Menu

Krizová opatření a obnova území

Hospodářská opatření pro krizové stavy (HOPKS)

Pojmem Hospodářská opatření pro krizové stavy lze chápat jako organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. Přípravu HOPKS organizují správní úřady.

HOPKS jsou přijímána po vyhlášení krizových stavů a jsou určena:

Regulační opatření

Hasiči

Regulační opatření, slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin a výrobků a dodávek služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu s krizovými plány v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné. Jsou to výjimečná opatření, která mohou být nařízena jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak. Vyhlašují se za krizového stavu, na nezbytně nutnou dobu. K jejich zrušení musí dojít nejpozději při zrušení krizových stavů.

Regulační opatření může nařídit vláda České republiky, hejtman kraje a starosta obce s rozšířenou působností v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí.

Pro vyhlášení a řešení regulačních opatření ve správním obvodu Moravskoslezského kraje je zpracována "Metodika činnosti pro řešení regulačních opatření v Moravskoslezském kraji", která je součástí krizového plánu Moravskoslezského kraje.

Narušení dodávek ropy a ropných produktů

Jedná se o dlouhodobé narušení dodávek ropy a ropných produktů ze zahraničí i z domácí produkce. Rozsah působení této situace bude mít celorepublikový charakter. Nelze vyloučit ani celoevropský nebo celosvětový charakter této situace. Časově bude narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu pokrývat období několika měsíců nebo dokonce let.

K zmírnění dopadů této situace může vláda ve svém nařízení vyhlásit "stav ropné nouze" a stanovit v něm opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů.

Pro řešení stavu ropné nouze v Moravskoslezském kraji je zpracován "Operační plán narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu", který je součástí krizového plánu Moravskoslezského kraje.

Obsahem operačního plánu narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu je:

Obnova území

Pokud dojde k narušení základních funkcí zemí v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, může stát poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.

Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou.

Pro tento účel zpracovává krajský úřad "Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území" a poté jej předkládá ministerstvu financí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.