Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Upozornění na legislativní změny z oblasti školství

Nařízení vlády č. 354/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace (mimo jiných v reakci na mimořádná opatření spojená s COVID-19) a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021.

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti 1. října 2020, pokud není stanoveno jinak. Na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze nalézt text školského zákona s vyznačenými změnami.

MŠMT připravilo materiál pro ředitele škol v oblasti snižování administrativní zátěže s názvem Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021

MŠMT zpracovalo a zveřejnilo přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 95 odst. 1 a 2 školského zákona při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do vyššího ročníku než prvního akreditovaného VP Diplomovaná všeobecná sestra

MŠMT vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Materiál je interaktivní, což zjednodušuje orientaci v textu.

Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání

MŠMT připravilo metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.