticha v souvislosti s tragickými událostmi, které se dějí na Ukrajině.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dne 10. 3. 2022 podal rezignaci na funkci člena zastupitelstva kraje Mgr. Radek Kaňa, dnem 11. 3. 2022 tímto vznikl mandát Ing. Janu Abrahamčíkovi, který podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích bude vyzván, aby dnes složil slib, a to pronesením slova "Slibuji". Následně potvrdí složení slibu podpisem na zde připravené listině. Dodal, že slib přečte ředitel krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza, MBA a požádal, aby zastupitelé povstali a po celou dobu skládání slibu setrvali ve stoje.

Ředitel krajského úřadu Ing. Kotyza přečetl text slibu, poté Ing. Abrahamčík složil slib pronesením slova "Slibuji", což následně podpisem stvrdil a zároveň převzal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Bc. Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Uvedl také, že na webových stránkách kraje bude přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal přítomné, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. vyzdvihl úlohu Fakultní nemocnice Ostrava, která se ukázala v minulých letech být tím, čím byly vždy majáky pro námořníky, bodem stability toho, co se muselo řešit v době covidové krize,

MUDr. Jiří Havrlant, MHA – sdělil, že neznal důvody účasti na tomto jednání zastupitelstva kraje, dodal, že si tohoto ocenění za Fakultní nemocnici Ostrava velice váží, je to ocenění opravdu pro všechny zdravotníky, kteří dodnes vykonávají činnosti, které jsou spojené s epidemiologickou situaci, doplnil, že se dnes připravuje jednání ohledně zajištění zdravotní služby pro uprchlíky z Ukrajiny a připravují se i některá systémová opatření pro to, aby byla služba zajištěna včas a ve stejném rozsahu, jako pro naše občany, dodal, že všem v nemocnici vyřídí pozdrav a ocenění,


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 16. 12. 2021, byli Ing. Kateřina Chybidziurová a pan Marcel Sikora. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/578 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 7. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/579 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky, MBA.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/580 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 16. 3. 2022,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/581 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od poslední podané informace o činnosti rady kraje, tj. ode dne 13. 12. 2021, se konalo 8 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/582 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že jak již bylo schváleno, nyní se budou projednávat materiály č. 4/14Návrh na ukončení partnerských vztahů s Vologodskou oblastí v Ruské federaci a č. 4/15 • Poskytování humanitární pomoci osobám postiženým konfliktem na Ukrajině.


K materiálu č. 4/14
Návrh na ukončení partnerských vztahů s Vologodskou oblastí v Ruské federaci

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že na jednání rady kraje zareagovali i na usnesení výboru pro zahraniční a příhraniční spolupráci zastupitelstva kraje, který se touto problematikou zabýval, a shodli se na tom, že nemá smysl definovat pojmy jako přerušení této smlouvy, domnívá se, že ten konflikt je tak zásadní a tak nepřekonatelný, že se rozhodli celou smlouvu ukončit, jinak řečeno, je to změna oproti tomu, co měli na začátku, ale ta situace je naprosto zjevná a oni si za ní stojí,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že se scházejí ve velmi napjaté a komplikované mezinárodní situaci, která vyvrcholila vojenskou intervencí Ruské federace na území Ukrajiny a která způsobila masovou migraci civilního obyvatelstva, zejména žen a dětí z území Ukrajiny do vedlejších států jako je Polsko, Maďarsko a Slovensko, Česká republika se po dlouhé době stala cílovou zemí těchto uprchlíků, dodal, že s touto invazí nesouhlasí a zásadně ji odmítají,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že Ruská federace zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, a osobně za sebe a za zastupitelský klub ODS+TOP 09 sděluje, že nechtějí mít s touto zemí nic společného,

RNDr. Michal Pobucký, DiS. – uvedl, že jako předseda výboru, o kterém hovořil JUDr. Babka, si dovolí okomentovat, jak probíhalo jednání na samotném výboru, dodal, že na výboru byla asi hodinová, možná delší diskuse, ale musíme si uvědomit, že výbor probíhal před nějakou dobou, nebylo to včera, a za tu dobu se válečný konflikt stále vyvíjí,

