Menu

Tisková zpráva – U příležitosti Dne učitelů byli oceněni výjimeční pedagogové z regionu

Dvacítka výjimečných pedagogů získala za svou práci a přístup k žákům poděkování. Ocenění má upozornit na jejich mimořádné aktivity, nadstandardní práci nebo výraznou prezentaci školy na veřejnosti. Ocenění si převzali pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol i základních uměleckých škol napříč regionem.

„Práce pedagogů má pro naši společnost nesmírný význam. Spolu s rodinou nejvíce děti formují právě učitelé, proto je jejich přístup tak důležitý. Kromě odborných kompetencí by měli mít pedagogové i jistou dávku empatie a osobního přístupu, to je nejlepší kombinace, díky které pak mají děti školu rády. Výuka, na kterou se děti těší, má mnohem intenzivnější dopady než vyučovací hodiny, které žáci rádi nemají. A co si budeme povídat, většinou to je o učitelích a jejich přístupu k dětem i výuce. Proto jsem velmi rád, když se mohu setkat s těmi, kteří našim dětem nabízejí upřímný zájem a trpělivost, a kteří dělají i něco nad rámec svých povinností,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny a vysvětlil, že hodnotící komise u nominovaných pedagogů posuzuje také například publikační a metodickou činnost, projektové vyučování, zapojování do mezinárodních programů, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných žáků.

Slavnostního oceňování se zúčastnili a ceny pedagogům předali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny, ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza a předseda výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pavel Tuleja. Kytice pro oceněné zajistila Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, malé občerstvení připravila Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava.

Medailonky oceněných pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2022

I. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost roku

Mgr. Petra Bruková
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Mgr. Petra Bruková je oceněna za zvýšení kvality ve výuce anglického jazyka. Aktivně využívá metod zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, do výuky začleňuje nejen mnoho her, ale i pohybové aktivity. Je to také skvělá třídní učitelka, která neváhá obětovat své osobní volno k organizaci turistických či jiných akcí pro žáky své třídy. Talentované žáky připravuje pro řadu soutěží, aktivně také vyhledává možnosti spolupráce školy s rodilými mluvčími, zapojuje se do řady projektů nebo mezinárodních programů, mezi které patří např. Erasmus+.

Mgr. Dagmar Géryková
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Mgr. Dagmar Géryková, působící jako učitelka základní školy, je oceněna za profesionální pedagogickou a odbornou činnost. Věnuje se jazykovým, přírodovědným a výtvarným předmětům. Obdivuhodná je její činnost v oblasti digitálních technologií, podílí se na zavádění nové technologie do výuky, kterou je virtuální realita, účastní se několika mezinárodních projektů, organizuje a realizuje zahraniční výjezdy žáků. Příkladně prezentuje školu na veřejnosti nejen dobrým pedagogickým přístupem, ale také kvalitní přípravou a účastí žáků ve výtvarných, programátorských a jazykových soutěžích.

Mgr. Zuzana Jírů Šimůnková
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

Mgr. Zuzana Jírů Šimůnková, působící jako učitelka základní školy, je oceněna za kvalitní pedagogickou činnost nejenom v hudební výchově a hře na flétnu, ale také v dalších předmětech, kdy při vyučování uplatňuje nejmodernější metody vzdělávání. Má významný osobní podíl na prezentaci školy na veřejnosti v rámci účasti pěveckého a flétnového souboru v soutěžích. Jako vysoce kreativní osobnost a inspirující pedagog, který se věnuje své práci i ve svém volném čase, směřuje děti k pozitivním hodnotám a zanechává v nich nesmazatelnou stopu.

MgA. Eva Mitáčková
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace

MgA. Eva Mitáčková působí jako učitelka hudebního oboru. Je oceněna za uměleckou a pedagogickou činnost, která je přínosem v oblasti základního uměleckého vzdělávání. Významně se podílí na prezentaci školy na veřejnosti, spolupracuje s významnými osobnostmi české i zahraniční klavírní školy, připravuje své žáky na účast v národních i mezinárodních soutěžích. Díky nadstandardnímu pedagogickému přístupu a vysokému pracovnímu nasazení dosahují žáci školy významných ocenění a umístění v soutěžích.

Mgr. Iva Skybová
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Mgr. Iva Skybová je oceněna za aktivní zapojení do mezinárodních projektů se zaměřením na matematiku. Organizuje matematické dílny pro učitele středních a základních škol v projektu Matematika pro každého, v rámci projektu Evropská škola I – IV absolvovala jazykový kurz anglického jazyka v Irsku a v partnerské škole ve Španělsku se seznámila s výukou matematiky, své poznatky využívá při vyučování matematiky v bilingvních třídách. Je pedagogem, který se stále vzdělává, hledá motivaci v nových postupech a aplikuje inovativní metody v matematice.

