Menu

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 7

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 3. 2018 od 9:00 do 12:30 hodin

I. Zahájení

Přítomni:

Omluveni: JUDr. Josef Babka, Marian Bojko, Ing. Lenka Fojtíková, Ing. Jitka Hanusová, Ing. Jiří Martinek,

MBA, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., Bc. Eva Tořová, Ing. Evžen Tošenovský a Tomáš Hanzel.

7. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 42 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 9 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat přímý přenos na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje a požádal, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohl narušovat jednání.


II. Organizační záležitosti

materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 12. 2017 byli Mgr. Marcela Mrózková HeříkováIng. Petr Havránek. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/649 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/650 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/651 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 3. 2018,

Bc. Josef Bělica – předložil návrh na doplnění programu o nový bod programu č. 13/1 "Návrh na odvolání a volbu členů výborů zastupitelstva kraje", který již předložil včetně návrhu usnesení prof. Vondrákovi,

Ing. Jakub Unucka, MBA – jako předkladatel stáhl z návrhu programu materiál č. 6/2 "Návrh na neposkytnutí dotace městu Fulnek na opravu místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

schváleno – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/652 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

Ing. Miroslav Hajdušík – vznesl dotaz ohledně vyvěšení tibetské vlaky na krajském úřadu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že vyvěšení tibetské vlajky má v dnešní době širší rozsah a není to souhlas nebo nesouhlas s politikou Číny,

Mgr. Lubomír Volný – vznesl, dotaz, zda by mohlo do budoucna o těchto důležitých akcích rozhodovat zastupitelstvo kraje a nikoli pouze rada kraje, protože vyvěšování vlajek by mělo být prodiskutováno v širším plénu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že podle zákona o krajích není tato pravomoc vyhrazena zastupitelstvu kraje,

Mgr. Lubomír Volný – požadoval, aby žádosti, které budou doručeny mezi termínem zasedání zastupitelstva kraje, byly automaticky odmítnuty, protože není možnost se k nim vyjádřit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyzval Mgr. Volného k předložení konkrétního textu usnesení k tomuto bodu, o kterém by bylo možné nechat hlasovat,

Mgr. Lubomír Volný – požádal o zopakování návrhu usnesení, neboť z textu není zřejmé, že bude o této akci hlasovat zastupitelstvo kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil text usnesení "Zastupitelstvo kraje si ve smyslu §37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje pravomoc rozhodovat o připojení se k akci vlajka pro Tibet",

Mgr. Lubomír Volný – uvedl, že s navrženým usnesením souhlasí,

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že toto usnesení neřeší situaci, když přijde žádost mezi zasedáními zastupitelstva kraje, že je to neřešitelné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že je možnost svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že je možné žádat o stanovisko Moravskoslezského kraje v dostatečném předstihu, aby bylo možné o žádosti hlasovat na řádném zasedání zastupitelstva kraje, a že by bylo ze strany žadatelé slušné, aby vyšel v tomto zastupitelstvu kraje vstříc, když něco požaduje po Moravskoslezském kraji a má na to 365 dní,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že setkání předsedů polických klubů není žádný oficiálně zákonem daný orgán,

Květa Kubíčková – sdělila, aby se situace nekomplikovala a nedávala se kompetence do rukou zastupitelstva kraje, protože rada kraje si s touto situací velmi dobře poradí,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že statutární město Ostrava si nemyslí, že je to nesmysl; dali o tom hlasovat na zasedání zastupitelstva města a návrh nebyl přijat,

Miroslav Novák – sdělil, že termín vyvěšení tibetské vlaky je pokaždé stejný a že proto nic nebrání tomu, aby např. na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva kraje bylo o tomto vydáno stanovisko,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – opět přečetl návrh usnesení "Zastupitelstvo kraje si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje pravomoc rozhodovat o připojení se k akci vlajka pro Tibet" a dal o něm hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/653 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje,


III. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/654 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


