Menu

Podmínky dotačního programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji 2024

I. Název programu (kód)

Podpora kempování v Moravskoslezském kraji 2024 (RRC/04/2024)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem programu je podpora rozvoje sítě karavanových stání na území Moravskoslezského kraje a také zkvalitnění infrastruktury kempů, které přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.

Pro účely dotačního programu se pod pojmem karavanové stání rozumí místo pro krátkodobé stání (obvykle 1 až 3 dny) obytných automobilů a obytných přívěsů, které je vybaveno potřebnou servisní technologií. Servisní technologie zahrnuje výlevku chemického WC, výpusť odpadní vody, elektrickou přípojku, vodovodní přípojky, nádoby na odpad, případně technologii pro automatizovaný výběr poplatků za stání a využití servisní technologie.

Budou podporovány tyto aktivity:

 1. vybudování karavanového stání včetně související servisní technologie
  Minimální velikost karavanového stání musí být pro 2 karavany (minimální rozměr jednoho místa pro obytné auto 9 × 5 m a pro obytný přívěs 18 × 5 m).
 2. vybudování samostatné servisní stanice – vodovodní přípojka pro čerpání pitné vody, vpust odpadní vody, výlevka pro chemické WC se samostatnou přípojkou pro oplach WC kazet. Samostatná servisní stanice je určena pouze pro servis obytných vozidel, nikoliv pro parkování, servisní stanice musí být veřejně přístupná,
 3. rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektropřípojky, osvětlení, odpadní nádoby apod.);
 4. rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
 5. rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu/karavanového stání, informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě; osazení dopravních značek, vybudování nebo modernizace osvětlení
 6. propagace kempu/karavanového stání.

IV. Vymezení okruhu příjemců

 1. Příjemcem podpory jsou vlastníci pozemků vhodných k vytvoření karavanových stání a samostatných servisních stanic a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů. Projekt může být realizován rovněž na cizím pozemku, avšak vždy se souhlasem vlastníka.
 2. Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Oprávněným žadatelem o dotaci není spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněným žadatelem o dotaci není osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je 100.000 Kč a maximální výše dotace je 700.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace – je‑li žadatelem obec.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 7. V případě, že žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odstavci 6 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, obcí, příspěvkových organizací obcí a svazků obcí. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 6 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 6 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Za náhradního žadatele je považován i žadatel, který nemůže být plně uspokojen s ohledem na výši peněžních prostředků vyčleněných pro program. Po 31. 12. 2024 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 12. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku (celkový počet oslovených náhradníků činí max. 3). V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 13. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po nabytí účinnosti smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce, resp. účet zřizovatele příjemce takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě (v případě, že bude bezchybné závěrečné vyúčtování předloženo v průběhu roku 2024, začne lhůta pro vyplacení druhé splátky dotace běžet 1. 1. 2025).
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by pro příjemce představovalo veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 15. Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024 a ukončena nejpozději do 30. 6. 2025.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen nejpozději do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
  5. váže se na podporované aktivity uvedené v článku III těchto podmínek.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze náklady na:
  • vybudování karavanového stání včetně servisní technologie (výlevka chemických WC, výpusť odpadní vody, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, související terénní úpravy, náklady na automatizovaný výběr poplatků za stání a využití servisní technologie);
  • vybudování samostatné servisní stanice (výlevka chemických WC, výpusť odpadní vody, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, související terénní úpravy, náklady na automatizovaný výběr poplatků za využití servisní technologie);
  • doplňkové vybavení karavanového stání (například odpadkové koše, kontejnery na tříděný odpad, zeleň, osvětlení, kamerový systém);
  • rekonstrukci nebo vybudování sociálního zázemí kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, osvětlení);
  • rekonstrukci nebo vybudování sportovního zázemí kempu/karavanového stání (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště, apod.);
  • propagaci kempu/karavanového stání (tiskové, ediční, inzertní a obdobně služby a aktivity);
  • pořízení vnitřního i vnějšího infosystému kempu/karavanového stání, informačních tabulí o turistických cílech v okolí, apod.;
  • zřízení veřejně přístupné wifi sítě.
 3. Náklady vynaložené příjemcem, které nesplňují podmínky odst. 1 nebo nejsou uvedeny v odst. 2, jsou považovány za neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady jsou mimo jiné:
  • náklady na pořízení notebooků, fotoaparátů, tiskáren a jiného IT zařízení (s výjimkou nákladů na zřízení bezplatné veřejně přístupné wifi sítě pro návštěvníky karavanového stání/kempu;
  • náklady na budování či rekonstrukci ubytovacích kapacit (pensionů, hotelů, kempů apod.), včetně jejich výbavy;
  • náklady na nákup či pronájem pozemků;
  • náklady na pořízení jakékoli projektové dokumentace a průzkumné práce
 4. Hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.
 5. Uznatelné náklady ve smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku v sobě zahrnují i daň z přidané hodnoty, kterou si příjemce nemůže uplatnit formou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
 6. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo na odmítnutí některých nákladových položek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace v nákladovém rozpočtu projektu, jež jsou neslučitelné se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky, nejsou dostatečně konkretizovány nebo u nichž neexistuje prokazatelná vazba na podporované aktivity. V takovém případě bude projekt předložen zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace sníženou o část dotace, jež měla být určena na úhradu odmítnutých nákladových položek, a ve smlouvě o poskytnutí dotace nebudou v nákladovém rozpočtu projektu tyto odmítnuté nákladové položky uvedeny. Pokud by v důsledku vypuštění těchto nákladových položek došlo k překročení maximálního procentního podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, stanoveného pro tento dotační program (70 %), bude v součinnosti s žadatelem nákladový rozpočet projektu přepracován tak, aby maximální procentní podíl byl zachován.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Majetek pořízený v rámci dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení realizace projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta.
 4. Žadatel je povinen splnit všechny povinnosti, které mu v souvislosti s realizací projektu ukládá platná legislativa (zejména stavební zákon a související předpisy, legislativa upravující oblast ochrany životního prostředí, obecní vyhlášky atp.).

