Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Logo vesnice roku

 

 

 

 

Zrušení letošního ročníku soutěže

S ohledem na stávající situací, v souvislosti s koronavirem, se vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku rozhodli letošní ročník soutěže zrušit. Bližší informace jsou na http://www.vesniceroku.cz/56-soutez-vesnice-roku-2020-zrusena/?news_page=.

26. ročník soutěže Vesnice roku 2020

Na Dni malých obcí 25. února 2020 v Praze byla vyhlášena soutěž Vesnice roku 2020.

Přihlášky mohou podávat, v souladu s podmínkami soutěže, obce (města i městyse) vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Termín pro podání přihlášek je do 30. dubna 2020.

Soutěž je organizována ve dvou kolech, v květnu až červnu proběhnou krajská kola a přihlášené obce budou o termínu návštěvy krajskou hodnotitelskou komisí včas vyrozuměny. Obce oceněné v krajském kole Zlatou stuhou postupují do kola celostátního, které proběhne první zářijový týden, kdy budou navštíveny celostátní hodnotitelskou komisí.

Vítěz celé soutěže a nositel titulu „Vesnice roku 2020“ bude vyhlášen 13. září 2020 v Luhačovicích na Jarmarku venkova.

Bližší informace a podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.vesniceroku.cz .


25. ročník soutěže Vesnice roku 2019

Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Moravskoslezkém kraji přihlásilo pět obcí - Mikolajice, Otice, Sviadnov, Třemešná a Žabeň.

Krajská hodnotitelská komise rozhodla o udělení následujících ocenění:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2019 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2019“ - obec Otice, okres Opava

2. místo v krajském kole - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

3. místo v krajském kole - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Cena naděje pro živý venkov - obec Třemešná, okres Bruntál

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za spolupráci obce a jezdeckého klubu v oblasti hipoterapie - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za péči o stavební fond a obraz vesnice - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce – SMART Village – doporučení na udělení ceny „Inovativní obec“ - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic – Selská Hubertova jízda - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za vzorné vedení kroniky - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za aktivní přístup k rozvoji obce - obec Třemešná, okres Bruntál

Zlatá cihla

A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů - obec Otice, okres Opava (Kaple Nanebevzetí Panny Marie)

B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek (Kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána)

C – nové venkovské stavby (rozšíření školských zařízení) - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek


 

Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, spoluvyhlašovateli soutěže pak Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1995 a získala si u obcí vesnického charakteru v celé České republice velikou oblibu a prestiž.

Přihlášené obce jsou hodnoceny nejprve v krajském kole a do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola zároveň postupuje do soutěže "Evropská cena obnovy vesnice".

Přihlášené obce jsou hodnoceny v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravovaných záměrů a využití informačních technologií v obci.

Ocenění v soutěži:

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech.

Modrá stuha za společenský život

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. Důležitá je i péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

Bílá stuha za činnost mládeže

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Oceněná obec má koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

Ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova, cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA".

Stavby jsou hodnoceny v kategorii:

A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu,
B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby,
C - nové venkovské stavby

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za:

www.vesniceroku.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.