Menu

Legislativa v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., § 16 Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.

Další právní úpravu environmentální výchovy najdeme v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, konkrétně § 13 vymezuje pravidla a povinnosti převážně orgánům veřejné správy.

Usnesením číslo 652 ze dne 20. července 2016 byl vládou schválen rozsáhlejší a detailnější dokument – Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025. Státní program představuje klíčovou národní strategii pro oblast EVVO i EP s vizemi, cíli a opatřeními, na nichž se vedle orgánů státní správy podílejí mj. kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, zoo, botanické zahrady, knihovny.

Na základě dvou výše uvedených dokumentů, kraje v samostatné působnosti zpracovávají krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Zároveň umožňují obcím vytvářet v této oblasti vlastní programy.

Působnost krajů a krajských úřadů ve vztahu k environmentální výchově zmiňuje také zákon č. 114/1192 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 77a, odst. 4., písm. w) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání.

Když zamíříme do školního prostředí, zde je environmentální výchova ukotvena v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) jako průřezové téma. Škola musí ve svém školním vzdělávacím programu (ŠVP), a následně ve výuce, průřezová témata uplatnit.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se dotýká každého z nás, mnohdy o tom ani nemáme tušení. Každý je povinen předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.