Menu
Logo vesnice roku

27. ročník Vesnice roku 2023

V termínu do 28. dubna 2023 mohou obce do 7.500 obyvatel podávat přihlášky do sedmadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku 2023.

V následujících dvou měsících, květnu a červnu, pak proběhnou krajská kola.

Celostátní kolo se uskuteční v týdnu na přelomu srpna a září a vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 bude vyhlášen zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 16. září 2023 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Bližší podmínky soutěže jsou k dispozici na stránkách soutěže a facebooku.

Vesnice roku 2023 – leták (formát pdf, velikost 5 MB)

26. ročník soutěže Vesnice roku 2022 – výsledky krajského kola

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl dnes, 24. února 2022, slavnostně vyhlášen letošní 26. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Na základě návštěv jednotlivých obcí, předložených žádostí a prezentací, komise rozhodla o udělení následujících ocenění:

Zlatou stuhu a vítězství krajského kola 2022 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2022“ získala obec Závada, okres Opava

Modrá stuha za společenský život byla udělena obci Moravice, okres Opava

Další ocenění:

2. místo v krajském kole – obec Žabeň, okres Frýdek‑Místek

3. místo v krajském kole – obec Třemešná, okres Bruntál

Cenu naděje pro živý venkov získala obec Ostravice, okres Frýdek‑Místek

Diplom za moderní knihovnické a informační služby byl udělen obci Baška, okres Frýdek‑Místek

Diplom za zachování paměti obce byl udělen obci Závada, okres Opava

Diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit byl udělen obci Třemešná, okres Bruntál

Diplom za chytrá řešení při poskytování služeb občanů byl udělen obci Moravice, okres Opava

Diplom za poskytování příjemného rekreačního zázemí byl udělen obci Ostravice, okres Frýdek‑Místek

Diplom za koncepční řešení nakládání s komunálním odpadem byl udělen obci Sviadnov, okres Frýdek‑Místek

Diplom za dlouhodobou a promyšlenou péči o zeleň byl udělen obci Žabeň, okres Frýdek‑Místek

Zlatá cihla:


Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, spoluvyhlašovateli soutěže pak Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1995 a získala si u obcí vesnického charakteru v celé České republice velikou oblibu a prestiž.

Přihlášené obce jsou hodnoceny nejprve v krajském kole a do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola zároveň postupuje do soutěže "Evropská cena obnovy vesnice".

Přihlášené obce jsou hodnoceny v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravovaných záměrů a využití informačních technologií v obci.

Ocenění v soutěži:

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech.

Modrá stuha za společenský život

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. Důležitá je i péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

Bílá stuha za činnost mládeže

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Oceněná obec má koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

Ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova, cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA".

Stavby jsou hodnoceny v kategorii:

A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu,
B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby,
C – nové venkovské stavby

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.