Menu

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2024

I. Název programu (kód)

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2024 (KPVP)

II. Účel dotačního programu

Účelem dotačního programu je podpora aktivit a služeb zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí.

III. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

KPVP 1/24 Podpora aktivit zaměřených na začleňování vybraných cílových skupin osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí

Podpořeny budou:

 1. aktivity rané péče v Moravskoslezském kraji, které jsou vykonávány nad rámec základních činností sociální služby, např. terapeutické, mentorské, lektorské a podpůrné aktivity, včetně podpory aktivit zaměřených na zvyšování informovanosti o možnostech této služby směrem k odborné i laické veřejnosti,
 2. aktivity zaměřené na setkávání rodičovských skupin s odbornou podporou a na individuální odbornou podporu pro rodinu,
 3. aktivity zaměřené na pořádání specializovaných pobytových nebo příměstských táborů s odborným programem, přičemž celkový počet realizovaných dnů bude činit minimálně 3 dny a tyto dny budou mít v případě příměstského tábora rozsah minimálně 8 hodin,

přičemž aktivity uvedené v bodech 2. – 3. jsou určeny pro osoby do 26 let věku včetně z níže uvedených cílových skupin:

Pokud budou aktivity uvedené v bodech 2. – 3. realizovány v kombinaci s jinými cílovými skupinami, než je uvedeno výše, pak všechny finanční prostředky dotačního programu musí být použity pouze a výhradně ve prospěch uvedených cílových skupin.

Podmínky pro specializované tábory:

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být stanoven jako počet podpořených osob z vybrané cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Počet osob doprovázejících a zajišťujících odborný program nelze uvádět mezi indikátory.

Požadovaný indikátor musí být žadatelem stanoven v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce dotace v předstihu zašle na adresu posta@msk.cz a v kopii také na e-mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu pozvánku na konkrétní veřejné akce realizované v rámci projektu a umožní komisi rady kraje pro občany se zdravotním postižením sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu.

KPVP 2/24 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob se zdravotním postižením

Podpořeny budou:

 1. aktivity osvětového charakteru (workshopy, výstavy, kreativní dílny, besedy apod.), zaměřené na:
  • destigmatizaci osob se zdravotním postižením (duševní onemocnění, tělesné postižení, mentální postižení, smyslové postižení, kombinované postižení,..),
  • ochranu práv osob se zdravotním postižením v oblasti prevence diskriminace, prevence násilí páchaného na osobách se zdravotním postižením,
 2. aktivity zaměřené na zvýšení provázanosti zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb za účelem podpory osob se zdravotním postižením (mezirezortní workshopy, konference, kulaté stoly, aktivity nastavující systémový způsob spolupráce...).

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem stanoven v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce dotace v předstihu zašle na adresu posta@msk.cz a v kopii také na e-mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu pozvánku na konkrétní veřejné akce realizované v rámci projektu a umožní komisi rady kraje pro občany se zdravotním postižením sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu.

KPVP 3/24 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí

Podpořeny budou aktivity zaměřené na:

 1. vzdělávání pečujících osob v oblasti péče o osobu blízkou – vzdělávací kurzy, semináře, individuální proškolování osob v domácím prostředí, a to se zaměřením na oblasti: fyzická péče o osobu blízkou (hygiena na lůžku, polohování, podávání stravy), komunikace, alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, prevence syndromu vyhoření, zaměření na duševní hygienu pečujících apod., včetně zvyšování informovanosti pečujících osob v dané oblasti,
 2. vznik, rozvoj svépomocných skupin pro pečující osoby, a v rámci jejich činností podpora aktivit, které povedou ke zkvalitnění života pečujících osob.

Pro aktivity uvedené v bodě 2. platí:

Z tohoto dotačního titulu nelze podporovat aktivity v rámci registrované sociální služby, ani fakultativní činnosti tohoto charakteru v rámci poskytování sociální služby.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být stanoven jako počet podpořených osob, nikoli jako počet podpořených skupin, nebo rodin.

KPVP 4/24 Podpora specializované dopravy

Jedná se o podporu vzniku, rozvoje a provozu specializované dopravy pomáhající lidem s dočasným či trvalým zdravotním postižením v jejich mobilitě. Jde o tzv. "dopravu na zavolání" neboli "dopravu od dveří ke dveřím". Podpora bude zaměřena na aktivity, které reagují na aktuální potřebu občana se zdravotním postižením prostřednictvím individuální podpory v oblasti přepravy.

