Menu

Podmínky poskytování zvýhodněných úvěrů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím finančního nástroje JESSICA III

I. Název programu

Finanční nástroj JESSICA III

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel úvěru

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem úvěrů je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí úvěru)

Cílem programu je poskytovat zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů.

Podporovány budou investiční projekty z níže uvedených oblastí:

 1. Bydlení (Nové zóny pro bydlení, startovací byty)
 2. Revitalizace objektů nebo ploch brownfield
 3. Výstavba zpoplatněných parkovacích ploch obsahujících chytrá řešení

Zvýhodněný úvěr na výše uvedené oblasti je možné využít také pokrytí vlastních nákladů kofinancování vlastního podílu projektů ve výši 100 % v případě, že je žadatel příjemcem dotace z externích zdrojů (operační programy/národní dotační tituly).

IV. Vymezení okruhu příjemců a výše financování

Příjemcem podpory mohou být

 1. obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na území Moravskoslezského kraje (vyjma statutárních měst) nebo
 2. svazky obcí a mikroregiony dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Procentuální výše pro výše financování uznatelných nákladů projektu pro obce:

Výše financování uznatelných nákladů projektu pro svazky obcí a mikroregiony je 60 %.

Výše kofinancování uznatelných nákladů projektu pro obce bez ohledu na velikost obce je 100 %.

V. Lokalizace programu

Příjemci podpory musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování úvěru