IV. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o petici adresované orgánům kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/655 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Podpora zákonodárné iniciativě Zastupitelstva Pardubického kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že se jedná o problematiku systémové podjatosti, se kterou se potýká krajský úřad.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/656 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh občana kraje na uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstvem kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je přítomen občan kraje xxxx, který byl přihlášen do diskuse k tomuto materiálu,

xxxx – sdělil stanovisko k tomuto materiálu s tím, že již posílal podnět 12. 11. 2017, tento však bohužel nedopatřením odešel nedokončený, a dále upozornil na další podnět zaslaný dne 12. 12. 2017 krajskému úřadu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 35 pro, 1 proti, 19 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/657 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na schválení dohody o narovnání

Květa Kubíčková – nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/658 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh Vietnamského spolku MSK a Ostravy na volbu člena výboru zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje nemohla návrh schválit, protože zastupitelstvem kraje byl počet členů tohoto výboru stanoven na patnáct a rada kraje nemá kompetenci tento počet měnit, a proto nemohl být navýšen počet členů tohoto výboru,

Miroslav Novák – sdělil, že si osvojuje návrh Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. a zároveň podpořil návrh, který přednesl prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a to, aby se Výbor pro národnostní menšiny rozšířil o dva členy, z důvodu zachování lichého počtu členů, a navrhl, aby se členem tohoto výboru stal Ing. Tan Trinh, který je předsedou Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s.,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zopakoval podmínky pro stanovení počtu členů výborů zastupitelstva kraje

"Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2780 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

1. bere na vědomí

návrh Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. na volbu člena Výboru pro národnostní menšiny obsažený v příloze č. 1 předloženého materiálu

2. stanoví

v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva kraje výjimku z maximálního počtu členů výborů zastupitelstva kraje, a to u Výboru pro národnostní menšiny na 17 členů (předseda a 16 členů)

3. volí

Ing. Tan Trinha členem Výboru pro národnostní menšiny"

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se zeptal, zda je již navrženo jméno dalšího člena výboru z pléna,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – navrhl za klub KDU-ČSL za druhého nového člena Výboru pro národnostní menšiny Ing. Zbyňka Pražáka,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/659 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že Výbor pro národnostní menšiny byl rozšířen o dva nové členy a to Ing. Trinha jako zástupce vietnamské komunity a Ing. Pražáka člena zastupitelstva kraje.

K materiálu č. 4/6
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/660 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/661 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/662 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/663 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/664 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Československá filmová pohádka Když draka bolí hlava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/665 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/666 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Jan Krkoška – sdělil, že dne 8. 1. 2018 proběhla schůzka za přítomnosti pana prof. Vondráka s ministrem průmyslu a obchodu, na které byl pan ministr informován o problémech v dotačním programu, a že pan ministr přislíbil, že se pokusí tento program oživit a připravit nově,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/667 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK Stavba Moravskoslezského kraje 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/668 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Záměr přistoupení Moravskoslezského kraje k Platformě pro uhelné regiony v transformaci

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je to iniciativa, která vznikla na úrovni Evropské komise v prosinci loňského roku a její podstatou je nápomoc regionům, které byly v minulosti postiženy těžbou uhlí a nyní prochází transformací,

Ing. Jakub Unucka, MBA – požádal o podporu tohoto přistoupení, protože Evropská komise chystá tzv. "zimní balíček" aneb čistá energie pro občany EU,

Ing. Ivan Strachoň – se zeptal, zda je materiál předkládán v návaznosti na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu "Domácí zdroje uhlí v kontextu transformace energetiky Evropské unie", který se projednával v Bruselu 25. května 2017 (mat. se měl týkal rozdělení regionů podle doby uzavření, resp. ukončení těžby uhlí, a to cca do 10 let a do 25 let),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za námět, kterým se budou zabývat,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – se dotázal, zda se ví, jaká zde bude role státu, případně státního rozpočtu při řešení této situace,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že jsou nyní v platformě čtyři regiony, a to slovenské Trenčínsko, německé Brandenbursko, řecká Horní Makedonie a Slezské Vojvodství,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/669 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


V. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

Miroslav Novák – vznesl dotaz, jak dalece je jednání s Vládou ČR, potažmo s Ministerstvem kultury ve věci kofinancování, nebo převzetí toho hlavního financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že jednání jsou ve fázi, kdy od doby, kdy se schvalovalo memorandum, tak proběhla jednání s Ministerstvem kultury, které dodnes původní memorandum nepodepsalo, a to z důvodu, že mělo dojít ještě k jednomu jednání, které muselo proběhnout ve spolupráci s Ministerstvem financí, které ale předchozí Vláda ČR již nestihla,