Žadatel při podání žádosti v popisu projektu uvede informaci o tom, zdali je či není automobil, kterým bude specializována doprava realizována, speciálně upraven pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že automobil není speciálně upraven pro osoby se zdravotním postižením, zdůvodní při podání žádosti v popisu žadatel využití neupraveného vozidla s ohledem na potřeby cílové skupiny.

Projektová žádost bude zaměřena pouze na skupiny osob se zdravotním postižením. Žadatel může provozovat službu i pro jiné cílové skupiny, např. pro seniory, ale tato služba nesmí být předmětem žádosti. Finanční prostředky dotačního programu musí být použity pouze ve prospěch uvedené cílové skupiny.

Z tohoto dotačního titulu nelze podporovat aktivity v rámci registrované sociální služby, ani fakultativní činnosti tohoto charakteru v rámci poskytování sociální služby či zajištění účasti na vzdělávání, ani svoz uživatelů registrované sociální služby na jiný program či akci.

Podmínka:

Žadatel doloží vyjádření příslušné obce k potřebnosti této služby a doloží deklaraci finanční spoluúčasti obce min. ve výši 20 % požadované dotace (finanční spoluúčast obce musí být doložena usnesením orgánů obce či smlouvou s danou obcí nejpozději v den podpisu smlouvy o poskytnutí dotace).

Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 % (včetně finanční spoluúčasti obce)
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí žadatelem být stanoven v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

KPVP 5/24 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením

Podpořeno bude

 1. zakoupení strojů, technologického zařízení nebo jiného vybavení pracoviště, díky čemuž dojde ke vzniku, rozšíření nebo udržení výrobního programu nebo služby zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, dále mzdové náklady pracovníků se zdravotním postižením a mzdové náklady na asistenty pracovníků se zdravotním postižením v souvislosti s výše uvedenými aktivitami, dále stavební úpravy pouze pro odstranění bariérovosti pracoviště,
 2. aktivity zaměřené na tranzitní programy, tedy soubor služeb, který usnadní žákům/studentům se zdravotním postižením přechod ze školy do zaměstnání, dále náklady na zaměstnance poskytované služby v souvislosti s výše uvedenými aktivitami,

aktivity vedoucí k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, které jsou realizovány podle základních principů podporovaného zaměstnávání, stanovených Českou unií pro podporované zaměstnávání.

Definice pracovníků – osob se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů: Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány

Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace u bodu 1.: 300 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace u bodu 2.: 200 000 

Bod 1.:
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %

Bod 2.:
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

Podmínka pro stavební úpravy bezbariérovosti uvedené v bodě 1.:

Dotace na stavební úpravy bude poskytnuta žadateli, který je:

V případě podání žádosti o dotaci na stavební úpravy je žadatel povinen současně předložit cenovou kalkulaci a zaměstnávat minimálně 30 % pracovníků se zdravotním postižením.

Podmínky pro mzdové náklady uvedené v bodě 1.:

Základní principy tranzitního programu:

Zaměřuje se na žáky/studenty se zdravotním postižením, kteří ukončili nebo ukončují vzdělávání a potřebují podporu při získávání prvních pracovních zkušeností a rozvíjení svých sociálních dovedností, které potřebují ke zvládání pracovních povinností, například cestování do zaměstnání, pomoc při začlenění do pracovního kolektivu, bydlení atd.

Mezi cíle tranzitního programu může patřit pomoc při zajišťování práv a povinností spojených se zaměstnáním, pomoc při získání zaměstnání, vyzkoušení si práce v běžném prostředí, rozvoj sociálních dovedností v oblastech nezbytných pro samostatný život.

Cílovou skupinou jsou žáci/studenti kteří ukončují, nebo ukončili (ne více než 2 roky před zahájením realizace projektu) povinnou školní docházku, sekundární nebo terciální vzdělávání.

Tranzitní program může být realizován v rámci skupinových setkání nebo individuální podporou.

Žadatel při podání žádosti popíše aktivity, které budou v rámci tranzitního programu realizovány. Podpořenou osobou je osoba se zdravotním postižením, která do tranzitního programu byla v průběhu trvání projektu zapojena minimálně v rozsahu 30 hodin. Tuto skutečnost doloží příjemce při vyúčtování poskytnuté dotace.

Základní principy podporovaného zaměstnávání:

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená osobám se zdravotním postižením, kteří hledají placené zaměstnáníběžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce. Hlavním cílem je umožnit osobám z cílové skupiny získat a zachovat si vhodné stabilní zaměstnání na otevřeném trhu práce. Současně je cílem zvýšit míru samostatnosti uživatelů služeb, tedy jejich dovednosti potřebné k získání a zachování si práce, posílit jejich pracovní návyky a motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji.

