Menu

Tisková zpráva – Miliardy z EU se využijí na transformaci regionu, první projekty jsou regionálně schváleny

Moravskoslezský kraj udělal první významný krok k miliardám, které napomohou transformaci regionu. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 24. června schválila krajský Transformační plán a strategické projekty, které budou doporučeny k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Evropská unie významně finančně podpoří regiony, které jsou nejvíce závislé na uhlí, a pro které je tak přechod na nízkouhlíkové hospodářství nejnáročnější. V České republice budou evropské prostředky čerpat Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, mezi které bude rozděleno 41 miliard korun. „Odchod od uhlí má pro nás řadu negativních dopadů, a to nejen ekonomických, ale také sociálních a enviromentálních. Proto pomoc z Evropy vítáme a intenzivně se připravujeme na čerpání prostředků, které jsou pro náš kraj určené. Vláda nám k tomuto účelu vyčlenila 18,9 miliardy korun. Považujeme to za rozumný kompromis vzhledem k ostatním těžbou postiženým krajům a už teď děláme maximum pro to, abychom s evropskými penězi naložili smysluplně a zodpovědně,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a vysvětlil, že jednotlivé projekty se budou ucházet o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci.

„Tyto evropské peníze jsou určené na zmírnění následků klimatické transformace, mají například podpořit modernizaci a diverzifikaci hospodářství, aby byla odvětví našeho podnikání rozmanitá, využívala možnosti nejmodernějších technologií a nabízela lidem zajímavou práci. To je další oblast, na kterou je nutné se zaměřit – tedy zvyšování kompetencí místních pracovníků a podpora jejich rekvalifikace. No a zmínit je potřeba také transformaci krajiny v lokalitách, které průmyslem nejvíce utrpěly, u nás hovoříme o takzvané pohornické krajině,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že jsou dva druhy projektů, které budou o evropské peníze usilovat: strategické a ostatní běžné projekty. Ty strategické musí projít schvalovacím procesem od regionálního hodnocení, přes schvalování Ministerstvem životního prostředí ČR až po konečné rozhodnutí Evropské komise. Ostatní projekty, které nejsou označeny jako strategické, mají také možnost z Operačního programu Spravedlivá transformace čerpat, ale v rámci soutěžních tematických výzev.

Regionální stálá konference dnes schvalovala projekty strategické, vybírala z 65 přihlášených projektových záměrů za 75 miliard korun. Tyto projekty byly posuzovány regionálními i nadregionálními hodnotiteli a odborníky, a to v několikakolovém hodnocení podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva pro životní prostředí ČR. „Z přihlášených 65 bylo za strategické označeno 13 projektů. Při posuzování projektů byl nejdůležitější jejich transformační potenciál a jejich připravenost a realizovatelnost. Na strategické projekty padne zhruba polovina financí určených pro náš kraj, tedy necelých deset miliard korun. Ostatní projekty se pak budou moci hlásit do takzvaných tematických výzev,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že mezi schválenými strategickými projekty jsou čtyři krajské.

„Z Fondu spravedlivé transformace chce Moravskoslezský kraj financovat výstavbu Černé kostka – Centra digitalizace, vědy a inovací. Dále Technologickou a podnikatelskou akademii a digitální, inovační a mediální laboratoř, pak Centrum veřejných energetiků a také projekt spolku MS Pakt nazvaný TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ,“ vyjmenoval hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že další projekty, které byly vyhodnoceny jako strategické, předložily Slezská univerzita, VŠB – TUO, Dolní oblast Vítkovice, Ostravská univerzita, Ministerstvo kultury ČR jako zřizovatel nového MuSea+, MSID s projekty v pohornické krajině a dva soukromé subjekty. Kromě těchto prioritních 13 strategických projektů bylo rozhodováno ještě o dalších deseti, které byly v rámci hodnocení označeny za strategické, ale jejím nositelům bylo doporučeno ucházet se o prostředky v rámci tematických výzev.

Prioritní strategické projekty schválené Regionální stálou konferencí a potvrzené Evropskou komisí budou evropské peníze čerpat prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR od začátku roku 2022.

„Kromě 18,9 miliardy z Fondu pro Spravedlivou transformaci plánujeme čerpat evropské prostředky také z Modernizačního fondu, ze kterého máme ambici na asi 15 miliard korun. Další peníze tak chceme pro náš region získat z tradičních operačních programů. Celkově bychom si tak v tomto programovém období mohli z EU sáhnout na 100 miliard korun, které výrazně pomohou zlepšit úroveň života, ekonomiku i životní prostředí v našem kraji,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák.


Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje na svém jednání také schválila Transformační plán Moravskoslezského kraje. Ten přesně definuje témata podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace. Transformační plán obsahuje 8 tematických programů, kam chce Moravskoslezský kraj směřovat zdroje. Jsou to: NOVÁ ENERGIE, NOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZELENÝ PRŮMYSL, NOVÉ PODNIKÁNÍ, KOMPETENTNÍ LIDÉ, INOVAČNÍ EKOSYSTÉM, DIGITÁLNÍ A KREATIVNÍ REGION a OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE
je partnerská platforma, která rozvíjí dialog o územních potřebách a prioritách regionu. Tato platforma sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu a dává tak doporučení řídícím orgánům k zacílení a slaďování výzev. Členy jsou zástupci kraje, měst a obcí regionu, ale i zástupce neziskových organizací, akademického sektoru nebo například krajské hospodářské komory.
Další informace na stránkách HrajemsKrajem.

FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI
je nový fond Evropské unie určený pro omezený počet zemí včetně ČR, na jejichž území existují regiony, které jsou výrazně závislé na fosilních palivech nebo průmyslových odvětvích produkujících výrazné množství emisí skleníkových plynů. Rozpočet fondu je 17,5 miliardy euro.

OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE
Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány prostřednictvím zcela nového samostatného Operačního programu Spravedlivá transformace. Jedná se o samostatný operační program pod gescí Ministerstva životního prostředí ČR. Prostředky fondu činí 41 miliardy korun a v České republice jsou určeny pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Cílem podpory je především zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. Neméně důležité je i zabezpečit obnovu krajiny, jež byla těžbou uhlí zasažena. Více na stránkách MŽP.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.