Ing. Vladimír Návrat – poděkoval, RNDr. Pobuckému, který přesně popsal situaci na výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje, dodal k tomu věcnou poznámku, kdy měli předložen materiál, který byl radou kraje navržen ve znění: "dočasně přerušit" tzn., že navrhovali změnu tohoto materiálu rady kraje na "ukončit", a jak již řekl RNDr. Pobucký, hlasování bylo o jeden hlas neúspěšné v tu dobu, souhlasí s tím vývojem a dnes je připraven hlasovat o návrhu tak, jak je nyní postavený z revokovaného usnesení rady kraje,

JUDr. Ondřej Ručka – vyjádřil podporu textu návrhu, jak jej předložila rada kraje, za celý zastupitelský klub Pirátů, protože, jak už bylo řečeno, situace se diametrálně mění a liší se od té chvíle, kdy o tomto návrhu jednali na výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje, dodal, že se liší nejen ta situace na bojišti, ale vidíme i zcela jasným přerod Ruské federace ke státu a politickému zřízení totalitního typu, proto je iluzorní domnívat se, že se můžeme v nějaké brzké době vrátit k domu, že bude "business as usual", že se stáhnou tanky a budeme se tvářit, že to, co se stalo po 24. únoru 2022, neexistovalo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že není nikdo další přihlášen do diskuse, proto přistoupí k hlasování, kdy budou nejprve hlasovat o návrhu JUDr. Babky na změnu usnesení na "přerušení" smlouvy, který vzešel z výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje, následně se bude hlasovat o "ukončení" smlouvy a poté se bude hlasovat na návrh JUDr. Babky o odsouzení celé agrese, tzn., že budou o každém bodu hlasovat zvlášť,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Neschváleno – hlasovalo 4 pro, 48 proti, 8 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Schváleno – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/583 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Poskytování humanitární pomoci osobám postiženým konfliktem na Ukrajině

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – úvodem krátce shrnul, co všechno se za uplynulé dny událo, kdy toho bylo hodně, protože velkou část odpovědnosti za to, abychom se postarali o uprchlíky, nesou kraje, samosprávy krajů,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/584 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/585 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na poskytnutí individuální dotace Jagello 2000, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/586 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Poskytnutí dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/587 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/588 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/589 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/590 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/591 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/592 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/593 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/594 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 03873/2019/KH o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/595 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/596 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Dohoda o narovnání Světlá Hora

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/597 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Břidličná

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/598 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že bod č. 4/14Návrh na ukončení partnerských vztahů s Vologodskou oblastí v Ruské federaci a bod č. 4/15 • Poskytování humanitární pomoci osobám postiženým konfliktem na Ukrajině byly již projednány.


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 5/1
Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., na strategický projekt POHO Park Gabriela – předprojektová příprava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/599 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na uzavření Společné deklarace o spolupráci na přípravě a realizaci strategického projektu EDEN SILESIA

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – sdělil, jako rektor Slezské univerzity v Opavě, že by chtěl přítomné seznámit s projektem EDEN SILESIA, kdy se domnívá, že je zapotřebí, aby zastupitelstvo kraje před tím, než bude schvalovat jak deklaraci, tak následný bod, kde je jejich žádost o individuální dotaci, mělo k tomuto projektu veškeré potřebné informace, které se tohoto projektu týkají a které jsou s tímto projektem spojeny,

Ing. Jan Wolf – sdělil, že se jedná o projekt na území Karviné a požádal o to, aby byl tento projekt podpořen, protože jsou přesvědčeni, že jde o projekt, který je zásadní nejen pro Karvinou, ale pro celé Karvinsko v rámci transformace celého území, dodal, že hovořit o tom, v jakém stavu je Karvinsko z hlediska ekonomiky, podnikatelského prostředí, majetkového a pozemků, asi nemá význam, protože by zde byli velmi dlouho a opravdu v tomto projektu vidí velkou budoucnost a ještě jednou požádal o podporu tohoto projektu,

