Menu

Soustava vodních nádrží v k. ú. Heřmanice, Rychvald a Záblatí u Bohumína. Od 80. let 20. století je území významné jako lokalita výskytu čolka velkého.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1035.

Kód lokality: CZ0813444
Katastrální území: Heřmanice, Hrušov, Nový Bohumín, Pudlov, Rychvald, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína
Rozloha: 478.9617 ha
Nadmořská výška: 200–222 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Území evropsky významné lokality Heřmanický rybník má charakter mokřadu rozkládajícího se při hranici Ostravy s Bohumínem a Rychvaldem. Nachází se zde celkem pět rybníků (Heřmanický, Záblatský, Lesník, Figura a Nový stav) s rozsáhlými porosty rákosin (Phragmites sp.) a orobince (Typha sp.), na které navazují přilehlé vlhké louky. Rybníkářství se na území obce Heřmanice provozovalo již dávno před počátkem období těžby uhlí v Ostravě. Heřmanický rybník je patrný například na historických mapách z vojenského mapování z let 1842–1852. Aktuálně je lokalita stále ovlivněna činností související s dobýváním černého uhlí. Od 60. let 20. století se zde také projevují poklesy terénu. Od roku 1972 je pak Heřmanický rybník využíván i jako dávkovací nádrž slaných důlních vod odváděných z karvninského revíru. Proto má složení vody v této nádrži značně specifické složení a voda v ní je silně mineralizovaná. Dalším současným využitím rybníků je provozování tržního a sportovního rybolovu. Rybářské posedy dodávají území exotický charakter připomínající mokřady jihovýchodní Asie, jsou však také značně rušivým prvkem (vznik odpadů a fragmentace území). Kromě vodních ploch jsou pro lokalitu rovněž typické navazující rozsáhlé porosty rákosin. Jejich celková rozloha činí přes 100 ha, tj. téměř čtvrtinu území přírodní památky, což je výměra na území Slezska zcela jedinečná. Na severozápad a jihovýchod od Heřmanického rybníka leží zemědělsky obhospodařována část pozemků – pole a plantáže rychlerostoucích dřevin.

Lokalita poskytuje ochranu, zdroj potravy i místo pro rozmnožování mnoha druhů ohrožených živočichů. Jen ptáků se zde vyskytuje na 250 druhů. Někteří zde žijí trvale, pro jiné je lokalita důležitou zastávkou při jejich cestě na zimní loviště. Patří mezi ně také evropsky významné druhy bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica), které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Z pohledu předmětu ochrany – čolka velkého (Triturus cristatus) jsou nejdůležitější nezarybněné mokřady a litorální porosty rybníků v sousedství ploch zarostlých dřevinami, které využívá jako zimoviště. Přirozeným negativním jevem působícím na předmět ochrany je postupné zazemňování mokřadních stanovišť a přirozená sukcese, s čímž souvisí postupný zánik vhodných míst k rozmnožování. Některá místa, která byla v minulosti známa hojným výskytem čolka velkého, v rámci sukcesních procesů již zanikla, nebo jsou v pokročilém stádiu zániku. Dalším negativním vlivem má na populaci čolka velkého rybí obsádka velkých vodních nádrží, kde dochází k jeho predaci.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.