Menu

Podmínky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva

Banner – Financováno EU, MŽP, MSK

I. Charakter a identifikace Programu

 1. Program se řídí ustanoveními Závazných pokynů výzvy č. 16/2023 pro zastřešující projekty Vouchery pro podnikatele (dále jen "Pokyny") vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen "OPST") (příloha č. 1 Programu).
 2. V rámci Pokynů se pro oprávněného žadatele a příjemce používá pojem konečný žadatel / konečný příjemce. V rámci tohoto Programu jsou však výše uvedené pojmy nahrazeny pojmem žadatel / příjemce.
 3. Podpora v rámci programu je hrazena z prostředků OPST, projektu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.10.03.01/00/23_016/0000181.
 4. Program má podobu průběžné a jednotné nesoutěžní výzvy pro oba typy voucherů uvedené v čl. V Programu.

II. Vyhlašovatel Programu (poskytovatel dotace)

Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Administrátor Programu

 1. Administrátorem Programu za poskytovatele dotace je ustanoven odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 2. Administrátor zajišťuje pro žadatele a příjemce informační servis v rámci konzultace obecných podmínek Programu (oprávněný žadatel/příjemce, rozpočet, uznatelné náklady a další), projektových záměrů, dotazů týkajících se aplikace pro podávání žádosti o dotaci, dotazů ve věci realizace projektů a smlouvy o poskytnutí dotace, konzultace vyúčtování a konzultace změn v projektu. Pro tyto účely mohou žadatelé a příjemci zasílat své dotazy prostřednictvím e‑mailové adresy vouchery@msk.cz. Informace k programu budou rovněž zveřejňovány na webu Podnikatelské vouchery¹.
 3. Kontaktními osobami administrátora jsou:

IV. Garant Programu

 1. Garantem věcného zaměření Programu je Moravskoslezské inovační centrum, a.s.
 2. Garant zajišťuje pro žadatele a příjemce informační servis v rámci konzultace projektových záměrů, výběru vhodných oblastí pro čerpání služeb a souladu projektu s krajskou inovační strategií (RIS3). Pro tyto účely mohou žadatelé a příjemci využít kontaktního formuláře na webu Podnikatelské vouchery.
 3. Kontaktní osobou garanta je Lukáš Stavěl, tel. 601 075 482; e‑mail lukas.stavel@ms-ic.cz.

V. Cíle a priority Programu (věcné zaměření)

 1. Program je jedním z nástrojů podpory OPST, který přispívá k jedinému specifickému cíli – umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která spočívá v dosažení cílů Evropské unie (dále jen "EU") v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050, v souladu s Pařížskou dohodou. Konkrétně se zaměřuje na zmírňování negativních dopadů odklonu od uhlí v nejohroženějších regionech, které budou v této souvislosti v nejbližších letech čelit největším socioekonomickým nebo environmentálním výzvám.
 2. V rámci Programu bude poskytována podpora prostřednictvím dvou typů voucherů:
  1. Voucher pro rozvoj podnikání
   Cílem tohoto voucheru je podpora vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit.
   Záměrem poskytovatele je podpořit aktivity cílové skupiny, které:
   • umožní zahájit podnikání;
   • povedou k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb;
   • povedou k rozšíření stávající výroby nebo stávajících poskytovaných služeb nebo
   • povedou ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti.
  2. Inovační voucher
   Cílem tohoto voucheru je podpora inovačního potenciálu malých a středních podniků.
   Záměrem poskytovatele je podpořit aktivity cílové skupiny, které:
   • povedou k vývoji a tvorbě nových produktů a služeb;
   • povedou k otestování nových produktů a služeb;
   • povedou ke zvýšení funkčnosti produktů a služeb nebo
   • povedou k tvorbě účelových pracovních míst v oblasti inovací produktů a služeb.

VI. Alokace Programu

Předpokládaný rozpočet Programu je ve výši 230.000.000 Kč. V případě, že Ministerstvo životního prostředí nevydá právní akt, na jehož základě bude vyhlašovateli Programu poskytnuta dotace na projekt Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.10.03.01/00/23_016/0000181, nebude Program realizován a dotace žadatelům nebudou poskytnuty.

VII. Lokalizace Programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat, resp. dopad realizace projektu musí být na území Moravskoslezského kraje.