Mgr. Zuzana Klusová – poděkovala doc. Tulejovi za podrobný výklad, jako zastupitelka v Karviné musí kvitovat, že se zde chystá takový opravdu zlomový, velký projekt, ač měli pochybnosti zejména o tom, aby to bylo skutečně dlouhodobě udržitelné, doufá, že se zpracuje skutečně kvalitní studie, z které budou vědět, jestli bude ten projekt opravdu dlouhodobě fungovat, aniž by byl extrémně dotovaný ze všech možných zdrojů, zde by se zastavila a zeptala se, kdy se opravdu jedná o veliký projekt za několik miliard korun, kdy dotace na studii je 90% ve výši zhruba 20 mil. Kč, jestli počítají s obdobnou podporou pro malé a střední firmy a pro to, co bude dále následovat, protože jí vadí, že ti velcí hráči vždy mají obrovský náskok a ohromnou podporu, je důležité, aby se především kladl důraz na rozvoj segmentu malého a středního podnikání, dodala, že toto by ji zajímalo a požádala také o tuto šanci pro Karvinou a vyjádřila přání, aby se tento projekt povedl,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že součástí celého Just Transition Fund, respektive Fondu spravedlivé transformace bude i technická pomoc, která bude vyhlášena možná až na přelomu tohoto roku, a proto oni tady tím předbíhají, protože opravdu není možné čekat dalšího třičtvrtě roku, až se to vyhlásí, požádal o doplnění od náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky nebo Mgr. Karáska,

Jan Krkoška, MBA – reagoval na podporu malého a středního podnikání, kdy sdělil, že v podstatě dnes podporují podnikání různými produkty, jsou to např. podpora kulturního a kreativního průmyslu, podpora řemeslných inkubátorů, jsou zde finanční nástroje, nesmí se zapomenou ani na OPST, který má jednotlivé vouchery pro různé typy podnikání, toto je opravdu velká podpora v milionech korun, které jdou do malého a středního podnikání, které my možná ani nevidíme nebo neznáme, respektive je třeba se "zahloubit" do těch projektů, které máme a zjistí se, že se malé a střední podnikání u nás ve velké míře v návaznosti na Ministerstvo obchodu a průmyslu podporuje,

Mgr. Zdeněk Karásek – doplnil, že v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace jsou programy i pro malé a střední firmy, jeden program bude pod názvem "PODREG" což bude sada různých služeb v řádu stovek tisíc či milionů korun pro malé a střední firmy a dále pracují na vytvoření finančního nástroje na zvýhodněné úvěry a záruky ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou, do které bude také pravděpodobně investována částka zhruba 1 mld. Kč a možná i vyšší, o tyto produkty je zájem, náš kraj je ve statistice čerpání těchto dvou typů nástrojů na druhém místě z celé České republiky, dodal, že se na malé a střední firmy určitě nezapomíná,

Mgr. Zuzana Klusová – upřesnila, že jí šlo o to, zda bude podpora v té fázi, ve které je teď projekt EDEN SILESIA, tzn., jestli dostanou podporu v té fázi zpracování projektu, vyloženě se jí nejedná o téma podpory malého a středního podnikání, ale jedná se jí o téma transformace a podporu této fáze i u těch malých a středních, za které by se přimluvila, protože jestli je někde bariéra, tak je to přesně tato bariéra, například jak nechce Slezská univerzita, tak o to méně chtějí podnikatelé nebo i neziskové organizace či spolky z neziskového sektoru nainvestovat miliony korun do přípravy něčeho, co potom nevyjde, přimluvila se za to, aby se kraj zamyslel do budoucna také nad tím, jak umožnit nebo jim zlepšit přístup k těm fondům i v této fázi,

