Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Seznam krajských střešních sportovních organizací

Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje

Koordinačním orgánem krajských tělovýchovných sportovních občanských sdružení je Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje, které sdružuje krajské střešní sportovní organizace – Asociaci školních sportovních klubů, Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, Autoklub České republiky, Českou obec sokolskou, Český střelecký svaz, Klub českých turistů, Moravskoslezskou krajskou asociaci sportu pro všechny, Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV, Sdružení sportovních svazů České republik. Členem kolegia není krajské sportovní sdružení Orel.

Kontakty:
předseda Karel Kafka, tel.: 596 625 751, mobil: 603 844 425, e-mail: karel.hokej@volny.cz
místopředseda Mgr. Václav Bujok, tel.: 559 712 292, e-mail: vacb@volny.cz
sekretář Jiří Vlček, tel.: 596 625 756, e-mail: mskraj.cstv@volny.cz

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK)

AŠSK působí na 307 základních a středních školách Moravskoslezského kraje a má přes 37.000 členů.

Program uskutečňovaný ve školních sportovních klubech většinou učiteli tělesné výchovy je zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. AŠSK je multisportovní organizace, zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Zejména se jedná o základní aktivity, zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást denního režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost. Posláním je připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

AŠSK podporuje také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování specifických sportovních dovedností, uplatňované v mezitřídních a meziškolních soutěžích. Sportovní soutěže AŠSK ČR jsou přístupné všem žákům a studentům, bez ohledu na to zda jsou či nejsou jejími členy. Jsou charakteristické tím, že jde vždy o střetávání družstev, sestavených z žáků jedné školy.

Kontakt:
předsedkyně Jana Gellnerová, tel.: 553 712 821, e-mail: jana.gellnerova@seznam.cz

Autoklub klub České republiky (AČR)

Posláním a předmětem hlavní činnosti Autoklubu České republiky rozvoj motorismu s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí, zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s autoškolami a dalšími institucemi, provozování dětských dopravních hřišť, organizování programů a akcí v oblasti prevence nehodovosti silničního provozu, dopravní výchovy a prevence protidrogové, všestranná podpora mladých a začínajících motoristů a péče o jejich růst v jednotlivých zájmových oblastech, se zvláštním zaměřením na talentovanou mládež, podpora a rozšiřování možností mototuristiky doma i v zahraničí, zkvalitňování technických podmínek (služby, zkušebnictví, silniční síť) a zvyšování technické úrovně motorových vozidel, uchovávání památek dokládajících vývoj motorismu.

Ve své činnosti přihlíží k potřebám specifických skupin motoristů (např. zdravotně postižených, amatérů bez praxe, profesionálních řidičů) se zaměřením na podporu jejich zájmů.

Asociace, federace a svazy AČR:
Federace automobilového sportu
Asociace motocyklového sportu
Svaz silničních závodů motocyklů
Český svaz motokrosu
Svaz enduro
Český svaz trialu
Svaz ploché dráhy
Asociace kartingu
Asociace Veteran Car Clubů
Svaz automobilových orientačních soutěží
Svaz minikar
Svaz závodníků veteránů
Svaz zdravotně postižených motoristů
Asociace Caravan Clubů

V Moravskoslezském kraji je 60 občanských sdružení AČR.

Česká obec sokolská (ČOS) - SOKOL

Nejstarší tělocvičná organizace Sokol v ČR (1862) je dobrovolný nezávislý a demokratický spolek. Organizačními jednotkami s právní subjektivitou jsou tělocvičné jednoty Sokol (TJ , Sokol), které se sdružují do sokolských žup.

Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

Cílem činnosti České obce sokolské je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.

Vlastní činnost TJ se odehrává v odborech všestrannosti s oddíly pro cvičence a rekreační sportovce ve všech věkových kategoriích, a ve sportovních oddílech cca 25 druhů sportů v soutěžích od nejnižší do reprezentační úrovně.

Sokolská organizace nabízí všem zájemcům program veškerých pohybových aktivit, sportu a turistiky, činnost kulturní a společenskou.

Na území Moravskoslezského kraje je 61 jednot Sokol začleněno do župy Moravskoslezské a sokolské župy Beskydské Jana Čapka.