VIII. Vymezení okruhu příjemců (cílové skupiny)

 1. Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace může být pouze:
 1. podnikatelský subjekt (podnikající fyzická nebo právnická osoba), který:
  1. má sídlo, pobočku, provozovnu² (v případě právnické osoby) nebo místo podnikání (v případě podnikající fyzické osoby; místem podnikání fyzické osoby se rozumí sídlo ve smyslu § 429 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) na území Moravskoslezského kraje;
  2. má přidělené české IČ;
  3. je oprávněn k podnikání v odpovídající činnosti (dle klasifikace CZ‑NACE), ve které je realizován projekt;
  4. splňuje definici malého a středního podniku³;
 2. fyzická osoba nepodnikající, která má trvalý pobyt na území Moravskoslezského kraje
  Fyzická osoba nepodnikající může získat podporu (max. 50.000 Kč) pouze v rámci Voucheru pro rozvoj podnikání.
 3. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 4. Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tj. právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

IX. Forma a výše podpory

 1. Podpora v rámci Programu je poskytována formou nenávratné finanční podpory, tj. dotace.
 2. Dotace v rámci Programu je příjemcům poskytována v režimu podpor malého rozsahu – de minimis (s výjimkou fyzické osoby nepodnikající, která není příjemcem veřejné podpory). Pokud by požadovaná výše dotace obsažená v žádosti o podporu překročila limit podpory de minimis dle platného nařízení bude částka požadované dotace žadatele snížena v souladu s uvedeným nařízením a takto upravená částka bude předložena příslušnému orgánu kraje k rozhodnutí.
 3. Dotace je poskytována ve výši maximálně 80 % ze způsobilých výdajů projektu (případně do výše, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis).
 4. Minimální výše dotace činí 50.000 Kč.
 5. Maximální výše dotace činí:
  1. 50.000 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze fyzická osoba nepodnikající);
  2. 500.000 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze podnikatelský subjekt);
  3. 1.000.000 Kč (Inovační voucher – pouze podnikatelský subjekt).
 6. Pro dosažení max. výše dotace v odst. 5 tohoto článku by způsobilé výdaje projektu měly odpovídat částce:
  1. 62.500 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze fyzická osoba nepodnikající);
  2. 625.000 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze podnikatelský subjekt);
  3. 1.250.000 Kč (Inovační voucher – pouze podnikatelský subjekt).
 7. Žadatel bere na vědomí, že vykázané celkové způsobilé výdaje projektu nad rámec limitu uvedeného v odst. 6. písm. a. až c. si žadatel plně hradí z vlastních zdrojů (dotace se nezvýší nad limit uvedený v odst. 5 písm. a. až c. tohoto článku). Žadatel plně hradí z vlastních zdrojů rovněž celkové způsobilé výdaje projektu, které přesáhnou výši celkových způsobilých výdajů uvedenou v jeho žádosti.

X. Termíny Programu a období realizace

 1. Maximální délka realizace projektu v rámci Programu je stanovena na:
  1. 6 měsíců pro fyzickou osobu nepodnikající a
  2. 12 měsíců pro podnikatelský subjekt.
 2. Realizace projektu může začít nejdříve dnem podání žádosti v aplikaci "Vouchery pro podnikatele" (dále jen "Aplikace"), anebo později, dnem, který si pro zahájení fyzické realizace projektu stanoví žadatel v žádosti.
 3. Fyzická realizace projektu dle odst. 1 musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2025.

XI. Předložení žádosti

 1. Žádost v rámci Programu se předkládá pouze elektronicky, a to prostřednictvím aplikace Vouchery pro podnikatele. Žadatel se do Aplikace zaregistruje, vyplní formulář žádosti, připojí požadované přílohy a odešle elektronickou žádost.
 2. Odesláním žádosti je na ní vygenerován prvotní identifikátor dokumentu (PID) a zároveň je jí přiřazeno jedinečné pořadové číslo v číselné řadě, a to podle času odeslání žádosti v Aplikaci.
 3. Následně je nutno tuto žádost, v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doložit poskytovateli podepsanou do 10 pracovních dní od odeslání žádosti v Aplikaci. V závislosti na typu žadatele je možné podepsanou žádost předložit buď:
  1. v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (platí pouze pro fyzickou osobu nepodnikající).
   V případě osobního podání či využití poštovních služeb se žádosti doručují na adresu:
   Moravskoslezský kraj
   Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   28. října 2771/117
   702 00 Ostrava

