Menu

Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství (MZE) v roce 2008 jako komunikační platforma pro Program rozvoje venkova, která seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství. CSV je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, která zahrnuje i oblast hodnocení politiky rozvoje venkova a spolupracuje s CSV evropského inovačního partnerství.

Celostátní síť pro venkov – logo

Cíle CSV vyplývají z čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a o zrušení nařízení Rady č. 1698/2005. Jedná se především o zvýšení zapojení zúčastněných stran do politiky rozvoje venkova, informování širší veřejnosti o politice rozvoje venkova a možnostech financování, podporu inovací v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech.

Činnost CSV probíhá na základě Akčního plánu, který zpracovává MZE v rámci opatření 20.2 Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020.
Organizační struktura CSV je rozdělena na centrální a regionální úroveň. Řídicím orgánem CSV je MZE, kterým je zajišťována funkce rozhodovací a kontrolní. Sekretariátem CSV jsou regionální pracoviště, kterými jsou zajišťovány funkce výkonné. Koordinační skupina MZE a Koordinační výbor CSV, který je složený ze zástupců partnerů z řad vládních a nevládních organizací zastává funkci poradní. Základní strukturu CSV na národní úrovni tvoří Monitorovací výbor PRV, který představuje uskupení zástupců státní správy i nevládních organizací, kteří se podílí na rozvoji venkova.

Partnerství v CSV je dobrovolné a bezplatné a je otevřené všem organizacím a správním orgánům podílejícím se na rozvoji venkova, je v něm registrováno cca 600 partnerů na centrální i regionální úrovni.
V Moravskoslezském kraji je registrováno 55 partnerů. Jedná se jak o zástupce státní správy, tak i místních samospráv a nevládních organizací, jejichž činnost se váže k problematice rozvoje venkova. CSV není právnickou osobou s vlastní právní osobností, jde o platformu na bázi dohody.
Moravskoslezský kraj je partnerem CSV na základě jednostranného souhlasu schváleného radou kraje od roku 2018.

Aktivity, akce a zajímavosti:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.