Menu

Území leží 25 km jižně od Opavy. Jedná se o úsek toku Odry mezi soutokem s Něčinským potokem a obcí Jakubčovice nad Odrou. Tato evropsky významná lokalita zasahuje na území Moravskoslezského kraje (cca 98 % rozlohy) a Olomouckého kraje (cca 2 % rozlohy).

Vyhlášeno přílohou č. 1038 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813810
Katastrální území:
Moravskoslezský kraj: (16,8160 ha) Heřmánky nad Odrou, Jakubčovice nad Odrou, Klokočov u Vítkova, Klokočůvek, Spálov
Olomoucký kraj: (0,4115 ha) Rudoltovice
Rozloha: 17,2275 ha
Nadmořská výška: 320 – 367 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přirody jsou Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Újezdní úřad Libavá.


Popis lokality:

Evrospsky významná lokalita Horní Odra zahrnuje úsek vodního toku Odra od Jakubčovic po Spálovský Mlýn, který je vodohospodářsky upraven. Tím je do jisté míry potlačena původní členitost koryta a břehové opevnění tak zpomaluje akumulační procesy*. V současnosti zde převažují mělčí partie s hloubkou vody do 30 cm. Hlubší tůně se zde nachází výjimečně. Takový charakter vodního toku nepředstavuje vhodný biotop pro větší, dravé druhy ryb. Proto jsou zde, díky nízkému zastoupení např. pstruha potočního, vytvořený příznivé předpoklady pro výskyt početnějších populací vranky obecné (Cottus gobio), která je zde nejpočetnější na území celého Moravskoslezského kraje.

Mezi ohrožující faktory pro vodní organismy v upraveném korytě vodního toku Odra na území evropsky významné lokality patří provádění jeho pravidelné údržby správcem toku. Provádění takových zásahů je spojeno s pohybem mechanizace v toku a odtěžování materiálu může přímo fyzicky ohrožovat populaci vranek, nebo snižovat její vitalitu. Dalším negativním faktorem je existence vodní nádrže Barnov nad horní hranicí evropsky významné lokality. Z nádrže mohou do Odry pronikat druhy ryb, z nichž některé jsou predátory vranek (okoun, štika, úhoř). Tato průtočná nádrž také zachytává sedimeny, které se tak nedostávají níže do toku. Jejich nedostatek se projevuje v zhoršení erozně – akumulačních procesů, snížené dynamiky nánosů, degradaci třecích míst apod. Při nevhodné manipulaci na nádrži může také docházet k ovlivnění přirozeného průtokového režimu. Na dolním konci úseku toku Odry začleněného do evropsky významné lokality se nachází jez, který je migrační bariérou, zcela nepřekonatelná pro vranky i ostatní druhy ryb.

Pozn:

* Ve vodních tocích probíhají procesy eroze a akumulace. Pokud jsou tyto procesy v nerovnováze, převáží jeden z těchto vlivů. Jsou‑li omezeny akumulační funkce toku, dochází ke zvýšené erozi v jeho korytě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.