Menu

Muzeum Těšínska bylo založeno po druhé světové válce v roce 1948 v Českém Těšíně. Jeho činnost však navazuje na mnohem starší muzejní tradice, které sahají až do roku 1802, kdy bylo v někdejším Těšíně otevřeno nejstarší muzeum na Moravě a ve Slezsku. Muzeum Těšínska dnes s polským Muzeem Těšínského Slezska v Těšíně (Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn) aktivně spolupracuje na mezinárodních vědeckých projektech a publikacích.
Současné Muzeum Těšínska má šest poboček, Muzejní knihovnu Silesia a Klubu muzea Těšínska. Spravuje sbírku národopisnou, historickou a přírodovědnou, což představuje cca 200 000 předmětů. Z etnografických akvizic je bohatě zastoupen lidový malovaný nábytek, řemeslo, těšínské stříbrné šperky a lidový textil, z historických fondů sbírky fotografií, pohlednic, mincí, hracích strojků a výtvarného umění.

Historická budova Muzea Těšínska

Reprezentativní budova Muzea Těšínska, nacházející se na Hlavní třídě v Českém Těšíně, byla postavena v letech 1885–1886 těšínským architektem Aloisem Jedekem. Původně obytný dvojdům, v jehož přízemí a dvoře se nacházely obchody, živnostenské podniky a fotografické ateliéry, prošel v letech 2017–2020 rekonstrukcí. Ta umožnila vytvořit zcela novou, moderní muzejní expozici představující vývoj Těšínského Slezska od prehistorických dob až po nedávnou minulost. Jejím prostřednictvím je návštěvník seznámen s bohatou historií regionu zasazenou do širších souvislostí, s krajinným prostředím, hmotnou kulturou a zvyky spjatými s touto historickou zemí. Součástí budovy je také studovna a depozitář muzejní knihovny Silesia, přednáškový sál a herna pro děti. Nádvoří je upraveno jako odpočinková zóna s lapidáriem.

Archeopark

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Na říční terase se v minulosti rozkládalo mohutné trojdílné hradiště, pod kterým původně protékala řeka Olše. Zdejší osídlení ze starší doby železné a také slovanského období dokládají nálezy odkryté při dlouholetých výzkumech realizovaných Archeologickým ústavem Akademií věd ČR v Brně ve spolupráci s Muzeem Těšínska.
Vykopávky zde probíhají od konce 70. let 20. století a na základě archeologických nálezů a jejich vyhodnocení tu pro návštěvníky vznikla replika hradiska, která se okamžitě stala oblíbenou turistickou atrakcí. V roce 2016 byla otevřena nová vstupní budova poskytující komfortnější zázemí i bezbariérový přístup stále rostoucímu počtu návštěvníků.

Muzeum trojmezí

Památkově chráněný dům č. p. 150 situovaný na nároží ulice Plk. Velebnovského a Mariánského náměstí v Jablunkově se třemi charakteristickými prampouchy patří mezi nejstarší zděné objekty nejen ve slezském městě Jablunkov, ale i v celé této části někdejšího Těšínského knížectví.
Budova se zažitým názvem Knížecí dům souvisí se skutečností, že se ve druhé polovině 16. století stal majetkem těšínských knížat z rodu Piastovců. Návštěvníkům nejvýchodnějšího města České republiky a zároveň nejjižnějšího města ve Slezsku je zde zpřístupněna stálá expozice s názvem Krajina a lidé. Jak již název napovídá, představuje staleté soužití přírody a člověka ve svérázné nejvýchodnější oblasti České republiky při státních hranicích s Polskem a Slovenskem, tedy na trojmezí. Vedle prezentace zdejšího původního přírodního prostředí a biotopů před příchodem člověka se seznámí i se současným stavem ochrany přírody a krajiny, fenoménem valašské a pasekářské kolonizace ve slezské části Beskyd, bohatou historií, tradicemi a zvykoslovím Jablunkova a okolí a v neposlední řadě i minulostí samotného Knížecího domu.

Památník životické tragédie

Památník životické tragédie slouží jako trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, byla vykonána 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době druhé světové války. Hrůzná událost ze Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.
V roce 1994 byla vytvořena nová stálá expozice. Kromě vlastní životické tragédie se expozice věnuje i vývoji okupačních poměrů, formám nacistické represe, polskému a českému odboji nebo osvobození. Složité období dokládají unikátní dokumenty, fotografie stejně jako dobové zbraně nebo oděvy.

Kotulova dřevěnka

Kotulova dřevěnka patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku a je jednou z poboček Muzea Těšínska. Byla postavena v roce 1781. Je posledním dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Unikátní objekt obklopený zelení stojí v moderní zástavbě, kde působí jako tichý návrat do starých časů.
Expozice bydlení prezentuje vbavení interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska. Pro tuto dobu bylo charakteristické tzv. kovozemědělské hospodaření. Od počátku 19. století se v okolí rozvíjel hornický průmysl. Chalupníci však dále pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávy, prasata, králíky, slepice a třeba i včely. Proto tu najdeme nářadí na zpracování mléka, včelařské potřeby a mnohé další. Interiéry dřevěnky doplňuje řada keramických výrobků z místních bludovických hrnčířských dílen, typických bílou polevou a barevným květinovým dekorem.


Kontakty:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 761 211
e‑mail: muzeum@muzeumct.cz

Historická budova Muzea Těšínska

Hlavní třída 115/15, 737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 711 866
e‑mail: ceskytesin@muzeumct.cz
otevírací doba

Archeopark

Karvinská 455, 735 61 Chotěbuz
tel.: 552 309 133
e‑mail: archeopark@muzeumct.cz
otevírací doba

Muzeum trojmezí

Plk. Velebnovského 150, 739 91 Jablunkov
tel.: 593 033 094
e‑mail: lenka.waclawkova@muzeumct.cz
otevírací doba

Památník životické tragédie

tel.: 596 434 138
e‑mail: zivotice@muzeumct.cz
otevírací doba

Kotulova dřevěnka

Hálkova 1322/18a, 736 01 Havířov-Podlesí
tel.: 602 709 731
e‑mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz
otevírací doba

Muzejní knihovna a studovna Silesia

Hlavní třída 115/15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 711 943
e‑mail: silesia@muzeumct.cz

Klub Muzea Těšínska

Hlavní třída 115/15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 711 866, +420 728 077 217
e‑mail: kmt@muzeumct.cz

facebook
instagram

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.