Mezi další charakteristiky podporovaného zaměstnávání například patří: druh práce odpovídá potřebám, dovednostem a možnostem pracovníka – uživatele služeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj. Pracovník – uživatel služby podporovaného zaměstnávání má na pracovišti příležitost nejen k pracovnímu, ale i sociálnímu uplatnění. Jde o hodnotnou a smysluplnou práci. Služba je časově omezená a v rámci stanoveného limitu se přizpůsobuje individuálním potřebám pracovníka – uživatele. Za běžný prvek podpory se považuje podpora poskytovaná přímo na pracovišti.

Žadatel při podání žádosti popíše aktivity, které budou zaměřeny na individuální a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce. Podpořená osoba se zdravotním postižením má v rámci projektu vytvořenu představu vhodného pracovního místa a je naplánována cesta k uskutečnění této představy, je plánována kariéra uživatele, nabízeno zprostředkování vhodného pracovního místa, je realizován trénink dovedností potřebných k získání a udržení vhodného pracovního místa a je poskytována podpora uživateli i po vzniku pracovněprávního vztahu. Přičemž se jedná o podporu na pracovním místě na otevřeném trhu práce. Podpořenou osobou (pracovník – uživatel) je osoba se zdravotním postižením, která do podporovaného zaměstnávání byla v průběhu trvání projektu zapojena minimálně v rozsahu 30 hodin. Tuto skutečnost doloží příjemce při vyúčtování poskytnuté dotace.

Z tohoto dotačního titulu nelze podporovat aktivity v rámci registrované sociální služby, ani fakultativní činnosti tohoto charakteru v rámci poskytování sociální služby.

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí žadatelem být stanoven v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

V. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených dle dotačních titulů uvedených v čl. III tohoto dotačního programu.

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů, které podporují vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a jsou v souladu se specifickými aktivitami Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

VI. Vymezení okruhu příjemců

V dotačních titulech KPVP 1/24, KPVP 2/24, KPVP 3/24 a KPVP 4/24 jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány:

V dotačním titulu KPVP 5/24 jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány:

Své projekty mohou přihlásit subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy), neplatí pro titul KPVP 3/24.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Dotaci nelze poskytnout:

na předkládané projekty nebo jejich dílčí aktivity, o jejichž financování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje již bylo rozhodnuto radou nebo zastupitelstvem kraje (tato podmínka neplatí, bylo-li rozhodnuto o financování projektu v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaný z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu" nebo v rámci projektů kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v rámci fondů EU). Žadatel má povinnost informovat Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o skutečnosti, že daný projekt nebo jeho dílčí aktivity byly již podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo žadatel na daný projekt nebo dílčí aktivity podal dosud nevyřízenou žádost o poskytnutí dotace v rámci jiného dotačního programu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo mimo dotační programy Moravskoslezského kraje. Porušení povinnosti žadatele informovat poskytovatele dle předchozí věty bude považováno za porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta v případě, že smlouva o poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu byla uzavřena navzdory skutečnostem uvedeným v první větě tohoto bodu.

VII. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt (včetně všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje. U dotačního titulu KPVP 1/24 může být specializovaný pobytový tábor realizován i mimo území Moravskoslezského kraje, ale vždy na území České republiky, a to s patřičným věcným odůvodněním.

