Menu

Štoly na Javorovém vrchu jsou jedním z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) v ČR.

Vyhlášeno přílohou č. 1042 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813763
Katastrální území: Malá Morávka
Rozloha: 83,0551 ha

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO Jeseníky.


Celý povrch Javorového vrchu nese známky po starých kutacích pracích. V podzemí se ve zdejších dolech těžila devonská železná ruda (přibližně od 13. století do roku 1870), nicméně nejstarší práce nelze přesně časově zasadit, protože jsou mnohokrát překryty pozdější těžbou. Nejucelenějším a nejrozsáhlejším známým podzemním prostorem je tzv. etážový důl, představující zřejmě staré důlní dílo "Simon a Juda". Odsud do svahu jihozápadním směrem pokračuje spletitý systém starých chodeb, kde se prolínají dvě staré důlní míry "Rochus" a "Hedwig", jejichž současné vymezení není zcela jasné.

Pro udržení optimálních podmínek pro zimování netopýrů je nežádoucí, aby byli v době svého zimování na stanovišti rušeni. Z důvodu neoprávněných vstupů ale dochází k poškozování, či znečišťování podzemních prostor, včetně bezprostředního okolí.

Evropsky významná lokalita Javorový vrch není veřejnosti přístupná – VSTUP ZAKÁZÁN.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.