   a to v uzavřené obálce označené názvem dotačního programu, pořadovým číslem žádosti o poskytnutí dotace vygenerovaným Aplikací, jménem a příjmením žadatele, bydlištěm žadatele (kontaktní adresou) a textem "Neotvírat – Žádost o poskytnutí dotace".
   Takto označená obálka je vygenerována přímo Aplikací po jejím odeslání. Žadatel si žádost z Aplikace stáhne ve formátu .pdf. Předpřipravený formát obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit.
   Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli (pouze na jeho vyžádání) potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu (Příloha č. 16 Programu).
  2. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
   V případě elektronického podání se žádost doručuje do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" uveďte "RRC", do buňky "věc" uveďte "Vouchery pro podnikatele"). Při doručení žádosti z vlastní datové schránky žadatele je možné uplatnit zákonnou fikci podpisu. V případě doručení žádosti z datové schránky (jiné než žadatelovy), musí být žádost opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) žadatele. Vyplývá‑li ze stanov či jiných obdobných dokumentů požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato žádost rovněž opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba CzechPoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele.
 4. V rámci Programu může být jednomu žadateli schválen maximálně:
  1. jeden Voucher pro rozvoj podnikání, pokud je fyzickou osobou nepodnikající;
  2. jeden voucher od každého typu, pokud je podnikatelským subjektem.
 5. Předložená žádost (včetně příloh) se archivuje a žadateli se nevrací.

XII. Přílohy k žádosti

 1. Žadatel, který je fyzickou osobou nepodnikající, dokládá k žádosti v Aplikaci tyto přílohy:
  1. projektový záměr zpracovaný dle přílohy č. 3a Programu;
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů;
  3. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 2. Žadatel, který je podnikatelským subjektem, dokládá k žádosti v Aplikaci tyto přílohy:
  1. projektový záměr zpracovaný dle přílohy č. 3b Programu (v případě Voucheru pro rozvoj podnikání) nebo dle přílohy č. 3c Programu (v případě Inovačního voucheru);
  2. čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle přílohy č. 4 Programu;
  3. výpis z evidence Rejstříku trestů (v případě podnikající fyzické osoby) nebo výpis z evidence Rejstříků trestů právnických osob (v případě právnické osoby);
  4. úplný výpis z Evidence skutečných majitelů (dokládají pouze právnické osoby);
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele;
  6. formulář pro posouzení podniku v obtížích zpracovaný dle přílohy č. 5 Programu;
  7. formulář pro stanovení velikosti a ekonomické skupiny podniku zpracovaný dle přílohy č. 6 Programu;
  8. ekonomické výkazy pro ověření podniku v obtížích, velikosti a ekonomické skupiny podniku;
  9. doklady prokazující vlastnické či obdobné právo k nemovitostem, kde bude realizován projekt¹⁰;
  10. statut svěřenského fondu a další dokumenty, ze kterých bude zřejmé, kdo je zakladatel, správce, obmyšlený, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou (pouze v případě, že má podíly či akcie vloženy do svěřenského fondu);
  11. indikativní nabídky odůvodňující výši předpokládaných výdajů projektu (vztahující se k dodávkám, službám a stavebním pracím).

XIII. Lhůta pro předkládání žádostí

 1. Žádosti mohou být předkládány prostřednictvím Aplikace ve lhůtě od 3. 1. 2024 10:00 hod. do 16. 12. 2024.
 2. Následné podání podepsané žádosti dle čl. XI odst. 3 je nutné ve lhůtě 10 pracovních dní od odeslání žádosti v Aplikaci.
 3. Příjem žádostí Programu bude ze strany poskytovatele ukončen buď:
  1. uplynutím lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku nebo
  2. v okamžiku, kdy částka požadované dotace všech předložených žádostí dosáhne výše 120 % stanovené alokace Programu, tj. 276.000.000 Kč,
  podle toho, která skutečnost nastane dříve.