Ing. Jiří Sumbal
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace

Ing. Jiří Sumbal je učitelem odborných předmětů v oblastech informačních technologií, elektrotechniky a mechatroniky. Velmi aktivně se zapojil do tvorby a realizace projektového záměru Výuka pro Průmysl 4.0, s jeho přispěním se podařilo ve škole vybudovat novou odbornou učebnu mechatroniky a robotiky. Je autorem řady metodických publikací a odborných článků, velmi aktivně se zapojil do mezinárodní aktivity eTwinning a prezentoval své zkušenosti na mezinárodních konferencích v Oslu, Bruselu a Bonnu. Svým inovativním přístupem a propracovanou metodikou je velkým příkladem pro mladou generaci.

II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

Bc. Jana Bartošová
Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace

Bc. Jana Bartošová působí jako ředitelka mateřské školy. Mateřskou školu zapojuje do mnoha mimoškolních aktivit a podílí se na společenském dění obce Čeladná. Škola se stala jedním
z 11 metodických center v ČR vzdělávacího programu Začít spolu a je zapojena do mnoha projektů. Mimo jiné navázala spolupráci se Senior Clubem Čeladná, kde senioři docházejí do mateřské školy za dětmi za společnými aktivitami. Během působení paní Jany Bartošové ve funkci ředitelky mateřské školy se neustále zlepšuje vybavení a prostředí pro vzdělávání a hry dětí.

Mgr. Vlastimil Kopečný
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Mgr. Vlastimil Kopečný jako speciální pedagog v základní škole se aktivně věnuje výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním. Podílel se na realizaci projektu „Škola a svět práce“, projektu „Škola místem pro všechny“, pomáhá také talentovaným žákům s výtvarným a sportovním nadáním, z nichž mnozí i přes svůj handicap dosáhli výrazných úspěchů. Je výraznou pedagogickou osobností s partnerským přístupem k žákům, s potřebným nadhledem a humorem.

Mgr. Lenka Krenželoková
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Mgr. Lenka Krenželoková působí jako zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a speciální třídy, je oceněna za vysoké pracovní nasazení a dlouhodobou pedagogickou činnost v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přispěla k založení logopedických tříd, pomohla připravit a zdárně dokončit inkluzi dvou speciálních třít do běžné základní školy, ve své práci využívá nové metody a pedagogické postupy a zasloužila se o zavedení nové metody nácviku čtení sfumato. Své dlouholeté zkušenosti ochotně předává všem ostatním pedagogům.

MgA. Hana Kundrátová
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace

MgA. Hana Kundrátová je oceněna za metodické vedení a pedagogickou a odbornou činnost v umělecké oblasti. Za dobu svého pedagogického působení vychovala řadu vynikajících klavíristů a pedagogů. Má významný osobní podíl na prezentaci školy na veřejnosti v rámci účastí žáků v soutěžích na národní a mezinárodní úrovni, je zakladatelkou mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava a působí jako porotkyně v klavírních interpretačních soutěžích na národní i mezinárodní úrovni. Je jednou z velkých pedagogických a uměleckých osobností Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Mgr. Zdeňka Morcinková
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Mgr. Zdeňka Morcinková vyučuje anglický jazyk a dějepis a je nejvýraznější osobností pedagogického sboru gymnázia díky vzácné kombinaci odborných kvalit a laskavého přístupu k žákům i kolegům. Za dobu svého působení ve škole se zapojila jako klíčový člen do mnoha školních projektů. Žáky motivuje k účasti na překladatelských soutěžích organizovaných Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého, je spolukoordinátorkou programu Erasmus+. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zorganizovala pro žáky vzdělávací pobyt s jazykovým kurzem v Edinburghu.

Ing. Jan Patschka
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Ing. Jan Patschka se významně podílí na vytváření studijního a technického zázemí pro výuku odborných předmětů. Aktivně se zapojil do celé řady projektů, např. projekt „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“, byl součástí projekčního týmu projektu „Modernizace výuky informačních technologií“, v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ pracoval jako lektor v aktivitách „Programy vzájemného učení“, „Sdílení učeben“ a „Projektové dny na škole“. Žáky školy podporuje i v mimoškolních soutěžích, např. soutěž Hackathon v Brně.