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2 – 4 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání a v tomto systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevkládají obce,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b. tohoto odstavce) – nevkládají podnikající fyzické osoby a obce,
  4. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb.) – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona (např. obec, dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace obce) a fyzických osob. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku a obecně prospěšné společnosti neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (místo, kde bude vybudováno karavanové stání včetně servisní technologie, fotografie nevyhovujícího sociální zázemí, místo pro nové dětské hřiště, apod.),
  7. vizualizace karavanového stání včetně servisní technologie, pořizovaného nebo rekonstruovaného prvku/drobné stavby/zázemí apod.
  8. doklady prokazující připravenost projektu k realizaci (územní rozhodnutí/stavební povolení nebo jiná dokumentace prokazující připravenost projektu k realizaci) – má‑li k dispozici,
  9. potvrzení o propagaci a spolupráci s příslušným destinačním managementem (formulář k vyplnění je součástí přílohy č. 10 podmínek dotačního programu) – má‑li k dispozici,
  10. čestné prohlášení s uvedením počtu přenocování v kempu/areálu za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 (stav, který byl/bude nahlášen na obec, ČSÚ nebo jiný příslušný subjekt)
 4. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód. Má‑li žadatel (starosta obce, člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 5 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje vždy dle odstavce 5 tohoto článku.
 5. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA
   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem / firmou / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Podpora kempování v Moravskoslezském kraji 2024"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (starosty obce, člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  3. má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle na adresu: posta@msk.cz.
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 7. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 5 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. v případě zásadních rozporů mezi informacemi uvedenými v žádosti a jejích přílohách.
 8. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 7, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba 

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2024 do 12. 1. 2024. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém systému ePodatelna i v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 4. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Smiga, tel. 595 622 319, e‑mail: jan.smiga@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. přijatelnost.
 2. Každá žádost o poskytnutí dotace bude dále posouzena dle stanovených kritérií (hodnoticí kritéria viz příloha č. 9 dotačního programu).
 3. Pořadí projektů bude stanoveno podle toho, který z nich získá při hodnocení více bodů. Pokud budou mít projekty stejný počet bodů, bude pořadí stanoveno tak, že upřednostněn bude ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší procentuální spoluúčast poskytovatele dotace. V případě shodnosti i procentuální spoluúčasti poskytovatele pak bude upřednostněn ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší maximální částka dotace. V případě shodnosti všech výše uvedených parametrů bude rozhodující čas předložení žádosti v systému ePodatelna.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2024.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné a průběžné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě.
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému. Má‑li příjemce (starosta příjemce, člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce příjemce) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami odeslání závěrečného vyúčtování uvedenými v elektronickém systému, je závěrečné vyúčtování považováno za podepsané a příjemce nemusí postupovat dle odstavce 3 tohoto článku. Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, vyplývá‑li ze stanov nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, nebo zástupce příjemce nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje příjemce vždy dle odstavce 3 tohoto článku.
 3. Následně příjemce:
  3.1 zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat do datové schránky) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v dotačním programu RRC/04/2024". Vyplývá‑li ze stanov příjemce nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, musí být toto opatřeno uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem příjemce (starosty příjemce, člena statutárního orgánu příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  3.2 odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat poštou nebo podat na podatelnu) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, které se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému) a podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal‑li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  28. října 2771/117
  702 00 Ostrava
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným názvem / jménem a příjmením příjemce a adresou jeho sídla,
  3. textem "Závěrečné vyúčtování", nebo
  3.3 má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak závěrečné vyúčtování nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že závěrečné vyúčtování musí být podepsáno více osobami), závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat elektronickou poštou) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které je podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat a zašle na adresu: posta@msk.cz.
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program, musí být úplné (musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné.
 6. V průběhu realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Ustanovení tohoto článku upravující závěrečné vyúčtování se použijí na průběžné vyúčtování obdobně.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

 1. Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 6.500.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 82/5991 ze dne 20. 11. 2023 a nabývá účinnosti dne 22. 11. 2023. 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.