Menu

Formulář k registraci sociální služby

Povinné přílohy žádosti o registraci

 1. doklad, že žadatel nemá nedoplatky (originál nebo úředně ověřené kopie dokladů):
  • daňové (prostřednictvím potvrzení z finančního úřadu),
  • na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (prostřednictvím potvrzení od všech zdravotních pojišťoven v ČR),
  • na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (prostřednictvím potvrzení správy sociálního zabezpečení),
 2. čestné prohlášení (u právnické osoby statutárního zástupce), že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurs nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka,
 3. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány (nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí),
 4. doklady o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (výpisy z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce),
 5. úředně ověřené kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání) a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
 6. v případě, že jsou služby poskytovány v zařízení sociálních služeb uvedené v § 34 odst. 1 písm. c) až f) – týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, doložte rozhodnutí o schválení provozního řádu vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanicí) a souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
 7. úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,
 8. doklad o účelu využití stavby – v souladu s ustanovením § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Pokud z kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora, stavebního povolení, oznámení o užívání stavby nebo z kolaudačního souhlasu apod. nevyplývá účel využití stavby poskytování sociální služby a ve výpisu z katastru nemovitostí je uveden jiný účel využití stavby, např. "bydlení", a žadatel o registraci hodlá ve stavbě poskytovat sociální služby, je nutná změna účelu využití stavby a za tím účelem doložení relevantních dokumentů (např. rozhodnutí stavebního úřadu o změně účelu využití stavby, příp. části stavby apod.).
 9. pojistná smlouva – pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. Tato smlouva, která musí být sjednána po celou dobu poskytování sociálních služeb dle tohoto zákona, může být uzavřena poté, co je poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci. Poskytovatel je pak povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis personálního zajištění poskytované sociální služby

Stručný popis obsahující organizační strukturu v rámci registrované služby s vyznačením jednotlivých pracovních pozic, úvazků a popis funkční náplně jednotlivých pozic:
 1. ve formátu PDF a v listinné podobě – obecné organizační schéma dané služby (vyznačení pozic dle § 115 zákona o sociálních službách, počtu úvazků na daných pozicích),
 2. pouze v listinné podobě doložit organizační schéma či seznam pracovníků přímo poskytujících sociální službu (opět pro každou službu zvlášť) s uvedením jmen konkrétních pracovníků, jejich zařazení a úvazku, případně s informací o jejich dosaženém vzdělání a informací o splnění či nesplnění odborné způsobilosti k činnosti, kterou vykonávají.

Plán finančního zajištění sociálních služeb

(v písemné podobě a ve formátu PDF) – rozpočet pro danou službu na kalendářní rok (předpokládané výdaje nutné k zajištění provozu služby a předpokládané zdroje financování těchto výdajů).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.