Menu

Podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

I. Název programu (kód)

Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava (dále „MSK“), zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 je rovna nebo vyšší než 50 µg.m⁻³ na 50 % nebo více než na 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních (dále jen „ubytovací zařízení“) poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, nacházejících se v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení uvedených oblastí pro obce na území MSK je uvedeno v příloze č. 4, přehled o znečištění ovzduší pro obce na území celé České republiky je uveden na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší.

IV. Vymezení okruhů příjemců

Žadatelem o dotaci (příjemcem dotace) mohou být:

 1. obec,
 2. svazek obcí,
 3. předškolní zařízení jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí nebo Moravskoslezským krajem zapsané do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

se sídlem na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů – viz příloha č. 4. V případech, kdy žadatelem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti z obcí splňujících kritéria pro lokalizaci žadatelů.

Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo městskou část. K dalším podaným žádostem nebude přihlíženo.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí ozdravné pobyty realizovat v souladu s podmínkami tohoto programu. Ozdravné pobyty mohou být realizovány na území celé České republiky, a to pouze na území obcí, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % území příslušné obce. Přehled o znečištění ovzduší pro obce na území celé ČR je uveden na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Obce splňující dané podmínky na území MSK jsou uvedeny v příloze č. 4.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 14 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte nebo doprovodu účastnícího se pobytu, úmrtí v rodině apod.
 2. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 700 tis. Kč.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Realizace projektu byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2018, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 4. 2020.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 5 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (smlouva o vytvoření svazku obcí, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. doklad o schválení přijetí dotace radou obce, pokud je žadatelem obec (případně zastupitelstvem obce, jestliže v obci není rada ustavena nebo si zastupitelstvo toto rozhodování vyhradilo).
 8. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2020, a byl příjemcem uhrazen do 31. 5. 2020,
  4. byl vynaložen na ozdravný pobyt uskutečněný v období od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období), nebo od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období),
  5. byl vynaložen na:
   1. dopravu,
   2. ubytování v místě realizace ozdravného pobytu,
   3. stravování po dobu realizace ozdravného pobytu, nebo
   4. úhradu procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest,
  6. byl vynaložen na osobu, kterou se rozumí:
   1. dítě, které nenavštěvuje předškolní zařízení a které v den nástupu na ozdravný pobyt nedosáhlo 6 let věku,
   2. dítě, které v den nástupu na ozdravný pobyt navštěvuje předškolní zařízení, nebo
   3. osoba starší 18 let, která dítě na ozdravný pobyt doprovází, včetně pedagogického nebo zdravotnického doprovodu, maximálně však 1 dospělý na 1 dítě.

  Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné.

 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Uznatelné náklady na osobu a den činí nejvýše 400 Kč v průměru za daný ozdravný pobyt, tj. z dotace bude na osobu a den uhrazeno maximálně 400 Kč.
 4. Náklady na více než jeden ozdravný pobyt dítěte uvedeného v odst. 1 písm. f) bodu i) nebo ii) v průběhu daného topného období nejsou uznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Je‑li příjemcem v rámci realizace projektu organizováno více ozdravných pobytů, je příjemce oprávněn čerpat poskytnutou dotaci po částech, vždy po realizaci ozdravného pobytu na základě průběžného vyúčtování ukončeného ozdravného pobytu.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2–6 tohoto článku a následně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky dle odst. 7 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému e‑podatelna. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o právnické osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (smlouvu o vytvoření svazku obcí, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  2. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem a) tohoto odstavce],
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem a) tohoto odstavce],
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána,
  5. zdůvodnění výše požadované dotace, tj. odůvodněný kvalifikovaný odhad žadatele o počtu účastnících se osob a délce jejich účasti na ozdravném pobytu (jen v případě, že toto nevyplývá z projektové části žádosti dle bodu 3 tohoto článku).
 5. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 6. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód.
 7. Následně si tuto odeslanou žádost (bez příloh) žadatel uloží ve formátu PDF a nejpozději do 7 pracovních dnů zašle poskytovateli dotace prostřednictvím datové schránky:

  název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
  identifikátor datové schránky: 8x6bxsd.

  Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené poskytovateli:
  1. v rozporu s podmínkami tohoto dotačního programu,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e‑mailem),
  3. doručené na jiné adresy (prostřednictvím jiné datové schránky),
  4. mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  5. v případě, že žádost nebude zaslána do datové schránky poskytovatele do 7 pracovních dnů od zaslání žádosti prostřednictvím elektronického portálu,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu, a to pouze jednou. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Poskytovatel je oprávněn posoudit adekvátnost výše požadované dotace a požadovat doplnění žádosti o nové zdůvodnění její výše v náhradním termínu.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 10. 2018 (9:00 hod) do 31. 10. 2019 (24:00 hod). Tato lhůta se vztahuje jak na vlastní podávání žádostí v elektronickém systému, tak na následné zasílání žádostí prostřednictvím datové schránky.
 2. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.
 3. Kontaktní osoba:
  Ing. Radmila Hybnerová,
  e‑mail: radmila.hybnerova@msk.cz,
  tel. 595 622 927

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o poskytnutí dotace je kontaktní osobou, případně administrátorem, přiřazeno pořadové číslo odpovídající pořadí, v jakém byla žádost podána v elektronickém systému, tj. podle data a času doručení žádosti.
 2. Dotace budou žadatelům přidělovány dle pořadí, v jakém byly doručeny jejich žádosti, až do vyčerpání částky alokované pro tento dotační program (kritériem pro hodnocení žádostí je čas jejich doručení). Žadatelům, jimž nebude možno poskytnout dotaci z důvodu vyčerpání alokované částky, bude tato skutečnost sdělena e‑mailem.
 3. Kritéria pro poskytnutí dotace jsou následující:
  1. čas předložení úplné žádosti o dotaci,
  2. dostatečný zůstatek alokace potřebný pro pokrytí celkové požadované výše dotace.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 7 měsíců ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 1 programu) v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Vyúčtování

 1. Po ukončení realizace kteréhokoli ozdravného pobytu je příjemce oprávněn zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizovaného ozdravného pobytu v rozsahu a s přílohami uvedenými v příloze č. 3 programu. Průběžné vyúčtování realizovaného pobytu doručené poskytovateli po uplynutí 60 dnů od ukončení pobytu bude příjemci vráceno a splátka dotace nebude na jeho základě vyplacena.
 2. Příjemce je povinen předložit průběžné vyúčtování projektu za předchozí kalendářní rok, v němž je realizován projekt, vždy do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.
 3. Po ukončení realizace posledního ozdravného pobytu je příjemce povinen zpracovat závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, a to v rozsahu a s přílohami uvedenými v příloze č. 3 programu, a předložit je poskytovateli do 60 dnů od ukončení tohoto ozdravného pobytu, nejpozději však do 30. 6. 2020. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. celkové evidence projektu,
  4. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu,
  5. dodržení dalších smluvních podmínek.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3.500.000 Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.
 4. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje o neposkytnutí dotace.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018 a nabývá účinnosti dne 14. 9. 2018.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.