Kontakty:
Župa moravskoslezská tel.: 596 139 075, e-mail: mszupa@seznam.cz;

Župa beskydská tel.: 558 621 076, e-mail: zupa.beskydska@tiscali.cz, mobil: 608 858 963

Český střelecký svaz (ČSS)

Český střelecký svaz organizuje a řídí sportovně střeleckou činnost z palných zbraní vzduchových, kulových, brokových, historických a ze sportovních a historických kuší. Dále řídí sportovní soutěže od náborových až po vrcholové a mezinárodní a pořádá Mistrovství České republiky ve všech vyhlášených disciplínách.

Všechny disciplíny sportovní střelby mají podrobná pravidla, která kromě počtu ran, hmotnosti, tvaru a povolených úprav zbraně definují i oděv střelce, pomůcky, polohy ke střelbě a řadu dalších detailů. Ve sportovní střelbě jsou účastníci soutěží rozděleni podle věku a pohlaví do kategorií.

Disciplíny:
puškové: libovolná malorážka, sportovní malorážka, velkorážní terčovnice, velkorážní standardní puška, vzduchová puška, běžící terč, odstřelovačské disciplíny,
pistolové: rychlopalná pistole, velkorážní pistole, sportovní pistole, standardní pistole, libovolná pistole, vzduchová pistole,
brokové: skeet, trap,
střelba z historických zbraní a replik,
střelba z kuše,

V Moravskoslezském kraji je evidováno 47 střeleckých klubů.

Kontakt:
předseda Mgr. Václav Bujok, tel.: 558 712 292, e-mail: vabuj@seznam.cz

Klub českých turistů (KČT)

KČT vytváří organizační, metodické a materiální podmínky pro turistiku a zajišťuje všestranný turistický program, jehož hlavními složkami jsou poznávací činnost a tělesný pohyb v přírodě. Přitom posiluje fyzickou, morální, duševní zdatnost a zdraví, rozvíjí odborné znalosti a dovednosti, smysl pro ochranu přírody, kulturní úroveň a společenskou činnost členů. KČT pečuje o rozvoj všech druhů turistiky. Děti a mládež jsou organizovány v odborech KČT spolu s dospělými nebo v turistických oddílech mládeže (TOM) sdružených v Asociaci turistických oddílů mládeže (A-TOM). KČT zabezpečuje pásové značení pěších turistických tras i značení turistických tras ostatních typů, jeho údržbu, aktualizaci a vybavení informačním systémem včetně jeho údržby. Prosazuje právní ochranu značených turistických tras a informačního systému. Spolupracuje při vydávání turistických průvodců, vydává turistické mapy. Pro své členy a veřejnost buduje síť turistických zařízení a systém služeb, pro veřejnost rozšiřuje nabídku placených služeb (půjčovny výzbroje, průvodcovské služby, ubytovny, tábořiště, zahraniční servis a další). Podílí se na ochraně přírody, péči o památná místa a historické objekty.

Sekce KČT:
Cykloturistika, lyžařská turistika, mototuristika, ochrana přírody, pěší turistika, rodinná turistika, speleoturistika, turistika mládeže, turistika zdravotně postižených, vysokohorská turistika, sekce historie

V Moravskoslezské oblasti Klubu českých turistů je zaregistrováno 65 odborů KČT

Kontakt: Ing. Mojmír Nováček, tel.: 596 134 975, e-mail: kct.beskydy@cmail.cz

Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny (MS KASPV)

MS KASPV se zaměřuje na tělovýchovnou a sportovní činnost pro širokou veřejnost. Její činnost navazuje na tradice spolkové tělovýchovy československého státu na území nynější České republiky a na činnost Svazu základní a rekreační tělesné výchovy. Svoji činnost asociace dále rozvíjí v souladu s hnutím "Sport pro všechny".

Cílem MS KASPV je umožnit tělovýchovné a sportovní vyžití všem občanům v kraji bez ohledu na jejich schopnosti, věk a sociální postavení a tím přispívat k jejich všestrannému rozvoji, upevňování jejich zdraví a dosažení pozitivního vztahu k tělesné kultuře, prostřednictvím tělovýchovného procesu i osvětové činnosti rozvíjet morálně volní vlastnosti a vědomosti cvičenců.