XIV. Hodnocení žádostí

 1. Hodnocení žádostí v Programu probíhá na základě kritérií formálních náležitostí (uvedených v příloze č. 7a/7b Programu) a kritérií přijatelnosti (uvedených v příloze č. 8a/8b/8c Programu). Žádosti se hodnotí průběžně v pořadí dle času odeslání žádosti v Aplikaci.
 2. Hodnocení kritérií formálních náležitostí provádí administrátor prostřednictvím dvou svých zaměstnanců na předem stanoveném formuláři – Hodnoticím listu (příloha č. 7a/7b Programu).
 3. V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí označených jako napravitelná, je žadatel vyzván k opravě/doplnění. Výzva k opravě/doplnění je žadateli zaslána výhradně prostřednictvím e‑mailu uvedeného v předložené žádosti ve lhůtě maximálně 15 pracovních dní od identifikace nedostatku(ů).
 4. Oprava formálních náležitostí je možná maximálně dvakrát. Termín pro každou nápravu chyb je maximálně 10 pracovních dní. Lhůta pro nápravu chyb začíná běžet následujícím pracovním dnem po doručení výzvy k opravě. Lhůta je závazná a není možné žádat o její prodloužení.
  V případě, že žadatel neodpoví na první výzvu ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení, bude takováto žádost o podporu vyřazena z procesu hodnocení přijatelnosti.
  Pokud bude v žádosti nalezena jiná formální chyba, nebo žadatel správně neopraví požadovaný bod z první výzvy k opravě/doplnění, bude žadateli zaslána druhá výzva. V případě, že žadatel neopraví požadovaný bod na druhou výzvu, bude žádost vyřazena z procesu hodnocení přijatelnosti.
  Pokud bude při kontrole formálních náležitostí zjištěno nesplnění jednoho či více kritérií označených jako nenapravitelná, bude žádost vyřazena z procesu hodnocení přijatelnosti.
 5. Hodnocení kritérií přijatelnosti provádí administrátor prostřednictvím svých zaměstnanců a prostřednictvím využití služeb externích hodnotitelů, zařazených do interní databáze hodnotitelů, na předem stanoveném formuláři – Hodnoticím listu (příloha č. 8a/8b/8c Programu). Kritéria přijatelnosti hodnotí vždy dva hodnotitelé.
 6. Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná, tzn. nesplnění kteréhokoliv kritéria znamená neschválení žádosti bez možnosti opravy/doplnění.
 7. V případě, že by se oba hodnotitelé v některém kritériu (příp. ve vícero kritériích) lišili svým hodnocením, osloví administrátor třetího hodnotitele – arbitra. Za arbitra může být vybrán pouze externí hodnotitel. Úkolem arbitra je posoudit žádost žadatele v kontextu hodnocení obou hodnotitelů a zaujmout výsledné stanovisko, zda kritérium (či více kritérií) bylo naplněno či nikoliv. Rozhodnutí arbitra je konečné a jeho stanovisko je pro administrátora závazné.

XV. Výběr žádostí

 1. Žádosti, které splní kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, jsou administrátorem zpracovány do písemného vyhodnocení složeného ze seznamu žadatelů, kterým se navrhuje dotace poskytnout, a seznamu žadatelů, kterým se poskytnutí dotace nenavrhuje s uvedením důvodu(ů) neposkytnutí dotace.
 2. Písemné vyhodnocení dle odst. 1 předkládá administrátor příslušnému orgánu kraje dle jeho pravomocí vymezených zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Příslušný orgán kraje (dle odst. 2) rozhoduje:
  1. o poskytnutí dotace na předložené projekty a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli,
  2. o neposkytnutí dotace žadatelům s uvedením důvodu(ů).
   a to v pořadí dle pořadového čísla žádosti. O poskytnutí a neposkytnutí dotace bude rozhodnuto nejpozději do 30. 4. 2025.
 4. Schválen bude maximálně takový počet žádostí, u nichž součet požadované výše dotace dosáhne 120 % stanovené alokace Programu, tj. 276.000.000 Kč.
 5. V případě, že bude předloženo a zároveň splní všechny podmínky Programu více žádostí, než by bylo možné podpořit z důvodu Programem stanovené alokace (tj. 230.000.000 Kč), budou tyto žádosti, v pořadí dle pořadového čísla žádosti, postoupeny ke schválení příslušnému orgánu kraje do zásobníku žádostí. Žádosti z tohoto zásobníku mohou být následně podpořeny pouze za předpokladu uvolnění finančních prostředků v rámci Programu, které byly původně přiděleny jinému schválenému žadateli.
 6. Výsledky rozhodnutí příslušného orgánu kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje a jeho úřední desce do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí příslušného orgánu kraje.

