Menu

Podmínky Programu na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024

I. Název programu (kód)

Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024 (KPPK)

II. Účel programu

Účelem programu je řešit a mírnit následky sociálního vyloučení v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a přispět ke snížení výskytu kriminality či dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje.

III. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

KPPK 1/24 Podpora komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a preventivních aktivit ve prospěch obyvatel těchto lokalit

Podporovány budou:

 1. komunitní aktivity zaměřené na zvyšování kvality života a kvality prostředí v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením
 2. komunitní aktivity zaměřené na vytváření a činnost neformálních sdružení aktivních obyvatel
 3. komunitní aktivity realizované za účelem podpory komunikace a spolupráce mezi obyvateli lokalit a jejich okolím nebo vzájemné spolupráce s dalšími subjekty nebo institucemi
 4. aktivity zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti, právního povědomí, profesních a sociálních dovedností obyvatel lokalit se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením v Moravskoslezském kraji s ohledem na využitelnost v běžném životě
 5. aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků pracujících v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením v Moravskoslezském kraji. Toto vzdělávání pracovníků bude zaměřeno na oblast komunitní práce.

Indikátor naplnění účelu projektu

Požadovaný indikátor musí být stanoven v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení komunitní práce pro potřeby dotačního programu:

Komunitní práce je metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství – komunity – v místě, kde žije a kde se tyto problémy vyskytují. Komunitní práce je tedy metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství a využívání zdrojů v komunitě. Komunitní práce je pojímána jako proces, jak aktivizovat lidi, aby svůj problém řešili sami, zároveň je to také způsob, jak určitý problém vyřešit. Předpokladem úspěšné komunitní práce je dostatečná znalost místní komunity a místních institucí (např. počet obyvatel, mobilita, věkové složení, přítomnost menšin, tradice, kultura obcí, nezaměstnanost, bydlení, chudoba).

Komunitní prací pro potřebu dotačního programu rozumíme realizaci aktivit zaměřených na aktivizaci místní komunity či místních obyvatel k zapojení se do řešení místních problémů. Tyto aktivity jsou realizovány na území Moravskoslezského kraje. V rámci těchto aktivit dochází ke zlepšení života v místě realizace, dochází ke zplnomocňování komunity ve smyslu předávání kompetencí a zodpovědnosti za vlastní problémy a dochází k nastavení jednotlivých kroků k jejich řešení.

Znaky komunitní práce:

tak jako místní organizace

KPPK 2/24 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Podporováno bude pořádání letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Aktivity je možno kombinovat za podmínky, že celkový počet realizovaných dnů bude činit alespoň 7.

Podmínky:

U projektů realizovaných v rámci dotačního titulu KPPK 2/24 je požadováno při podání žádosti doložit jako povinnou přílohu písemné vyjádření místně příslušného orgánu sociálně‑právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD"), že projekt a jeho aktivity jsou součástí kontinuální práce s danou cílovou skupinou a dodavatel je osvědčeným realizátorem podobných aktivit.

Indikátor naplnění účelu projektu

Požadovaný indikátor musí být žadatelem stanoven přímo v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

KPPK 3/24 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele

Podporovány budou zejména motivační, psychologické a vzdělávací programy, jejichž záměrem je dosažení reintegrace osob do společnosti.

Podmínky:

Podporovány budou probační programy realizované v návaznosti na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění (dále jen "zákon") nebo jiné vhodné výchovné programy zaměřené na sociální začleňování dětí a mladistvých, kteří se dopustili protiprávního jednání. U probačních programů realizovaných v návaznosti na uvedený zákon je nutné při podání žádosti doložit písemné vyjádření Probační a mediační služby (dále jen "PMS") o potřebnosti tohoto programu. V případě jiných vhodných výchovných programů pro děti a mladistvé je požadováno při podání žádosti doložit jako povinnou přílohu písemné vyjádření místně příslušného OSPOD o potřebnosti tohoto programu. Z vyjádření musí být zřejmé, jakým způsobem bude probíhat vzájemná spolupráce mezi žadatelem a PMS nebo žadatelem a OSPOD při řešení individuálních potřeb účastníků aktivit projektu.

Podporovány budou resocializační programy zaměřené na sociální začleňování dospělých osob, které se dopustily trestného činu. U resocializačních programů pro dospělé je při podání žádosti požadováno doložit jako povinnou přílohu písemné vyjádření sociálního pracovníka (sociálního kurátora) nebo pracovníka PMS o potřebnosti tohoto programu. Z vyjádření musí být zřejmé, jakým způsobem bude probíhat vzájemná spolupráce mezi žadatelem a sociálním pracovníkem (sociálním kurátorem) /PMS při řešení individuálních potřeb účastníků aktivit projektu.