Ing. Milada Pazderníková
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Ing. Milada Pazderníková vykonává funkci ředitelky Slezského gymnázia v Opavě, kde svým úsilím výrazně přispěla k rozvoji daného typu střední školy a k modernizaci prostředí. Škola organizuje značné množství vzdělávacích i výchovných akcí, dlouhodobě se zapojuje do řady rozvojových a mezinárodních programů, např. Modernizace výuky přírodovědných předmětů II., Spoluprací k profesionalitě, program ERASMUS+. Ing. Pazderníková svým pracovním nasazením, lidským a cílevědomým přístupem, schopnostmi i zkušenostmi naplňuje cíle středního vzdělávání.

Mgr. Dáša Pilichová
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Mgr. Dáša Pilichová, působící jako zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování, je oceněna za vysoké pracovní nasazení, pedagogické zkušenosti a nadstandardní metodickou práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Významně se podílela na náročné organizaci a realizaci sloučení středních škol v Ostravě a také na rozšíření nabídky školy o nový obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Spolupracuje na tvorbě projektů a příkladně prezentuje školu na veřejnosti, je uznávanou a respektovanou osobností všemi zaměstnanci a žáky školy.

Mgr. Miroslav Piňos
Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

Mgr. Miroslav Piňos je ředitelem pedagogicko-psychologické poradny. Přispěl v průběhu svého působení ve funkci ke zvyšování kvality poskytovaných poradenských služeb s důrazem na potřeby odborných pracovníků i klientů. Je oceněn za provádění standardních činností na vysoké úrovni, modernizaci vnitřních prostor obou pracovišť, zavedení nového elektronického systému evidence klientů a nadstandardní spolupráci s partnery. Dlouhodobě klade důraz na pořizování a používání kvalitních psychologických a speciálně pedagogických diagnostických nástrojů.

Mgr. Renáta Ságlová
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Mgr. Renáta Ságlová je pedagogickou osobností, která v odborném školství působí již 35 let. Mimořádná je zejména její dlouhodobá kvalitní práce garanta a člena řady projektových týmů. Je hlavním garantem projektu „Zkvalitňování výuky ve stavebních a dřevooborech“, byla iniciátorem projektu „Profese bez hranic“, je za celý kraj garantem odborné spolupráce školy s Cechem topenářů a instalatérů České republiky. Má velkou zásluhu na rozvoji dlouhodobé spolupráce školy s firmami hlavně technického zaměření, což je příkladem dobré praxe pro ostatní odborné školy.

Mgr. Magda Stříbná
Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Mgr. Magda Stříbná působí jako učitelka základní školy. Významně se podílí na prezentaci školy na veřejnosti v rámci folklórního souboru, ochotnického divadelního spolku či pořádáním recitačních soutěží, dále na tvorbě školních webových stránek a vedení školní kroniky. Stála u zrodu spolupráce se spřátelenou slovenskou obcí Štrba. Ve své profesní dráze se věnuje hlavně českému jazyku a dějepisu, vede a podporuje své žáky v péči o spisovný jazyk. Je to pedagog, který vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

Mgr. Dalimil Šebesta
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Mgr. Dalimil Šebesta je výraznou osobností školy a výrazně přispívá k vytváření velmi dobrých mezilidských vztahů. Je propagátorem moderních metod a postupů ICT ve výuce, aktivně přispívá k propagaci gymnázia v médiích od regionálních až po celostátní, má zásadní podíl na zapojení školy do národních i mezinárodních projektů, jako např. Comenius, Erasmus+, Amos 1, Amos 2 a další. Každoročně připravuje zahraniční exkurze pro žáky do Francie, Španělska a Anglie a podílí se na realizaci projektu Rodilí mluvčí do středních škol.

Ing. Josef Vondál
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Ing. Josef Vondál jako ředitel školy výrazně přispěl ke zkvalitňování středního odborného vzdělávání v našem kraji. Pod jeho vedením se škola velmi úspěšně zapojila do realizace celé řady projektů např. „Elektrolaboratoře“, „Laboratoře technických měření“, „Podpora technických a řemeslných oborů“ a „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Je oceněn za mimořádné výsledky při rozvoji střední školy, podporu praktického vyučování, úspěšné zapojení do projektů, nadstandardní spolupráci s partnery a za vynikající prezentaci školy na veřejnosti.

Ing. Vladislav Walach
Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

Ing. Vladislav Walach jako ředitel školy svým úsilím výrazně přispěl k modernizaci prostředí školy, zejména na úseku praktického vyučování a nabízené obory vzdělání se přizpůsobily požadavkům trhu práce. Zapojil školu do řady projektů např. „Elektrolaboratoře“, „Modernizace výuky svařování“, „Podpora jazykového vzdělávání“, „Podpora technických a řemeslných oborů“ a „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Škola spolupracuje s hospodářskou komorou a odbornými firmami, což pozitivně ovlivňuje praktické vzdělávání žáků školy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.