XVI. Právní akt (smlouva o poskytnutí dotace)

 1. Smlouva o poskytnutí dotace (dle přílohy č. 9a/9b/9c Programu) může být uzavřena pouze s žadatelem, kterému byla schválena dotace rozhodnutím příslušného orgánu kraje dle č. XV Programu.
 2. Uzavření smlouvy je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. podklady k ověření postupu výběru dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). V případě:
   1. veřejné zakázky malého rozsahu předkládá žadatel vyplněný Záznam o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu (příloha č. 10a Programu);
   2. podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky předkládá žadatel písemnou zprávu obsahující informace a náležitosti dle § 217 ZZVZ.
   Žadatel může namísto písemné zprávy obsahující informace a náležitosti dle § 217 ZZVZ o výběru dodavatele veřejné zakázky předložit čestné prohlášení (příloha č. 10b Programu), v případě, že výběrové řízení na dodavatele nestihne uzavřít k datu dle lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku. V tomto čestném prohlášení se žadatel zaváže, že požadovanou dokumentaci dle odst. 2 písm. b. bodu ii. doloží nejpozději k datu předložení závěrečného vyúčtování stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.
 3. V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dalších dokladů a údajů nad rámec podkladů uvedených v odst. 2. Výsledek kontroly administrátor zaznamená do Hodnoticího listu – Kontrola před uzavřením smlouvy (příloha č. 11 Programu).
 4. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 2 ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo realizovaná veřejná zakázka nebyla vyhlášena v souladu s ZZVZ, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 5. Po uzavření smlouvy mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem bude příjemci poskytnuta záloha ve výši 30 % schválené maximální částky dotace, která bude převedena na účet příjemce do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace (tj. uveřejnění v registru smluv). Zbývající část dotace (max. do schválené maximální částky dotace) bude příjemci vyplacena na jeho účet do 30 dnů od schválení předloženého bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu, přičemž kontrola vyúčtování musí proběhnout nejpozději do 60 pracovních dní od jeho předložení.
 6. Smlouva o poskytnutí dotace je závazná a není možné ji měnit takovým způsobem, který by ovlivnil přijatelnost projektu příjemce nebo byl v rozporu s podmínkami Programu.

XVII. Obecná způsobilost výdajů Programu

 1. Podpora z Programu může být poskytnuta a proplacena pouze na výdaj, který splňuje následující podmínky způsobilosti:
  1. je realizován v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU);
  2. naplňuje pravidla a cíle programu OPST, podmínky tohoto Programu a smlouvy o poskytnutí dotace;
  3. je přímo a výhradně spojen s realizací projektu příjemce a je součástí jeho rozpočtu;
  4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
  5. vznikl příjemci v období realizace projektu stanoveném v žádosti, a byl příjemcem uhrazen až do lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, která je uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace;
  6. je realizován v místě dle čl. VII Programu;
  7. je řádně identifikovatelný, prokazatelný, ověřitelný a doložitelný příslušným účetním, daňovým či bankovním dokladem, popřípadě další podpůrnou dokumentací.
 2. Doklad dle odst. 1 písm. g. musí být zároveň označen identifikačním číslem Programu (uvedeno v čl. I Programu). Akceptovány jsou doklady vystavené dodavatelem jak v listinné, tak elektronické formě.
 3. Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je příjemci vyplácena na bankovní účet, je vytvořen předpoklad pro bezhotovostní úhradu, za kterou je považována i platba platební kartou. Hotovostní platby nejsou v Programu akceptovány.

XVIII. Způsobilé výdaje Programu

 1. Za způsobilý výdaj je v rámci Voucheru pro rozvoj podnikání považováno:
  1. pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení, hardware apod.) a nehmotného majetku (např. software)¹¹;
  2. pořízení staveb formou výstavby a stavební úpravy¹²;
  3. nájemné prostoru (zahrnuje i nájem za coworking), který slouží cíli projektu žadatele¹³;
  4. nákup služeb – poradenství a vzdělávání související s cíli projektu žadatele¹⁴ spadající do těchto oblastí (je možné čerpat služby, které spadají do 2 a více oblastí):
   • ideation & validation (např. Business (Lean) Canvas, Business plán, Business validation apod.),
   • osobnostní předpoklady pro podnikání (např. silné a slabé stránky, kompetenční modely, odhalování talentu apod.),
   • koučink obecně,
   • business development (např. obchodní strategie, cenotvorba, prodej se specializací B2B či B2C apod.),
   • marketing (např. průzkum trhu, strategický marketing, PR a brand management apod.),
   • finance (např. finanční modelování a plánování, grantové financování, crowdfunding apod.),
   • právo (např. právní formy podnikání, založení podniku, duševní vlastnictví apod.),
   • digitální podnikání (např. digitální nástroje pro řízení podniku, e‑commerce, online marketing apod.),
   • lidé (např. získávání a nábor týmu, odměňování a motivační systémy, firemní kultura apod.).
   Poskytované služby mají směřovat k zahájení podnikání (platí pro fyzické osoby nepodnikající) nebo k obecnému rozvoji podnikání (platí pro podnikatelské subjekty). Tyto poskytované služby nemají nahrazovat běžné provozní služby/činnosti spojené s podnikatelskou činností.
  5. pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti;
   Pro fyzickou osobu nepodnikající platí, že může čerpat podporu pouze na výdaje spojené s poradenstvím a vzděláváním.
  6. Za způsobilý výdaj v rámci Inovačního voucheru je považováno:
   1. pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení související s novým produktem apod.) a nehmotného majetku (např. nákup práv duševního vlastnictví)¹⁵;
   2. pořízení materiálu (např. materiál související s tvorbou nového produktu);
   3. nákup služeb – přístup k výzkumnému zařízení a testování či měření vlastností produktu, vývoj/návrh/tvorba nového produktu nebo služeb (např. prototypu, funkčního vzorku, užitného designu), zvýšení funkčnosti produktu nebo služeb¹⁶;
   4. osobní náklady na nově vzniklé pracovní místo účelově vytvořené pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací¹⁷;
   5. pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti.
  7. Daň z přidané hodnoty související s uznatelnými výdaji je považována za uznatelný výdaj, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně¹⁸.

