koronaweb
Menu

Vytěžený prostor cihelny jižně od silnice Kunín – Suchdol nad Odrou. Regionálně významné středisko rozmnožování čolka velkého v blízkosti nadregionálního biokoridoru a nadregionálního biocentra.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1029.

Kód lokality: CZ0813438
Katastrální území: Kunín
Rozloha: 26,883 ha

Předmět ochrany

Území evropsky významné lokality je zcela překryto územím chráněné krajinné oblasti Poodří. Příslušným orgánem ochrany přírody je správa CHKO Poodří.


Území evropsky významné lokality zahrnuje bývalou pískovnu a jíloviště se zvodnělými jámami částečně zarůstajícími vodními rostlinami a travním porostem s dominancí třtiny křovištní. Provoz pískovny byl zahájen ve druhé polovině 19. století a lokalita byla aktivně využívána pro těžbu cihlářských surovin (písku a jílu) až do roku 2005. Po těžbě byla zachována nepravidelná soustava různě velkých tůní vhodných pro rozmnožování obojživelníků, včetně čolka velkého (Triturus cristatus).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.