Miroslav Novák – poděkoval za odpověď a vznesl prosbu nebo návrh, zda neodložit tento materiál na dobu, než bude podepsáno memorandum nebo nějaký oficiální závazek ze strany Vlády ČR nebo Ministerstva kultury,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že odložení materiálu je samozřejmě možné, ale toto by nedoporučoval z důvodu, že bude mít Moravskoslezský kraj horší postavení v konkurenci s jinými projekty jiných měst do dotačního titulu střednědobého plánu investičních akcí pro následující léta, a to z důvodu proluky osmi let,

Miroslav Novák – sdělil, že nechce diskutovat o konečné ceně stavby, protože ta bude zřejmá až po soutěži,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že jsou nyní tři strategické projekty, které by chtěli v Moravskoslezském kraji a v Ostravě postavit; jeden projekt je Vědeckotechnická krajská knihovna, která je v tristním stavu a musí se postavit,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že doufá, že jak v minulém, tak i v tomto volebním období bude jednoznačná shoda všech členů zastupitelstva kraje pro podporu Moravskoslezské vědecké knihovny, která potřebuje důstojné prostory, shoda by měla být téměř 100%, a uvedl, že rozdílnost názorů bude v tom, jakým způsobem a za kolik peněz se knihovna postaví,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že se nechce vracet zpět do roku 2010,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že proběhlo jednání s panem Semerákem, mezi statutárním městem Ostravou a Moravskoslezským krajem, o tom, jak řešit situaci před krajským úřadem, protože se nejedná jen o Černou kostku, ale i dostavbu Red Housu, dalšího mrakodrapu Tieta a koncertní síně,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 34 pro, 0 proti, 22 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/670 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmu,

Ing. Petr Baránek – nahlásil střet zájmu,

Ing. Zdeněk Husťák – nahlásil střet zájmu,

Ing. Miroslav Hajdušík – požádal o informace o poskytnutých účelových dotacích od začátku volebního období do dne zasedání zastupitelstva kraje, konkrétně pak kolik dostaly církevní instituce účelových a neúčelových dotací, které byly určeny na opravy svých kostelů a na kulturní akce (vyjma sociální oblasti),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přislíbil písemnou odpověď.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/671 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Mgr. Marcela Mrózková Heříková – nahlásila střet zájmu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/672 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/673 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018"

Ing. Zdeněk Husťák – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/674 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/675–7/677 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/678 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví kultury

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/679 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


VI. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/680 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2 – Materiál byl stažen z programu
Návrh na neposkytnutí dotace městu Fulnek na opravu místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku


K materiálu č. 6/3
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/681 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na změnu "Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/682 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90"

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že k problematice prodloužené Rudné nemá dobré zprávy, jelikož za poslední 3 měsíce se toho v této věci moc nestalo,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/683 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Karlova Studánka na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/684 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil informaci, že Vláda ČR dá příspěvek do státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 4 miliard Kč a z toho by mělo jít do Moravskoslezského kraje 5,7 %, což je 220 mil. Kč, 15% podíl je Moravskoslezský kraj připraven dofinancovat,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/685 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Bílovec na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/686 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na zřízení příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že Moravskoslezský kraj je dlouhodobě vyhodnocován jako nejlepší z hlediska korporátního řízení, což je velmi výhodné z hlediska úspor finančních prostředků, ale bez datového spojení jednotlivých příspěvkových organizací není možno služby (účetnictví, e‑maily, hostin apod.) sdílet,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – poděkoval za informace a uvedl, že toto řešili na finančním výboru,

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že to souvisí i s body, které se budou probírat v rámci KODIS, kde se soutěží jednotliví autobusoví dopravci a situace je jiná, než byla v minulých letech; uvedl, že aby fungovala koordinace mezi autobusy a vlaky a vším, co v Moravskoslezském kraji jezdí, tak bez dopravního dispečinku to nebude fungovat;

Jan Krkoška – sdělil, že pan náměstek Ing. Unucka v podstatě řekl vše podstatné, nicméně dodal, že toto vše je jen příprava projektu, aby vše bylo propojeno dohromady,