XIX. Nezpůsobilé výdaje Programu

 1. Mezi nezpůsobilé výdaje Programu patří zejména:
  1. výdaje na pořízení nemovitosti (budov a pozemků) formou nákupu;
  2. pořízení vozidel;
  3. pořízení použitého majetku;
  4. výdaje na investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv (zejména kotle na uhlí a zemní plyn apod.);
  5. výdaje na investice do energetického využití odpadu;
  6. náklady příštích období (např. předplacené služby softwaru a licence, které spadají do období udržitelnosti);
  7. administrace žádosti – zpracování žádosti o podporu, projektového záměru, studie proveditelnosti a závěrečného vyúčtování;
  8. daň z přidané hodnoty v případě, že konečný žadatel je plátcem této daně a má nárok na odpočet této daně;
  9. úroky z úvěrů, splátky úvěrů;
  10. výdaje na soudní spory, penále, pokuty;
  11. leasing a operativní leasing.
 2. Za nezpůsobilý výdaj v rámci projektu je rovněž považováno plnění pořízené od propojených osob dle výkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže¹⁹.

XX. Změny v projektu příjemce

 1. Změny v projektu je možné provádět až po uveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv. Změny se dle závažnosti dělí na změny v projektu podstatné a nepodstatné.
 2. Nepodstatné (formální) změny nepodléhají schválení ze strany poskytovatele dotace. Příjemce je povinen nepodstatné změny oznámit administrátorovi písemně na formuláři dle přílohy č. 12 Programu. Za nepodstatné změny se považuje:
  1. změna kontaktní osoby projektu (vč. změny kontaktních údajů) či adresy pro doručení písemností;
  2. změna v osobách vykonávajících funkci člena statutárního orgánu příjemce (pouze podnikatelský subjekt – právnická osoba);
  3. změna adresy realizace projektu (touto změnou však musí být zachováno místo dopadu realizace projektu na území kraje);
  4. změna sídla, provozovny, místa podnikání nebo trvalého pobytu příjemce, pokud nové sídlo, provozovna, místo podnikání či trvalý pobyt budou umístěny na území kraje;
  5. změna harmonogramu realizace projektu, která neovlivní cíle, výstupy projektu, rozpočet projektu a celkovou délku realizace projektu;
  6. úprava postupu realizace projektu, který však neovlivní charakter, cíle, rozpočet a celkovou délku realizace projektu;
  7. změna subjektu poskytujícího poradenské služby (pouze v rámci Voucheru pro rozvoj podnikání) v případě, že nový subjekt bude vybrán z ověřené databáze a zároveň bude zachován charakter, cíl, rozpočet a celková délka realizace projektu;
  8. vzájemné finanční úpravy jednotlivých výdajových položek v rámci jednoho druhu uznatelného výdaje (pouze podnikatelské subjekty);
  9. změny rozpočtu mezi jednotlivými druhy výdajů do 10 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů v součtu za celé období realizace projektu příjemce při zachování výše schválené dotace i míry podpory (pouze podnikatelské subjekty).
 3. Administrátor má právo posoudit změnu projektu příjemce nad rámec změn uvedených pod písmeny a. až i. jako změnu nepodstatnou.
 4. Ostatní změny, neuvedené v odst. 2, jsou považovány za podstatné. Jedná se o takové změny, které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu. Tyto změny lze akceptovat jen v době fyzické realizace projektu.
 5. Poskytovatel může změnu projektu příjemce schválit na základě řádně zdůvodněné žádosti o podstatnou změnu (zpracované a předložené příjemcem dle přílohy č. 13 Programu) a pouze v rozsahu snížení podpořených aktivit za předpokladu, že bude zachován smysl a účel projektu a též minimální výše dotace. V rámci podstatné změny může poskytovatel příjemci prodloužit i délku nebo posunout období realizace projektu. Avšak podstatnou změnou není možné zvýšit délku realizace projektu nad maximální možnou délku realizace projektu příjemce uvedenou v čl. X Programu.
 6. Podstatné změny vždy vyžadují schválení poskytovatelem dotace a uzavření dodatku, anebo dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace
 7. Žadatel, který je podnikatelským subjektem, je povinen formulář hlášení nepodstatných změn nebo formulář žádosti o podstatnou změnu předložit elektronicky prostřednictvím datové schránky. Žadatel, který je fyzickou osobou nepodnikající (nevlastní‑li datovou schránku), může zaslat formulář elektronicky na adresu podatelny kraje (podatelna@msk.cz), prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním podáním na podatelně úřadu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však při předložení závěrečného vyúčtování (v případě formuláře hlášení nepodstatných změn) nebo před uplynutím doby realizace svého projektu (v případě žádosti o podstatnou změnu).

