Menu

Osoby pověřené k výkonu sociálně‑právní ochrany dětí

Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, zkráceně také pověřené osoby, jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají oprávnění poskytovat sociálně-právní ochranu.

Rozsah jejich činnosti odpovídá rozhodnutí, které vydal krajský úřad. Pověřené osoby nenahrazují činnost OSPOD, ale spíše na ni navazují, např. mohou poskytovat poradenství dětem i rodičům, terapeutické činnosti, uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče a provází pěstouny, nebo poskytují krizovou pomoc v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pokud chcete být pověřenou osobu, je potřeba podat krajskému úřadu žádost s potřebnými přílohami:

Chcete‑li požádat o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je potřeba krajskému úřadu podat žádost o změnu pověření s potřebmými přílohami, které se týkají požadované změny, např. pokud má být tato činnost vykonávaná na jiném místě, pak musí být doložena nájemní smlouva k novým prostorám.

Krajský úřad rozhoduje o změně pověření k poskytování sociálně-právní činnosti na základě žádosti pokud:

Krajský úřad dále může rozhodnout osnížení kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z moci úřední, pokud přestane splňovat základní provozní a personální standardy pro zařízení.

Po získání pověření má pověřená osoba tyto povinnosti:

Krajský úřad se při rozhodování o vydání pověření řídí platnými předpisy, zejm. zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Pověřené osoby se při své činnosti řídí především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a vybrané činnosti, na které se vztahují standardy kvality, poskytují v souladu s vyhláškou č. 473/2012 Sb.

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.