Menu

Traumatologický plán jsou povinna zpracovat lůžková zdravotnická zařízení a zařízení, která poskytují jednodenní péči. V traumatologickém plánu upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích. Nejméně jednou za 2 roky jsou povinna jej aktualizovat a předat krajskému úřadu.

Povinnost zpracovat traumatologický plán stanoví § 47 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Traumatologický plán obsahující soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, jsou povinna zpracovat lůžková zdravotnická zařízení a zařízení poskytující jednodenní péči (mimo poskytovatele záchytné služby). Tito poskytovatelé mají dále povinnost:

Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání stanoví vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

Traumatologický plán se člení na základní, operativní a pomocnou část.

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu na území České republiky a identifikační číslo poskytovatele, jde‑li o fyzickou osobu,
 2. obchodní firmu nebo název, adresu sídla a, nemá‑li sídlo na území České republiky, též adresu místa usazení podniku nebo organizační složky podniku na území České republiky a identifikační číslo poskytovatele, jde‑li o právnickou osobu,
 3. přehled spojení na poskytovatele, například telefon, fax a adresu elektronické pošty,
 4. vymezení předmětu činnosti poskytovatele,
 5. přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení, která mohou vést k hromadnému neštěstí a analýzu jejich možného dopadu na činnost poskytovatele při poskytování zdravotní péče; při tom se vychází z přehledu možných zdrojů rizik a provedených analýz ohrožení zpracovaných podle krizového zákona1),
 6. přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a ohrožení zdravotnického zařízení poskytovatele, s výjimkou zdrojů rizik a ohrožení uvedených v písmenu e), a analýzu jejich možného dopadu na poskytování zdravotní péče při hromadném neštěstí,
 7. charakteristiku typů postižení zdraví, pro která se traumatologický plán zpracovává,
 8. vymezení opatření, která má poskytovatel plnit při hromadných neštěstích, v návaznosti na analýzu zdrojů rizik a ohrožení podle písmen e) a f) a na typ postižení zdraví podle písmene g).
 1. postupy pro plnění opatření podle odstavce 2 písm. h),
 2. vymezení opatření pro případ hromadného neštěstí vyplývajících pro poskytovatele z traumatologického plánu havarijního plánu kraje a způsob zajištění jejich plnění,
 3. postupy pro zajištění spolupráce s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby podle § 46 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách,
 4. způsob zajištění ochrany zdraví zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků poskytujících zdravotní péči při hromadném neštěstí,
 5. přehled postupů při plnění opatření na jednotlivých pracovištích zdravotnického zařízení do 1, 2 a 24 hodin od přijetí informace o hromadném neštěstí poskytovatelem,
 6. přehled spojení na osoby podílející se na zajištění plnění opatření podle traumatologického plánu, například telefon, fax a adresu elektronické pošty.
 1. přehled smluv uzavřených poskytovatelem s dalšími osobami k zajištění plnění opatření podle traumatologického plánu,
 2. seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřebných pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí,
 3. seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků potřebných pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí; v seznamu se uvede počet pracovníků v členění podle jejich odborné způsobilosti a pracovišť zdravotnického zařízení,
 4. zásady označování, evidence a ukládání traumatologického plánu,
 5. další dokumenty související s připraveností poskytovatele na plnění opatření při hromadných neštěstích, například geografickou a grafickou dokumentaci.

Kontaktní místo

Poskytovatel akutní lůžkové péče je povinen k zajištění plynulé návaznosti zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu zřídit kontaktní místo za účelem zajištění příjmu pacienta a neodkladného pokračování v poskytování zdravotních služeb (§ 6 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě).

Dále je povinen zajistit nepřetržité předávání informací o počtu volných akutních lůžek svému kontaktnímu místu, informace o omezení poskytování neodkladné péče a poskytnout na výzvu poskytovatele zdravotnické záchranné služby součinnost při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.