koronaweb
Menu

Lokalita leží na rozhraní obce Děhylov a města Ostravy, na pravém břehu řeky Opavy.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1033.

Kód lokality: CZ0813439
Katastrální území: Děhylov, Martinov ve Slezsku 
Rozloha: 80,1703 ha
Nadmořská výška: 213 - 266 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Území evorpsky významné lokality Děhylovský potok - Štěpán je tvořeno rybniční pánví v široké a ploché nivě řeky Opavy, Děhylovským potokem a přiléhajícími mokřady. Rybniční pánev je vyplněna hlinitopísčitými sedimenty s vložkami organických zemin. Vodní a mokřadní biotopy mělkého rybníka a jeho okolí jsou útočištěm zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na hrázích se nachází kvalitní porosty tvrdého luhu, které jsou lemovány rákosinami, vrbinami a mokřadními olšinami. Součásti rezervace je mokřad s velkými plochami rákosin (Phragmition communis), prostoupenými porosty vysokých ostřic (Caricion gracilis), které přecházejí v podmáčenou louku s druhy svazu Alopecurion pratensisArrhenatherion. Okraje rákosin lemují bažinné vrbové křoviny (Salicion cinereae). Na ploše rybníka jsou hojně zastoupena společenstva Trapetum natantis, Utricularietum australis, Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae, a v tůních pod hrází společenstvem Hydrocharitetum morsus-ranae. Děhylovský potok je na území evoropsky významné lokality silně zarostlý submerzní vegetací a rákosem.

Území této evropsky významné lokality je díky mělkým tůním významné pro výskyt a rozmnožování kuňky ohnivé (Bombina bombina). Na vodní prostředí je pak dále vázána populace vzácného piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis).

Vice informací: Ústřední seznam ochrany přírody

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.