Menu

Poznejte Moravskoslezský kraj

Mo⁠rav⁠sko⁠­slezském kra⁠ji ži⁠je 1 192 834 o⁠by⁠va⁠tel (ú⁠daj k 31. 12. 2020).

Mo⁠rav⁠sko⁠­slez⁠ský kraj byl pod náz⁠vem „Os⁠trav⁠ský kraj“ zří⁠zen, stej⁠ně ja⁠ko dal⁠ších 13 kra⁠jů v Čes⁠ké re⁠pu⁠bli⁠ce, ke dni 1. 1. 2000.

Kraj se sklá⁠dá z cel⁠kem 6 ok⁠re⁠sů (od zá⁠pa⁠du Brun⁠tál, O⁠pa⁠va, No⁠vý Ji⁠čín, Os⁠tra⁠va-měs⁠to, Kar⁠vi⁠ná a Frý⁠dek⁠‑Mís⁠tek) a ú⁠ze⁠mí 22 ob⁠cí s roz⁠ší⁠ře⁠nou pů⁠sob⁠nos⁠tí. V kra⁠ji se na⁠chá⁠zí cel⁠kem 300 ob⁠cí, z to⁠ho 6 sta⁠tu⁠tár⁠ních měst, 36 měst a 4 měs⁠ty⁠se. Za⁠ují⁠má roz⁠lo⁠hu 5 427 km².

vysni lhoty ilustrace

Kraj se roz⁠pros⁠tí⁠rá od Je⁠se⁠ní⁠ků po Bes⁠ky⁠dy. Na zá⁠pad⁠ní hra⁠ni⁠ci kra⁠je se na⁠chá⁠zí Hru⁠bý Je⁠se⁠ník s nej⁠vyš⁠ší ho⁠rou Pra⁠dě⁠dem (1 491 m n. m.). Na ji⁠ho⁠vý⁠cho⁠dě a vý⁠cho⁠dě, při hra⁠ni⁠cích se Slo⁠ven⁠skem a Pol⁠skem, se na⁠chá⁠ze⁠jí Mo⁠rav⁠sko⁠­slez⁠ské Bes⁠ky⁠dy s nej⁠vyš⁠ším vr⁠cho⁠lem Ly⁠sou ho⁠rou (1 323 m n. m.), kte⁠rá je tu⁠ris⁠ty vel⁠mi vy⁠hle⁠dá⁠va⁠ná. Ji⁠ho⁠zá⁠pad⁠ní část kra⁠je tvo⁠ří ne⁠dot⁠če⁠né ob⁠las⁠ti Níz⁠ké⁠ho Je⁠se⁠ní⁠ku a O⁠der⁠ských vrch⁠ů. Me⁠zi ho⁠ra⁠mi le⁠ží i ní⁠že po⁠lo⁠že⁠né ob⁠las⁠ti, kon⁠krét⁠ně nej⁠již⁠něj⁠ší vý⁠bě⁠žek Slez⁠ské ní⁠ži⁠ny, který je tvo⁠řen O⁠pav⁠sko-ost⁠rav⁠skou pán⁠ví. Na ní dá⁠le na ji⁠hu na⁠va⁠zu⁠je při⁠ro⁠ze⁠ný kra⁠jin⁠ný ko⁠ri⁠dor Mo⁠rav⁠ská brá⁠na. Niž⁠ší⁠mi po⁠lo⁠ha⁠mi pro⁠té⁠ka⁠jí ře⁠ky O⁠dra, O⁠pa⁠va, Ost⁠ra⁠vi⁠ce, Ol⁠še atd.

Pod⁠ne⁠bí Mo⁠rav⁠sko⁠slez⁠ské⁠ho kra⁠je je stej⁠né ja⁠ko v ce⁠lé střed⁠ní a zá⁠pad⁠ní Ev⁠ro⁠pě – mír⁠né s ty⁠pic⁠kým stří⁠dá⁠ním čtyř roč⁠ních ob⁠do⁠bí. Tep⁠lo⁠ta v lé⁠tě mů⁠že do⁠sa⁠ho⁠vat až tro⁠pic⁠kých hod⁠not nad 30 °C, v zi⁠mě čas⁠to kle⁠sá pod −10 °C. Prů⁠měr⁠ně se však let⁠ní tep⁠lo⁠ty po⁠hy⁠bu⁠jí ko⁠lem 20 °C, zim⁠ní ko⁠lem 0 °C.

hukvaldy ilustracni foto

Poz⁠nej⁠te s ná⁠mi na⁠ši tech⁠nic⁠kou mi⁠nu⁠lost i sou⁠čas⁠nost. Pro⁠zkou⁠mej⁠te Ná⁠rod⁠ní kul⁠tur⁠ní pa⁠mát⁠ku Dol⁠ní ob⁠last Vít⁠ko⁠vic, u⁠ni⁠kát⁠ní tech⁠nic⁠kou pa⁠mát⁠ku, od⁠hal⁠te ta⁠je hor⁠nic⁠tví v Hor⁠nic⁠kém mu⁠zeu Lan⁠dek v Ost⁠ra⁠vě – Petř⁠ko⁠vi⁠cích. O⁠chut⁠nej⁠te na⁠ši re⁠gi⁠o⁠ná⁠lní ku⁠chy⁠ni. U⁠žij⁠te si ne⁠za⁠po⁠me⁠nu⁠tel⁠nou a je⁠di⁠neč⁠nou at⁠mos⁠fé⁠ru me⁠zi⁠ná⁠rod⁠ní⁠ho hu⁠deb⁠ní⁠ho fes⁠ti⁠va⁠lu Co⁠lours of Ost⁠ra⁠va, anebo ta⁠ké Ja⁠náč⁠ko⁠vých Huk⁠vald, Beet⁠ho⁠ve⁠nova Hrad⁠ce či Let⁠ních Sha⁠ke⁠spe⁠arov⁠ských slav⁠nos⁠tí.

zlata tretra ilustracni obrazek

U nás ta⁠ké za⁠žij⁠⁠e⁠te at⁠mos⁠fé⁠ru svě⁠to⁠vých spor⁠tov⁠ních ak⁠cí, přijď⁠te ji o⁠chut⁠nat na špič⁠ko⁠vé at⁠le⁠tic⁠ké zá⁠vo⁠dy Zla⁠tá tret⁠ra. Ne⁠bo vás ví⁠ce za⁠jí⁠má tech⁠ni⁠ka na⁠šich in⁠tegro⁠va⁠ných zá⁠chran⁠ných slo⁠žek? Po⁠kud ano, tak si roz⁠hod⁠ně ne⁠ne⁠chte u⁠jít kaž⁠do⁠roč⁠ní Dny NATO v Ost⁠ra⁠vě. Če⁠ká vás však ješ⁠tě mno⁠ho dal⁠ší⁠ho…

Má⁠me náš kraj rá⁠di, js⁠me na něj hr⁠dí. Přijď⁠te jej lé⁠pe poz⁠nat i vy!

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.