Ing. Jiří Vzientek – vznesl dotaz, pokud je projekt dvouletý, jak bylo řečeno, co bude pak s touto příspěvkovou organizací, jestli není jednodušší, aby projekt zaštítili tři specialisté, kteří se přijmou na krajský úřad a budou tuto činnost dělat v rámci krajského úřadu, než zakládat příspěvkovou organizaci, kde budou nutné další pracovní pozice,

Ing. Jakub Unucka, MBA – odpověděl, že toto je nejideálnější způsob, jak tohoto dosáhnout, a že jsou dvě možnosti, co bude následovat s příspěvkovou organizací, až se síť dostaví:

Jan Krkoška – doplnil, že příspěvková organizace je nyní z části podmínkou, aby teď byla,

Ing. Jiří Vzientek – vznesl dotaz, zda je to podmínkou pro přijetí dotace,

Jan Krkoška – sdělil, že ano, je to podmínkou pro přijetí dotace.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/687 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/688 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh souhlasného prohlášení o uznání neplatnosti darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a obcí Malá Morávka

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/689 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/690 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na určení kupní ceny v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/691 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil tento materiál o informaci, že v dubnu se snad po roce podaří zaintegrovat pana Jančuru do našeho integrovaného dopravního systému, že skoro rok trvá vyřešení, jak se budou platit lidi, kteří dojíždějí z Návsí do Třince, případně do Ostravy,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/692 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/15
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Hošťálkovy a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Holčovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/693 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/16
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že role společnosti KODIS bude od roku 2019 jiná než doposud, kdy zatímco dřív byl KODIS clearingové centrum, které rozpočítávalo platby mezi autobusy a vlaky mezi Ostravou a Opavou, tak od roku 2019 bude KODIS dopravu v Moravskoslezském kraji opravdu řídit; z tohoto důvodu je nutné, vybudovat server, který bude přenášet data mezi jednotlivými dopravci, dále je třeba rozšířit zastávky atd.,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/694 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/17
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/695 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


VII. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrh na nabytí pozemků darem od Lesů ČR, s.p.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/696 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na předání budovy v Ostravě – Mariánských Horách z hospodaření MSVK, p. o. do hospodaření organizace Fontána, p. o. a návrh na změnu zřizovací listiny organizace Domov Na zámku, p. o.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/697–7/700 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/701 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018

Ing. RSDr. Svatomír Recman – vznesl dotaz týkající se Malé scény Těšínského divadla: vzhledem k tomu, že již několik let jsou zde převáděné finanční prostředky, jaký je stav v této chvíli, zda v letošním roce bude reálné využít převedené finanční prostředky, jestli akce pokračuje, jaký je současný stav,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že se minulý týden podařilo vybrat dodavatele stavby na realizaci druhé scény Těšínského divadla a že je předpoklad, že do konce tohoto kalendářního roku bude stavba dokončena a sezona leden 2019 by již mohla být na nové scéně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/702 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Ing. RSDr. Svatomír Recman – poděkoval panu náměstkovi a vedoucí odboru financí za velice dobře zpracovaný materiál,

Ing. Jaroslav Kania – konstatoval, že poklesu jsou si plně vědomi a že je to dáno několika věcmi, jednak tím, jak byly aktivity v rámci reprodukce připraveny, protože nebyl Moravskoslezský kraj až tak připraven, aby mohl všechny záležitosti stihnout, a dále že v průběhu roku nebyly zapojovány finanční prostředky, které přicházely ze státního rozpočtu,

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že finanční výbor toto projednával a navrhuje zastupitelstvu tento bod dle přiloženého materiálu schválit.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/703 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov společnosti THT Ostrava CZ, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/704 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh majetkoprávního vypořádání se statutárním městem Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/705 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – souhlas s prodejem nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/706 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí – návrh nákupu nemovitostí v k. ú. Budišov nad Budišovkou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/707 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/708 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na nabytí budov zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích od statutárního města Ostrava

Ing. Zdeněk Husťák – vznesl dotaz, v jakém je uvedený majetek stavu, že jde jistě o krásnou historickou budovu, jak tedy tato škola celkově vypadá,

