Menu

Tisková zpráva – Dobrovolnou dohodu o krocích zlepšujících ovzduší uzavřely kraj a OKK Koksovny

Moravskoslezský kraj navazuje na jednání s velkými podniky v regionu a uzavírá nové dobrovolné dohody. Těmi se zúčastněné strany zavazují ke krokům, kterými nad rámec zákonných povinností pomohou zlepšit ovzduší v regionu. Novou dobrovolnou dohodu kraj uzavřel se společností OKK Koksovny.

„Stav ovzduší v našem kraji je velké téma. Vyrovnáváme se s důsledky průmyslové historie našeho kraje, potýkáme se s emisemi, které se k nám dostávají od našich polských sousedů, řešíme lokální topeniště. Chceme použít každý dostupný nástroj, který by situaci u nás pomohl zlepšovat. A zodpovědný přístup velkých podniků, které podniknou aktivity nad rámec zákonných požadavků České republiky i Evropské unie, má rozhodně své pozitivní dopady. Podle nejnovější situační zprávy se ovzduší u nás skutečně významně zlepšilo a my určitě chceme, aby tento trend pokračoval,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a připomněla, že v minulosti měl kraj uzavřenou dobrovolnou dohodu se sedmi podniky. Každoroční hodnocení potvrdila, že všechny strany své závazky splňovaly. Dohody byly uzavřeny na dobu určitou, jejich platnost již skončila. Kraj proto obnovil jednání a podepisuje dohody nové.

Dalším podnikem, který chce proaktivně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v regionu, je společnost OKK Koksovny. Dobrovolnou dohodu podepsali radní Moravskoslezského kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš a výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny Pavel Woznica.

Společnost OKK Koksovny se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala, že každý rok bude posilovat preventivní údržbu a opravy odprašovacích zařízení v předpokládaných nákladech zhruba tří milionů korun a bude investovat do další ekologizace svého zařízení. „Plně si uvědomujeme zodpovědnost za kvalitu života v místě, kde naši činnost vyvíjíme. Proto trvale usilujeme o minimalizaci dopadů našeho provozu na okolí a všechny naše činnosti podřizujeme tomuto dlouhodobému cíli. Provedli jsme mnoho proekologických investic a podařilo se nám významně snížit řadu emisních parametrů. Spolupráce s Moravskoslezským krajem si velice vážíme a s potěšením jsme uzavřeli novou dobrovolnou dohodu, která nás motivuje k další práci na zlepšování životního prostředí,“ sdělil výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti OKK Koksovny Pavel Woznica.

Ke krokům nad rámec legislativy se v dobrovolné dohodě zavázal také Moravskoslezský kraj. Například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Také budeme finančně podporovat projekty, které řeší využívání srážkových nebo odpadních vod. Přispějeme i na efektivnější nakládání s komunálními odpady v obcích. Z krajského rozpočtu opět podpoříme výměny starých kotlů za ekologické, nebo se například podělíme o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší,“ uzavřela krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

V rámci minulé dobrovolné dohody je nutné zmínit splněné závazy společnosti OKK Koksovny k minimalizaci nestandardních stavů (viditelné kouře) a to posílením preventivní údržby, a to v rozsahu:

Na základě nové dobrovolné dohody bude např. ještě v tomto roce OKK Koksovny, a.s. investovat do projektu možné eliminace benzolových výparů z technologie destilace benzolu částku min. 4 mil. Kč, Dalším důležitým závazkem bude modernizace systému hašení koksu využitím vertikálních rozprašovacích trysek pro hasicí věž s náklady min. 10 mil. Kč v termínu do 31. 12. 2024.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.