 1. Minimální výše požadovaného úvěru žadatelům je 3.000.000 Kč.
 2. Maximální výše požadovaného úvěru je 35.000.000 Kč.
 3. Minimální a maximální výše poskytnutého úvěru představuje předpokládanou hodnotu uznatelných nákladů vynásobených koeficientem financování dle čl. IV programu.
 4. Z úvěru lze financovat max. 60 až 90 % uznatelných nákladů projektu dle čl. IV programu vyjma oblasti podpory 4. U oblasti podpory 4 je možné financovat spolufinancování (kofinancování) vlastního podílu projektu podpořeného z externích zdrojů (Operačních programů EU a národních dotačních titulů, příp. komunitárních programů), do výše 100 % vlastního podílu uznatelných nákladů projektu.
 5. Úroková sazba úvěru je v % p. a. a jeho hodnota je stanovena jako 50 % z hodnoty 3měsíčního PRIBORU vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, min. však 0 % p. a.
 6. Doba splatnosti úvěru bude určena individuálně v úvěrové smlouvě, a to na základě podané žádosti o poskytnutí úvěru, maximálně však 15 let od data rozhodnutí orgánu kraje o poskytnutí úvěru, bez ohledu na datum čerpání a počtu načerpaných tranší.
 7. Úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit bez vedlejších poplatků nebo sankcí.
 8. V rámci programu může mít vždy jeden žadatel aktivní pouze jeden úvěr. Žádost na případné poskytnutí dalšího úvěru může žadatel podat teprve po doložení závěrečné zprávy a splacení veškerých závazků vztahujících se k již poskytnutému úvěru. V případě podání více žádostí jedním žadatelem je upřednostněna žádost, která byla podána dříve. Rozhodující je pak čas podání.
 9. Odklad splátek: Jistinu úvěru je možno začít splácet (provést první splátku jistiny úvěru) nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu (tj. po předložení dokladu o dokončení stavby ve smyslu stavebního zákona), nejpozději však do 3,5 let od rozhodnutí orgánu kraje o poskytnutí úvěru, podle toho, který okamžik nastane dříve).
 10. Výše splátek jistin a jejich splatnost (vždy k 30.3., 30.6., 30.9. a 30.12. běžného roku) je dána vystaveným splátkovým kalendářem k datu čerpání úvěru, úhrada úroků je oznamována jednou ročně k datu 15. 10. se splatností k termínu 30. 12. daného roku.
 11. Vybraným žadatelům bude poskytnut úvěr na základě smlouvy o úvěru, uzavřené mezi žadatelem na straně jedné a Moravskoslezským krajem na straně druhé, převodem na bankovní účet žadatele na základě jeho žádosti, viz příloha č. 1.
 12. Žadatel je povinen doložit poskytovateli úvěru společně s žádostí o úvěr výši předpokládaných uznatelných nákladů projektu, který bude vycházet u stavebních činností ze zpracované dokumentace pro stavební povolení (u staveb, u kterých je tento stupeň dokumentace vyžadován) a u ostatních uznatelných nákladů (např. výkupy nemovitostí, technický dozor investora a BOZP) z kvalifikovaného odhadu žadatele. Na základě těchto údajů bude stanovena max. výše úvěru, která bude žadateli rezervována rozhodnutím orgánů kraje po dobu 12 měsíců, jde o tzv. rezervovaný úvěr.
 13. Do 12 měsíců ode dne schválení smlouvy o úvěru orgánem kraje je žadatel povinen doložit, u oblastí podpory 1–3, uzavřenou smlouvou o dílo, smlouvu na technický dozor a koordinátora BOZP (jen v případě, že žadatel má povinnost zajistit technický dozor investora a koordinátora BOZP nebo dobrovolně takové smlouvy uzavřel). U oblasti podpory 4 je žadatel povinen doložit Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou s poskytovatelem dotace, nebo rozhodnutí o schválení dotace. Na základě těchto podkladů bude ve smlouvě o úvěru stanovena skutečná výše poskytnutého úvěru, která bude stanovena jako výše doložených uznatelných nákladů vynásobených koeficientem financování dle čl. IV. programu. V tomto případě pak neplatí minimální hranice poskytnutého úvěru ve výši 3 mil. Kč. Max. hranice úvěru ve výši 35 mil. Kč zůstává zachována. Jde o výši tzv. poskytnutého úvěru.
 14. Podpořeny budou pouze ty projekty, u nichž žadatel o úvěr doloží poskytovateli úvěru stavební povolení v právní moci vztahující se k projektu (u staveb, u nichž je podle stavebního zákona vyžadováno stavební povolení). U staveb, u kterých není vzhledem k jejich povaze vyžadováno podle stavebního zákona stavební povolení, se poskytovateli úvěru dokládá obdobný dokument ve smyslu stavebního zákona, kterým žadatel prokáže poskytovateli úvěru právo k provedení stavby ve smyslu stavebního zákona. Žadatel může být poskytovatelem úvěru vyzván k doložení dalších relevantních dokumentů.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí úvěru by představovalo pro příjemce veřejnou podporu (projekt, který bude splňovat definici veřejné podpory dle čl. 107 a následující Smlouvy o fungování Evropské unie), může být poskytovatelem poskytnuta jako podpora de minimis ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, dále jen "nařízení č. 1407/2013" (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), nebo jako podpora dle podmínek nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června, kterým v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory jako slučitelné s vnitřním trhem (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187), ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, dále jen "nařízení č. 651/2014" (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. června 2017 v částce L 156), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněných nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 16. Pokud by poskytnutím požadované výše úvěru měl být překročen limit pro podporu de minimis dle nařízení č. 1407/2013 nebo limity pro poskytnutí podpory dle nařízení č. 651/2014, bude výše úvěru v souladu s příslušným nařízením Komise snížena. V případě, že nebude možné úvěr v režimu podpory de minimis nebo dle nařízení č. 651/2014 poskytnout, nebude úvěr žadateli poskytnut.
 17. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí úvěru by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, bude výše podpory (hrubý grantový ekvivalent podpory dle uvedených nařízení Komise) vypočtena jako kladný rozdíl mezi výší úrokové sazby stanovené dle Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb zde dne 19. 1. 2008 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. ledna 2008 v částce C 14/6) a výší ceny zvýhodněného úvěru poskytnutého na základě tohoto programu. Bližší podmínky pro stanovení výše veřejné podpory jsou uvedeny v čl. V smlouvy o úvěru.

Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. musí být vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o úvěru a podmínkami tohoto programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
  3. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních nebo daňových dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  4. musí být vynaložen nejdříve 6 měsíců před rozhodnutím orgánu kraje o uzavření úvěrové smlouvy; v případě, že bude projekt financován v režimu nařízení č. 651/2014, budou uznatelnými náklady pouze náklady vzniklé ode dne předložení žádosti o úvěr,
  5. musí být vynaložen a uhrazen nejpozději do třech měsíců ode dne ukončení realizace projektu, uvedeném ve smlouvě o úvěru.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou veškeré náklady:
  1. které jsou součástí nákladového rozpočtu projektové dokumentace předložené příjemcem podpory,
  2. na technický dozor investora stavby a BOZP, dle příjemcem předložené příslušné smlouvy,
  3. daň z přidané hodnoty, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Náklady na projektovou dokumentaci, autorský dozor a jakékoliv jiné náklady nejsou uznatelným nákladem projektu.
 4. V případě, že bude projekt financován v režimu nařízení č. 651/2014 budou uznatelnými náklady pouze náklady vzniklé ode dne předložení žádosti o úvěr dle podmínek tohoto programu.

VII. Podmínky použití úvěru

 1. Úvěr lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o úvěru a podmínkami programu.
 2. Realizace projektu není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Účast projektu v dalších českých i zahraničních programech nevylučuje možnost účasti projektu v tomto programu s výjimkou případu, pokud veřejná podpora dle čl. VI odst. 17 programu překročí limit veřejné podpory

VIII. Předkládání žádostí o úvěr

 1. Žádost o úvěr se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 až 6 tohoto článku a následně v listinné podobě dle odst. 7 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí v elektronickém systému a vyplní žádost o úvěr. Žádost o úvěr tvoří obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. přehled všech úvěrů a leasingů vč. splátkových kalendářů a roční výší splátek dle jednotlivých věřitelů celkové výše závazku, ročních splátek a finální splatnosti, u kontokorentních úvěrů výši rámce a období platnosti smlouvy a odhadované výnosy z financovaného projektu, pokud jsou plánovány
  2. přehled všech dlouhodobých závazků a závazků po splatnosti,
  3. přehled ručení s uvedením výše a období ručení,
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH – scan ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx.
  5. Smlouva o poskytnutí nebo příslibu dotace v případě, že žadatel žádá v oblasti podpory č. 4, tj. spolufinancování (kofinancování) vlastního podílu projektů podpořených z externích zdrojů (Operačních programů EU a národních dotačních titulů, příp. komunitárních programů). Bez doložení těchto podkladů není možno v této oblasti podpory žádat.
  6. aktuální doklad o právní subjektivitě (společenská smlouva, smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku svazků obcí apod.) – ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx;
  7. doklad o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. e)] – ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx;
  8. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. f] – ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx.
 5. Povinnost předložit doklady uvedené v odstavci 4 písm. f)–g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 6. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému. Tímto krokem je odeslaná žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 7. Následně žadatel: odeslanou žádost vytiskne (bez příloh, na žádosti musí být vygenerován PID), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, včetně kopie pravomocného stavebního povolení a originálu projektové dokumentace a nákladového rozpočtu (nevyžaduje‑li stavební zákon pro projekt stavební povolení obdobný dokument nahrazující stavební povolení), podá prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tzn. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem příslušného vyhlášeného programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o úvěr".
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e‑mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele.
 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 až 7 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění v náhradním termínu. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost o úvěr zamítnuta.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

IX. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o úvěr se přijímají průběžně ode dne 1. 7. 2021.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo program kdykoliv ukončit.
 3. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 4. Kontaktní osoba: Ing. Jakub Novák, tel.: 595 622 786, e‑mail: jakub.novak@msk.cz.

