Menu

Podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024 (RRC/05/2024)

I. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

II. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu je podpora subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje.

Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu "TECHNOTRASA, surová krása", včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Součástí programu je podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných v období od května do konce září.

Dotační program napomáhá k naplnění cílů stanovených v základních strategických dokumentech pro rozvoj cestovního ruchu na regionální i celostátní úrovni.

Prioritou na všech úrovních je tvorba unikátních, autentických a konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, vycházejících z identity destinace. Jedním z těchto produktů je právě TECHNOTRASA, unikátní stezka technického dědictví, která připomíná bohatou průmyslovou minulost regionu Severní Morava a Slezsko.

III. Vymezení okruhu příjemců (provozovatelé nebo majitelé technických atraktivit + provozovatelé prohlídek/služeb souvisejících s provozem turistických atraktivit)

 1. Příjemci podpory mohou být subjekty, které:
  1. jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo právnickými osobami (včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj),
  2. mají k termínu podání žádosti o dotaci uzavřenu Smlouvu o partnerství s krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism s.r.o. (www.mstourism.cz), jejímž účelem je spolupráce při realizaci celoregionálního produktu cestovního ruchu "Technotrasa – surová krása" v roce 2024¹
  3. a provozují technické atraktivity nebo technické památky (partnerská smlouva typu A), nebo
  4. využívají potenciál území Moravskoslezského kraje k vytváření a rozvoji aktivit, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje např. komentované prohlídky/jízdy, interaktivní expozice apod (partnerská smlouva typu B).
 2. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.
 3. Příjemce, který realizuje projekt, je povinen v průběhu realizace projektu:
  1. spolupracovat s oddělením cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, krajskou destinační společností Moravskoslezského kraje Moravian-Silesian Tourism, s. r. o. a destinačním managementem příslušné turistické oblasti v rámci produktu TECHNOTRASA, a to následujícím způsobem:
   • aktivní účast na produktových workshopech a akcích pořádaných krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.,
   • odborná podpora (poskytnutí autentických informací, rešerše příběhů, korektura textů atd.),
   • příprava a rozvoj vlastního dílčího produktu,
   • přenos informací o produktu na pověřené pracovníky žadatele určené pro styk se zákazníky.
  2. podílet se na marketingové komunikaci ostatních aktivit realizovaných oddělením cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (lyžařské běžecké trasy Beskydská a Jesenická magistrála, TECHNOTRASA a FAJNE LÉTO, POJEZ fest, atd.), a to následující formou:
   • poskytování relevantních informací o výše uvedených aktivitách příslušnými pracovníky žadatele,
   • umístění propagačních materiálů k realizovaným aktivitám v prostorách žadatele (pečlivě upravených, na viditelném a pro návštěvníky dobře přístupném místě).