XXI. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu, které se skládá z:
  1. formuláře Závěrečná zpráva (příloha č. 14a/14b/14c Programu),
  2. kopií účetních dokladů vztahujících se ke způsobilým výdajům projektu a týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě,
  3. dokladů prokazujících splnění opatření k zajištění publicity projektu
 2. Lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování je 30 kalendářních dní od ukončení realizace projektu.
 3. Žadatel, který je podnikatelským subjektem, je povinen formulář závěrečného vyúčtování předložit elektronicky prostřednictvím datové schránky. Žadatel, který je fyzickou osobou nepodnikající (nevlastní‑li datovou schránku), může zaslat formulář závěrečného vyúčtován, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním podáním na podatelně úřadu.

XXII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kontrola použití dotace je realizována v rámci předběžné kontroly (ex‑ante), průběžné kontroly (interim) a následné kontroly (ex‑post).
 3. Předběžnou kontrolu provádí administrátor před poskytnutím veřejné finanční podpory – dotace. Tento proces představuje kontrolní činnost, která je realizována před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace dle čl. XVI Programu.
 4. Průběžnou kontrolu provádí administrátor od okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do okamžiku vyplacení finančních prostředků na základě předloženého finančního vypořádání dotace ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je v rámci průběžné kontroly povinen umožnit administrátorovi v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení kontroly, a to přímo na místě realizace projektu.
 5. Následnou kontrolu provádí administrátor po použití veřejné finanční podpory – dotace, po celou dobu tzv. udržitelnosti projektu (blíže čl. XXIV Programu). Příjemce je v rámci následné kontroly povinen umožnit administrátorovi v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení kontroly, a to přímo na místě realizace projektu.
 6. V případě provedení kontroly na místě si poskytovatel vyhrazuje právo provést kontrolu u:
  1. min. 5 % podpořených projektů příjemců v rámci průběžné kontroly a
  2. min. 5 % podpořených projektů příjemců v rámci následné kontroly (u kterých vznikla povinnost udržitelnosti dle čl. XXIV Programu).
 7. Příjemce podpory Programu je rovněž povinen strpět kontrolu i z úrovně ostatních subjektů, konkrétně Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, příp. Nejvyššího kontrolního úřadu. Uvedené subjekty mohou provést kontrolu na místě přímo u příjemce.
 8. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XXIII. Publicita Programu

 1. Příjemce je v rámci realizace projektu povinen zajistit dostatečnou publicitu realizovaného projektu (netýká se fyzických osob nepodnikajících). Konkrétní opatření k zajištěné publicitě jsou uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 9a/9b/9c Programu).
 2. K automatickému a snadnému vytváření podkladů povinné publicity mohou příjemci využít webovou aplikaci Generátor povinné publicity²⁰. Pomocí generátoru si příjemci mohou sami vytvořit grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity.
 3. Při realizaci konkrétních prvků publicity musí příjemce vždy uvádět registrační číslo projektu vyhlašovatele Programu (uvedené v čl. I odst. 3 Programu) a využít jednotné logo dle přílohy č. 15 Programu.

XXIV. Udržitelnost projektu v rámci Programu

 1. V případě pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku je příjemce povinen tento majetek zachovat pro cíl projektu v místě realizace projektu po dobu minimálně 3 let od finančního ukončení projektu, tj. od data proplacení finanční částky na základě schváleného závěrečného vyúčtování.
 2. Udržitelnost musí konečný příjemce zajistit jen na investiční část (v případě, že projekt zahrnuje i neinvestiční části).
 3. V případě způsobilého výdaje "pořízení staveb formou výstavby a stavební úpravy" musí příjemce v rámci kontroly doložit, že má zajištěný přístup k dané nemovitosti i v době udržitelnosti (např. doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvou, ze které bude zřejmé, že nájemní doba pokrývá minimálně dobu udržitelnosti).

