Menu

Podání žádosti o změnu registrované sociální služby

Hlášení personálních změn

(nástup/ukončení pracovního poměru, doplnění odborné způsobilosti, změna v rozsahu úvazku)

Formulář – Hlášení personálních změn


Žádost o změnu/změny registrace sociálních služeb

(změna názvu zařízení, změna kontaktních údajů, změna vedoucího zařízení, rozšíření – zúžení místa poskytování, úprava provozní doby, rozšíření – zúžení formy poskytování apod.)

Vždy doložit formulář Údaje o registrované sociální službě a dále přiložit přílohy, které budou v souladu s požadovanými změnami – např. nájemní smlouva, rozhodnutí o schválení provozního řádu, souhlasné závazné stanovisko na úseku požární ochrany, popis realizace poskytování sociální služby.

Formulář – Žádost o změnu/změny regitrace sociálních služeb

Statistické vykazování sociálních služeb

Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen sdělovat údaje o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3, a údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření krajskému úřadu, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem práce a sociálních věcí vždy do 30. června za předchozí kalendářní rok.

Žádost poskytovatele o zrušení registrace

Žádost ve formě prostého dopisu musí být podána nejméně tři měsíce přede dnem ukončení poskytování sociální služby. V rámci žádosti je nutné uvést:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.