VIII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně do výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Tato podmínka se nevztahuje na zdroje získané v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu" a na zdroje z projektů kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v rámci fondů EU.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde-li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. Realizace projektu byla zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2024, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.
 8. U dotačního titulu KPVP 3/24, KPVP 4/24 a KPVP 5/24 nesmí být dotace použita k financování registrované sociální služby.
 9. U dotačního titulu KPVP 5/24 jsou uznatelné neinvestiční i investiční náklady projektu, u zbývajících dotačních titulů pouze neinvestiční náklady projektu.
 10. Žadatel je oprávněn předložit maximálně dva projekty v rámci každého dotačního titulu tohoto programu. Pokud se jedná o realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu pouze aktivity v rámci registrované soc. služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).
 11. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 10 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence podání v elektronickém systému ePodatelna.
 12. V případě, že projekt bude realizován na:
  1. sociální službu zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a žadatel bude mít nejpozději k 31. 1. 2024 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, nebo
  2. sociální službu nezařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterou žadatel vykonává v rámci závazku veřejné služby, a žadatel předloží poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2024 Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí (služby "B") nebo jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, nebo
  3. činnost nebo na jinou sociální službu, než na sociální službu uvedenou v písm. a. a b. tohoto odstavce, kterou žadatel vykonává v rámci závazku veřejné služby, a žadatel předloží poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2024 pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,
  budou finanční prostředky dotace poskytnuty v souladu s pověřením dle uvedeného rozhodnutí Komise.
 13. V případě, že bude projekt realizován na jinou činnost nebo na sociální službu, než na sociální službu dle podmínek uvedených v odstavci 12 tohoto článku, posoudí poskytovatel projekt z hlediska veřejné podpory, a pokud dojde k závěru, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, a to za předpokladu splnění všech požadavků výše uvedených nařízení.
 14. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo od žadatele vyžádat další informace nezbytné pro posouzení veřejné podpory a žadatel je povinen poskytovateli poskytnout.
 15. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. originál výpisu z usnesení orgánu obce nebo smlouvy prokazující spolufinancování obce v požadované výši (u dotačního titulu KPVP 4/24).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 15 tohoto článku.
 16. Předložení dokladů uvedených v odst. 15 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 17. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 15 písm. c. a d. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc.
 18. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 19. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 15 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje (neplatí pro financování projektu v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaný z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu" nebo v rámci projektů kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v rámci fondů EU), nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 20. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci nebo její část vrátí nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli, je 30.000 Kč u titulů KPVP 1/24, KPVP 2/24 a KPVP 3/24 a 50.000 Kč u titulů KPVP 4/24 a KPVP 5/24. Po 30. 9. 2024 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 21. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 15 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

IX. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, s výjimkou:
   • výdajů na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu, které musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku),
   • spotřeby energie, poplatků za komunální odpad a telekomunikačních služeb, které jsou uznatelnými náklady včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci).
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady:
  1. spotřeba materiálu
  2. drobný dlouhodobý hmotný majetek
   Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění hmotného majetku, která je upravená ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
  3. drobný dlouhodobý nehmotný majetek – pouze u dot. titulu KPVP 5/24
   Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění nehmotného majetku, která je upravená ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
  4. spotřeba energie včetně zálohových plateb
   • spotřeba elektrické energie
   • vodné, stočné
   • spotřeba plynu
  5. služby
  6. osobní náklady
   • mzdové náklady, náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti a zákonné odvody.
   Příjemce musí poskytovateli při vyúčtování doložit:
   • kopie dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), na které byla čerpána dotace.
  7. dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekpouze u dot. titulu KPVP 5/24
   Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění hmotného a nehmotného majetku, která je upravená ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
 3. Paušální náklady (maximálně do výše 3.000 Kč)
  Náklady projektu spojené s realizací pracovní cesty zaměstnanců (cestovné) do výše 3.000 Kč mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtovány paušální částkou; výše těchto nákladů nemusí být prokazována. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují všechny podmínky stanovené v odst. 1.
  Pozn.: Cestovné lze v projektu uplatnit pouze paušální částkou.
 4. Neuznatelné náklady Náklady vynaložené příjemcem, které nesplňují podmínky odst. 1 nebo nejsou uvedeny v odst. 2, resp. odst. 3, jsou považovány za neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady jsou rovněž náklady na:
  1. nákup elektronického zařízení, výpočetní techniky vč. softwaru a souvisejících zařízení, např. fotoaparát, projektor, plátno na promítání, audiovizuální technika, mobilní telefony, tablet (neplatí pro nákup počítačů vč. softwaru pro pracovníky se zdravotním postižením u KPVP 5/24),
  2. nákup kompenzačních pomůcek,
  3. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad – spotřeba energie,
  4. poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  5. externě zajišťované administrativní služby a práce – např. manažer projektu a realizační tým, vedení účetnictví, poradenské služby, právní služby a konzultace (vyjma služeb, které jsou určeny pro klienty v rámci realizovaného projektu), auditorské služby,
  6. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  7. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  8. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  9. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  10. reprezentaci, věcné odměny (neplatí pro nákup věcných odměn v rámci pobytových nebo příměstských táborů u dotačního titulu KPVP 1/24),
  11. ubytování, stravování a občerstvení, výjimku tvoří náklady na ubytování, stravování a občerstvení (vyjma alkoholických nápojů a tabákových výrobků) v rámci podmínek pro specializované tábory uvedené u dotačního titulu KPVP 1/24,
  12. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  13. manka a škody,
  14. nákup pohonných hmot (neplatí pro dotační titul KPVP 4/24),
  15. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  16. cestovné při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce,
  17. vnitropodnikovou režii,
  18. správní režii (nepřímé administrativní náklady projektu),
  19. stravenky a peněžitý příspěvek na stravování,
  20. pojištění motorových vozidel a nemovitostí.