MS KASPV nabízí ve 153 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech Moravskoslezského kraje cvičení ve sportovní odvětvích např. všeobecná gymnastika, rekreační sporty, aerobik, rytmická gymnastika, jóga, zdravotní tělesná výchova, cvičení a pobyt v přírodě, taneční sport, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi a další.

Kontakty:
předsedkyně Mertová Martina, e-mail: caspv.fm@seznam.cz

místopředsedkyně Těhanová Hana, tel.: 596 616 212, e-mail: caspv.ostrava@quick.cz

Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy (MS KO ČSTV)

Předmětem činnosti MS KO ČSTV je provozování sportu a tělovýchovy jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Sdružuje především sportovní svazy, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

MS KO ČSTV je organizační součástí Českého svazu tělesné výchovy, udržuje partnerské vztahy s ostatními sportovními organizacemi Moravskoslezského kraje, spolu s nimi se podílí na vytváření podmínek pro rozšiřování dostupnosti sportu a jeho rozvoje.

Organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, spolupracuje s orgány státu i s orgány samosprávy měst a obcí.

Kontakty na sportovní odvětví zastoupená v MS KO ČSTV:

sport jméno telefon e-mail počet oddílů
americký fotbal Radim Konečný 596 803 233 mrowiec@redonplus.cz 1
atletika Oldřich Zvolánek 595 956 214 ssk.vitkovice@volny.cz 25
badminton Jiří Pavelka 851 203 002 prezident@badmintonprerov.cz 9
baseball Vladimír Kvača 604 169 315 vkvaca@volny.cz 4
basketbal Dušan Jakob 558 437 037 basketsm@volny.cz 30
billiard Pavel Stareček 777 731 747   6
box Rostislav Gattnar 596 522 611   9
cyklistika Josef Duda     27
florbal Robert Segeťa 777 687 711    
fotbal Ing.Stan. Gajdůšek 602 794 512 mskfs@volny.cz 304
minigolf Vladimír Sedláček 603 493 529 sedlacek.puci@seznam.cz 6
házená Rudolf Jaroň 723 163 688 r.jaron@centrum.cz 18
hokejbal Martin Pála 604 798 380   23
horolezectví Roman Koch 605 529 259   22
jachting Jiří Bobek 602 554 753 marpo@ova.inecnet.cz 14
jezdectví Helena Šalamonová 596 201 411 helena.samonova@volny.cz 26
jóga Herbert Konečný 596 747 034    
judo Josef Březina 602 777 628 moravskoslezsky@czechjudo.cz 9
kanoistika Hana Kneblová 596 620 341   9
karate Vlastimil Žužka 556 821 952 vzizka@visteon.cz 13
korfbal Jiří Němeček 603 251 672   4
krasobruslení Stanislav Žídek 603 211 675 szidek@volny.cz 9
kulturistika Jaroslav Brillant     28
kuželky a bowling Jaromír Hendrych 608 777 693    
lední hokej Karel Kafka 596 625 751 karel.hokej@volny.cz 41
lukostřelba a kuše Jan Masár 732 733 665 jan.masar@hzp.cz 2
lyžování Jaroslav Skoumal 603 760 444 zsgen.janka@iol.cz 62
moderní gymnastika Alena Přehnilová 596 411 038 a.prehnilova@seznam.cz  
národní házená Jiří Cedidlo 737 700 108 cedidlo.jiri@seznam.cz 26
nohejbal Pavel Wimmer 596 717 270 pavelwimmer@tiscali.cz 19
orientační běh Josef Kroča 596 634 863 josef.kroca@tiscali.cz 13
petangue Josef Puhr 606 721 517 jpuhr@seznam.cz  
plavání Vladimí Rybka 596 927 475   14
radiový orientační běh Karel Javorka 602 515 013   3
ringo Ing. Ivan Cap 596 603 310    
saně Luboš Pásek 596 632 772   5
softball Marcel Pardík 777 119 760 pardik@baseballnet.cz 6
sportovní gymnastika Roman Slavík 602 856 651 gkvitkovice@seznam.cz 12
stolní tenis Jiří Olbricht 603 985 471 jiri.olbricht@volny.cz 79
stolní hokej   776 088 156 partyja@seznam.cz  
šachy Jaroslav Kořínek 596 747 154   62
šerm Petr Neshoda 608 816 033 pneshoda@tiscali.cz 5
šipky Ladislav Obluk 602 764 645 smoss@volny.cz  
Taekwon-do ITF Marek Lazor 603 208 103 marek.lazor@taekwondo.cz  
tenis Martin Hynek 601 530 814 hynek.martin@quick.cz 71
triatlon Hana Materová 607 764 512 hana.materova@fnspo.cz 5
volejbal Josef Hellebrand 603 509 941 mskvs@seznam.cz 105
vzpírání Petr Krol 604 664 189   6
zápas Miroslav Špiruta 604 809 638   6
neslyšící sportovci Zdeněk Hudec      
těl. postižení sportovci František Dvouletý 605 574 352    
mentálně postižení sportovci Jiří Slaměník 596 433 745    
zrakově postižení sportovci Miroslava Valášková 596 910 737    