Indikátor naplnění účelu projektu

Požadovaný indikátor musí být žadatelem stanoven přímo v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

KPPK 4/24 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků

Podporovány budou vzdělávací, přednáškové, informační, osvětové aktivity zvyšující informovanost a pořízení bezpečnostně technických prvků zvyšujících pocit bezpečí. Podpora se vztahuje na:

 1. zvýšení informovanosti o možnostech ochrany sebe a svého majetku, zvýšení trestněprávního vědomí v oblasti prevence kriminality
 2. kurzy sebeobrany
 3. zvýšení informovanosti o nových formách a způsobech páchání trestné činnosti pomocí informačních technologií (např. kyberstalking, kyberšikana aj.)
 4. zvýšení finanční gramotnosti
 5. medializaci problematiky prevence kriminality
 6. podporu práce s oběťmi trestné činnosti (zejména domácího násilí)
 7. podporu práce s osobami ohroženými mravnostní kriminalitou
 8. zvýšení odbornosti pracovníků působících v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů
 9. pořízení a zajištění provozu technických prvků zvyšujících pocit bezpečí (např. řetízky, nouzová tlačítka, kukátka, alarmy, náramky aj.)

Podmínky:

Vzdělávací a přednáškové aktivity realizované v rámci titulu KPPK 4/24 mohou být zajištěny pouze lektory a vzdělavateli vyškolenými v dané oblasti. Žadatel vzdělání školitele doloží při závěrečném vyúčtování projektu, a to předložením kopie příslušného diplomu, certifikátu, osvědčení, akreditace apod.

Je žádoucí, aby součástí pořízení a zajištění provozu technických prvků zvyšujících pocit bezpečí (např. řetízky, nouzová tlačítka, kukátka, alarmy aj.) v rámci titulu KPPK 4/24 byly také instrukce k zásadám bezpečného chování pro zajištění ochrany osob a majetku (bude uvedeno v popisu projektu).

Indikátor naplnění účelu projektu

Požadovaný indikátor musí být žadatelem stanoven přímo v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré osobní údaje poskytnuté příjemcem při dokládání indikátorů uvedených v tomto článku dotačního programu budou zpracovávány Moravskoslezským krajem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pouze za účelem kontroly projektu a poskytnuté dotace. K jiným účelům nebudou tyto osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné další osobě a nebudou předány do jiného státu.

IV. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

V. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených dle dotačních titulů uvedených v čl. III tohoto dotačního programu. Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je prostřednictvím komunitní práce řešit a mírnit následky sociálního vyloučení v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a dále přispět ke snížení výskytu kriminality či dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje. Cíle tohoto dotačního programu vycházejí ze Strategie podpory rozvoje romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027, která byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2130 ze dne 3. 9. 2020 a z Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 až 2027, která byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 5/453 ze dne 16. 9. 2021.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

VI. Vymezení okruhu příjemců

Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány:

které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence sociálního vyloučení a prevence kriminality ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Dotaci nelze poskytnout:

VII. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt (včetně všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje. Výjimkou jsou aktivity v rámci dotačních titulů KPPK 1/24/e (vzdělávání pracovníků zaměřené na oblast komunitní práce) a KPPK 4/24/h (zvýšení odbornosti pracovníků působících v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů), které je možno v případě řádného zdůvodnění realizovat mimo území Moravskoslezského kraje na území České republiky v případě, že výstupy těchto realizovaných aktivit projektu budou využity na území Moravskoslezského kraje.

