Menu

Vytěžený prostor cihelny jižně od silnice Kunín – Suchdol nad Odrou. Regionálně významné středisko rozmnožování čolka velkého v blízkosti nadregionálního biokoridoru a nadregionálního biocentra.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1029.

Kód lokality: CZ0813438
Katastrální území: Kunín
Rozloha: 26,883 ha

Předmět ochrany

Území evropsky významné lokality je zcela překryto územím chráněné krajinné oblasti Poodří. Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody České republiky – Správa CHKO Poodří.


Popis území:

Území evropsky významné lokality zahrnuje bývalou pískovnu a jíloviště se zvodnělými jámami částečně zarůstajícími vodními rostlinami a travním porostem s dominancí třtiny křovištní. Provoz pískovny byl zahájen ve druhé polovině 19. století a lokalita byla aktivně využívána pro těžbu cihlářských surovin (písku a jílu) až do roku 2005. Po těžbě byla zachována nepravidelná soustava různě velkých tůní vhodných pro rozmnožování obojživelníků, včetně čolka velkého (Triturus cristatus).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.