koronaweb
Menu

Vyhlášeno přílohou č. 1046 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kraj: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Hostašovice, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Kojetín u Starého Jičína, Petřkovice u Starého Jičína, Straník

Kraj: Zlínský kraj
Katastrální území: Jasenice u Valašského Meziříčí

Kód lokality: CZ0810035
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 252,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť:

Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny je Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Krajský úřad Zlínského kraje v jejich území kompetenci.


Popis území:

Z hlediska ochrany přírody je území evropsky významné lokality Kojetínské vrchy v překryvu s přírodní památkou Pikritové mandlovce u Kojetína a přírodní památky Pod Požahou. Ve své jižní části zasahuje tato evropsky významná lokalita na území Zlínského kraje. Jedná se o různorodé území kopcovitého charakteru, tvořené lesními i nelesními částmi s různě orientovanými svahy a s několika protékajícími vodními toky (Stranický potok a jeho přítoky) na východním úbočí Petřkovické hory (707 m n. m.) jižně od Kojetína (Nový Jičín). Z významných druhů zde rostou měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), vstavač bledý (Orchis pallens), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), vstavač mužský (Orchis mascula) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

Komplexnější průzkum zastoupení významných druhů živočichů nebyl doposud pro území evropsky významné lokality Kojetínské vrchy proveden. Z lokálních inventarizačních průzkumů několika blízkých maloplošných chráněných území (především přírodní rezervace Svinec) však vyplývá, že díky maloplošné mozaice lesních, křovinných a nelesních enkláv bude na území této evropsky významné lokality podobně pestré zastoupení druhů hmyzu, na takové prostředí vázaných (především fytofágní hmyz, motýli, případně měkkýši a ptáci).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.