Menu
Datum Název Popis
2. únor Světový den mokřadů 2. únor označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů.
21. březen Světový den lesů Tento mezinárodní den byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj. Lesy jsou pro udržitelný rozvoj zásadní. Celkově pokrývají třetinu povrch planety Země.
22. březen Světový den vody Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Voda je náš nejcennější přírodní zdroj, denně spotřebujeme až 120 litrů vody.
23. březen Světový meteorologický den Světový den meteorologie byl vyhlášen jako připomínka dne 23. března roku 1950, kdy vznikla Světová meteorologická organizace. Československo bylo v té době jedním ze zakládajících členů. Právě tato organizace se stává zvláštním odborem Organizace spojených národů pro oblast meteorologie, hydrologie a další související fyzikální vědy. Tento den bychom mohli pro laickou veřejnost nazvat Světovým dnem počasí.
jarní termín Ukliďme svět, ukliďme Česko Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
1. duben Mezinárodní den ptactva Mezinárodní den ptactva se slaví již více než 100 let. Ptáků se týkala vůbec první mezinárodní úmluva s enviromentálním zaměřením, tzv. „Úmluva na ochranu ptactva pro zemědělství užitečného“, uzavřená 19. března 1902 v Paříži. Jedním z hlavních cílů je obrátit pozornost k nebezpečím, ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť.
7. duben Světový den zdraví Světový den zdraví byl vyhlášen 7. 4. 1950, kdy také vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života.
22. duben Den Země Den Země slaví víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
24. duben Světový den laboratorních zvířat Tento den má po celém světě upozorňovat na problematiku pokusných zvířat. Ať už se jedná o výzkum či testování na laboratorních zvířatech například léků, kosmetiky nebo jiných potřebných věcí. Jediné logo které je opravdu 100% zárukou, že produkt nebyl testován na zvířatech, je značka Humane Cosmetics Standard (HCS) a Humane Household Product Standard (HHPS), jediné celosvětově uznávané certifikáty.
1. víkend v květnu Mezinárodní den ptačího zpěvu Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků.
3. květen Den Slunce Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Slunce je jedna ze stamiliard hvězd naší galaxie a nalézá se ve středu sluneční soustavy. Průměr Slunce je 1 384 640 kilometrů což je asi 109krát více než průměr Země. Kolem své osy se otočí za 25 až 35 dní. Slunce je ohromná koule tvořená vodíkem a heliem.
2. víkend v květnu Světový den stěhovavých ptáků World Migratory Bird Day se slaví od roku 2006. Světový den stěhovavých ptáků si klade za cíl zvýšit povědomí o člověkem způsobených překážkách, které stojí stěhovavým ptákům v jejich cestě a upozornit na množství celosvětově ohrožených migrantů, mezi nimiž je mnoho druhů na pokraji vyhynutí.
22. květen Mezinárodní den biologické rozmanitosti Mezinárodní den ochrany biodiverzity byl vyhlášen 22.května Valným shromážděním OSN na počest podepsání Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti 22. května 1992 v Nairobi. Úmluva usiluje o ochranu druhové rozmanitosti na všech jejích úrovních (genetické, druhové, ekosystémové i kulturní), o udržitelné a rozumné využívání jejích složek a o spravedlivé rozdělování zisků z využívání genetických zdrojů.
24. květen Evropský den národních parků S ideou Evropského dne parků (EDP) přišla organizace EUROPARC Federation, která se zabývá mezinárodní ochranou přírody především formou zvláště chráněných území většího rozsahu. Chce zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu, propaguje smysl zřizování chráněných území a důslednou péči o jejich přírodní, kulturní a historické dědictví (Moravskoslezský kraj národní park nemá).
31. květen Světový den bez tabáku Členské státy Světové zdravotnické organizace vytvořily světový den bez tabáku v roce 1987. Upíná pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení 5,4 milionu mrtvých ročně celosvětově z problémů v důsledku užívání tabáku, ať již formou přímého, či pasivního kouření.