Ing. Jaroslav Kania – informoval, že budova je v dosti zanedbaném stavu, a proto, abychom ji mohli zhodnocovat, protože tam působíme, bylo vhodné, aby tento majetek měl Moravskoslezský kraj v gesci,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/709 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, schválení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kania – požádal zastupitelstvo o podporu tohoto materiálu, protože se jedná o pět akcí, které zde jsou předloženy,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/710 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrh prodat část pozemku v k. ú. Frýdek, obec Frýdek‑Místek

Ing. Jaroslav Kania – informoval, že se u tohoto materiálu jedná o prodej pozemku pro společnost ČEZ distribuce, která chce na tomto pozemku postavit trafostanici a lépe tak zásobovat území energií,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/711 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


VIII. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/712 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/713 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/714 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/715–7/716 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Průběžná analýza poskytované lůžkové zdravotní péče a výchozí návrh optimalizace struktury lůžkové péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

Ing Jiří Vzientek – sdělil, že materiál podrobně četl a vyplývá z něj, že je v Moravskoslezském kraji v krajských nemocnicích takřka 500 nevyužitých lůžek, což představuje 20 % současného lůžkového stavu v těch osmi oborech, které byly součásti analýzy,

MUDr. Martin Gebauer – konstatoval, že zastupitelstvo v prosinci schválilo vstupní analýzu lůžkové péče, která ještě nějakým způsobem deklarovala, že nám přebývají nějaká akutní lůžka, a zároveň konstatovala, že chybí chronická lůžka, tzn. doléčovací; tato průběžná analýza akutní lůžkové péče se posunula až na jednotlivé nemocnice, kdy se potvrdilo, že zhruba cca 500 akutních lůžek je navíc, což ale rozhodně to neznamená, že se budou tato lůžka zavírat nebo rušit,

Ing. Miroslav Hajdušík – konstatoval, že v loňském roce chtěla rada kraje prodat karvinskou polikliniku, která spadá pod nemocnici Karviná ráj a že materiál byl následně stažen; dále v lednu na Zastupitelstvu města Karviná řešili na žádost lékařů odkoupení této budovy od Moravskoslezského kraje, kdy město tuto žádost zamítlo s tím, že nemá zájem tuto budovu odkupovat, a aby si Moravskoslezský kraj tuto nemovitost ponechal ve svém vlastnictví

Ing. Jaroslav Kania – odpověděl na dotaz, že Moravskoslezský kraj o prodeji neuvažuje a bude hledat nového provozovatele uvolněných prostor,

Miroslav Novák – reagoval na odpověď pana náměstka MUDr. Gebauera, kdy se chtěl ujistit, zda odpověď správně pochopil, a to, že se hledá cesta, jak optimalizovat náklady v krajském zdravotnictví, s tím, že ty budovy budou dále využívány pro veřejné zdravotnictví, tzn., že dojde k většímu posílení následné péče na úkor akutní,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že toto vedení Moravskoslezského kraje vůbec nenapadlo, nebylo to ani na jednání a nebylo ani uvažováno, že by se něco zprivatizovalo,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/717 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přerušil zasedání zastupitelstva kraje z důvodu zařazení pevného bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", ve kterém mají prostor k vyjádření občané Moravskoslezského kraje,

xxxx (občan MSK) – konstatoval, že se již více než šest let snaží obměkčit Zastupitelstvo města Ostravy, aby přistupovalo individuálně k různým pejskům, ohledně čipování psů, a že více než šest let na tomto pracuje a stále sklízí urážky, posměch a snahu o znechucení,

xxxx (občan MSK) – seznámil přítomné s výsledky volby občanů, kteří každoročně udělují anticenu "Čipák", tentokrát za rok 2017, a nominují držitelé čestného uznání, tedy pozitivní ceny "Osvoboditel", taktéž na rok 2017,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že další do diskuse se přihlásil pan xxxx, který měl tři přihlášky do diskuse, a s ohledem na pravidla pro vystupování občanů v tomto bodě nechal hlasovat o udělení devíti minut pro vystoupení občana; dále svolal členy zastupitelstva do zasedacího sálu a zdůraznil, že tento bod je řádným bodem programu zasedání zastupitelstva,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

