Menu

CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Úmluva byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu, proto bývá někdy označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána. Československá republika podepsala úmluvu v únoru roku 1992 a úmluva vstoupila v platnost 28. května 1992. Česká republika převzala závazky z úmluvy dne 1. 1. 1993.

Cílem úmluvy CITES je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Mezinárodní obchod je významným faktorem ohrožující druhy na přežití, bez jeho regulace by již řada druhů byla vyhubena.

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004, jsme vázáni legislativou EU k provádění CITES. Základním předpisem EU je nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen „nařízení č. 338/97“). Dalším důležitým předpisem EU je nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 (dále jen „nařízení č. 865/2006“).

Spolu se vstupem České republiky do Evropské unie vstoupil v platnost zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (dále jen „zákon o obchodování s ohroženými druhy“). Současně se zákonem o obchodování s ohroženými druhy nabyla platnosti vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb..

V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR a národním vědeckým orgánem CITES je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Funkci kontrolního orgánu vykonává Česká inspekce životního prostředí a celní orgány. Regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady při povolování intrakomunitárního obchodu s exempláři CITES.

Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, byl změněn zákonem č. 346/2009 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2010. Vyhláška č. 227/2004 Sb. byla nahrazena vyhláškou č. 210/2010 Sb., která nabyla účinnosti 10. 7. 2010.

Novela zákona o obchodování s ohroženými druhy mj. stanovuje seznam jiných druhů než přímo ohrožených vyhynutím, tzn. druhů z přílohy B (ES), na které se vztahuje povinnost registrace (příloha č. 2). Dále novela zavádí povinnost vedení záznamů o obchodu a záznamů o chovu druhů z přílohy A i B (ES).

Vyhláška mj. stanovuje druhy z přílohy A (ES), na které se nevztahuje povinnost registrace (příloha č. 6), vzor povinných informací spojených s převodem exempláře (příloha č. 7), způsob vedení záznamů o obchodu a záznamů o chovu exemplářů a seznamy druhů, na které se nevztahuje povinnost vedení záznamů nebo povinnost předávat doklady CITES při převodu vlastnictví (příloha č. 9 a č. 10), registr kroužků a jiných značek pro označování exemplářů.

Odkazy:

www.cites.org

www.mzp.cz

www.ochranaprirody.cz

www.cizp.cz

Bližší informace o CITES získáte na:

Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Kontaktní osoby:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.