5. červen Světový den životního prostředí Světový den životního prostředí ustanovilo v roce 1972 Valné shromáždění OSN. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento svátek považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti. Každý může napomoci řešení ekologických problémů, ochrana životního prostředí se týká každého z nás.
8. červen Světový den oceánů Světové oceány jsou kolébkou života. Pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu. Téměř všechny živé organismy na zemi jsou nějakým způsobem závislé na oceánech (kyslík, absorpce oxidu uhličitého či regulace globálních klimatických cyklů). Z biologické rozmanitosti moří a pobřežních oblastí – ekosystémy, druhy a genetický materiál – má lidstvo ohromný užitek. Světový den oceánů navrhla Kanada na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992, aby lidem připomněl význam a životadárnou roli oceánů. Jeho první oslava však proběhla až v roce 2009.
17. červen Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští Byl vyhlášen u příležitosti přijetí Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) 17. června 1994 v Paříži. Hlavním cílem světového dne boje proti desertifikaci je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní spolupráci týkající se boje proti desertifikaci a důsledkům sucha. Světový den boje proti rozšiřování pouští je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout, že s desertifikací je možné bojovat.
16. červenec Evropský den koupání v řekách Big Jump neboli Evropský den koupání v řekách vyhlašuje pravidelně Síť evropských řek (European Rivers Network) se sídlem ve Francii. Posláním této akce je pomoci najít nám všem živý vztah k řekám, u nichž žijeme, oslavit zlepšující se čistotu vody v evropských řekách, zviditelnit a upozornit na problémy spojené s ochranou vod.
16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy Vznik tohoto dne se datuje k 16. září 1987, kdy byl podepsán světoznámý Montreálský protokol. Jeho cílem je dlouhodobě omezit vypouštění chemických látek, které ničí ozónovou vrstvu, do atmosféry.Ozónová vrstva pomáhá dlouhodobě zmenšovat množství škodlivého UV záření, které se dostává k zemskému povrchu. Toto záření způsobuje např. poškození kůže i zraku, úbytek ozónu ve vyšších výškách proto přímo souvisí s ohrožením zdraví nejen lidí, ale také zvířat.
podzimní termín Ukliďme svět, ukliďme Česko – Clean Up the World Světový den úklidu; viz jarní termín
22. září Evropský den bez aut Den bez aut spadá pod Evropský týden mobility, který začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty ekologičtější, tak i Den bez aut slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad na životní prostředí právě z výfukových plynů automobilů.
4. říjen Mezinárodní den ochrany zvířat Svátek se slaví již od roku 1931 na počest sv. Františka z Assisi, patrona všech zvířat. František z Assisi byl mnich, který zasvětil svůj život péčí o nemocná, opuštěná a týraná zvířata. Podle některých pověr prý dokázal se zvířaty mluvit. Mezinárodní den zvířat nám připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našich životů.
16. říjen Světový den potravin (World Food Day – WFD) je dnem akcí proti hladu a byl založen Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) – specializovaná agentura OSN, v roce 1979.
20. říjen Den stromů Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích.
10. listopad Světový den vědy pro mír a rozvoj Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásilo roku 2001 OSN kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom, jak je věda prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu, neboť právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti.
3. prosinec Mezinárodní den bez pesticidů V tento den si připomínáme havárii, ke které došlo v noci 3. prosince 1984, v továrně na pesticidy v indickém městě Bhopálu. Do ovzduší tehdy uniklo přibližně 40 tun methylisokyanátu a dalších jedovatých plynů. V roce 1998 byla v Rotterdamu přijata Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určté nebezpečné látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Česká republika tuto úmluvu podepsala v New Yorku dne 22. června 1999. Cílem úmluvy je podporovat sdílenou odpovědnost a společné úsilí smluvních stran v mezinárodním obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
11. prosinec Mezinárodní den hor Den hor patří k relativně mladým svátkům, protože jej jako významný den vyhlásilo OSN teprve v roce 2003. Smyslem tohoto dne je podpora trvale udržitelného rozvoje hor a horských oblastí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.