Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Transevropská dopravní síť (TEN‑T)

Zásadní význam pro evropské hospodářství má doprava. Bez dobrého spojení nemůže Evropa růst ani prosperovat. Nová evropská politika v oblasti infrastruktury si klade za cíl vytvořit v Evropě silnou dopravní síť (TEN-T) spojující všech 28 členských států.

Hlavním cílem je vytvořit a rozvinout komplexní dopravní síť sestávající z infrastruktury pro železnice, vnitrozemské vodní cesty, silnice, námořní a leteckou dopravu, která zajistí řádné fungování vnitřního trhu a upevnění hospodářské a sociální soudržnosti. Kvalitní dopravní infrastruktura, umístění kraje v centru česko-polsko-slovenského regionu s počtem obyvatel na úrovni středně velkého evropského státu a zlepšující se prostupnost hranic pro volný pohyb lidí, služeb a zboží vytváří celou řadu nových příležitostí. Hospodářský a společenský rozvoj přilehlých regionů na Slovensku a v Polsku, napojení dopravní infrastruktury na evropské koridory pak celý region posouvá do polohy silného středoevropského rozvojového pólu. Území Moravskoslezského kraje se vedle hlavního města Prahy a severních Čech vyznačuje největší koncentrací obyvatelstva a průmyslových aktivit v České republice. V zájmu dokončení páteřní dopravní sítě pozemních komunikací, železnic, ale i návazné logistiky, letecké dopravy a hospodářství se Moravskoslezský kraj aktivně zapojil do přípravy Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Prioritní rozvojovou osou kraje jak z hlediska dopravy a dopravní infrastruktury, tak i z hlediska širšího hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje je severojižní evropská osa Baltsko-jaderský koridor. Na základě této prioritní osy a koncepčních dokumentů v oblasti dopravní infrastruktury zformuloval Moravskoslezský kraj vlastní návrh uspořádání evropské dopravní sítě v kraji (viz Požadavky Moravskoslezského kraje na další rozvoj TEN-T). Záměr rozvoje sítě TEN-T schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2021 ze dne 29. 2. 2012. Na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU lze konstatovat, že na území Moravskoslezského kraje byl do hlavní sítě TEN-T zařazen tah dálnice D1 a Letiště Leoše Janáčka Ostrava jako letiště městského uzlu hlavní sítě Ostrava. Do globální sítě byl zařazen tah dálnice D48 a propojení mezi D48 a hranicí se Slovenskou republikou. V drážní infrastruktuře jsou do sítě TEN-T zařazeny II. a III. tranzitní železniční koridor a trať 321 v úseku mezi Ostravou a Českým Těšínem. Grafické vymezení sítě TEN-T v Souvisejících dokumentech.

Moravskoslezský kraj s podporou Opolského vojvodství, Sdružením pro výstavbu sil I/11, I/57 dále prosazuje zařazení koridoru Slezský kříž západ ve směru Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice – Opole – dálnice A4 do globální sítě TEN-T. Koridor (Slezský kříž západ) je na území Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 a I/57 (Ostrava – Opava – Bartultovice – Opole) a železniční trati Ostrava – Opava – Krnov – Glucholazy. Tento dopravní tah přes území kraje propojuje významná regionální centra Opolského vojvodství a Moravskoslezského kraje. Zejména se jedná o propojení příhraničních regionů opavska a krnovska s polskými celky na úrovni NUTS III (nyski a opolski subregion) a ostravskou aglomerací. Do prioritních projektů globální sítě požadujeme zahrnout modernizaci silnice I/11 a I/57 (Ostrava – Opava – Bartultovice – Opole) v parametrech vysoce kvalitní silnice (high quality roads – český ekvivalent kategorie silnic I. třídy s tzv. omezeným přístupem) a modernizaci trati Ostrava – Opava – Krnov – Glucholazy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.