Mgr. Zdeněk Karásek – uvedl, že v této oblasti již kraj tuto podporu poskytuje, jedná se o přípravu těch programů, které si jednoduchou formou mohou podnikatelé vyžádat a na tom dělají krajské agentury, tzn. jak MSIC, tak MSID, znamená to, že se programy chystají a krajská podpora je díky přípravě těchto programů, vlastní realizace poté bude pro podnikatele co nejjednodušší, forma zastřešujících projektů, á la kotlíkové dotace, by měla znamenat, že ty malé a střední firmy budou pomocí relativně jednoduchých procedur schopny dostat se k těm penězům na rozvoj svého podnikání, kdy to nebude vyžadovat žádné velké finanční dotace na přípravu jednotlivých projektů, což by ani technicky nebylo možné, protože bychom spotřebovali velkou část toho celkového operačního programu jenom na dotování přípravy malých projektů a to by nedávalo technicky smysl, takže ty peníze, které jdou na přípravu, jdou na přípravu velkých projektů, což je asi logické a jdou do těch 13 vybraných strategických projektů, respektive 12, protože 1 z nich si to řeší pomocí vlastních zdrojů, dále je tam ještě pomoc na přípravu strategických brownfieldů, dodal, že to jsou ty velké záležitosti, kterým je potřeba pomoct, pro ty malé, jak řekl, chystají ve spolupráci s agenturami pomoc, aby to bylo pro podnikatele co nejsrozumitelnější a v průběhu měsíce dubna/května 2022 chystají prezentace v terénu, aby všichni podnikatelé už věděli, na co se mají chystat, protože do konce roku budou ty programy vyhlašovány.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/600 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí individuální dotace Slezské univerzitě v Opavě na projekt EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/601 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že Uhelná komise byla po volbách zrušena a neví, zda ji bude nová vláda znovu zavádět, co se týká ukončení těžby, vrátí se o rok zpátky, kdy byl s hejtmanem kraje prof. Vondrákem na zasedání, kde byli všichni klíčoví odběratelé OKD, a. s., všichni řekli, že uhlí z OKD, a. s., nechtějí, proto OKD, a.s. končí, dodal, že jestli se teď situace změní, se uvidí během příštích pár týdnů, ví, že došlo k uvalení cla, k uvalení embarga na dovoz ruské oceli, což bude mít vliv na EVRAZ, jestli dojde k odvolání embarga na dovoz ruského uhlí, potom bude situace jiná než je dnes, stále platí usnesení vlády ze dne 21. září 2020 č. 949, že těžba končí, v tuto chvíli je v meziresortním připomínkovém řízení pouze návrh na úpravu toho usnesení ve smyslu odložit zasypání dolu Staříč o 2 roky, aby bylo možné připravit projekt podzemní laboratoře VŠB, tento materiál bude předložen vládě během příštího měsíce a žádný jiný návrh usnesení tam není,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – vznesl dotaz na náměstka hejtmana kraje Ing. Unucku zda tedy nemají zatím žádný plán od OKD, a.s., který by naznačoval prodloužení těžby na dole ČSM i po roce 2022,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že se OKD, a. s., na základě aktuální situace podívalo, co je ještě možné z toho dolu dostat, aniž by došlo k rozšíření těžebního prostoru, říkají, že zhruba 1 mil. tun ročně do roku 2025 by šlo dostat, aniž by to stálo 10 mld. Kč a aniž by se muselo jít pod Staré Město, samozřejmě i toto rozšíření těžby vyžaduje EIA a vyžaduje "papíry", je tam zhruba 6 mil. tun, z toho je 5 mil. tun koksovatelného, 1 mil. tun energetiky, což by samozřejmě dalo kraji nějakou jistotu, že tady nějaké uhlí bude, pokud si firmy nasmlouvají dodávky z Polska, není důvod tu těžbu, tu agónii prodlužovat, pokud dojde k tomu, že bude krize, tak se k tomu OKD, a.s. zřejmě vrátí,

