koronaweb
Menu

Lokalita se rozkládá podél říčky Petrůvky a v hraničním výběžku v obci Dolní Marklovice. Velmi významné stabilní rozmnožiště kuňky ohnivé.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1034.

Kód lokality: CZ0813442
Katastrální území: Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné
Rozloha: 41,2190 ha 
Nadmořská výška: 220 - 264 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Již v minulosti bylo území evropsky významné lokality Dolní Marklovice aktivně zemědělsky využíváno. Mělo mozaikový charakter, ve kterém se střídala menší políčka a louky. Porost dřevin byl dříve soustředěn pouze na úzký pás břehových porostů podél Petrůvky a Radeckého potoka a na les v severním výběžku evropsky významné lokality.

V současné době je většina rybníků obklopena intenzivně obhospodařovanými poli. Z důvodu používání chemických prostředků pří zemědělské výrobě může docházet, zejména v období silných dešťů, ke splachu živin, reziduí pesticidů a půdy do toků napájejících rybníky i do samotných rybníků. Zvýšená eutrofizace vodních ploch negativně ovlivňuje prostředí pro výskyt živočichů i rostlin. V těsné blízkosti severního výběžku této evropsky významné lokality se nachází motokrosová dráha. Při silných deštích dochází ke splachům jílového materiálu do rybníčků Kotlina 1–5 a erozní strže z motokrosové dráhy dosahují hloubky 2 m a více. Tím je negativně ovlivněna kvalita vody v nádržích a dochází k rychlámu zazemňování rybníků.

Rozmnožování kuňky obecné je v této evropsky významné lokalitě téměř výhradně závislé na rybničním biotopu. Její populace zde, s ohledem na aktuální hospodaření na jednotlivých rybnících, značně kolísá.

Více informací: Ústřední seznam ochrany přírody

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.