xxxx (občan MSK) – sdělil, že již v minulosti upozorňoval na bezpečnost silnice II/465; bohužel jednání s panem Ing. Unuckou probíhalo dobře, až na samotný závěr, kdy se Ing. Unucka v odpovědi dopustil spousty omylů, a to, že se nejednalo o žádnou údržbu, protože oznamovací dopis pro Obecní úřad Horní Lhota zněl: "Rekonstrukce a modernizace silnice II/465 Horní Lhota-Zátiší"; Ing. Unucka po jednání a po šetřeních zařadil tyto práce silnice do údržby a uvedl, že se nejedná o rekonstrukci a modernizaci komunikace jako takové,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že ano, jelikož díky tomu přinesl příslib na 800 mil. Kč na knihovnu,

xxxx (občan MSK) – vznesl další dotaz na prof. Vondráka, zda nás hodlá nadále posouvat za balkánské země,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl: "Neposouvám vás za balkánské země",

xxxx (občan MSK) – požádal o předání vytištěného článku předsedům politických klubů (předáno v den zasedání ZK),

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil problematiku rekonstrukce cesty mezi Zátiším: Vřesina – Zátiší 465,

xxxx (občan MSK) – uvedl, že ho zaujala problematika knihovny; sdělil, že se mu velmi líbí knihovna v Praze, která je multifunkční a neměla by to být jen knihovna, ale měl by to být prostor pro všechny možné lidi, prostor pro výuku; knihovna by mohla být sdíleným místem pro technické prostředky v rámci výuky např. pro robotizaci, která je drahá a kdy učebny jsou třeba jen na vysoké škole, ale i na střední škole jsou zapotřebí a peníze se zde nedostanou,

Mgr. et. Mgr. Curylo – sdělil, že co se týče knihovny, tak se samozřejmě počítá s tím, že to nebude pouze sklad knížek a výpůjček, ale bude tam i prostor, kde bude digitalizační centrum, prostor pro výchovně vzdělávací akce, kulturní akce, výstavy, komunitní centrum a dokonce některé provozy budou 24 hodin,

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že se v současné době jedná s Českými drahami o smlouvě na provozování dopravy do roku 2025 a ta obsahuje veškeré tratě, které jsou v Moravskoslezském kraji,

xxxx (občan MSK) – informoval, že loni v prosinci se na zasedání Zastupitelstva města Ostravy projednávala stavba koncertní síně v Ostravě a členové zastupitelstva se dohadovali, zda mají dát do plánu na příští rok alespoň 100 mil. Kč na zahájení projekčních prací; v diskusi na tomto zasedání vystoupil a řekl, že by stačilo, kdyby se Ostrava postarala o spravedlivé ceny tepla, měla by za tři roky na koncertní síň,


K materiálu č. 8/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/718 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/719 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Návratná finanční výpomoc organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/720 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


IX. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Změna stanov společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/721 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/722 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/723 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/724 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/725 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Zahájení přípravy projektu z oblasti životního prostředí s názvem "Revitalizace přírodní památky Stará řeka"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/726 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II" financovatelného z evropských finančních zdrojů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/727 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na neposkytnutí individuální dotace Janovi Pyšnovi

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/728 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/729 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na ukončení přípravy projektu "Transformace organizace Fontána"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/730 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/731 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/732 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Odry

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/733 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/734 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/735 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na změnu delegovaných osob v Řídicím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/736 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na schválení profinancování a kofinancování projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/737 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí dotace obci Šenov u Nového Jičína

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/738 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/739 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na schválení účasti, profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/740 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravy podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (8 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/741–7/748 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "DORA – Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe" – "DORA – Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/749 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Finanční nástroj JESSICA – změna vlastnické struktury Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/750 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na schválení zahájení přípravy a uzavření dohod o spolupráci k projektům přeshraniční spolupráce SR – ČR

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že materiál byl projednán na radě kraje dne 12. 3. 2018, proto informaci k tomuto materiálu podá pan náměstek Krkoška,

Jan Krkoška – sdělil, že se jedná o dva projekty, které jsou v rámci příhraniční spolupráce INTERREG Česko-Slovensko, kde je předloženo uzavření dohody o spolupráci se Žilinským samosprávným krajem o naplnění těchto projektů,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/751 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na zahájení přípravy projektu "Dopravní dispečink"

Jan Krkoška – navázal na slova pana náměstka Ing. Unucky, který již o tomto materiálu diskutoval.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/752 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na přistoupení k projektu "CLAIRO", zahájení přípravy a jeho profinancování a kofinancování

Jan Krkoška – sdělil, že hlavním cílem tohoto projektu je systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně, kdy se toto bude hlídat a zkoumat.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/753 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.