IV. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

V. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace na části projektu je stanovena takto:
  • část projektu č. 1 rozvoj interaktivity a infrastruktury (povinná část), minimální výše dotace pro subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky (partnerská smlouva typu A) na tuto část projektu je 50.000 Kč a maximální výše dotace na tuto část projektu je 300.000 Kč. Pro subjekty, které využívají potenciál území Moravskoslezského kraje k vytváření a rozvoji aktivit, jež představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje např. komentované prohlídky/jízdy, interaktivní expozice apod. (partnerská smlouva typu B), je maximální výše dotace na tuto část projektu 100.000 Kč,
  • část projektu č. 2 akce FAJNE LÉTO (nepovinná část), v případě, že kterýkoliv subjekt realizuje akci FAJNE LÉTO, je maximální výše dotace na tuto část projektu 80.000 Kč.
  Maximální výše dotace na projekt činí 380.000 Kč. V případě, že subjekt bude realizovat akci FAJNE LÉTO musí být na této akci zajištěn moderátor akce, tematické soutěže související s danou atraktivitou pro děti o ceny, hudební vystoupení a tematické představení či tematické aktivity. Termín konání a předběžný program akce FAJNE LÉTO je nutno uvést v žádosti.
 2. Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 80 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Dotace bude mít neinvestiční, investiční nebo kombinovaný (investiční a neinvestiční) charakter.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena v každé nákladové položce na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží.
 7. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2024, projekt bude ukončen nejpozději 31. 10. 2024.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopii smlouvy o partnerství uzavřené s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. včetně všech příloh, pokud ji žadatel nepředložil jako přílohu žádosti o poskytnutí dotace,
  5. rozhodnutí rady nebo zastupitelstva obce o přijetí dotace; rozhodnutí starosty obce, v níž se rada nevolí, o přijetí dotace není nutno předkládat.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 8 tohoto článku.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, obcí, příspěvkových organizací obcí a svazků obcí. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 11. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Za náhradního žadatele je považován i žadatel, který nemůže být plně uspokojen s ohledem na výši peněžních prostředků vyčleněných pro tento dotační program. Po 1. 8. 2024 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku (celkový počet oslovených náhradníků v rámci daného dotačního programu činí max. 2). V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VI. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Za uznatelné náklady budou při splnění podmínek uvedených v odst. 1 považovány:
  1. Náklady na rozvoj interaktivity (marketingové a produktové aktivity podporující technické atraktivity nebo prohlídky technických atraktivit-neinvestiční aktivity) a infrastruktury (náklady na modernizaci infrastruktury technických atraktivit určených turistům-investiční i neinvestiční aktivity) Rozvoj interaktivity
   • náklady na revitalizaci expozice s cílem zvýšení její atraktivity pro návštěvníky
   • náklady spojené se zřízením virtuálních prohlídek technické atraktivity, pořízení potřebného softwaru, nových technologií
   • náklady na vytvoření interaktivních informačních panelů
   • náklady na pořízení interaktivních tabulí, cedulí či panelů apod. souvisejících s danou atraktivitou
   • náklady spojené s tematickým vybavením, umístěným v budově či areálu objektu v rámci dílčího produktu
   • náklady na pořízení foto pointu souvisejícího s danou technickou atraktivitou a odkazujícího na zapojení do projektu Technotrasa
   • náklady spojené se zajištěním specifické dopravy (např. dobový autobus) mezi jednotlivými atraktivitami nebo objekty v rámci jednoho partnera projektu
   • náklady na převedení výše uvedených výstupů do polštiny, angličtiny, případně němčiny
   • překlad průvodcovských textů
   • tematické doplňky a oděvy personálu
   • náklady na pořízení audioprůvodců
   • náklady na pořízení zařízení, které umožní kvalitní zprostředkování průvodcovského výkladu směrem k návštěvníkům (včetně bezdrátových sad pro průvodce a návštěvníky používaných během komentovaných prohlídek)
   • náklady na pořízení jednoduchých tištěných materiálů, které slouží k propagaci dílčího produktu nebo akce FAJNE LÉTO (jako uznatelný náklad nebudou uznány výdaje za podrobné odborné publikace nebo rozsáhlé obrazové publikace)
   • pořízení polygrafických materiálů, bannerů, roll-upů a podobných druhů prezentačních materiálů, které slouží k propagaci atraktivity, dílčího produktu nebo akce FAJNE LÉTO
   • náklady na pořízení informačních tabulí
   • náklady spojené s tvorbou a aktualizaci webových stránek (příjemce dotace musí mít webové stránky atraktivity nebo služby v polské a anglické mutaci i v případě, že na jejich tvorbu či aktualizaci nezamýšlí použít poskytnutou dotaci)
   • náklady na vytvoření krátkých propagačních spotů pro podporu dílčího produktu
   • náklady na převedení výše uvedených výstupů do polštiny, angličtiny, případně němčiny
   • náklady na individuální školení týkající se sociálních sítí (Instagram, Facebook) v maximální výši do 10.000 Kč
   Rozvoj infrastruktury (realizace aktivit spojených s vytvořením a modernizací doprovodné infrastruktury pro návštěvníky)
   • náklady na značení v objektu, v jeho areálu, popřípadě značení u silnic;
   • náklady na vytvoření, popř. rekonstrukci sociálního zařízení v objektu (např. WC, přebalovací koutek);
   • náklady na vytvoření odpočívadel, resp. zastřešeného altánku (posezení, tj. stoly, židle, lavičky atd.) v areálu objektu;
   • náklady na zabezpečení prostoru venkovních či vnitřních expozic (zábradlí, schodiště atd.) v areálu objektu
   • náklady na pořízení zázemí pro děti (např. dětské hřiště) v areálu objektu;
   • náklady na pořízení cyklistických stojanů v areálu objektu;
   • náklady na pořízení drobného mobiliáře (např. odpadkových košů, laviček v areálu objektu apod.);
   • náklady na dovybavení objektu určené pro návštěvníky (stoly, židle apod.)
   • náklady na pořízení košů na otevřené ohniště/na vybudování ohniště;
   • náklady na modernizaci a úpravy vlakových souprav;
   • jiné náklady na modernizaci infrastruktury související s daným typem technické atraktivity
  2. Náklady na realizaci akce FAJNEHO LÉTA (dále jen akce) – neinvestiční
   • náklady na zázemí pro akci (ozvučení akce, osvětlení, úklid, obsluha, pódium, párty stan apod.);
   • náklady na zábavný program akce;
   • náklady na logistiku akce (dopravu inventáře, techniky apod.);
   • náklady na produkci akce (scénář, výzdoba, zajištění soutěží a vystoupení);
   • náklady na technické zajištění akce (elektřina, voda, mobilní WC apod.);
   • náklady na požární dohled na akci;
   • náklady na zdravotníka a další nezbytné související náležitosti s pořádáním akce
   • náklady vzniklé v souvislosti s umožněním seznámit se s výrobou, ochutnat nebo sám připravit tradiční gastronomii regionu (autentické pokrmy horníků, dělníků, vojáků a dalších profesí či sociálních skupin společnosti) pro návštěvníky akce;
   • jiné podobné náklady týkající se doprovodného programu akce v areálu objektu.
 3. Pro náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.
 4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 5. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2–4 tohoto článku a následně buď v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky dle odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání, v tomto systému vyplní žádost o poskytnutí dotace a následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b. tohoto odstavce),
  4. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb.) – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona a fyzických osob. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. kopii smlouvy o partnerství uzavřené s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. na rok 2024 včetně všech příloh²,
  7. další specifické součásti žádosti dle odst. 10 tohoto článku.
 3. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 2 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 2 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby.
 4. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 5. Následně žadatel odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému-níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024 – RRC/05/2024,
  3. textem "Neotvírat-žádost o dotaci",
  4. plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla – dopíše žadatel,
  nebo
  zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024"). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czech point), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele, starosty žadatele).
  Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána jak v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8, vyzve poskytovatel žadatele e-mailem k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. Žadatel dále doloží tyto následující přílohy žádosti:
  1. specifikaci cíle projektu (hlavní cíle, uvedení místa realizace, termín realizace projektu, personální zajištění realizace projektu apod.)
  2. V případě, že žadatel uvede, že realizuje akci FAJNE LÉTO, doloží dále:
   • plán marketingové komunikace akce prostřednictvím použitých marketingových kanálů,
   • návrh programu akce,
   • návrh termínu konání akce FAJNE LÉTO, včetně seznamu akcí plánovaných v roce 2024.

