Menu

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2024

I. Název programu (kód)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2024 (RRC/06/2024), (dále jen "Program").

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen "PD") v oblastech přispívajících k rozvoji občanské vybavenosti obce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba), s výjimkou cykloturistiky (cyklotrasy, cyklostezky apod.).

Důvodem podpory stanoveného účelu je pomoc komplexnímu rozvoji obcí v Moravskoslezském kraji. V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové investiční dotace obcím na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou (dále jen "Programy EU") a národních dotačních titulů (dále jen "NDT").

Projektem se pro účely tohoto programu rozumí pořízení PD na realizaci plánovaného záměru.

PD se rozumí odborná dokumentace, která je přílohou žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do některé z výzev Programů EU nebo NDT; např. dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet, studie, analýzy a posudky, vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci, dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), energetický posudek nebo audit, apod. Konkrétní výčet uznatelných nákladů je uveden v článku VII.

V případě, že byl kdykoliv v minulosti určitý druh PD na realizaci plánovaného záměru spolufinancován z dotace v rámci některého z Programů na podporu přípravy projektové dokumentace, vyhlášených Moravskoslezským krajem, na nové zpracování nebo úpravu takového druhu PD nelze v rámci Programu žádat dotaci.

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci z tohoto Programu by měl žadatel ve svém vlastním zájmu přihlížet k požadavkům na PD daným jednotlivými Programy EU nebo NDT, aby vyhověl kritériím přijatelnosti, stanoveným pro tyto programy, a dále k aktuálním termínům stanoveným pro předkládání žádosti o dotace do těchto programů. Příjemce má povinnost předložit PD zpracovanou v rámci tohoto Programu do alespoň jednoho z příslušných Programů EU nebo NDT a vyhovět kritériím přijatelnosti alespoň jednoho z programů, do nichž PD předložil; u programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou smí žádost předložit i projektový partner příjemce.

Pokud bude Řídícím orgánem příslušného Programu EU nebo NDT plánovaný záměr schválen k financování, má povinnost tento plánovaný záměr realizovat. Pokud bude plánovaný záměr žadatele schválen k financování Řídícími orgány více než jednoho příslušného Programu EU nebo NDT, má žadatel povinnost plánovaný záměr realizovat alespoň v rámci jednoho Programu EU nebo NDT.

V případě, že nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, má příjemce povinnost plánovaný záměr realizovat vlastními prostředky (viz článek VI odst. 13).

IV. Vymezení okruhu příjemců

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být:

