Menu

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, vytvářená podle jednotných kritérií v rámci Evropské unie pro ochranu vybraných ohrožených, vzácných či jinak cenných druhů živočichů, rostlin a typů evropských stanovišť.

Tvoří ji ptačí oblasti vymezené na základě směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a evropsky významné lokality vymezené podle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Obě směrnice byly implementovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

ledňáček říční – ilustrační foto

V Moravskoslezském kraji jsou vymezeny 4 ptačí oblasti; ptačí oblast Beskydy, Jeseníky a Poodří byly schváleny nařízeními vlády v roce 2004 a 2005, čtvrtá ptačí oblast Heřmanský stav – Poolší byla schválena v roce 2007 s účinností od června 2008. Jednotlivá vládní nařízení stanovují činnosti vázáné na souhlas orgánu ochrany přírody (ochranné podmínky). Pro ptačí oblasti se v případě potřeby zpracují tzv. souhrny doporučených opatření k zachování příznivého stavu ptačích populací.

Poslední aktuální vydané nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb., čítá celkem 49 evropsky významných lokalit („EVL“) na území Moravskoslezského kraje (z toho 11 na území stávajících chráněných krajinných oblastí). EVL jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením, pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v EVL zajišťuje Ministerstvo životního prostředí zpracování tzv. souhrnů doporučených opatření pro EVL. U vybraných EVL, které stanoví vláda nařízením, musí být do 6 let od přijetí EVL do evropského seznamu zajištěna územní ochrana formou zvláště chráněného území v kategorii uvedené v národním seznamu (přírodní památka, přírodní rezervace, národní přírodní památka, národní přírodní rezervace). EVL, které leží na území stávajících zvláště chráněných území a ve svém vyhlašovacím předpisu zahrnují předmět ochrany EVL, nebudou opětovně již vyhlašovány, stejně jako EVL na území chráněných krajinných oblastí. Krajský úřad zajišťuje v rámci své území působnosti péči o EVL, označují je, vydávají stanoviska k zásahům, zajišťují proces vyhlášení EVL za zvláště chráněné území.

Více informací je možné získat na webových stránkách www.natura2000.cz.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.