Jan Krkoška – informoval, že tento materiál navazuje na předchozí materiály, které již byly v zastupitelstvu schváleny; zde došlo k úpravě majetkových podílů, kdy Moravskoslezský kraj i Ostrava mají jako akcionáři stejný podíl, a to 45% a 10% mají vysoké školy,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/754 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


X. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/755 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/756 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace obci Nošovice na realizaci projektu "Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích" v roce 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/757 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017-2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/758 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/759 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

Ing. Jakub Unucka, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/760 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Dotace obci Staré Hamry na rekonstrukci vodovodního řadu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/761 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2018/2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/762 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2018/2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/763 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


XI. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volnočasových aktivit

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/764 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/765 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací, majetku organizací a okruhu doplňkové činnosti organizace

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (7 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/766–7/772 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/773 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zabezpečení profinancování evropských projektů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/774 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/775 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/776 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/777 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Žádost Města Třinec o neinvestiční dotaci na výměnu oken v budově na ul. Třanovského 596

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/778 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a povolení zaplacení odvodu ve splátkách

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/779 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/780 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že zápas, ve kterém se rozhodlo, jestli se bude další utkání Davis Cupu konat v České republice, nebo na územní Izraele, se konal na konci února, kdy se rozhodlo, že se další zápas bude konat v České republice, a poté přišla žádost o spolufinancování utkání Davis Cupu Česká republika – Izrael v Ostravě, kdy to bylo domluveno s Ostravou, že utkání proběhne v Ostravě.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/781 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


XII. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/782 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03183/2015/SOC

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/783 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03480/2017/SOC

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/784 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba

Petr Zábojník – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/785 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/786 (pořadové hlasování č. 123 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/787 (pořadové hlasování č. 124 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/788 (pořadové hlasování č. 125 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/789 (pořadové hlasování č. 126 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu,

Mgr. Martina Nováková, DiS. – nahlásila střet zájmu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že je to významný bod z hlediska finančního dopadu do rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotací ze státního rozpočtu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/790 (pořadové hlasování č. 127 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu,

Jiří Navrátil, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/791 (pořadové hlasování č. 128 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/792 (pořadové hlasování č. 129 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018–2020

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/793 (pořadové hlasování č. 130 – text uveden v příloze č. 2).


XIII. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Návrh na odvolání a volbu členů výborů zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že tento bod byl nově zařazen do programu jednání na základě návrhu předsedy klubu hnutí ANO 2011 Bc. Bělici,

Bc. Josef Bělica – přečetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

1. odvolává

Jana Krkošku, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče

2. volí

Radomíru Vlčkovou členkou Výboru zdravotní a preventivní péče

3. odvolává

Mgr. Radka Krnáče z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

4. volí

Lenku Brzyszkowskou členkou Výboru pro tělovýchovu a sport"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/794 (pořadové hlasování č. 131 – text uveden v příloze č. 2)


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že v části 14. Ostatní materiály nebylo nic předloženo a následoval bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje", kdy předal slovo panu náměstkovi Krkoškovi, který sdělil informace ke stavu projektu "Karnola",

Jan Krkoška – sdělil, že zastupitelstvo rozhodlo v září 2017 o poskytnutí dotace městu Krnov ve výši 10 mil. Kč na národní kulturní památku "Karnola", kdy tato dotace měla být doplňkem pro poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,

Ing. Jaroslav Kala – vznesl dotaz, jak to vypadá s naplněním Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), protože se na zasedání zastupitelstva schválily materiály, kde se vyčlenilo 40 mil. Kč na rekonstrukci silnic II. a III. tříd,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že o fondu SFDI se bude jednat v nejbližší době na Asociaci krajů ČR (AKČR), že je předpoklad, že se fond SFDI bude naplňovat z nějaké rezervy a jsou přislíbeny 4 mld. Kč,