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Příjemci musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je 100.000 Kč a maximální výše dotace je 400.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat maximálně:
  • do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel do 5000 obyvatel¹;
  • do 60 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel od 5001 obyvatel¹
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Schváleným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 80 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 90 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  • originál nebo úředně ověřenou kopii pověření nebo plné moci, byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  • doklad o vlastnictví nemovitosti – aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude týkat; v případě realizace plánovaného záměru na nemovitostech jiného majitele nebo u projektů vedoucích ke vzniku PD na liniové či plošně rozsáhlé infrastrukturní stavby bude tato skutečnost řešena popisem a čestným prohlášením s návrhem řešení majetkoprávních vztahů,
  • rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo ze zjištění administrátora vyplyne, že u kraje má žadatel nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Za náhradního žadatele je považován i žadatel, který nemůže být plně uspokojen s ohledem na výši peněžních prostředků vyčleněných pro tento dotační program.
 10. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).
 11. Realizace projektu, tj. zpracování PD, byla zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2024.
 12. Realizace projektu, tj. zpracování PD, musí být ukončena do 30. 6. 2026.
 13. Příjemce je povinen poskytovateli ve lhůtě do 31. 12. 2027 písemně doložit, že žádost, resp. žádosti o spolufinancování plánovaného záměru, včetně podpořené projektové dokumentace, byly předloženy do příslušného Programu EU nebo NDT a splnily kritéria přijatelnosti, případně předložit kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas v případě, že byl plánovaný záměr realizován na vlastní náklady příjemce. V opačném případě je příjemce povinen v téže lhůtě poskytnutou dotaci vrátit. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně. Příjemce má vůči poskytovateli povinnost na požádání poskytnout další informace o realizaci plánovaného záměru. Pokud je plánovaný záměr rozdělen, příjemce dokládá doklady o splnění kritérií přijatelnosti v programech EU/NDT nebo kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlasy v rozsahu, který odpovídá celému původnímu plánovanému záměru. V případě, kdy dojde ke zúžení rozsahu plánovaného záměru, se splnění povinnosti příjemce bude posuzovat individuálně – bude se hodnotit poměr velikosti skutečně realizované části plánovaného záměru k projektové dokumentaci, zpracované v rámci Programu.
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. 12. 2023, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie řady L dne 15. 12. 2023)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, uvedeném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:
  Náklady vedoucí k vypracování následující dokumentace (v rámci programů přeshraniční spolupráce jsou uznatelnými náklady pouze náklady českého partnera – žadatele v rámci tohoto dotačního Programu):
  • dokumentace bouracích prací,
  • dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, výškopisného, geodetického apod. a průzkumných prací,
  • dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,
  • dokumentace pro provedení stavby,
  • položkový rozpočet
  • předběžná studie proveditelnosti, studie proveditelnosti – mimo projektů týkajících se PD na nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami ²,
  • projektové fiše, studie, analýzy a posudky, vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci do programů uvedených v článku III,
  • dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),
  • žádosti o dotaci z programů uvedených v článku III do maximální výše uznatelných nákladů 100.000 Kč (včetně DPH).
  PD podle tohoto článku může být pořízena vlastní činností nebo dodavatelským způsobem. V případě, že žadatel pořizuje PD, popř. žádost o dotaci dle tohoto článku jako investici vlastní činností, bude postupovat podle § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle Českého účetního standardu 710, bod 5.1.2. nebo bod 6.1.2.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě dle odst. 2–4 tohoto článku a následně prostřednictvím datové schránky dle odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí do systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky a v tomto systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt. Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje tvoří obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods;
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele – scan ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx;
  3. čestné prohlášení o souladu projektu se strategickým plánem rozvoje obce – scan ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx.
 4. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému ePodatelna. Tímto krokem je odeslaná žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 5. Následně žadatel žádost o dotaci (obecná část, projektová část a čestné prohlášení, bez příloh!) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným elektronickým podpisem žadatele (starosty žadatele). Pozn. Při vytvoření datové zprávy uveďte do buňky "k rukám" označení "RRC"! Do buňky "předmět" uveďte "Žádost o dotaci v Programu PPD 2024".
 6. V rámci programu může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost (rozhodující bude podání žádosti prostřednictvím elektronického systému ePodatelna). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 7. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s podmínkami tohoto dotačního programu,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronickém systému ePodatelna a rovněž prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. mimo lhůtu pro předložení žádosti
  4. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu),
  5. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  6. pokud žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 8. Pokud bude žádost vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele e‑mailem k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je od 8. 4. 2024 od 9:00 hodin do 17. 5. 2024 do 12:00 hodin. Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky je od 8. 4. 2024 do 24. 5. 2024.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 4. Kontaktní osoba: Bc. Pavla Tichá, tel. 595 622 734, e‑mail pavla.ticha@msk.cz.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií (příloha č. 8 programu). Hodnocení provádějí dva hodnotitelé z Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, výsledkem hodnocení je aritmetický průměr počtu bodů hodnotitelů. Žádost, která v bodování dosáhne méně než 10 bodů, bude vyřazena a nebude posuzována při stanovování pořadí projektů pro přidělení dotace. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch rady kraje.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 31. 12. 2024.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky orgánem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné a průběžné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému.
 3. Následně příjemce:
  1. zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat do datové schránky) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v Programu PPD 2024". Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem příjemce (starosty příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  2. odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat poštou nebo podat na podatelnu) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, které se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému) a podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal‑li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  28. října 2771/117
  702 00 Ostrava
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
  • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  • plným názvem příjemce a adresou jeho sídla,
  • textem "Závěrečné vyúčtování".
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program, musí být úplné (musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné.
 6. V průběhu realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Ustanovení tohoto článku upravující závěrečné vyúčtování se použijí na průběžné vyúčtování obdobně.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  • formální správnosti,
  • dodržení účelu poskytnutí dotace,
  • dodržení podmínek,
  • celkové evidence projektu,
  • uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 18,75 mil. Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 89/6572 ze dne 19. 2. 2024 a nabývá účinnosti dne 21. 2. 2024.


1 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

2 Pro projekty týkající se nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami jsou uznatelné náklady až od stupně DUR. Veškeré studie, týkající se předprojektové přípravy uvedených projektů, hydrogeologické posouzení lokalit případně jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje jsou řešeny v DP "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území příp. části území, obce". Administrátorem tohoto programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.