Upozornění!!!

Nákladový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2 elektronické žádosti o dotaci, nesmí obsahovat neuznatelné náklady.

V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt. V ostatních případech plateb v cizí měně např. při platbě v hotovosti, platbě z devizového bankovního účtu budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

X. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace u titulů KPVP 1/24 a KPVP 2/24 v předstihu zašle na adresu posta@msk.cz a v kopii také na e-mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu pozvánku na konkrétní veřejné akce realizované v rámci projektu a umožní komisi rady kraje pro občany se zdravotním postižením sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu.

XI. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2 – 5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  2. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  3. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c. tohoto odstavce) – nevkládají podnikající fyzické osoby,
  5. smlouvu o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. vyjádření příslušné obce k potřebnosti služby u dotačního titulu KPVP 4/24,
  7. doklady prokazující činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením po dobu minimálně 1 roku ke dni podání žádosti o dotaci – netýká se dotačního titulu KPVP 3/24,
  8. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a fyzické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   2. plným názvem/jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
   3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. odeslanou žádost (bez příloh) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 86bxsd, do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v programu KPVP na rok 2024", do buňky "k rukám" se uvede "SOC"). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 bodu 6.1 písm. a., b. nebo c. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  9. budou v Nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady bez ohledu na zdroje jejich úhrady,
  10. žadatel použil neplatné formuláře,
  11. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XII. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li do 16. 11. 2023 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

Kontaktní osoby:

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

vyúčtování projektu:

XIII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na  rok 2024 v dotačním programu:
   
  Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2024
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: KPVP X/24 Č. ev.:        
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem ANO/NE
   1. Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)
    Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a stav, kterého bude prostřednictvím projektu dosaženo.    
  Počet bodů: 5  
  2. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny a její potřeby či problémy, konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), vazba projektu na potřeby cílové skupiny.    
  Počet bodů: 5  
  3. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit – zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu – kompetence pracovníků.    
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, indikátory naplnění účelnosti projektu, další případné přínosy projektu – inovativnost, udržitelnost, efektivita.    
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti. Jednotlivé položky rozpočtu jsou popsané a odůvodněné.    
  Počet bodů: 5  
  6. Hospodárnost projektu
    Adekvátnost, hospodárnost, přiměřenost, transparentnost a nezbytnost jednotlivých položek i rozpočtu jako celku vzhledem k účelu projektu.    
  Počet bodů: 5  
  7. Společenský dopad projektu – účel projektu
    Posouzení, zda projekt reaguje na aktuální témata vzhledem k cílové skupině dotačního programu, rozsah dopadu projektu v území a přínos pro Moravskoslezský kraj.    
  Počet bodů: 5  
  Celkové hodnocení projektu (včetně stručné anotace, příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 35
  Celkový počet získaných bodů:  
  Projekt doporučen k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 18
  Stanovisko: Projekt doporučen k podpoře* Datum:  
  Projekt nedoporučen k podpoře
  Hodnotitelé:   Podpis:  
  Bodové hodnocení: Bodové hodnocení odráží naplnění kritérií u každé hodnocené položky.
  *Projekt bude doporučen k podpoře, dosáhne-li při hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu celkového počtu minimálně 18 bodů. Pokud projekt nebude v souladu s vyhlášeným dotačním programem, anebo dosáhne v některé z hodnocených oblastí počtu 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje je oprávněna u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. V případě, že více žádostí obdrží při hodnocení dle odst. 1 (s přihlédnutím k případnému zvýšení či snížení počtu bodů dle odst. 2) stejný počet bodů, bude mít přednost žádost, která byla doručena v elektronickém systému ePodatelna dříve.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. června 2024.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIV. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 24. 1. 2025; připadl-li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den).
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému.
 3. Následně příjemce:
  3.1 zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "SOC", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v dotačním programu KPVP na rok 2024"). Vyplývá-li ze stanov příjemce nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, musí být toto opatřeno uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem příjemce (člena statutárního orgánu příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  3.2 odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat poštou nebo podat na podatelnu) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, který se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému) a podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal-li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  odbor sociálních věcí
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. názvem / jménem a příjmením příjemce a adresou jeho sídla.
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program, musí být úplné (musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven, bude považováno za méně závažné porušení podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 5 mil. Kč.

XVII. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2024 realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVIII. Seznam příloh dotačního programu

XIX. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 79/5835 ze dne 9. 10. 2023 a nabývá účinnosti dne 10. 10. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.