VIII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace činí 80 000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %. Finanční spoluúčast z vlastních, případně z jiných zdrojů žadatele na uznatelných nákladech projektu musí činit minimálně 30 %.
 3. V rámci tohoto dotačního programu nebudou podporovány aktivity realizované ve školách a školských zařízeních, které jsou zapsány do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Tato podmínka se nevztahuje na zdroje získané v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu" a na zdroje z projektů kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v rámci fondů EU.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 8. V tomto programu jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu.
 9. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dva projekty v dotačním titulu KPPK 1/24 a maximálně dva projekty v dotačních titulech KPPK 2/24 až KPPK 4/24. Pokud se jedná o realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu aktivity vztahující se pouze k fakultativním činnostem v rámci registrované soc. služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).
 10. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 9 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času podání v elektronickém systému ePodatelna.
 11. Realizace projektu byla zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2024, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.
 12. V případě, že projekt bude realizován na sociální službu
  1. zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a žadatel bude mít nejpozději k 31. 1. 2024 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, nebo
  2. nezařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterou žadatel vykonává v rámci závazku veřejné služby, a žadatel předloží poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2024 Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí (služby "B") nebo jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,
  budou finanční prostředky dotace poskytnuty v souladu s pověřením dle uvedeného rozhodnutí Komise.
 13. V případě, že bude projekt realizován na jinou činnost nebo na jinou sociální službu, než na sociální službu dle podmínek uvedených v odstavci 12 tohoto článku, posoudí poskytovatel projekt z hlediska veřejné podpory, a pokud dojde k závěru, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být dotace poskytovatelem poskytnuta jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, a to za předpokladu splnění všech požadavků výše uvedených nařízení.
 14. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo od žadatele vyžádat další informace nezbytné pro posouzení veřejné podpory a žadatel je povinen tyto informace poskytovateli poskytnout.
 15. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, sídle, IČO a právní formě (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. spolkový rejstřík, rejstřík ústavů, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné (á),
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 15 tohoto článku.
 16. Předložení dokladů uvedených v odst. 15 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 17. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 18. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 15 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje (neplatí pro financování projektu v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaný z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu" nebo v rámci projektů kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v rámci fondů EU), nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 19. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci vrátí, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možné nabídnout náhradnímu žadateli je 20 tis. Kč. Po 30. 9. 2024 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 20. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 15 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

IX. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, s výjimkou:
   • výdajů na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu, které musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku),
   • spotřeby energie, poplatků za komunální odpad a telekomunikačních služeb, které jsou uznatelnými náklady včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci).
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady:
  1. spotřeba materiálu
  2. drobný dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění hmotného a nehmotného majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
  3. spotřeba energie včetně zálohových plateb
   • spotřeba elektrické energie
   • vodné, stočné
   • spotřeba plynu
  4. služby
  5. osobní náklady
  • mzdové náklady, náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti a zákonné odvody.

  Příjemce musí poskytovateli při vyúčtování doložit:

  • kopie dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), na které byla čerpána dotace.
 3. Paušální náklady (maximálně do výše 3.000 Kč)

  Náklady projektu spojené s realizací pracovní cesty zaměstnanců (cestovné) do výše 3.000 Kč mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtovány paušální částkou; výše těchto nákladů nemusí být prokazována. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují všechny podmínky stanovené v odst. 1.

  Pozn.: Cestovné lze v projektu uplatnit pouze paušální částkou.

 4. Neuznatelné náklady

  Náklady vynaložené příjemcem, které nesplňují podmínky odst. 1 nebo nejsou uvedeny v odst. 2, resp. odst. 3, jsou považovány za neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady jsou rovněž náklady na:

  1. nákup elektronického zařízení, výpočetní techniky vč. softwaru a souvisejících zařízení, např. fotoaparát, projektor, plátno na promítání, audiovizuální technika, mobilní telefony, tablet,
  2. nákup elektrozařízení vč. kuchyňského vybavení,
  3. ubytování vč. stravy u dotačního titulu KPPK 3/24 a KPPK 4/24,
  4. nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
  5. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad – spotřeba energie,
  6. poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  7. externě zajišťované administrativní služby a práce – např. manažer projektu a realizační tým, vedení účetnictví, poradenské služby, právní služby a konzultace (vyjma služeb, které jsou určeny pro klienty v rámci realizovaného projektu), auditorské služby,
  8. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  9. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  10. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  11. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  12. reprezentaci,
  13. stravování a občerstvení (včetně alkoholických nápojů a tabákových výrobků) vyjma dotačních titulů KPPK 1/24 a KPPK 2/24 poskytované účastníkům komunitních akcí, letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy,
  14. poskytování finančních darů,
  15. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  16. manka a škody,
  17. nákup pohonných hmot,
  18. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  19. cestovné při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce,
  20. vnitropodnikovou režii,
  21. správní režii (nepřímé administrativní náklady projektu),
  22. stravenky a peněžitý příspěvek na stravování,
  23. pojištění motorových vozidel a pojištění nemovitostí,
  24. plnění poskytnutá mateřskými společnostmi, personálně, majetkově či obdobně propojenými subjekty

Upozornění!!!

Nákladový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2 elektronické žádosti o dotaci, nesmí obsahovat neuznatelné náklady.

V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt. V ostatních případech plateb v cizí měně např. při platbě v hotovosti, platbě z devizového bankovního účtu budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

X. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace je povinen zaslat v předstihu na adresu posta@msk.cz a v kopii také na e‑mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu informaci o termínu konání všech akcí (např. výlet, přednáška, tábor apod.) realizovaných v rámci projektu.

