Menu

Lokalita se nachází cca 600 m západně od severního okraje obce Heřmanovice, asi 10 km severně od Vrbna pod Pradědem. Jedna ze tří nejvýznamnějších lokalit čolka karpatského (Triturus montandoni) v Sudetech.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 774.

Kód lokality: CZ0813445
Katastrální území: Heřmanovice
Rozloha: 18,6922 ha

Předmět ochrany:

Území se nalézá ve II. zóně CHKO Jeseníky. Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO Jeseníky.


Popis území:

Evropsky významná lokalita se nachází na území Heřmanovických hřbetů, které jsou východní částí podcelku Rejvízská hornatina v Zlatohorské vrchovině. Nalézá se zde systém tůněk, vytvořených vysokou a černou zvěří. V 90. letech minulého století zde došlo k rozšíření o vyhloubené nové drobné tůně. Jedná se o prameništní oblast v podmáčené pcháčové louce, místy zarůstající náletem olší, jív a dalších druhů vrb. Některé tůňky jsou zarostlé sublitorální vegetací – hvězdoš (Callitriche sp.), okřehek (Lemna sp.).

Lokalita je rovněž záložním vodním zdrojem pro obec Heřmanovice. O jeho využití, jako zdroje pitné vody se však zatím neuvažuje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.