Mgr. Zuzana Klusová – vznesla dotaz, zda hovoří vyloženě jen o dole ČSM, nebo jsou ve hře i důl Darkov, nebo Armáda, protože u dolu ČSM si není jistá, kde by se 1 mil. tun ročně na dalších 5 let našel, upozornila, že povolovací řízení, pokud se jedná o nové lokality, trvají měsíce až roky, takže to nefunguje tak, že my se rozhodneme a za měsíc se bude těžit, přiklání se za všechny, co mají přímý kontakt na vládu nebo to řeší, aby se nestalo to, co už tolikrát v minulosti, že se řekne končíme a za měsíc se zase začíná, to je to nejhorší, co se může Karviné udělat, pokud se tedy někdo rozhodne, že máme pokračovat, řekněte to Karviné včas, ať se to oznámí včas těm lidem, aby mohlo všechno proběhnout ne pod tlakem, nebo pod nějakým vydíráním "nemáme uhlí – prodejte domy," ale aby to mělo nějaký rozumný průběh, na kterém se budeme moci všichni shodnout,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – doplnil, že důl ČSM těží pod neobydlenou častí Karviné, proto pokud bude možnost vydobýt to uhlí, sám za sebe říká, že je určitě pro,

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že těžit někde jinde než na ČSM prostě nejde, technicky a legislativně by to trvalo 5 až 8 let, toto je vyloučeno, nejde to, jediné, kde je možno ještě těžit, je na stávající otevřené šachtě ČSM, a to ještě za předpokladu, že získají "papíry" a souhlas vlastníka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že těch 6 mil. tun není jen čistá těžba, je to smíchání s tím, co už je vytěženo, je to v podstatě jakási snaha vykrýt ten nedostatek energií, kterým se teď snažíme čelit, proběhlo jednání s panem Guptou, majitelem Liberty Ostrava, a. s., protože Liberty Ostrava, a. s., je z 90 % závislá na Ukrajině, jsou bez rudy a uhlí, musí to nějakým způsobem dovážet, není to jednoduché a ohrožuje to nejen celkovou energetiku, ale ohrožuje to i výkon firem, které tady máme, dodal, že nabízel i odbornou pomoc v tom smyslu, že třeba v Austrálii se těží hlubinně pod obydlenými oblastmi, dnes už jsou technologie na úplně jiné úrovni, než před 20–30 lety, to neznamená, že chceme otevírat nové doly, protože to by se muselo udělat strategicky na úrovni vlády, nikoliv na úrovni kraje, oni o tom nemohou rozhodnout, předpokládají přechodovou fázi, která by měla být postavena na plynu, jako jediném možném zdroji energie, kterým můžeme nahradit výpadek uhlí v krátké době, víme dobře, že plyn bude strategická surovina a dováží se téměř ze 100 % z Ruska, toto jsou rozhodnutí, která nejsou vůbec jednoduchá, jsou to rozhodnutí strategická, musí se učinit na úrovni vlády,

Ing. Jakub Unucka, MBA – jen doplnil, že se zapomíná na jeden obrovský energetický potenciál kalových rybníků, v tom je tolik energie jako na vytápění domácností zhruba na 10 let, vytěžit kalové rybníky a spotřebovat to teplo je "win-win" pro všechny, kalové rybníky jsou ekologickou bombou, stejně jako ostravské laguny a další věci, oni se nyní soustředí na hledáni způsobů využití kalových rybníků, a to nejen prostým spálením, ale zejména zplyňováním tak, aby se dal přimíchat ten plyn do standardní plynové sítě a šel použít i na vytápění, řekněme tam, kde jsou plynové kotle, takže nejenom to, co je pod zemí, ale soustředit se i na to, co tady je jako odpad,

Mgr. Zuzana Klusová – vznesla doplňující otázku, zda je teď nějaká platforma, nějaká pracovní skupina, která toto celé řeší, když Uhelná komise není a stejně polovinu věci neřešila, neřešila jak, řešila spíš jen politické rozhodnutí, kdy odejít od uhlí, takže to k ničemu stejně moc nebylo, je tam těch témat ještě spousta, od přírodě blízkých rekultivací, kalů, dále je tam problematika rentistů nebo náhrad po úrazu nebo nemocí z povolání, je to cca 15 tis. lidí, kteří tím trpí, to se řeší řadu let, říkalo se, že těžký průmysl jde "do kopru", tak se nebude řešit, teď se vidí, že možná ne, takže dle ní by měla vzniknout nějaká platforma, která by toto řešila koncepčně a dlouhodobě,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že tu platformu mají a ta má své závěry jednoznačně dané, v tom problém není, oni už chtějí svolat jednání zástupců naší platformy s vládou, především v daný okamžik s Ministerstvem financí, protože to je vlastníkem OKD, a.s., jak s tím budou nakládat dál,