IX. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2024 do 11. 1. 2024 do 17:00 hod. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 4. Kontaktní osoba:

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. přijatelnost.
 2. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v tomto dotačním programu bude dále posouzena dle stanovených kritérií (hodnoticí kritéria viz příloha č. 9 dotačního programu).
 3. Pořadí projektů v rámci dotačního programu bude stanoveno podle toho, který z nich získá při hodnocení více bodů. Pokud budou mít projekty stejný počet bodů, bude pořadí stanoveno tak, že upřednostněn bude ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší procentuální spoluúčast poskytovatele dotace. V případě shodnosti i procentuální spoluúčasti poskytovatele pak bude upřednostněn ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší maximální částka dotace. V případě shodnosti všech výše uvedených parametrů bude rozhodující čas předložení žádosti v její elektronické podobě.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2024.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu). Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí obdobně pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje.

XI. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě.
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému.
 3. Následně příjemce:
  1. zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat do datové schránky) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v dotačním programu RRC/05/2024". Vyplývá-li ze stanov příjemce nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, musí být toto opatřeno uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem příjemce (člena statutárního orgánu příjemce, starosty příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  2. odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat poštou nebo podat na podatelnu) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, které se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému) a podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal-li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   28. října 2771/117
   702 00 Ostrava
   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
   1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   2. plným názvem / jménem a příjmením příjemce a adresou jeho sídla,
   3. textem "Závěrečné vyúčtování".
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program, musí být úplné (musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné.

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. ýše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 4.000.000 Kč.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XV. Seznam příloh dotačního programu

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 82/5988 ze dne 20. 11. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 12. 2023.


1 V případě, že k termínu podání žádosti nebude mít žadatel uzavřenou s krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., smlouvu o partnerství na rok 2024, žadatel uvede v žádosti důvod a doloží smlouvu společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace.

2 V případě, že v termínu podání žádosti nebude uzavřena smlouva o partnerství na rok 2024 s krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., žadatel uvede v žádosti důvod a doloží smlouvu společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.