XXXV. Závěrečná ustanovení

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných výdajů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami Programu a strukturou rozpočtu projektu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Dotace nesmí být použita na ty výdaje projektu, na které byla anebo bude použita jiná podpora z veřejných zdrojů, a to včetně podpory z prostředků EU.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Zemřel‑li příjemce po zveřejnění smlouvy v registru smluv, ale před poskytnutím dotace nebo části dotace na jeho účet, právo na poskytnutí dotace zaniká; dědicové nemají na poskytnutí dotace právní nárok. Zemřel‑li konečný příjemce po poskytnutí dotace nebo části dotace na jeho účet, přechází práva a povinnosti ze smlouvy na jeho dědice.
 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XXVI. Seznam příloh Programu

XXVII Účinnost Programu

Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 82/6075 ze dne 20. 11. 2023 a nabývá účinnosti dne 22. 11. 2023.


1 Dostupný na adrese: www.podnikatelskevouchery.cz.

2 Není‑li možné ověřit umístění provozovny v Moravskoslezském kraji [např. z důvodu, že specifický podnikatelský subjekt podle právního předpisu nemá povinnost zveřejnit svou provozovnu/své provozovny v živnostenském rejstříku (např. zdravotnická zařízení), doloží takovýto žadatel sám tuto skutečnost].

4 Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (nařízení de minimis), respektive nařízení, kterým bude případně nahrazeno.

5 Výpis nesmí být starší více než 3 měsíce k datu podání žádosti.

6 Výpis nesmí být starší více než 3 měsíce k datu podání žádosti.

7 Výpis nesmí být starší více než 3 měsíce k datu podání žádosti. Trestní bezúhonnost musí splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. Je‑li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Žadatel dokládá požadované výpisem z Rejstříku trestů za každou osobu statutárního orgánu.

8 Neplatí pro právnické osoby dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

9 Žadatel, který vede podvojné účetnictví podle zákona 563/2001 Sb. dokládá zprávu auditora (platí jen u toho, kdo podléhá auditu), aktuální uzavřené daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem, rozvahu (aktiva a pasiva za poslední 2 uzavřená účetní období) a výkaz zisku a ztráty (za poslední 2 uzavřená účetní období). Žadatel, který vede daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. dokládá informace v kumulativních hodnotách o výdajích a příjmech/majetku a dluzích (za poslední 2 uzavřená účetní období). Nově založený podnikatelský subjekt bez historie dokládá aktuální ekonomické výkazy.

10 Pokud žadatel není vlastníkem nemovitosti (na základě Katastru nemovitostí) musí doložit relevantní smluvní dokumentaci, která jej opravňuje k výkonu práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován (např. nájemní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí nájemní apod.). V případě, že předmětem projektu je technické zhodnocení pronajaté budovy je nutné předložit – kromě nájemní smlouvy, příp. smlouvy o smlouvě budoucí nájemní – také souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení pronajaté budovy (či její části) formou dodatku k nájemní smlouvě či úpravou samotné nájemní smlouvy.

11 Součástí nákladů na pořízení majetku mohou být i náklady na služby související s jeho pořízením.

12 Pouze je‑li žadatel majitelem nemovitosti/prostor, nebo má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu.

13 Pouze pro žadatele s podnikatelskou historií do 3 let.

14 Pouze jsou‑li tyto služby poskytnuty ověřeným / akreditovaným poskytovatelem. Seznam akreditovaných poskytovatelů je dostupný na webu Podnikatelské vouchery: www.podnikatelskevouchery.cz.

15 Součástí nákladů na pořízení majetku mohou být i náklady na služby související s jeho pořízením.

16 Žadatel může využít služeb ověřených / akreditovaných poskytovatelů. Seznam akreditovaných poskytovatelů je dostupný na webu Podnikatelské vouchery: www.podnikatelskevouchery.cz. Využití služeb poskytovatelů dle uvedené databáze však není povinností žadatele.

17 Žadatel vytvořil/vytvoří nové pracovní místo související s cílem projektu a v souladu s Programem, a to minimálně do doby ukončení projektu. Při podání žádosti nesmí být pracovní místo obsazeno, a pokud bylo toto pracovní místo obsazeno stávajícím zaměstnancem žadatele, pak na jeho dosavadní místo byl přijat nový zaměstnanec.

18 Pokud dojde ke změně plátcovství této daně v době realizace nebo udržitelnosti projektu ve smyslu vzniku nároku na odpočet této daně (včetně zpětného odpočtu), je příjemce povinen neprodleně informovat administrátora.

20 Dostupné na webové adrese: publicita.sfzp.cz.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.