Menu

Vyhodnocení území Ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání (2023)

Cílem územní studie je vyhodnocení užšího jádra Ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání a vzniku tepelných ostrovů a návrh opatření, jak toto přehřívání omezit.

Průvodní zpráva

Shrnutí metodického postupu

Manuál adaptačních opatření

Grafická část

Legenda výkresů

Výkresy rizika přehřívaní na podkladu ortofotomapy v měřítku 1 : 50 000

Výkresy rizika přehřívaní na podkladu základní mapy v měřítku 1 : 50 000

Výkresy navržených opatření v kategoriích ploch na podkladu ortofotomap v měřítku 1 : 50 000

Výkresy navržených opatření v kategoriích ploch na podkladu základní mapy v měřítku 1 : 50 000

Výkresy syntéz kategorizace území a rizika přehřívaní v měřítku 1 : 50 000

Výkresy lokalit s rizikem přehřívání v měřítku 1 : 10 000

Územní studie je zveřejněna v mapové aplikaci.

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.