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o úvěr

 1. Žádost o úvěr podléhá kontrole formálních náležitostí, souladu s podmínkami a vyhodnocení bonity poskytovatelem. Žadatel může být případně vyzván k doplnění informací. Žadatel bere také na vědomí, že veškeré žádosti jsou posuzovány individuálně. Na poskytnutí úvěru není právní nárok. Případné neposkytnutí úvěru nebo neposkytnutí v plné výši poskytovatel nemusí zdůvodňovat.
 2. Bude‑li žádost o úvěr dle odst. 1 tohoto článku splňovat stanovené podmínky, vyrozumí poskytovatel žadatele o zařazení projektu do programu či do zásobníku projektů, viz odst. 8 tohoto článku.
 3. Projekt bude dále předložen zastupitelstvu kraje k rozhodnutí o poskytnutí úvěru.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí úvěru v max. výši 60 až 90 % předpokládaných uznatelných nákladů, o poskytnutí úvěru náhradním žadatelům za stanovených podmínek a případně neposkytnutí úvěru na předložené projekty. Tato výše bude garantována 12 měsíců ode dne schválení smlouvy o úvěru (tzv. rezervovaný úvěr), v případě náhradních žadatelů ode dne obdržení výzvy dle odst. 8 tohoto článku programu. V případě oblasti podpory č. 4, tj. spolufinancování (kofinancování) vlastního podílu projektů podpořených z externích zdrojů (Operačních programů EU a národních dotačních titul, příp. komunitárních programů) bude podpořeno max. 100 % uznatelných nákladů vlastního podílu projektu.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva budou uveřejněny na úřední desce a webových stránkách Moravskoslezského kraje.
 6. Žadatel předloží do 12 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje, resp. v případě náhradních žadatelů ode dne obdržení výzvy dle odst. 8 tohoto článku programu, uzavřenou smlouvu o dílo a uzavřenou smlouvu na technický dozor investora a koordinátora BOZP (jen v případě, že žadatel má povinnost zajistit technický dozor investora a koordinátora BOZP nebo dobrovolně takové smlouvy uzavřel). V případě, že žadatel nedoloží výše uvedené v předepsaném termínu, bude vyzván k doložení v náhradním termínu. Nedoloží‑li žadatel uvedené podklady ani na výzvu poskytovatele, nebude smlouva o úvěru uzavřena.
 7. S žadatelem bude následně uzavřena smlouva o úvěru, přičemž úvěr bude žadateli poskytnut ve výši dle čl. IV tohoto programu a dle uzavřených smluv o dílo a na technický dozor investora a BOZP (tzv. poskytnutý úvěr).
 8. Žádosti, které nebudou moci být z důvodu nedostatku finančních prostředků určených na program uspokojeny, budou zařazeny do zásobníku náhradních žadatelů schváleného zastupitelstvem kraje. V případě, že bude ve fondu programu opětovně dostatek finančních prostředků, budou náhradní žadatelé ze zásobníku písemně vyzváni k předložení požadovaných podkladků pro uzavření smlouvy o úvěru, a to v pořadí, v jakém byly jejich žádosti o úvěr evidovány v systému poskytovatele.
 9. Žadatel nejpozději při podání žádosti o čerpání předloží poskytovateli úvěru prostou kopii smlouvy o vlastnictví účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu žadatele, na který má proběhnout čerpání úvěru. Tento podklad se podává pouze při prvním čerpání.

XI. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování projektu se bude žadatel o úvěr řídit ustanoveními smlouvy o úvěru. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený program.

XII. Kontrola použití úvěru

Ověřování správnosti použití poskytnutého úvěru, zejména zda byl hospodárně a účelně využit, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Výše rozpočtových prostředků

Indikativní alokace v rámci finančního nástroje JESSICA III činí 200 mil. Kč.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí úvěru není právní nárok a důvody neposkytnutí úvěru se jednotlivým žadatelům nesdělují.
 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XV. Seznam příloh programu

XVI. Účinnost

Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 19/1153 ze dne 31. 5. 2021, nabývá účinnosti dne 1. 6. 2021 a termín pro podávání žádostí je 1. 7. 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.