Ing. Jakub Unucka, MBA – upřesnil, že je pracovní skupina hejtmana k OKD, a.s., respektive k celému Karvinsku, jejíž podskupinou je pracovní skupina přímo pro ukončení těžby, ve které je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, OKD, a.s., důl Diamo na straně jedné a municipality, kraj na straně druhé, tato skupina se bude aktivovat, ať se celá záležitost pohne.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/602 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Individuální dotace v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/603 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/604 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/605 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Dohoda o vypořádání závazků

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/606 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Poskytnutí dotací v rámci titulu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/607 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/608 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/609 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/610 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/611 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Žádosti příjemců dotací v oblasti kultury o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/612 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Návrh na poskytnutí dotace subjektu Slezský železniční spolek

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/613 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/614 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/615 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/616 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na přípravě a realizaci projektu Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/617 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/618 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/619 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/620 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2023–2025 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území okresu Ostrava-město

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/621 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/622 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádosti organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/623 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/624 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/625 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/626 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na rok 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/627 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Žádost Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, o souhlas se zřízením Dětské skupiny a návrh dodatku ke zřizovací listině

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/628 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Návrh na zahájení přípravy projektu "Městečko bezpečí"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/629 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí dotace a uzavření dotačních smluv s partnery projektu v rámci projektu "IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/630 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/631 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na uzavření partnerské smlouvy v rámci mezinárodního projektu financovaného z programu ERASMUS+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/632 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh zahájit přípravu a rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 2022+"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/633 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na změnu názvu a na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu spolufinancovaného z Interreg Central Europe

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/634 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektů z oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/635 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na neposkytnutí individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/636 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/637 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na změnu financování projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/638 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí návratné finanční pomoci obci Kružberk

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/639 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh Strategie řízení cestovního ruchu 2021-2025

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/640 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/641 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji

s úvodním slovem

Mgr. Zdeněk Karásek – sdělil, že tentokrát to bude bez prezentace, protože se v podstatě pracuje na všech možných úrovních k tomu, aby bylo možno spustit operační program, nad rámec toho, co je uvedeno v písemném materiálu, by rád řekl, že včera byla v Praze expertní komise, která pro všechny tři kraje schvalovala podporu na přípravu strategických projektů, za nás bylo předloženo 12 projektů z 13, kdy, jak již říkal, jeden z nich si to realizuje z vlastních zdrojů, na rozdíl od ostatních krajů, kde byly nějaké výhrady, našich 12 projektů bylo schváleno a podpořeno na včerejším jednání se zástupci ministerstev a expertní skupiny, všem, kteří se na tom podíleli, poděkoval,

JUDr. Josef Babka – vznesl dotaz na Mgr. Karáska ve vztahu k zástupci, který se má zabývat "ocelařinou", pokud to není tajné, jak vyrozuměl, Moravskoslezský kraj má svého zástupce v pracovní skupině, která je zaměřená na ocelářskou problematiku,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že zástupcem je on.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/642 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/643 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/644 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na předprojektovou přípravu strategických brownfieldů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/645 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci programu "Podpora stáží žáků a studentů ve firmách 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/646 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/647 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/648 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/649 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/650 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/651 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/652 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/653 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/654 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/655 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Informace o konání zasedání Shromáždění členů a Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. a návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/656 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Žádost mikroregionu Slezská Harta o prodloužení termínu k uzavření smlouvy o individuálním úvěru

Jan Krkoška, MBA – uvedl, že před rokem zastupitelstvo kraje poskytlo úvěr mikroregionu Slezská Harta, tento úvěr měl sloužit na předfinancování velkého projektu cyklistiky a bohužel mikroregion Slezská Harta má problém v podstatě s veřejnou zakázkou, proto žádají o prodloužení.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/657 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/658 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/659 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/660 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/661 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/662 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/663 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Informace o dopadu kroků České národní banky vedoucích k odejmutí licence Sberbank CZ, a. s., na kraj

