Menu

Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pro období 2018‑2023

Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pro období 2018–2023 (dále jen Koncepce) představuje dokument, jehož účelem je identifikovat rozvojové problémy a potřeby v území venkovských oblastí, a vytvořit tak nástroj využitelný při aktivitách regionálního rozvoje a při přípravě programového období EU 2021+.

Příprava této koncepce probíhala od září 2017 v partnerské spolupráci a s aktivním zapojením zástupců Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova ČR či Sdružení místních samospráv ČR.

Koncepce obsahuje čtyři prioritní oblasti: 1. Konkurenceschopnost, 2. Dostupnost, 3. Životní prostředí a 4. Spolupráce a síťování. Každá prioritní oblast obsahuje návrhy typových opatření pro řešení popsaných problémů. Realizace navržených opatření přispěje k pozitivnímu vývoji ve venkovských oblastech Moravskoslezského kraje.

Návrhová část Koncepce byla projednána se zástupci obcí a dalšími aktéry v území napříč celým krajem. Dokument byl taktéž několikrát projednán v pracovních skupinách Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje („dále RSK MSK“), na samotné platformě RSK MSK a také v Komisi pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch.

Koncepce představuje důležitý podkladový materiál, ze kterého bylo čerpáno při tvorbě Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019–2027.

Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pro období 2018–2023 byla schválena radou kraje usnesením č. 73/6621 ze dne 4. 11. 2019.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.