Kontakty:
předseda Karel Kafka, tel.:596 625 751, e-mail: karel.hokej@volny.cz
sekretář Jiří Vlček, tel.: 596 625 756, e-mail: mskraj.cstv@volny.cz

Orel

Sport má v této organizaci velký význam, protože může v mladých posilovat důležité hodnoty jako jsou věrnost, vytrvalost, přátelství, solidarita. Každoročně pořádá velké množství sportovních akcí, při kterých se střetává velké množství amatérských sportovců. Sportovní aktivity jsou spojeny také s kulturou, s prací s mládeží i duchovními akcemi. Provozování sportu a tělovýchovy a organizování duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit, jakož i dalších významných projevů lidské kultury a podpora výchovy všech svých členů v duchu křesťanských zásad, uplatňovaných v rodině i ve společnosti je hlavním cílem organizace Orel.

Sjednocuje katolické a křesťanské spolky a organizace zabývající se rozvojem sportu, tělovýchovy a kulturních a sociálně výchovných aktivit, které se inspirují zásadami křesťanství. V duchu křesťanských zásad rozvíjí charitativní činnost. Na území Moravskoslezského kraje působí tři župy – Kadlčákova s 18 jednotami, Křížkovského s 9 jednotami a Bauerova s 13 jednotami. Tato župa územně zasahuje také do Zlínského kraje.

zmocněnec Ing. Václav Michalčák, tel.: 558 631 035

Sdružení sportovních svazů České republiky (SSS ČR)

SSS ČR je dobrovolným svazem samostatných občanských sdružení - svazů, organizací, klubů, společností, asociací apod. Sdružuje 15 svazů reprezentujících sportovní odvětví a činnosti z oblasti:

Posláním SSS ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj sportovních odvětví reprezentovaných členskými svazy, rozvoj sportu pro všechny, výkonnostního i vrcholového sportu, zájmovou činnost mládeže a občanů. Dalším posláním je předcházení či likvidace možných průmyslových a ekologických havárií, katastrof, ochrana přírody a životního prostředí.

V Moravskoslezském kraji je v SSS ČR registrováno 269 klubů.

Kontakty:
Zmocněnec Edvard Chwistek, tel.: 732 978 683

sport jméno telefon e-mail
aeroklub Vlastislav Míček   info@akfrydlant.cz
akad. technické sporty Mgr. Karel Janků   karel.janku@vsb.cz
radioklub Ing. Milan Gregor   milangregor@volny.cz
kynologický svaz Karel Pustelník 553 657 467  
biatlon Slavomír Gřeček 603 362 927 slavek.gr@seznam.cz
biatlonporuba@seznam.cz
branně technické sporty Oldřich Valíček 558 651 146  
modeláři Jiří Polák 596 752 637  
potápěči Ing.Milan Kratochvíl 596 965 025  
vodáci PhDr. František Vyhňák
Ing. Marta Rašovská
603 728 373 svms@volny.cz
vojáci v záloze Ing Lubomír Kovačík   kvzolomouc@svz-cr.cz
záchr. brigády kynologů Ladislav Letenský 737 354 192 info.zachranari@seznam.cz
automotoklub Edvard Chwistek 732 978 683  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.