Ing. Jaroslav Kania – konstatoval, že celá záležitost je samozřejmě velmi nepříjemná, nicméně, co se týče našeho kraje, není katastrofická, kraj využíval účet u Sberbank CZ, a.s. od roku 2012, rada kraje dne 22. 11. 2012 povolila zřídit účet tehdy u ještě Volksbank, která se v roce 2013 přejmenovala na Sberbank CZ, a. s., v rámci toho bankovního systému, který je nastaven tak, že banky mají limity a pokud tyto limity překročíte, platíte za to, že ty peníze tam máte, toto vedlo celou skupinu organizací k tomu, že začaly využívat banky ve větším portfoliu a Moravskoslezský kraj ke dni k 28. 2. 2022 využíval 11 bank na rozdělení finančních hotovostí a zhodnocování těchto peněz, když došlo k tomu, k čemu došlo dne 24. února 2022, jsme měli u Sberbank CZ, a.s. částku 414,4 mil. Kč, dne 25. 2. 2022 okamžitě vyvedli finanční prostředky ve výši 64,4 mil. Kč, to byly jednodenní možnosti, které se daly využít, zbývající částku 350 mil. Kč měli s 31denní výpovědní lhůtou, tzn., že to rovněž dne 25. 2. 2022 provedli, následovalo to, co následovalo, tzn., že Česká národní banka odebrala licenci,

Róbert Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M. – doplnil, že potvrzuje slova náměstka hejtmana kraje Ing. Kanii, kdy výbor finanční zastupitelstva kraje na svém posledním jednání minulý týden tuto věc probral, projednal a jednohlasně vzal na vědomí.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/664 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že přechází do části, která je věnována možnosti vystoupení našich hostů, a dodal, že je přihlášen XXXXX (občan MSK), na téma politická kultura, kdy dostal slovo v délce tři minuty,

XXXXX (občan MSK) – sdělil, že opakování je matka moudrosti, proto Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, čl. 17: svoboda projevu a práva na informace jsou zaručeny, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu, cenzura není přípustná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že využil svůj čas na věci, které nespadají do kompetence zastupitelstva kraje, doporučil mu přečíst si zákon, který hovoří o kompetencích kraje, aby věděl, kde má své věci prezentovat, protože zde to není, a dodal, že se mu odpoví písemně.


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 6

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/665 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/666 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/667 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Dohoda o narovnání v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/668 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Změna č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/669 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/670 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí individuálních návratných finančních výpomocí

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/671 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/672 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/673 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/674 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/675 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/676 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/677 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/678-7/682 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/683 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu v oblasti vrcholového sportu v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/684 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/685 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu v oblasti sportovních akcí v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/686 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022

JUDr. Václav Dobrozemský – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/687 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/688 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Olympiáda dětí a mládeže 2025 v Moravskoslezském kraji – kandidatura, Memorandum o vzájemné spolupráci, závazek kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/689 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zajištění profinancování evropských projektů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/690 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/691 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Dotace na monitoring kvality ovzduší

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/692 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/693 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Dotace na projekty v oblasti ochrany přírody

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/694 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/695 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Návrh na vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/696 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14/2
Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/697 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 15/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/698 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


16. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal členy návrhové komise, aby se odebrali do místnosti návrhové komise, poté se k bodu programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje" zeptal, zda přišly nějaké připomínky ze strany členů zastupitelstva kraje,

Jan Krkoška, MBA – sdělil, že nejsou žádné připomínky, dotazy ani podněty.


Zpráva návrhové komise:

Ing. Petr Kajnar – informoval, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že projednali vše, co měli naplánováno v rámci zasedání zastupitelstva kraje, poděkoval za konstruktivní jednání, kdy vyřešili vše, co potřebovali, dále popřál všem hodně zdraví s tím, že věří, že příští setkání už nebude za tak dramatických okamžiků, kdy to není úplně v naších rukou.


Oznámení člena zastupitelstva kraje o střetu zájmů: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. k materiálu č. 5/3, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálům č. 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13 a JUDr. Václav Dobrozemský k materiálu č. 12/6.


Přílohy:
Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 25. 3. 2022

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.