Menu

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

logo TPA

Operační program

Operační program Spravedlivá transformace

Cíl projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni jak odbornými znalostmi, tak dovednostmi, přenositelnými jazykovými, digitálními kompetencemi i měkkými klíčovými kompetencemi, které uplatní v moderním průmyslu, službách nebo ve vlastním podnikání. Tohoto cíle může být dosaženo pouze prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání, modernizací kurikula odborného vzdělávání na středních školách, rozvojem podnikavosti a napojením se na lídry inovací v regionu. Klíčovým nástrojem k dosažení deklarovaného cíle je systematické a cílené vzdělávání učitelů, kteří se žáky pracují.

Transformační potenciál

Projekt je tvořen souborem aktivit, jejichž cílem je kontinuálně a dlouhodobě zvyšovat kvalitu vzdělávání a nastartovat rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji (MSK), jakožto dvou významných parametrů, které přispějí k vypořádání se s hospodářskými a sociálními změnami, kterými region prošel a prochází. Jedná se o dlouhodobý projekt MSK přesahující dobu udržitelnosti OPST, kontinuita aktivit a dopadů projektu bude po skončení financování z evropských zdrojů zajištěna z rozpočtu MSK či dalších externích zdrojů.

Partnerství

Jedná se o partnersky připravovaný projekt. Nositelem a příjemcem dotace je Moravskoslezský kraj, největší poskytovatel středoškolského vzdělávání v regionu (zřizovatel 90 středních škol) a garant financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

Celkové výdaje projektu

1 093 807 354 Kč
z toho dotace EU 924 206 686 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie – Operační program Spravedlivá transformace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.