koronaweb
Menu

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji

logo MŠMT

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006

Cíl projektu

V rámci projektu budou vytvořeny dva Krajské akční plány, které stanoví priority nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území kraje. Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách. Výstupy akčních plánů rozvoje vzdělávání mají dále sloužit pro koordinaci a zacílení dalších výzev vyhlašovaných ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic

Ke dni 11. 9. 2020 byl Regionální stálou konferencí schválen aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury a investic MSK 2020 (formát pdf, velikost 3 MB). Tento seznam investičních záměrů škol je možné aktualizovat vždy jednou za šest měsíců a slouží jako nezbytný podklad pro prokázání souladu investic s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje.

Celkové výdaje projektu

25 846 820 Kč

z toho dotace EU 21 969 797 Kč

Doba realizace

prosinec 2015 - listopad 2021

Realizační tým:

Odbor školství mládeže a sportu
Ing. Kristýna Žižková
věcný manažer
tel.: 595 622 472
e-mail: kristyna.zizkova@msk.cz

Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová
věcný manažer
tel.: 595 622 613
e-mail: aneta.krakovkovaradevicova@msk.cz

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Bc. Ivona Crháková
zástupce odboru RRC
tel.: 595 622 403
e-mail: ivona.crhakova@msk.cz

Odbor evropských projektů
Mgr. Julie Bachoříková
projektový manažer
tel.: 595 622 818
e-mail: julie.bachorikova@msk.cz

Bc. Eliška Janotková
finanční manažer
tel.: 595 622 184
e-mail: eliska.janotkova@msk.cz

Národní pedagogický institut České republiky

Ve vztahu ke kraji je garantem metodické správnosti krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a podporuje střední a vyšší odborné školy při přípravě školních akčních plánů, resp. plánů aktivit.

NPI plní roli metodika a supervizora při přípravě a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) v rámci projektu P-KAP.

Ing. Mgr. Lenka Návratová
odborný garant metodické podpory krajského akčního plánování
tel.: 775 583 515
e-mail: lenka.navratova@npicr.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.