XI. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  3. doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c. tohoto odstavce),
  5. smlouvu o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. doklady prokazující činnost v oblasti komunitní páce u dotačního titulu KPPK 1/24 a v oblasti prevence kriminality u dotačního titulu KPPK 2/24, KPPK 3/24 a KPPK 4/24 po dobu minimálně 1 roku ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy apod.),
  7. vyjádření místně příslušného OSPOD, že projekt a jeho aktivity jsou součástí kontinuální práce s danou cílovou skupinou, ne starší 3 měsíců v den podání žádosti o dotaci – u dotačního titulu KPPK 2/24,
  8. vyjádření o spolupráci s Probační a mediační službou u probačních programů, nebo u výchovných programů pro děti a mladistvé vyjádření místně příslušného OSPOD o potřebnosti tohoto projektu, nebo u resocializačních aktivit pro dospělé vyjádření sociálního pracovníka (sociálního kurátora) nebo PMS k plánovaným aktivitám projektu, a to vždy ne starší 3 měsíců v den podání žádosti o dotaci – u dotačního titulu KPPK 3/24,
  9. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  6.1 odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  Odbor sociálních věcí
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
  2. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
  nebo
  6.2 odeslanou žádost (bez příloh) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v programu KPPK na rok 2024", do buňky "k rukám" se uvede "SOC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 bodu 6.1 písm. a., b. nebo c. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  9. budou v Nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady bez ohledu na zdroje jejich úhrady,
  10. žadatel použil neplatné formuláře,
  11. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XII. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li do 16. 11. 2023 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

Kontaktní osoby:

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

pro vyúčtování projektu:

XIII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na rok 2024 v dotačním programu:
   
  Program na podporu komunitní páce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: KPPK /24 Č. ev.: /24      
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem ANO/NE
  1. Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)
    Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a stav, kterého bude prostřednictvím projektu dosaženo.    
  Počet bodů: 5  
  2. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny a její potřeby či problémy, konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), vazba projektu na potřeby cílové skupiny.    
  Počet bodů: 5  
  3. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit – zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu – kompetence pracovníků.    
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, indikátory naplnění účelnosti projektu, další případné přínosy projektu – inovativnost, udržitelnost, efektivita.    
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti. Jednotlivé položky rozpočtu jsou popsané a odůvodněné.    
  Počet bodů: 5  
  6. Hospodárnost projektu
    Adekvátnost, hospodárnost, přiměřenost, transparentnost a nezbytnost jednotlivých položek i rozpočtu jako celku vzhledem k účelu projektu.    
  Počet bodů: 5  
  7. Společenský dopad projektu – účel projektu
    Posouzení, zda projekt reaguje na aktuální témata vzhledem k cílové skupině dotačního programu, rozsah dopadu projektu v území a přínos pro Moravskoslezský kraj    
  Počet bodů: 5  
  Celkové hodnocení projektu (včetně stručné anotace případně identifikovaných rizikových faktorů projektu):
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 35
  Celkový počet získaných bodů: 0
  Projekt doporučen k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 18
  Stanovisko: Projekt doporučen k podpoře* Datum:  
  Projekt nedoporučen k podpoře
  Hodnotitelé:   Podpis:  
     
  Bodové hodnocení: Bodové hodnocení odráží naplnění kritérií u každé hodnocené položky.
  *Projekt bude doporučen k podpoře, dosáhne‑li při hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu celkového počtu minimálně 18 bodů. Pokud projekt nebude v souladu s vyhlášeným dotačním programem, anebo dosáhne v některé z hodnocených oblastí počtu 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body)
  počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. V případě, že více žádostí obdrží při hodnocení dle odst. 1 (s přihlédnutím k případnému zvýšení či snížení počtu bodů dle odst. 2) stejný počet bodů, bude mít přednost žádost, která byla doručena v elektronickém systému ePodatelna dříve.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do konce 30. 6. 2024.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIV. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 24. 1. 2025; připadl‑li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den).
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému.
 3. Následně příjemce:
  3.1 zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "SOC", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v dotačním programu KPPK na rok 2024"). Vyplývá‑li ze stanov příjemce nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, musí být toto opatřeno uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem příjemce (člena statutárního orgánu příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  3.2 odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, který se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému) a podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal‑li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  odbor sociálních věcí
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným názvem příjemce a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat – závěrečné vyúčtování".
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program, musí být úplné (musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven, bude považováno za méně závažné porušení podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 1 mil. Kč

XVII. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2024 realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVIII. Seznam příloh dotačního programu

XIX. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 79/5836 ze dne 9. 10. 2023 a nabývá účinnosti 10. 10. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.