Róbert Masarovič, MSc. – požádal o přijetí usnesení, které by se týkalo dne 14. 3. 1939, protože tento den napadlo nacistické Německo Československo a až do května 1945 zde bylo a budovalo národní socialismus, stálo to život 343 tis. Čechů, Moravanů, Slováků a Slezanů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, aby návrhová komise připravila návrh usnesení,

Bc. Josef Bělica – přečetl návrh unesení za klub hnutí ANO 2011:

"Klub zastupitelů za hnutí ANO je pobouřen informacemi o jednání zastupitele kraje Mgr. Lubomíra Volného v souvislosti s pronajímáním bytů v sociálně vyloučené lokalitě a zneužíváním sociálních dávek na bydlení. Jsme přesvědčeni, že takové jednání je neslučitelné s morálními vlastnostmi, které by měl splňovat člen zastupitelstva kraje. Požadujeme, aby pan Mgr. Volný zastupitelstvu kraje a všem občanům kraje veřejně vysvětlil své jednání a upustil od amorálního podnikání s chudobou. Klub zastupitelů za hnutí ANO proto navrhuje, aby zastupitelstvo kraje přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo kraje

  1. odsuzuje

    zneužívání sociálních dávek na bydlení v souvislosti s předraženými pronájmy bytů sociálně slabým občanům

  2. vyzývá

člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného, aby zastupitelstvu kraje a všem občanům kraje veřejně vysvětlil své jednání a upustil od amorálního podnikání s chudobou",

Mgr. Lubomír Volný – reagoval na předešlé dva body,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se zeptal, zda se ještě někdo hlásí do diskuse,

Mgr. Lubomír Volný – navrhl, aby se hlasovalo o každém navrhovaném bodu usnesení zvlášť, a to v první části, kterou navrhoval Bc. Bělica, o tom že se odsuzuje nemorální podnikání s chudobou, protože s tím velice rád souhlasí, a o druhé části, aby se dalo hlasovat zvlášť, protože již občanům Moravskoslezského kraje, potažmo celé České republiky, prokazatelně vysvětlil tuto situaci již více než před rokem a čtvrt,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se zeptal náměstkyně paní Uvírové, zda došly nějaké písemné dotazy,

Jarmila Uvírová – sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva nepřišly od členů zastupitelstva kraje žádné dotazy, připomínky ani podněty.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva kraje byl návrhové komisi doručen návrh na změnu usnesení u materiálu č. 7/10 spočívající v nahrazení částky 81 mil. Kč částkou 83,800 mil. Kč a požádala Ing. Kaniu o vysvětlení potřebnosti navržené úpravy,

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že během zasedání zastupitelstva se dozvěděli, že v rámci veřejné zakázky se nabídky posunuly a z toho důvodu žádají o úpravu tohoto dokumentu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Radomíra Vlčková – pokračovala ve zprávě návrhové komise, a to druhým bodem návrhu na usnesení od pana Masaroviče, MSc., uctít památku obětí nacistické okupace, která započala dne 14. 3. 1939:

Zastupitelstvo kraje

  1. rozhodlo

uctít památku obětí nacistické okupace, která započala dne 14. března 1939

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Radomíra Vlčková – na závěr zprávy návrhové komise sdělila, že všechny body dnešního jednání byly řádně odhlasovány.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil zasedání zastupitelstva kraje a popřál těm, kdo jsou na horách, ať se v pořádku vrátí zpět, a poděkoval za účast na zasedání zastupitelstva, které se nešťastně konalo v době jarních prázdnin.


Přílohy:


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: paní Květa Kubíčková k materiálu č. 4/4, Ing. Vít Slováček k materiálu č. 5/2, 5/8, Ing. Petr Baránek k materiálu č. 5/2, Ing. Zdeněk Husťák k materiálu č. 5/2, 5/5, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálu č. 5/4, 12/5, 12/7, 12/9, 12/10, 12/12, Ing. Jakub Unucka, MBA k materiálu č. 10/6, Petr Zábojník k materiálu č. 12/4, Mgr. Martina Nováková, DiS. k materiálu č. 12/9, Mgr. Marcela Mrózková Heříková k materiálu č. 5/3, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. k materiálu č. 9/12, Jiří Navrátil, MBA k materiálu č. 12/10.


Zapsaly: odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 23. 3. 2018

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.